Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Infokiri 12/2022

UUDISED

01.12.2022 Täna selguvad parimad Ida-Viru Ettevõtjad!

CERV programmi peagi avanevad voorud toovad kaasa uuendusi

„Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm“ ehk “Citizens, Equality, Rights and Values programme” (CERV) uued avatud voorud kuulutatakse järk-järgult välja perioodil 6. detsembrist 2022 kuni 20. jaanuarini 2023 ja need jäävad avatuks ligikaudu kolmeks kuuks. Toetusi jagatakse summas 172 miljonit eurot taas nelja tegevussuuna raames:

 • kodanike kaasamine;
 • võrdõiguslikkus;
 • vägivalla vastu võitlemine;
 • Euroopa Liidu ühised väärtused.

Tegevussuundade raames on kavas välja kuulutada eraldi voor uutele poliitikateemadele nagu vihakõne ja kuritegevus, vihjeandjate (i.k. Whistle-blower) direktiiv, tehisintellekt ja diskrimineerimine. Selle vooru kogueelarve summa on 16 miljonit eurot. Võrdõiguslikkuse meetmest saab sel korral toetust taotleda kaheks tegevusaastaks ja meetme kogusumma on 20 miljonit eurot.

Daphne tegevuste raames on kindlasti üks voor suunatud kohalikele mittetulundusühingutele, kes töötavad pagulastega ja vägivallaohvritega. Uues voorus on erilise tähelepanu all Ukraina sõja tõttu kannatavad naised ja lapsed, kes vajavad kriisiabi. Toetuse suurus 2023. aastal on 23,4 miljonit ja 2024. aasta voorus 24,8 miljonit eurot.

Eestis annab CERV programmi avanevate taotlusvoorude kohta infot SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vaata ja jälgi informatsiooni veebilehel www.kysk.ee/cerv

Euroopa Liidu poolt rahastatav CERV programm pakub erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

Allikas

Projekti kirjutamine alustavatele MTÜ-dele

Täna toimus venekeelne koolitus “Projekti kirjutamine alustavatele MTÜ-dele”, kus osalesid vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpiti ja harjutati praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.
Koolituse läbiviimist toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Tuletame meelde, et SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse kodulehel saab vaadata toetusvõimalusi MTÜ-dele  ning tulla projektiideega või projektitaotlusega tasuta nõustamisele 

IT keskuse loomise arutelu ettevõtjatele toimub 1 ja 2 detsembril!

Hea Ida-Virumaa ettevõtte juht

Masinõpe, närvivõrgud, süvaõpe, tehisintellekt – need on sõnad, mida aina rohkem kuuleme, aga tihtipeale ei tea nende tähendust ja eriti seda, kuidas neid tehnoloogiaid kasutada.

Peaaegu kõik ettevõtted koguvad andmeid, aga ainult üksikud teavad, et neist andmetest võib ettevõte saada suurt kasu. Andmeanalüüsi ja andmeteaduse meetodeid kasutavad täna enamasti vaid suured ja edasijõudnud IT ettevõtted, kuid see on kättesaadav kõikidele. Ka suured ettevõtted võivad andmeteadusest veel palju võita.

Kliimaneutraalsusele üleminekul on Eesti võtnud kohustuse põlevkivist energiatootmine järk-järgult lõpetada ning sellel on suur mõju Ida-Virumaa majandusele ja inimestele. Leevendamaks seda mõju, eraldab EL Õiglase Ülemineku Fond toetust meie regioonile, millega saame tugevdada siinset haridust ja teadust.

Tartu Ülikooli Narva kolledž tahab kasutada seda võimalust ja välja arendada siin IT keskuse, milles oleks nii õpe kui ka teadus koos vajaliku laboratoorse baasiga, ja mis pakuks kohalikele ettevõtetele maailmatasemel andmeteaduse rakendusi ja neid tehnoloogiaid tundvaid spetsialiste.

Suurandmete ja masinõppe erinevaid suundi on palju: tootmisettevõtete andmehõive ja -analüüs, masinnägemine ja pilditöötlus, keskkonna mõõtmine ja sensoorika, keeletehnoloogia, inimeste mõõtmine, isejuhtivate sõidukite arendus, targa linna lahendused jne. See loetelu pole lõplik.

Soovime, et Narva kolledž töötaks eelkõige siinsete ettevõtete heaks, ning selleks palume Teie sisendit Teie huvide paremaks kirjeldamiseks ja loodava keskuse teemade kujundamiseks.

Seetõttu soovime tuua kokku ettevõtete juhid ja IT eksperdid, et tutvustada andmeteaduse põhimõisteid, Narva kolledži plaane ja arutada järgmisi küsimusi:

 • Kas kasutate juba andmeteaduse meetodeid, mis valdkonnas ja mis tüüpi ülesanneteks? Missugused kogemused teil on? Või kas planeerite neid kasutada tulevikus?
 • Kas teil on kasutamata andmeid ja kui suured need on? Mis tüüpi need andmed on? (äri, tekst, pildid jne).
 • Milliseid kompetentse on teil puudu andmete töötlemise ning masinõppe osas?
 • Kas oleksite valmis panustama andmete jagamisega teadusuuringute jaoks? Millist kasu soovite nendest andmetest saada?
 • Kas teid huvitab koostöö mõnes muus IT-valdkonnas?
 • Millisest koostööst oleksite rohkem huvitatud? (konsultatsioonid, uuringud koolitused, jne)
 • Kes on teie kontaktisik antud koostöö osas?

Pakume teha esimesed virtuaalsed kohtumised ZOOMis ning palume registreerida allolevate linkide kaudu hiljemalt 28. novembriks!

Eesti keeles: 01. detsember kell 16.00: https://forms.gle/3TTQ1unQQNtcSRAg9

Vene keeles: 02. detsember kell 16.00: https://forms.gle/LBzBUq3bSbifQ4c37

 

Ootame teie ettepanekuid ja tagasiside!

 

Eas ja KredEx: Avanes uus toetus tootmisettevõtete ärimudeli muutmiseks

EASi ja KredExi ühendasutus avas sel nädalal, 21. novembril uue tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuse, mille kogueelarve on 8,7 miljonit eurot. Toetuse eesmärk on aidata Eesti tööstussektoril astuda esimesi samme rohepöörde suunas, toetada ettevõtteid ringmajanduse põhimõtete juurutamisel ning rohearenduste elluviimisel.

Ettevõtlus-​ ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul on majanduses keerulised ajad, mil meie ettevõtete jaoks on kriitiline olla paindlik ning uuendada oma ärimudeleid – nutikas on selleks kasutada ka rohepöörde eesmärgil eraldatud Euroopa Liidu vahendeid, et olla konkurentsivõimelised nii lähitulevikus kui ka pikemas perspektiivis.

„Käesolev meede annab ettevõtetele võimaluse muuta oma tootmisprotsessid tõhusamaks ning luua kõrgema lisandväärtusega uuenduslikke tooteid. Riik toetab tootmisettevõtete ärimudelite muutust, et aidata ettevõtetel lisandväärtust kasvatada ning olla muutunud olukorras konkurentsivõimelisemad – seda nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt,“ selgitas Järvan.

EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on toetus mõeldud tööstusettevõtjate äritegevuse ühitamiseks Euroopa Liidu kliima-​ ja keskkonnaeesmärkidega. „Soovime aidata ettevõtjatel avastada ja juurutada kestliku toimimise viise, et need muutuksid osaks ettevõtte strateegilisest missioonist ning äritegevusest. Selleks toetame roheauditi läbiviimist ettevõtetes, mille käigus kaardistatakse peamised kestlikku arengut takistavad valukohad ning vastavalt kaardistusele rohearenduste elluviimist,“ rääkis Harjo. Ta lisas, et laiem eesmärk on suurendada Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet eksporditurgudel.

Teisaldatavaid vaheseinasüsteeme tootev tööstusettevõte Wallenium OÜ osales toetuse väljatöötamise raames roheauditi pilootprojektis. Walleniumi asutaja ja nõukogu esimees Endrus Arge sõnul on ettevõte roheteemadele ka varem mõelnud, kuid süsteemse protsessini ei ole seni jõutud. „Välise eksperdi abil saime tuge roheprioriteetide seadmiseks ning rohkelt ideid uute toodete ja teenuste väljaarendamiseks, mille abil meie klientidele rohepöörde kontekstis enam väärtust pakkuda,“ ütles Arge.

Toetuse taotlemine on jooksev ning  taotlemine toimub struktuuritoetuse e-​keskkonnas.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taaste-​ ja vastupidavusrahastu vahenditest.

Selgunud on Ida-Viru Aasta 2022 tegusad kodanikud ja parimad vabaühendused

 Selgunud on Ida-Viru Aasta 2022 tegusad kodanikud ja parimad vabaühendused! Vaata, kes on iga kategooria kolm parimat 

Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2022

 • Võitja MTÜ Iga Elu 
 • Nominent MTÜ Äkke Suusaklubi
 •  Nominent MTÜ Maarahvaselts Vanatare

Ida-Viru Parim Eurorahade Rakendaja 2022

 •  Võitja OBJEKT (SA Narva Loomeinkubaator)
 • Nominent MTÜ Vitatiim 
 •  Nominent SA Narva Muuseum

Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2022

 • Võitja MTÜ Õnnelik naine 
 • Nominent MTÜ Kaitstud elu 
 • Nominent SA Narva Linna Arendus

Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2022

 •  Võitja Marina Koreshkova 
 • Nominent Maidu Laht 
 • Nominent Kalev Naur 

Ida-Viru loomemajanduse arendaja 2022

 • Võitja NORF 2022 
 • Nominent Narva Vaba Lava  Kultuurihoovi projekt
 • Nominent Narva Eesti keele maja Filmiakadeemia projekt

Eripreemia

Helena Paist

Õnnitleme kõiki tublisid osalejaid, võitjaid ja nominente! 

Konkursi korraldajateks on Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Europe Direct`i Narva teabekeskus ja Ida-Viru Loomeklaster. Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Ida-Viru Omavalitsuste Liit, Euroopa Regionaalarengufond, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium ja Siseministeerium.

29. novembril toimuvad üle-eestilised Annetamistalgud!

🟢29. novembril toimub üle-eestiline Annetamistalgud!
Annetamine on üks lihtsamaid viise aidata kaasa tegevustele, mida oluliseks pead, olgu siis oma kogukonnas, erialal või ühiskonnas laiemalt. Annetajate abiga päästetakse elusid, aidatakse hättasattunuid, ennetatakse ja lahendatakse probleeme, korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi, tegutsevad õpi- ja huvialaringid.
Annetamistalgutel on kolme aastaga heategevuseks kogutud üle 500 000 euro.
See on Sinu võimalus märgata ja head teha! 💚

Päästeameti kriisideks valmistumise projektikonkurss (“Ole valmis – kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel”)

2023. aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on oodatud esitama kõik registreeritud mittetulundusühingud.

Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates!

Projektikonkursiga toetab Päästeamet lahendusi, mis aitavad kriisidega paremini toime tulla. Nii ongi võimalik sel viisil parandada kogukonna varude ja vahendite kvaliteeti, aga ka kogukonna liikmete oskusi hädaolukorras toimetada. Samuti on võimalik parandada alternatiivsete sidekanalite abil infovahetust kriisiolukorras. Lisaks sellele on toetuste abil võimalik kiirendada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädas olijad saavad kriisi korral tulla, et saada abi ja värsket infot.

Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädas olijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi. Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsusega ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti ellu viiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.

Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada 31. detsembrini 2022. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.02.2023-30.09.2023.

Päästeameti piirkondlik koordinaator: Ida Päästekeskus (Lääne- ja Ida-Virumaa), Helen Potman, 525 6938, e-post: helen.potman@rescue.ee

Taotlemisvorm ja tingimused

Ühisrahastuse mentorprogramm Ida-Virumaal

Mis?

Ühisrahastuse mentorprogramm annab meeskonnale/isikule praktilised oskused ühisrahastuse
kampaania käivitamiseks. Juhendame ning anname tagasisidet osalejate kampaaniate planeerimise ning läbiviimise kohta. Bootcampid viiakse läbi eesti, vene ja/või inglise keeles, sõltudes osalejate keelte
oskustest. Programmi eesmärgiks on osalejate kampaaniate lansseerimine Hooandja platvormil.
Bootcampide teemad:
1.konsultatsioon: idee kirjeldamine ja sihtrühmade valik
2.konsultatsioon: kingituste valik ja eelarve koostamine
3.konsultatsioon: eduka video võtmekriteeriumid ja turunduse planeerimine
4.konsultatsioon: kampaania lõputegevused

Kus ja millal?

Pitching – 7.12.2022, 17:00-20:00, Vaba Lava Narva kohvik (Linda 2). Esimene bootcamp ehk intensiivne koolituspäev toimub 8.12.2022. Teine ja kolmas toimuvad detsembris 2022- veebruaris 2023 ning neljas aprillis-mais 2023.

Kellele?

Mentorprogramm on mõeldud Ida-Virumaa meeskondadele ja individuaalsetele osalejatele, kes
soovivad viia ellu oma projekti kaasates finantse ühisrahastuse kaudu. Tahad kirjastada raamatut,
laiendada oma kohvikut, salvestada muusikaalbumi, teha mobiilirakenduse, avada spordiklubi – kui su projekt on loominguline, uudne või kodanikualgatuslik, siis olete teretulnud osalema!

Kuidas?

Registreeri pitchingule , tule 7. detsembril Vaba Lava Narva kohvikusse ja esita
lühidalt (2-3 minutit) oma projekt – mida soovid teha, mida loodad oma projektiga saavutada ning milleks vajad rahastust. Pitchida saab eesti, vene või inglise keeles. Samal päeval valime välja 10 meeskonda/isikut, kes saavad juba järgmisel päeval alustada meie mentorprogrammis.

Korraldajad

Korraldaja: Hooandja
Kaasrahastajad: Startup Estonia, Kredex, EAS. Mentorprogrammi viivad läbi Hooandja meeskonnast
äriarendus- ja finantsspetsialist Jelena Žovnikova ning turundusspetsialist Tarieli Lipartia. Pitchingu žüriis on lisaks ka Startup Estonia Ida-Virumaa tegevussuuna projektijuht Elina Dubova.
Hooandja on Balti regiooni suurim (ja sisuliselt ainus) kingituspõhine ühisrahastusplatvorm, kus saavad toetust koguda loomingulised, innovaatilised, kodanikualgatuslikud, ettevõtlusega seotud jt ideed.
Toetuste vastutasuks pakutakse erinevaid kingitusi, ennekõike loodavaid teoseid ja tooteid. Oma 10 tegutsemisaasta jooksul on Hooandja aidanud enam kui 1660 projekti autorit. Üle 172 000 inimese on toetanud projekte kokku rohkem kui 6 000 000 euroga.

Balti-Ameerika Vabaduse Fondi dialoogiprogramm

BaltiAmeerika Vabaduse Fondi dialoogiprogramm
Rahvusvahelist koostööd ja ideede vahetust stimuleeriv BaltiAmeerika Vabaduse
Fondi dialoogiprogramm pakub Baltikumi organisatsioonidele võimalust kutsuda
Ameerika Ühendriikide eksperte Baltikumi esinema. BAFFi poolt antav toetus, kuni
10 000 dollarit, on mõeldud esineja logistiliste kulude katmiseks (lennupiletid,
majutus ja toitlustus, kohalik transport jmt).

Aastate jooksul on programmi abil toetust saanud üle 100 väga erineva fookusega
organisatsiooni nagu Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool,
Politsei ja Piirivalveamet, Noored Kooli, Eesti Loodus ja Loomateraapiakeskus,
PÖFF ja paljud teised Eesti, Läti, Leedu organisatsioonid. Tegemist on konkursiga,
mis toimub kaks korda aastas. Igas voorus valitakse rahastamiseks umbes 56
projekti Baltikumist.


Lisainfo programmi ja seni toetatud organisatsioonide kohta


http://balticamericanfreedomfoundation.org/programsawardsdialogue/


Seekordne tähtaeg dialoogiprogrammi kandideerimiseks: 15. jaanuar 2023

KES23 ehk kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurss 2023 nüüd avatud!

Kas sul on kogukond, mida eest vedada? Või on kogukonnal eestvedaja olemas, kes vajab toetust? Vahet ei ole, sest nüüd on eestvedajal võimalus taotleda stipendiumi (KES23).

KES23 on mõeldud inimesele, kelle südameasi on juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi.

Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja toetamine, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja.

Stipendiumi saab taotleda ainult eraisik iseendale.

Kogukond on selle stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.

Taotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023.

Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on maksuvaba.
Taotleja peab esitama taotluse isiklikult kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu  ning taotlusega koos tuleb esitada:

 • stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV);
 • mentori poolt digiallkirjastatud vabas vormis kinnituskiri valmisoleku kohta olla stipendiumitaotleja mentoriks tegevuskava elluviimisel;
 • üks kaaskiri, mille on digiallkirjastanud vähemalt viis kogukonnaliiget, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik.

Kaasata tuleb mentor, kelle taotleja saab valida ise või, miks mitte, valida meie poolt pakutud nimekirjast.

Stipendiumi statuudi aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Kogu info KES23 ehk 2023. aasta kogukonna eesvedaja stipendiumi konkursi kohta siit.

Kogukonna eestvedaja stipendiumikonkursi INFOSEMINAR

Infoseminar toimub 30. novembril 2022 kell 13:00 keskkonnas Zoom.

Link infoseminarile

Küsitlus venekeelse Hea Kodaniku Klubi käivitamiseks

Vabaühenduste Liit lähiajal soovib  viia läbi venekeelse Hea Kodaniku Klubi. Oluline, et teema kõnetaks vabaühendusi, paneks mõtlema ja avaldaks mõju. Selleks palub Vabaühenduste Liit, et annaksite teada, kuidas venekeelsetel vabaühendustel läheb. Eelkõige andke teada mis oleks tugi, mis laseks  venekeelsetel vabaühendustel veelgi tõhusamalt toimida. Ettepanekud teemade ja kõneisikute osas on teretulnud.

Küsimustik

Tule digiturunduse rühmatreeningutele!

Digiturunduse rühmatreeningud. 

TEEMAD

BRÄND ja POSITSIONEERIMINE

01 Mis on CVI?

DISAIN

SOTS. MEEDIA

VARAMU

02 CANVA: postkaardi loomine äripartnerile

ANALÜÜTIKA

MEILITURUNDUS

ONLINE KAUBANDUS

VARIA

02

CANVA YOGA - Jõulukaart äripartneritele

#brändimine #disain #firmagraafika #stiil #kaubamärk #jõulud

01

MIS ON CVI?

CVI. Mis see on on? Millistest koosneb ning kuidas mõjub usaldusvärvaarsuse kujundamisele?

 

#brändimine #disain #firmagraafika #stiil #kaubamärk

EAS kutsub ettevõtteid uude TIPPINNOVAATORITE PROGRAMMI!

EAS kutsub ettevõtteid uude TIPPINNOVAATORITE PROGRAMMI!

 

Tegemist on programmiga, kus 10 ambitsioonikat ettevõtet saavad võimaluse Eesti ja välismaiste innovatsioonivaldkonna tippekspertide- ja mentorite toel välja töötada oma innovatsioonistrateegia ning 3-6 uut võimalust, millega saavutada oma ettevõtte järgmine arenguhüpe. Kandideerida saavad nii keskmised- kui ka suurettevõtted.

 

Programmi elluviimisesse on kaasatud 10 rahvusvahelist innovatsioonieksperti, kes pakuvad globaalset vaadet ning kogemusi töötamisest maailma tippettevõtetega nagu IKEA, Mars, Heineken, Cisco, 3M, Unilever, Toyota, Volvo, Ramboll, Telia jne.

 

Programm on üles ehitatud startup maailmas tuntud kiirendi formaadis ja sisaldab 4 arendussprinti, 4 õppekäiku, 4 teemaseminari, mentorlust ja coachingut, arendustööd oma meeskonnaga, jätkuprogrammi Innovatsiooniliidrite klubis.

 

Programmi tutvustus on kirja manuses.
Programmi pikem kirjeldus, koos ajakava ja läbiviijatega, ning registreerimine on leitav siit: https://kont.ly/cdaa950e

 

Kandideerimise tähtaeg on 12.detsember.

Programm ise kestab järgmise aasta jaanuarist augustini.

 

Küsimuste korral palun võtke kontakti aadressil tip@bda.ee, 5115625 (Lo Rihvk).

 

 

 

Ida-Viru Loomeklaster: “Hommikukohv loovettevõtjaga” neljapäeviti kell 09.00-10.00!

Ida-Viru Loomeklaster alustab uue formaadiga: “Hommikukohv loovettevõtjaga”!

Tere tulemast, meiega koos avastama ilusa Eestimaa tegusaid inimesi!

Me otsime kohvihommikute sarjas üles väikeettevõtjad üle Eesti, kes tegutsevad väljaspool Tallinnat ja ajavad oma rida edukalt. Olles omanäolised ja ettevõtlikud just seal, kus nad on…

Küsitlus: omatulu teenimine ja avatus uuendustele kodanikeühendustes

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital soovib kaardistada kodanikeühenduste avatust uuendustele ja omatulu teenimise võimekust. Küsimustikule vastamine võtab aega kuni 15 minutit.  Küsimustik 

Jõululaat: Narva Keskraamatukogu otsib kauplejaid

JÕULULAAT
Laupäeval, 10. detsembril kella 10.00 – 15.00.
Oodatud on kõik käsitöö müüjad ja ostjad!
Osalejate registreerimine tel. 3592415

Narva linna ettevõtlustoetuse III taotlusvoor on avatud!

Narva Linnavolikogu 30. juuni 2022. a määruse nr 14 “Ettevõtlustoetuse andmise kord” alusel toetatakse alustavaid ettevõtjaid.

Taotleja – Narva väikeettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriregistris registreeritud Narva linna haldusterritooriumil asuvale aadressile, mitte varem kui 36 kuud enne taotluse esitamist ja mille aastakäive ja/või bilansi kogumaht ei ületa 80 000 eurot, vastab korra tingimustele ja esitab taotluse Arenduse ja Ökonoomika Ametile toetuse saamiseks.

Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine.

III taotlusvoor avatakse 14. novembril 2022.
Taotluste esitamise tähtaeg on 5. detsembril 2022.

Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentidega Arenduse ja Ökonoomika Ametisse elektrooniliselt e-posti aadressile areng@narva.ee. Taotlus ja taotlusele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud ettevõtja, seadusliku esindaja või volitatud esindaja poolt.

Narva 2022 linnaeelarves on ettenähtud alustavate ettevõtjate toetamiseks 50 000 eurot (III taotlusvooru eelarve on 32000 eurot).

Toetuse ülemmääraks on 50% Arenduse ja Ökonoomika Ametisse esitatava projekti kogusummast, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599083
viktoria.kaju@narva.ee

Siseministeerium kutsub kodanikupäevale pühendatud vestlusõhtule “Minu Ida-Virumaa”

Siseministeerium kutsub osalema vestlusõhtul “Minu Ida-Virumaa”
Kohtla-Järve Kultuurikeskuse kohvikus 23. novembril kell 18-20

Kodanikupäevale pühendatud vestlusõhtul osalevad:

 • Tanja Mihhailova-Saar, laulja
 • Raivo Küüt, Siseministeeriumi asekantsler
 • Anna Farafonova, Narva eesti keele maja juhataja
Vestlusõhtut juhib Julia Rodina.
Vestlusõhul arutame, mis on kodanikutunne ja kodanikuks olemise roll täna ja tulevikus. Koos otsime vastust, kuidas saame ise enda elu ja kodukohta paremaks muuta.
Vestlusõhtu toimub vene keeles. Pakutakse suupisteid.
Tule, kuula ja räägi kaasa!
Registreeri ennast hiljemalt 22. novembril aadressil https://bit.ly/3UHHnkb

Äriuudised

ERR

Euromiljardeid ei jagu: Eesti peab oma sõjapõgenikega üksi toime tulema https://www.err.ee/1608785494/euromiljardeid-ei-jagu-eesti-peab-oma-sojapogenikega-uksi-toime-tulema

Euroopa Liit survestab Saksamaad vähendama sõltuvust Huaweist https://www.err.ee/1608785632/euroopa-liit-survestab-saksamaad-vahendama-soltuvust-huaweist

FT: USA hoiatab Euroopat võimaliku Taiwani konflikti ulatuslike mõjude eest https://www.err.ee/1608785770/ft-usa-hoiatab-euroopat-voimaliku-taiwani-konflikti-ulatuslike-mojude-eest

Soome valitsuses puhkes uus riid https://www.err.ee/1608785818/soome-valitsuses-puhkes-uus-riid

Euroopa Komisjon prognoosib Eestile 0,1-protsendilist majanduslangust https://www.err.ee/1608785914/euroopa-komisjon-prognoosib-eestile-0-1-protsendilist-majanduslangust

ERR Brüsselis: saabuvaks talveks gaasi jagub, kuid mure on järgmise aastaga https://www.err.ee/1608786136/err-brusselis-saabuvaks-talveks-gaasi-jagub-kuid-mure-on-jargmise-aastaga

Euroopa Komisjon algatas majutusplatvormide reguleerimise https://www.err.ee/1608785956/euroopa-komisjon-algatas-majutusplatvormide-reguleerimise

Euroopa Liit suurendas kliimaeesmärke https://www.err.ee/1608787174/euroopa-liit-suurendas-kliimaeesmarke

Sloveenia valis esimese naispresidendi https://www.err.ee/1608787837/sloveenia-valis-esimese-naispresidendi

BNS
Eesti põllumajandustoodangu väärtuse kasv edestas mullu EL-i keskmist https://www.bns.ee/topic/655/news/65121849/
Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti ühise põllumajanduspoliitika kava https://www.bns.ee/topic/648/news/65121968/
RTK uuring: Eesti inimesed tunnetavad EL-i toetuste positiivset mõju https://www.bns.ee/topic/648/news/65122449/
Ratas arutas Slovakkia peaministriga Venemaa agressioonisõda Ukrainas https://www.bns.ee/topic/648/news/65123341/
Saksa parlament lubas pikendada tuumajaamade käigushoidmist https://www.bns.ee/topic/655/news/65122196/
Taani lubab Nord Streamil oma tsoonis torujuhet inspekteerida https://www.bns.ee/topic/655/news/65122257/
Prantsusmaa ja ÜK teatasid suurtest edusammudest rändeleppes https://www.bns.ee/topic/655/news/65123223/
Baerbock saadaks osa Saksa brigaadist Leetu, osa jätaks Saksamaale https://www.bns.ee/topic/655/news/65123523/
Leedu: EL arutab esmaspäeval uusi Iraani sanktsioone https://www.bns.ee/topic/655/news/65123525/
Saksamaa eraldab Ukraina toetuseks veel miljard eurot https://www.bns.ee/topic/655/news/65123898/
Iiri peaminister näeb võimalust ÜK ja EL-i vaidluse lahendamiseks https://www.bns.ee/topic/655/news/65123943/
Scholz: Iraani võivad oodata uued EL-i sanktsioonid https://www.bns.ee/topic/655/news/65124606/
EL-i elanike tarbimiskulutustest läks mullu veerand eluasemekuludele https://www.bns.ee/topic/655/news/65125824/
Euroliidu muutuv regulatsioon lubab andmevahetuse pealt rohkem teenida https://www.bns.ee/topic/648/news/65125827/
Reinsalu kutsub liitlasi kehtestama uut Ukraina toetamise mõtteviisi https://www.bns.ee/topic/648/news/65126153/
COSAC-i arutelude keskmes on Ukraina igakülgne toetamine https://www.bns.ee/topic/648/news/65127450/

POSTIMEES

Euroopa Komisjon prognoosib Eestile tulevaks aastaks majanduskasvu https://majandus.postimees.ee/7646380/euroopa-komisjon-prognoosib-eestile-tulevaks-aastaks-majanduskasvu#_ga=2.191498026.1665978390.1668352309-1330457316.1584612010

Kallas kohtumisel Slovakkia peaministriga: Venemaa peab maksma iga purustatud silla, elamu ja elektrijaama eest https://www.postimees.ee/7646563/kallas-kohtumisel-slovakkia-peaministriga-venemaa-peab-maksma-iga-purustatud-silla-elamu-ja-elektrijaama-eest

ELi sanktsioonid ei peata täielikult Vene nafta Euroopasse jõudmist https://majandus.postimees.ee/7646647/eli-sanktsioonid-ei-peata-taielikult-vene-nafta-euroopasse-joudmist#_ga=2.242853762.1665978390.1668352309-1330457316.1584612010

Saksamaa lahkub fossiilkütuse leppest https://maailm.postimees.ee/7646702/saksamaa-lahkub-fossiilkutuse-leppest#_ga=2.249816326.1665978390.1668352309-1330457316.1584612010

Ekspert: EL saaks elektrihindu paremini ohjeldada ühtsena https://majandus.postimees.ee/7646843/ekspert-el-saaks-elektrihindu-paremini-ohjeldada-uhtsena#_ga=2.145818676.1665978390.1668352309-1330457316.1584612010

Lõplik kokkulepe: Euroopa Liit suurendas transpordi, põllumajanduse ning maakasutuse kliimaeesmärke https://www.postimees.ee/7647134/loplik-kokkulepe-euroopa-liit-suurendas-transpordi-pollumajanduse-ning-maakasutuse-kliimaeesmarke

Balti terviseministrid arutavad Vilniuses uute ravimite kättesaadavust https://www.postimees.ee/7647509/balti-terviseministrid-arutavad-vilniuses-uute-ravimite-kattesaadavust

Ametiühingud: ka miinimumpalk peab tulevikus tagama inimväärse elu https://majandus.postimees.ee/7647543/ametiuhingud-ka-miinimumpalk-peab-tulevikus-tagama-inimvaarse-elu#_ga=2.188329128.1665978390.1668352309-1330457316.1584612010

Euroliit suurendas transpordi, põllumajanduse ning maakasutuse kliimaeesmärke https://maaelu.postimees.ee/7647565/euroliit-suurendas-transpordi-pollumajanduse-ning-maakasutuse-kliimaeesmarke#_ga=2.175883426.1665978390.1668352309-1330457316.1584612010

 

DELFI

Euroopa Komisjon: Eesti majandus hakkab uuel aastal kasvama, avaliku sektori võlg on ligi 20% https://arileht.delfi.ee/artikkel/120097344/euroopa-komisjon-eesti-majandus-hakkab-uuel-aastal-kasvama-avaliku-sektori-volg-on-ligi-20

Euroopa Liidu sõnul on majanduslangus käes. Eesti naabreid tabab see valusalt https://arileht.delfi.ee/artikkel/120097436/euroopa-liidu-sonul-on-majanduslangus-kaes-eesti-naabreid-tabab-see-valusalt

Ajaleht: van der Linden oli aastaid Kremli eestkõnelejaks ja suhtles tihedalt Vene spioonidega https://www.delfi.ee/artikkel/120097654/ajaleht-van-der-linden-oli-aastaid-kremli-eestkonelejaks-ja-suhtles-tihedalt-vene-spioonidega

Euroopas lukku löödud kliimaeesmärgid viivad eelarvest 80 miljonit metsanduse maksutulu https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120097816/euroopas-lukku-loodud-kliimaeesmargid-viivad-eelarvest-80-miljonit-metsanduse-maksutulu

 

ÄRIPÄEV

Riho Terras: kes maksab, tellib muusika. Ka Euroopa Liidus https://www.aripaev.ee/saated/2022/11/11/riho-terras-kes-maksab-tellib-muusika-ka-euroopa-liidus

Euroopa kärpis Eesti majandusprognoosi https://www.aripaev.ee/uudised/2022/11/11/euroopa-karpis-eesti-majandusprognoosi

EL suurendas mitme sektori kliimaeesmärke https://www.aripaev.ee/uudised/2022/11/13/el-suurendas-mitme-sektori-kliimaeesmarke

 

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus kutsub käsitöö ja looduslike maatoodete müüjaid laadale.

Kohtla-Järve Linnavalitsus kutsub käsitöö ja looduslike maatoodete müüjaid laadale.

KÄSITÖÖ JÕULULAAT

toimub 11.12.2022 kell 10.00-15.00 Ahtme turuplatsil

Korraldatav laat on suurepärane võimalus kohalikele käsitöömeistritele ja kohalikele toidutootjatele tutvustada linnaelanikke oma tooteid.

Kauplemiskoht antakse tasuta.

Registreerimine: https://forms.gle/NjTK9GYtj5MBPr9S8

Täpsema info saamiseks palume helistada telefonil 5866 4868 või kirjutada e-posti aadressil: tatjana.amerhanova@kjlv.ee.

Kohtume laadal!

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab Käsitöö- ja maalada projekti “Kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine/ FarmerCraft” raames. Projekti FarmerCraft kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi 2014-2020 vahenditest.

 

 

 

 

Konkurss “Narva Ettevõtja 2022”

Plakat Narva ettevotja 2022 kesk

Narva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi “Narva Ettevõtja 2022”.

Kategooriad:
Narva Parim Ettevõte 2022
Narva Parim Väikeettevõte 2022
Narva Parim Investeerija 2022
Narva Parim Töökohtade Looja 2022
Narva Parim Turismiettevõtja 2022
Narva Parim Startija 2022
Narva Parim Noor Ettevõtja 2022
Narva Parim Rohelise Mõtteviisi Juurutaja 2022

Konkursil võivad osaleda kõik ettevõtted/ettevõtjad, kes äriregistri andmetel on registreeritud Narva linnas ja/või kelle majandustegevus on korraldatud Narva linna territooriumil, kelle maksud on vähemalt viimase kahe aasta jooksul laekunud Narva linna eelarvesse ja kes on esitatud äriregistrile majandusaasta aruanded viimase kahe aasta eest, kellel puudub maksuvõlgnevus (ka Narva linna ees) ning kes ei ole kahjumlikud, likvideeritavad ettevõtted ning kelle suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust. Kahe aasta nõue ei kohaldu “Narva Parim Startija” kategooria kandidaatide puhul, kellelt maksud peavad laekuma linna eelarvesse ettevõte registreerimise ajast ning on esitanud vähemalt ühe majandusaasta aruanne.

Oma kandidatuuri võivad esitada nõuetele vastavad ettevõtjad ise, nende töötajad, kliendid, erialaorganisatsioonid, partnerid jt.

Taotluste vastuvõtmine toimub kuni 21. novembrini 2022. a.

 

Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise kord ja taotlusvormid:
Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise kord
1) Narva Parim Ettevõte 2022
2) Narva Parim Väikeettevõte 2022
3) Narva Parim Investeerija 2022
4) Narva Parim Töökohtade Looja 2022
5) Narva Parim Turismiettevõtja 2022
6) Narva Parim Startija 2022
7) Narva Parim Noor Ettevõtja 2022
8) Narva Parim Rohelise Mõtteviisi Juurutaja 2022

Konkursi võitjate autasustamine toimub 14. detsembril 2022.

Võitjaid tunnustatakse auhindadega!

Astri ja Fama kaubanduskeskused aitavad Ida-Virumaa MTÜsid annetusi koguda

Heategevus võib ühiskonda muuta, iga inimene saab teha teistele head siin ja praegu. Meie piirkonnas on palju mittetulundusühinguid, kes aitavad teisi tasuta, kuid vajavad ise tuge.

Astri ja Fama kaubanduskeskused kutsuvad Ida-Virumaa vabaühendusi tegema koostööd nende tegevuseks annetuste kogumisel. Kaubanduskeskustesse Astri ja Fama on paigaldatud annetuskastid, mida saavad kasutada Ida-Virumaa MTÜ-d annetuste kogumiseks. Kui teil on idee, milleks teie organisatsioon vajab abi või annetusi, siis see pakkumine on teie jaoks!

Kaubanduskeskused on valmis pakkuma kaste, abistama reklaamiga ja info levitamisega sotsiaalmeedias. MTÜd peavad omakorda võtma kord nädalas annetatud esemeid ja oma poolt ka tegema aktsioonile reklaami.

Koostöö arutamiseks võtke ühendust Nadezhda Prishvitsinaga nadezda@fama.ee, +372 55611177.

Tuletame ka meelde, et 29. november 2022 on annetamistalgude päev, mil kümned vabaühendused üle Eesti korraldavad palju üritusi, et koguda annetusi sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, aga ka julgustada inimesi toetama enda jaoks olulisi valdkondi. Täpsemalt vaata www.annetamistalgud.ee

Investeeringutoetuse saamiseks Ida-Viru maakonnas esitati 33 taotlust

Taotluste esitamise tähtaeg oli 1. november. Selleks tähtajaks laekus KÜSKile Ida-Virumaa vabaühendustelt kokku 33 taotlust, mille kogusumma on 254 499 eurot. Maksimaalne toetuse suurus, mida taotleda saab, on 9000 eurot. Toetusmeetme raames antakse Ida-Virumaa vabaühendusele kokku 90 000 eurot.

Edasi toimub taotluste hindamine. Hindamise tulemused selguvad detsembrikuu teises pooles. Siis anname teada, kes Ida-Virumaa vabaühendustest toetuse saavad.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekt tuleb ellu viia perioodil 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.

Allikas

Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkursile 2022 esitati 63 kandidaati

Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkursile 2022 esitati 63 kandidaati:

 • Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2022-7 kandidaati
 • Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2022- 4 kandidaati
 • Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2022- 18 kandidaati
 • Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2022- 20 kandidaati
 • Ida-Viru loomemajanduse arendaja 2022- 14 kandidaati
Täname, et märkasite silmapaistvaid tegijaid! Võitjad tehakse teatavaks tunnustusüritusel Meresuu Spa Hotellis 24. novembril 2022.a.

Infokiri 11/2022

Kultuurkapitali maakondlikud ekspertgrupid kutsuvad üles esitama aastapreemiate kandidaate

Maakondlikud ekspertgrupid ootavad 21. novembrini ettepanekuid oma maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks.

 

Välja antakse järgmised preemiad:

Kultuuripärl 2022

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel. Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Kultuuripärli preemiale saab esitada korraga ainult ühe kandidaadi.

 

Ekspertgrupi aastapreemia

Aastapreemiatega tunnustatakse 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid.

Elutööpreemia

Elutööpreemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest.

Elutööpreemia kandidaadiks võib esitada vaid füüsilisi isikuid.

 

Ekspertgrupid ootavad hiljemalt 21. novembriks vabas vormis ettepanekuid vastava maakonna e-posti aadressil, milles peavad olema:

 • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest 2022. aastal;
 • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
 • esitaja kontaktandmed.

 

Enne ettepanekute esitamist palume tutvuda vastava maakonna ekspertgrupi raha jagamise korraga.

Lisainfo: https://www.kulka.ee/uudised/kultuurkapitali-maakondlikud-ekspertgrupid-kutsuvad-ules-esitama-aastapreemiate-kandidaate-2

Avanes taotlusvoor kogukonna kaasamise programmile USAs- CEE 2023-2024

2023.aasta kogukonna kaasamise programmi taotlusvoor, Community Engagement Exchange (CEE) Program application , on avatud ja sulgub 30.novembril 2022.

https://www.irex.org/project/community-engagement-exchange

 

Mis on CEE? See on kodanikuühiskonna kaasamise programm, mis kutsub kandideerima ärksaid kogukonnaliidreid vanuses 21–28, kes töötavad avaliku, era- ja mittetulundussektoris, et lahendada avalikkusele muret tekitavaid probleeme ja parandada kogukonna kvaliteeti.

CEE stipendiaadid osalevad kolmekuulises programmis Ameerika Ühendriikides, kus nad teevad koostööd vastuvõtva organisatsiooniga. Praktikakogemuse ajal töötavad CEE stipendiaadid otse USA kogukonnapõhiste organisatsioonidega, mis on keskendunud sarnastele kodanikuühiskonna probleemidele. Stipendiaadid tugevdavad oma suutlikkustl,  jagavad oma teadmisi ja kogemusi vastuvõtva kogukonnaga. Samuti osalevad nad kõikehõlmavas kodanikuosaluse ja juhtimise õppekavas ning õpivad väärtuspõhiseid lähenemisviise probleemide lahendamisele, mille aluseks on demokraatlikud põhimõtted, koostöö ja kaasamine otsuste tegemisel ning arutelud. Pärast Ameerika Ühendriikides veedetud aega viivad stipendiaadid oma kodukogukondades kuue kuu jooksul ellu tulemustele suunatud projekti, mis keskendub konkreetselt küsimustele, mis on seotud ühega viiest CEE programmi teemast: kodanikudialoog ja rahutagamine, avatud ja osaluspõhine valitsus, naised ja sugu, paindlik ja jätkusuutlik areng ning noorte kaasamine.

 

Lisainfo: https://www.irex.org/project/community-engagement-exchange

Küsitlus: Palun anna ka oma panus Ida-Virumaa, kui tervikliku piirkonna, väärtuste väljaselgitamisele!

Palun anna ka oma panus Ida-Virumaa, kui tervikliku piirkonna, väärtuste väljaselgitamisele!

Head Ida-Viru inimesed! Projekti “Ida-Viru sihtkohaturunduse strateegia- ja tegevusplaani koostamine” raames viime läbi ka küsimustiku kohalike elanike seas.
Vasta palun ise ja levita küsimustikku ka oma töötajate, organisatsiooni liikmete ja partnerite hulgas. Vajame võimalikult paljude Ida-Virumaa elanike arvamusi piirkonna väärtuste teemal.
Iga vastus on oluline ja aitab kaasa piirkonna strateegia- ja tegevusplaani koostamisele.
Täname, et võtad hetke küsitluse täitmiseks. Küsitluse täitmine võtab aega max 10 min. Küsimustikule ootame vastuseid kuni 4. november 2022.a.

Küsimustiku leiad siit: https://forms.gle/463veSz5L7xxGHAS6

Tasuta digiturunduse nõustamine ettevõtjatele!

Kasuta erinevaid võimalusi oma toodete ja teenuste nähtavaks muutmiseks!

Tasuta digiturunduse abi

Lugupeetud ettevõtja!

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub uut teenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele – konsultatsioon digiturunduse teemal.

Konsultatsioon on TASUTA – seda rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt.

Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
Rahandusministeerium toetab

Miks tasub tulla konsultatsioonile?

Viimasel ajal on ettevõtete seas ülipopulaarsed teemad organisastiooni identiteet ja protsesside optimeerimine. Kaasaegne turundus vajab järjest enam süsteemset ja kliendipõhist lähenemist. Organisatsioonid otsivad pidevalt innovatiivseid lahendusi, et olla nähtavamad ja konkurentsis teistega.

Aga innovatsioon ei tähenda alati midagi uut! Kõigepelt tuleks vaadata, et kuidas paremini saaks ära kasutada olemasolevaid ressursse ja kuidas olla efektiivsem organisatsiooni põhieesmärkide saavutamisel.

Kui Sinu organisatsiooni arengu jaoks on digiturundus oluline siis kasuta võimalust ja saa selles osas värskem pilk kogenud spetsialistilt, sul on võimalus saada teadmised digiturunduse kiirlahenduste kohta või kui sul on olemas plaan kuidas digiturunduses parema tulemuseni jõuda, siis registreeru julgesti spetsialisti konsultatsioonile.

Konsultatsiooni eesmärk

Konsultatsiooni eesmärgiks on tõsta väikeettevõtete digiturunduse pädevust ja teadmisi, juhtida tähelepanu digiturundusele, selle olulisusele ettevõtte igapäeva töös ja arengus.

Parandada maakonna väikeettevõtete konkurentsivõimet ja mainet, nende nähtavust turunduse maailmas, ehk leida üles ja ärgitada kasvama olemasoleva ettevõtete potentsiaalid digiturunduse lahenduste abil.

Mis tingimusel minu ettevõte saab tasuta konsultatsiooni?

Konsultatsiooni pakutakse ettevõtetele, millel on vähemalt 2 töötajat ning kus müügitulu on vähemalt 80 000 € aastas.

Millistes küsimustes meie konsultant aitab?

 • Organisatsiooni identiteet, bränd-strateegia ja firmagraafika loomine (CVI)
 • Meediasisu kvaliteedi hinnang
 • Meediakanalide valik
 • Abi meedia-sisu tootjate partnerite otsimisel Ida-Virumaal,
 • Kontaktibaasi loomine, segmenteerimine ja listide optimeerimine,
 • Veebilehe ja/või veebipoe loomine, digitaalsete lahenduste integreerimine
 • SEO ja selle kasutatavus
 • Sotsiaalmeediakanalite valik, loomine ja administreerimine,
 • Analüüside tegemiseks tööriistade valik ja juurutamine,
 • jne

Palume eelnevalt konsultatsioonile registreeruda telefoni või e-posti teel, või vormi kaudu

Kasuta erinevaid võimalusi oma toodete ja teenuste nähtavaks muutmiseks!

Aleksandra Leštšuk

Turundusspetsialist

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Koolitus: “Kuidas ettevõtjana olla tõhusam haldus- ja muude administratiivsete teemadega tegelemisel. Digitaliseerumise võlud ja valud.”

Kuidas olla tõhusam ettevõtja?

Kuidas ettevõtjana olla tõhusam haldus- ja muude administratiivsete teemadega tegelemisel. Digitaliseerumise võlud ja valud.

Kuidas raamatupidaja aitab ettevõtjat digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada.

Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab – miks osaleda koolitusel?

 • Saad juhiseid kuidas tulla paremini toime nii riigi poolt pandud kohustuste kui ettevõtte juhtimiseks hädavajalike haldus- ja administratiivteemadega
 • Saad ülevaate mida ja kuidas tasub digitaliseerida ehk millisel moel on infotehnoloogia ettevõtjale abiks ka valdkondades, kus justkui IT-ga mitte mingit pistmist ei ole.
 • Saad aru miks on raamatupidaja ettevõtja tugiteenuste pakkuja – raamatupidaja roll digilahenduste soovitajana
 • Saad teada kuidas e-arvete rakendamine aitab sul paremini oma raamatupidamist korraldada
 • Saad ülevaate e-arvete kasutamisest Eestis – selge pilt mis ja miks on toimumas
 • Saad juhiseid kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada
 • Saad teada mida teha siis, kui raamatupidamisteenuse pakkujaga on suusad risti

09.11 kell 10.30-12.00 Zoomis

10.11 kell 10.30-12.00 Zoomis

KÜSK kutsub vabaühendusi kogemuspäevale

KÜSKi KOGEMUSPÄEV toimub 7. detsember kell 10-17 Tartus V Spas (Kvartali ostukeskuse 4. korrusel)

Huvitavad esinejad ja palju võimalusi omavahel koostöökogemusi vahetada!

Palun tee registreerimisankeedil valik, millises kogemusringis sa pealelõunal osaled soovid:

Kuidas omavalitsus saab vabaühendustele pärituult purjedesse puhuda?
Koostöö ja konkurents teenuste pakkumisel.
Kuidas leida, hoida ja kaotada vabatahtlikke?
Kuidas süüa arbuusi ehk kuidas väikeste sammudega jõuda suure mõjuni?
Sära, särts, sünergia … hea koostööõhkkond.
Ämbrist üle astumine – koostöö kuldreeglid.
Kohanemine eestvedaja(te) ja põlvkondade vahetumisel

Palun vali registreerimisankeedil minikoolitus, millel soovid osaleda:

Vabatahtlike eestvedamine ja kaasamine
Kommunikatsioon – kuidas jõuda oma sõnumiga koostööpartnerite ja liikmeteni?

REGISTREERIMINE 

Osalemine on tasuta.

Lisainfo:
kysk@kysk.ee

Töövarjunädal kutsub vabaühendusi

Töövarjunädalal 14.-18. novembril saab noortele töövarjudele oma tööd ja valdkonda tutvustada. Tuleviku Tegijad kutsuvad üles kõiki vabaühendusi end kirja panema, et noored saaksid ka vabakonnaga paremini tuttavaks. Noortega saab kohtuda oma töökohal või video teel.

Töövarjutamine on üks ühele kohtumine 7.-12. klassi õpilasega või noorega, kes on hetkel oma õpingud katkestanud. Kui kohtute silmast silma, siis võiks õpilasele tutvustada kogu tööpäeva (4-8h). Oluline, et õpilane näeks erinevaid töö aspekte, nt töökeskkonda, saaks aimu töötempost, tutvuks kolleegidega, näeks tööülesandeid jne. Kui kohtute virtuaalselt, siis kestab see 45 minutit ja õpilane valmistab ette 10 küsimust, mida ta sinult vestluse käigus küsib.

Töövarjunädalat korraldavad Junior Achievement EestiEesti Töötukassa ja Tuleviku Tegijad.

KÜSK kutsub vabaühenduste esindajaid projekti kirjutamise koolitusele

Koolitus toimub 24. novembril ja 3. detsembril 2022 kella 10 – 17 Viljandis, Bonifatiuse Gildi maja II korrusel (Väike-Turu 8, Viljandi linn). Lisaks toimub viimane koolituspäev detsembris veebi teel, mille kuupäev lepitakse kokku koolitusel osalejatega 24. novembril 2022.

Koolitusele on oodatud osalema vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.

Koolituse viib läbi Annemai Mägi InterAct Projektid & Koolitus OÜ-st. Loe Annemai kohta lisaks InterActi kodulehelt.

NB! Kuna võib eeldada, et huvi koolituse vastu on suur, siis palume, et ühest vabaühendusest registreeruks koolitusele esialgu 1 inimene. Kui kohti jätkub, anname sellest ühingutele teada.

Registreerimine koolitusele kuni 7. novembrini või kuni kohad täituvad SIIN.
Osalemistasu ei ole.

Lisainfo koolituse kohta:

Annemai Mägi

annemai@interact.ee või

Anneli Roosalu

anneli.roosalu@kysk.ee

Selleks aastaks Ida-Viru MTÜde sügiskool sai läbi

19. oktoobril toimus viimane sügiskooli koolitus, mis oli pühendatud Instagram-ile. Sügiskoolis 2022 MTÜ-d said õppida, kuidas korrektselt ja kaunilt pildistada ja telefoniga väikseid videoid teha, kuidas töödelda oma fotosid erinevate rakendustega, kuidas töötada Canvas ja teha erinevaid kujundusi ning lõppude lõpuks kuidas teha atraktiivseid postitusi sotsiaalmeedias.

Koolitused toimusid tänu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Saksa saatkond toetab ka aastal 2023 ühise kerksuse initsiatiivi raames tsiviilühiskonda, meediat ja haridust tugevdavaid projekte

Saksa saatkond toetab ka aastal 2023 ühise kerksuse initsiatiivi raames tsiviilühiskonda, meediat ja haridust tugevdavaid projekte.

Projektikonkursi alla käivad projektid, mis lähtuvad Joint statement by the Estonian and German Foreign Ministers.

Kui Teil on plaanis viia järgmisel aastal üks tore projekt ja sooviksite seda teha koostöös Saksa saatkonnaga, siis palun täitke ära järgnev vorm ja saatke see kuni 25. oktoobrini 2022 (kaasa arvatud) järgmisele meiliaadressile: pol-301@tall.auswaertiges-amt.de

Võib saata ka rohkem kui ühe projektikirjelduse. Ootame põnevusega Teie projektiideid. Küsimuste korral võtke julgesti ühendust eelmainitud meiliaadressi kaudu.

Pilootprojekti “Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks” meeskonnaliikmed Narvas

Eesti Riigiametnike Klubi uus hooaeg on alanud ja ootame kõiki Ida-Virumaal elavaid ja töötavaid avaliku sektori teenistujaid ja avalikkuse huvides tegutsevate organisatsioonide esindajaid meie klubi üritustele ennast täiendama, üksteisega tuttavaks saama ja peale tööpäeva heas seltskonnas ning huvitavate teemade seltsis aega veetma. Paljud meie üritused on kõigile huvilistele avatud ja täiesti tasuta – Oled alati väga oodatud!

 Juba ülehomme ehk neljapäeval, 20. oktoobril kell 18.00 on Eesti Riigiametnike Klubis külas Narvas läbiviidava pilootprojekti “Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks” meeskonnaliikmed.

Projekti ülesanne on luua uuenduslikul meetodil baseeruv tööriist – heaolu skoor, mis ühendades füsioloogilisi, psühholoogilisi ja ruumilisi näitajaid aitab hinnata erinevaid elukeskkondi.

 

Vestlusõhtul räägime projekti ideest, uuringu eesmärkidest ja korraldusest, aga ka psühholoogilisest ja füsioloogilisest heaolust linnaruumis ning sellest, kuidas teadmisi nendest ruumilisel planeerimisel rakendada.

TASUTA! Pärandturismi teenuste disaini ja digiturunduse koolitus

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine, et lähtuda pärandturismi teenuste disainis
rohepöörde ja säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja kohaliku kogukonna
võimalustest ning analüüsida pärandturismi teenuste sihtrühmi ja –turge ning planeerida
pakettides teenuseid (matk, loodusretk, sündmus jm) ning viia läbi digiturundust.

Aeg: 19.10 – 2.11.2022.a., 52 tundi

✴️ 19.10 kl 10 – 17 seminar veebis (Zoom, Google Teams, FB messenger)
✴️ 20.10 kl 10 – 12; Mooska talu: elamused, suitsusauna pärand. kl 12 – 16 Haanjamaa
pärandturism; kl 16 – 19 Mooska talu: suitsusauna pärand
✴️ 24.10 kl 10 – 17 seminar veebis
✴️ 26.10 kl 10 – 19 Soomaa: turismiettevõtete külastused, matk metsas ja rabas, haabjamatk,
ühepuulootsiku pärand
✴️ 1.11 kl 10 – 17 seminar veebis
✴️ 2.11 kl 10 – 17 Võrumaa Kutsehariduskeskus: seminar ja koolituse lõpetamine.

Koolitajad: Aivar Ruukel, Karuskose OÜ; Eda Veeroja, Mooska OÜ.

Õppe sisu: auditoorne ja praktiline töö

Turismitoode ja keskkond; Rohepööre ja säästev areng turismiettevõtluses;
Toodete ja teenuste mõju keskkonnale;
Pärandturismi vormid: loodus-, kultuuri-, arhitektuuri-, rahvalik jm pärand;
Elamuslik pärand ja sellel põhineva turismitoote ja –teenuse loomine (suitsusaun, elamusmatkad,
loodusretked); Pärandturismi teenused ning pakkumine sihtturgudele;
Tervise- ja ohutusnõuded teenuste pakkumisel;
Pärandturismi teenuste disain;
Projektijuhtimine turismiettevõttes;
Sihtrühmade ja –turu analüüs; Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg ja veebiturundus,
sotsiaalmeedia ja internetiturundus;
Tutvumine pärandturismi teenuste parimate praktikatega ettevõtetes.
Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa
Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Harno ootab üle-eestilise noorsootöö nädala projektitaotlusi

Toetusmeetme “Üle-eestiline noorsootöö nädal 2022” raames saab taotleda projektitoetust Euroopa noorte aasta raames üle-eestilise noorsootöö nädala egiidi all toimuvatele tegevustele. Välkvoor on avatud kuni 17.10.2022 ja taotlusvooru eelarve on 80 000 eurot.

Meetme eesmärk on tuua esile noortele suunatud võimalused, pakkuda noortele tegevusi, osalusvõimalusi ja luua noortega töötavatele spetsialistidele võimalusi noorte paremaks toetamiseks ning võimaluste loomiseks vastavalt noorsootöö nädala ja Euroopa noorte aasta eesmärgile ning fookusteemadele.

Taotlemine:
On avatud Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursiveebis aadressil https://konkursiveeb.edu.ee/ 10.10.2022 kuni 17.10.2022 kell 23.59.
Oodatud on tegevused, mis toimuvad nii noorsootöö nädalal, kui ka sellele järgnevalt.

Õpi koos Googliga! TASUTA turunduse koolitused

Kas sa teadsid, et sotsiaalmeediaplatvormide algoritmid eelistavad videoformaati? Erinevad uuringud on korduvalt tõdenud, et videoreklaam veebis toob klientidelt paremaid tulemusi ning rohkem nähtavust kui staatiline pilt või bänner.

Tule õpi parimatelt Eesti valdkonnaekspertidelt, milline on tugeva videoreklaami loomeprotsess ning kuidas teha oma esimesed reklaamid YouTube’is:

 

 

🎥 Tule videoga esile: tõhus videoreklaam veebis

18. oktoober kell 10:00 – 11:30

Koolitaja Jenny Tupits

Koolitusel tutvustame videoturunduse põhimõtteid, kuidas kasutada videot digiturunduses ja alustada videoturundusega YouTube’is.

 

⏯️ Pane YouTube reklaamid enda kasuks tööle

19. oktoober kell 10:00 – 11:30

Koolitaja Liis Laisaar

Kuidas alustada videoreklaamidega YouTube’is? Milliseid kavalaid sihtimisvõimalusi need pakuvad? Mida seadistamisel silmas pidada? Käime läbi sammud kampaania planeerimisest esimeste reklaamide live’i jõudmiseni.

 

Muud Õpi Googliga koolitused:
 • Neljapäeval, 20.10.2022 kell 10:00-11:30 Ole kliendile nähtav ja leitav Google Business Profile’iga
 • Teisipäev 25.10.2022 kell 10:00-11:30 Kasvata oma äri: võida uusi kliente Google Adsiga
 • Neljapäev 27.10.2022 kell 10:00-11:30 DEMO: seadista oma esimesed reklaamid Google Ads’is
 • Teisipäev, 1. november kell 10:00-11:30 Häkkerid või hooletus? Kuidas kaitsta enda ettevõtet ohtude eest küberruumis

Koolitus – Tehisintellekti (AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel

Tallinna Tehnikaülikooli Ärikorralduse instituut pakub 2022. aastal Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ programmi raames tasuta täienduskoolitusi.

Esimene tasuta koolitus „Tehisintellekti (AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel“ algab juba 20.oktoobril ning koolituse kohta saab täpsemalt infot ja registreeruda siin.

Algas kandidaatide esitamine kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele

𝑨𝒍𝒈𝒂𝒔 𝒌𝒂𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒂𝒕𝒊𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖𝒑𝒂̈𝒆𝒗𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒂̈𝒓𝒈𝒊𝒍𝒆 𝒋𝒂 𝒂𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖 𝒂𝒖𝒏𝒊𝒎𝒆𝒕𝒖𝒔𝒆𝒍𝒆!
Siseministeerium 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖𝒑𝒂̈𝒆𝒗𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒂̈𝒓𝒈𝒊𝒈𝒂 on tunnustatud tegusaid ja hoolivaid inimesi juba 1998. aastast. Aumärk antakse kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest kodanikuhariduse edendamise, vastutustundliku ühiskonnaellu panustamise või kodanikuteadvuse suurendamise eest ühiskonnas.
Lisaks annab Siseministeerium välja ka 𝒂𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖 𝒂𝒖𝒏𝒊𝒎𝒆𝒕𝒖𝒔𝒆. Eelmisel aastal sai aasta kodaniku aunimetuse 𝑰𝒓𝒋𝒂 𝑳𝒖𝒕𝒔𝒂𝒓, kes pälvis tiitli Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professorina vabariigi valitsust nõustava teadusnõukoja töö juhtimise ning koroonaviirusevastase võitluse eest.
Kodanikupäeva aumärgi ja aasta kodaniku aunimetuse kandidaate saavad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid Siseministeeriumi kodulehe kaudu kuni 𝟏𝟎. 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐧𝐢.

Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas

Taotlusvooru aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud. Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot.

Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta.
Taotluste esitamise tähtaeg on 01.11.2022 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Sisse logimiseks palume kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat.
Taotlus koostatakse eesti keeles.

NB! Taotlemise eelduseks on, et vabaühenduse seostab oma eesmärgid kas riiklike, maakondlike, omavalitsuste või külade strateegiate ja arengukavade eesmärkidega.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda ja taotlust koostada SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid. Teenus on tasuta!

KÜSKi nõukogu poolt kinnitatud tingimustega tutvu siin.

Toetuse info KÜSK kodulehel on leitav siit.

INFOPÄEAVA MATERJALID

Kuidas Euroopa Liidu toetused kõige paremini Ida-Virumaa inimesteni jõuaksid?

RTK viis koostöös Rahandusministeeriumiga sel suvel Ida- Virumaal ametnike välitööde raames läbi piirkonna kohaliku elu edendajatele suunatud töötoa, et leida kohaliku omavalitsuse vaatest häid lahendusi uue, 2021-2027 rahastusperioodi toetuste ladusaks ja kasutajasõbralikuks rakendamiseks. Töötoas osalesid ka Viru filmifondi ja Ida-Viru Loomeklastri juht Piia Tamm ning IVEK vabaühenduste konsultant Nadežda Morozova.

Töötoa peamiseks fookuseks oli välja selgitada, kuidas viia Ida-Virumaal kõige tõhusamalt ellu just sealse kogukonna jaoks kõige olulisemaid tegevusi. Ida-Virumaa elu edendamiseks on Õiglase Ülemineku Fondi kaudu suunatud 340 mln eurot toetusi.
Pikemalt loe RTK uudiskirjast  SIIN

Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks

Avatud Eesti Fond kuulutas välja Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) taotlusvooru Eesti vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotlusvooru eelarve on 329 860 eurot, millest 229 860 on mõeldud üleriigiliselt tegutsevatele vabaühendustele ja 100 000 kohalikul tasandil tegutsevatele vabaühendustele.

Tegevustoetus on mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuaktiivsuse edendamine, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja võrdse kohtlemise eest seismine ning keskkonna ja kliimamuutuste teemadega tegelemine. Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 eurot, projektiperioodi kestus on 12–14 kuud. Projektiga saab alustada märtsist 2023 ning see peab olema lõpetatud 30. aprilliks 2024.

Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pikaajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Konkursile on oodatud erinevad vabaühenduste tegutsemisvõimekust edendavad projektid. Oodatud on nii omavahelist koostööd ning organisatsioonikultuuri tugevdavad projektid, kui üldiselt tegevuse läbipaistvust ning vastutustundlikkust arendavad projektid, aga ka uusi teadmisi, oskusi ning inimesi vabakonda kaasavad tegevused.

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Kõiki Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellami sõnul on vabaühenduste toetamine tänases maailma olukorras eriti oluline. “Aktiivne vabakond on terve, demokraatliku ühiskonna üks alustalasid. Aktiivsete Kodanike Fondi kaudu pakutud taotlusvõimalus annab vabaühendustele võimaluse keskenduda oma arenguvajadustele ja see omakorda tugevdab vabakonda ning ühiskonda tervikuna.”

Eelmises taotlusvoorus toetust saanud vabaühenduste projektidega saab tutvuda siin.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. detsember 2022 kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused koos detailse eelarve, partnerluskinnituste (juhul, kui projekt viiakse ellu partneritega), võtmeisikute CV-d ja viimase majandusaasta aruandega tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee. Kõik dokumendid peavad olema ühes digikonteineris, mis on allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Lisainfo:

Ksenia Gutnitšenko

Avatud Eesti Fond

Tel. + 372 5556 3398

ksenia@oef.org.ee

Allikas

Canva koolitus vabaühendustele

5.oktoobril MTÜde sügiskooli ja ettevõtlusnädala raames toimus venekeelne Canva koolitus vabaühendustele. Koolitusel said räägitud nii kujundamise algtõdedest kui vaadatud üle Canva tööriistad. Osalejad said juhendaja käe all kujunduskeskkonna võimalusi avastada ja said vastused tekkivatele küsimustele. Nüüd oskavad MTÜd kujundada reklaami, flaiereid, esitlusi teha tööd Canva meeskonnas jagades faile oma kolleegidega.

Ettevõtlusnädal toimub selle nädala lõpuni, vt kava https://ivek.ee/ettevotlusnadal2022/

Eestikeelne Canva koolitus MTÜdele toimub 12. oktoobril, vt infot https://ivek.ee/events/mtu-sugiskool2022-canva/

Esita “Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss 2022″ konkursile oma kandidaat!

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Europe Direct`i Narva esindus, Ettevõtlik Kool, Ida-Viru Loomeklaster

Kutsume esitama kandidaate konkursile Ida-Virumaa 2022. aasta tegusate kodanike ja parimate ühenduste tunnustamiseks.

Konkursi eesmärk on esile tõsta ja tunnustada Ida-Virumaa tegusaid kodanikke ja parimaid kodanikuühendusi, kelle teod muudavad meie kodukohad paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Kõik asutused, ettevõtted, omavalitsused, kodanikuühendused ja eraisikud saavad kandidaate esitada 01. novembrini 2022  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse lehel  ivek.ee/konkurss

KATEGOORIAD

Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates:

Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2022

Tunnustatakse ühingut, kes on kohaliku omaalgatus programmi (KOP) toetusraha kogukonna hüvanguks tulemuslikult rakendanud.

Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2022

Tunnustatakse ühingut, kes panustab kogukonna arengusse ja on toetusraha tulemuslikult rakendanud.

Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2022

Tunnustatakse ühingut, kes on 2022. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, on kutsunud või viinud ellu kogukonna jaoks olulisi sündmusi või muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte ning on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega, on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2022

tunnustatakse initsiatiivikat isikut, kes on oma tegevusega 2022. aastal silma paistnud ning kaasa aidanud oma piirkonna, maakonna või valdkonna positiivsele arengule.

Ida-Viru loomemajanduse arendaja 2022

Tunnustatakse üksikisikut või organisatsiooni, kes on oma tegevusega Ida-Virus arendanud loomemajanduse valdkonda.

Võitjad tehakse teatavaks tunnustusüritusel Meresuu Spa Hotellis 24. novembril 2022.a

 

Täpsem teave www.ivek.ee või tel 5332 3596.

ESITA OMA KANDIDAAT

Ootame aktiivset osalemist kandidaatide esitamisel!

ESITA OMA KANDIDAAT

Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku omaalgatuse programm, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengufond, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium.

Sotsiaalministeerium alustas strateegiliste partnerite otsingut laste heaolu ja õiguste poliitika kujundamiseks ning elluviimiseks

Sotsiaalministeerium alustas strateegiliste partnerite otsingut laste heaolu ja õiguste poliitika kujundamiseks ning elluviimiseks. Kahe aasta peale on tegevusteks ette nähtud kuni 700 000 eurot.

Sotsiaalala asekantsleri Hanna Vseviovi sõnul soovib ministeerium leida strateegilised partnerid laste heaolu, õiguste ja kaasatuse edendamiseks. „Partneritel on võimalus kahe aasta jooksul panustada laste väärkohtlemise ennetamisse, lastele ja peredele suunatud abimeetmete ning lastekaitsetöö arendamisse, samuti seista laste õiguste ja suurema kaasatuse eest ühiskonnas nii teavitus-, koolitus- kui huvikaitsetegevusega,“ selgitas Vseviov.

Vseviov lisas, et sisuka tegevuskava kõrval peab ministeerium oluliseks ka partnerite organisatsioonilist arengut. „Soovime, et laste heaolu eest seisaks rohkem tugevaid ja häälekaid vabaühendusi. Kodanikuühiskonnal on kõikjal maailmas tähtis roll laste heaolu ja õiguste tagamisel.“

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja võib projekti elluviimisse kaasata partnerina Eestis registreeritud juriidilise isiku, riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni. Taotlejalt oodatakse vähemalt kaheaastast ja partnerilt vähemalt üheaastast tõendatavat kogemust laste heaolu või laste õiguste ja kaasatuse edendamisel.

Taotlusi saab esitada 31. oktoobrini. Taotlusi hindavad ja läbirääkimisi peavad sotsiaalministeeriumi erinevate valdkondade spetsialistid. Tegevustega saab alustada kõige varem 1. jaanuaril 2023.

Strateegiline partnerlus on koostöövorm vabaühendustega, mis toetab ministeeriumi valitsemisala eesmärkide saavutamist ning panustab poliitika elluviimisse. Sotsiaalministeerium avas esimese strateegilise partnerluse taotlusvooru 2019. aastal. Heakskiidetud projektide seas olid ka strateegilised partnerlused laste heaolu ja õiguste edendamiseks. Kolmeks aastaks määratud toetus lõpeb tänavu.

Lisainfo ja taotlemine Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Äriuudised: ERR, BNS, Postimees, Delfi, Äripäev

ERR
Olkiluoto kolmas reaktor saavutas esimest korda täisvõimsuse https://www.err.ee/1608734317/olkiluoto-kolmas-reaktor-saavutas-esimest-korda-taisvoimsuse
Elering: Paldiski liitumispunkt rajatakse Soome renditud LNG-laeva jaoks https://www.err.ee/1608734404/elering-paldiski-liitumispunkt-rajatakse-soome-renditud-lng-laeva-jaoks
Eesti septembri inflatsioon oli 24,2 protsenti https://www.err.ee/1608734548/eesti-septembri-inflatsioon-oli-24-2-protsenti
Euroopa Liit kiitis heaks elektriettevõtete erimaksustamise https://www.err.ee/1608734503/euroopa-liit-kiitis-heaks-elektriettevotete-erimaksustamise
EL-i liikmesriigid jõudsid Vene sanktsioonides esialgsele kokkuleppele https://www.err.ee/1608734599/el-i-liikmesriigid-joudsid-vene-sanktsioonides-esialgsele-kokkuleppele
EL-i ministrid leppisid kokku kõrge elektrihinna hüvitamise meetmed https://www.err.ee/1608734944/el-i-ministrid-leppisid-kokku-korge-elektrihinna-huvitamise-meetmed
Euroopa Komisjon soovitab riikidel karmistada Vene kodanike sisselubamist https://www.err.ee/1608735604/euroopa-komisjon-soovitab-riikidel-karmistada-vene-kodanike-sisselubamist
Bulgaarias avati gaasiühendus Kreekaga https://www.err.ee/1608735751/bulgaarias-avati-gaasiuhendus-kreekaga
Läti parlamendivalimiste tulemused on teada https://www.err.ee/1608736444/lati-parlamendivalimiste-tulemused-on-teada
Bulgaaria valimised võitis endise peaministri partei GERB https://www.err.ee/1608736474/bulgaaria-valimised-voitis-endise-peaministri-partei-gerb
Odav euro hoiab kütuse tanklates kallina https://www.err.ee/1608736519/odav-euro-hoiab-kutuse-tanklates-kallina

BNS
Saksamaa: massiline kalade surm Oderi jões oli inimtekkelise põhjusega https://www.bns.ee/topic/652/news/64966454/
EL mõistis hukka Vene vägede rünnaku Ukraina humanitaarkonvoile https://www.bns.ee/topic/653/news/64966802/
EL-i 13 riigi väliskomisjonid mõistsid libareferendumid Ukrainas hukka https://www.bns.ee/topic/652/news/64967027/
EL-i liidrid mõistsid hukka Ukraina oblastite annekteerimise  https://www.bns.ee/topic/655/news/64967344/
EL plaanib kehtestada Venemaale uued sanktsioonid https://www.bns.ee/topic/655/news/64967403/
Norra võtab vastu Euroopa sõjalise abi energiasektori kaitsmiseks https://www.bns.ee/topic/655/news/64967948/
EL on Saksa 200 miljardi euro suuruse kava suhtes tähelepanelik https://www.bns.ee/topic/655/news/64968208/
Poola hakkas ennetavalt jagama radiatsioonivastaseid tablette https://www.bns.ee/topic/655/news/64968259/
Saksa politsei patrullib pärast gaasijuhtmeplahvatusi merel kogu jõuga https://www.bns.ee/topic/655/news/64968698/
EK juht: uus Kreeka-Bulgaaria gaasitoru tähendab vabadust https://www.bns.ee/topic/655/news/64969642/
Erdoğan ähvardas Soome ja Rootsi liitumise NATO-ga taas vetostada https://www.bns.ee/topic/655/news/64969994/
Venemaa peatas “probleemide tõttu Austrias” gaasitarne Itaaliale https://www.bns.ee/topic/655/news/64970098/
Borrell: Vene anneksioon teeb sõja lõpetamise peaaegu võimatuks https://www.bns.ee/topic/655/news/64970206/
Borrell: EL reageerib Nicaragua sammudele https://www.bns.ee/topic/652/news/64972337/
EL lubas vabakutselistega kollektiivlepingute üle läbi rääkida https://www.bns.ee/topic/648/news/64967835/
Õpilased matkivad Riigikogus Euroopa Parlamendi tööd https://www.bns.ee/topic/648/news/64973147/

POSTIMEES
Rootsi lõpetab teismelistele koroonavaktsiini soovitamise https://tervis.postimees.ee/7616977/rootsi-lopetab-teismelistele-koroonavaktsiini-soovitamise
Eesti jätkas septembris euroala hinnatõusu esirinnas https://majandus.postimees.ee/7616850/eesti-jatkas-septembris-euroala-hinnatousu-esirinnas
Euroopa Komisjon soovitab Eestis toimetulekutoetust tõsta https://majandus.postimees.ee/7617093/euroopa-komisjon-soovitab-eestis-toimetulekutoetust-tosta
EL-i ministrid leppisid kokku elektritarbimise kärbetes ja liigtulu maksustamises https://majandus.postimees.ee/7617155/el-i-ministrid-leppisid-kokku-elektritarbimise-karbetes-ja-liigtulu-maksustamises
NATOsse pürgiv Rootsi lubab sõjalist eksporti Türki https://maailm.postimees.ee/7617057/natosse-purgiv-rootsi-lubab-sojalist-eksporti-turki
Aserbaidžaani president lubab suurendada gaasitarneid Euroopa Liitu https://majandus.postimees.ee/7617261/aserbaidzaani-president-lubab-suurendada-gaasitarneid-euroopa-liitu
Meloni: Moskva neoimperialism ohustab kogu Euroopat https://maailm.postimees.ee/7617262/meloni-moskva-neoimperialism-ohustab-kogu-euroopat
EL kehtestas Venemaa kodanikele rangemad viisanõuded https://maailm.postimees.ee/7617282/el-kehtestas-venemaa-kodanikele-rangemad-viisanouded
ÜK, Saksamaa ja Prantsusmaa lähevad Norrale appi energiasektorit kaitsma https://majandus.postimees.ee/7617330/uk-saksamaa-ja-prantsusmaa-lahevad-norrale-appi-energiasektorit-kaitsma
Energiakriis süveneb: Venemaa peatas gaasitarned Itaaliasse https://majandus.postimees.ee/7617649/energiakriis-suveneb-venemaa-peatas-gaasitarned-itaaliasse
Bulgaarias peetakse juba neljandad parlamendivalimised 18 kuu jooksul https://maailm.postimees.ee/7617913/bulgaarias-peetakse-juba-neljandad-parlamendivalimised-18-kuu-jooksul
NATO Ida-Euroopa maade riigipead tegid ühisavalduse Ukraina toetuseks https://maailm.postimees.ee/7617924/nato-ida-euroopa-maade-riigipead-tegid-uhisavalduse-ukraina-toetuseks
Läti valimistel võitsid tsentristid https://maailm.postimees.ee/7618001/lati-valimistel-voitsid-tsentristid
Gaasi lekkimine Nord Stream 1-st on lõppenud https://maailm.postimees.ee/7618036/gaasi-lekkimine-nord-stream-1-st-on-loppenud
INTERVJUU ⟩ Rootsi kaitse­ekspert: kurdide välja­andmine võib aktiveerida NATO-vastased https://maailm.postimees.ee/7618160/intervjuu-rootsi-kaitse-ekspert-kurdide-valja-andmine-voib-aktiveerida-nato-vastased
KOHALIK VAADE ⟩ Läti valijad eelistasid läbiproovitud jõududele uusi erakondi https://maailm.postimees.ee/7618177/kohalik-vaade-lati-valijad-eelistasid-labiproovitud-joududele-uusi-erakondi

DELFI
Uuring: paindlike elektritarbimislahenduste abil võiksid Euroopa tarbijad hoida kokku kuni 71 miljardit eurot aastas https://arileht.delfi.ee/artikkel/120075688/uuring-paindlike-elektritarbimislahenduste-abil-voiksid-euroopa-tarbijad-hoida-kokku-kuni-71-miljardit-eurot-aastas
Euroopat ähvardab energiakriis. Saksamaa seisab silmitsi majanduskriisiga, Itaalial on paremad väljavaated https://arileht.delfi.ee/artikkel/120075636/euroopat-ahvardab-energiakriis-saksamaa-seisab-silmitsi-majanduskriisiga-itaalial-on-paremad-valjavaated
Portugalis on vaesunud põllumehed tulnud tänavatele https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120075446/portugalis-on-vaesunud-pollumehed-tulnud-tanavatele
ANALÜÜS | Läti uus parlament on kui värviline kaltsutekk https://epl.delfi.ee/artikkel/120076452/analuus-lati-uus-parlament-on-kui-varviline-kaltsutekk

ÄRIPÄEV
Eesti inflatsioon kukkus protsendi eelmise kuuga võrreldes https://www.aripaev.ee/uudised/2022/09/30/eesti-inflatsioon-kukkus-protsendi-eelmise-kuuga-vorreldes
EL leppis kokku õlitootjate kasumi maksustamises ja taastuvenergia hinnalaes https://www.aripaev.ee/uudised/2022/09/30/el-leppis-kokku-olitootjate-kasumi-maksustamises-ja-taastuvenergia-hinnalaes
Soome otsus kannab vilja: venelasi lahkub riigist rohkem kui saabub https://www.aripaev.ee/uudised/2022/10/01/soome-otsus-kannab-vilja-venelasi-lahkub-riigist-rohkem-kui-saabub
Euroopa üks aktiivsemaid lennujaamu jätkab reisijate arvu piiramist https://www.aripaev.ee/uudised/2022/10/02/euroopa-uks-aktiivsemaid-lennujaamu-jatkab-reisijate-arvu-piiramist
Läti parlamendivalimised võitis peaministripartei https://www.aripaev.ee/uudised/2022/10/02/lati-parlamendivalimised-voitis-peaministripartei

Infokiri 10/2022

UUDISED

28.10.2022 Kultuurkapitali maakondlikud ekspertgrupid kutsuvad üles esitama aastapreemiate kandidaate

28.10.2022 Avanes taotlusvoor kogukonna kaasamise programmile USAs- CEE 2023-2024

27.10.2022 Küsitlus: Palun anna ka oma panus Ida-Virumaa, kui tervikliku piirkonna, väärtuste väljaselgitamisele!

25.10.2022 KÜSK kutsub vabaühendusi kogemuspäevale

25.10.2022 KÜSK kutsub vabaühenduste esindajaid projekti kirjutamise koolitusele

25.10.2022 Töövarjunädal kutsub vabaühendusi

19.10.2022 Selleks aastaks Ida-Viru MTÜde sügiskool sai läbi

19.10.2022 Saksa saatkond toetab ka aastal 2023 ühise kerksuse initsiatiivi raames tsiviilühiskonda, meediat ja haridust tugevdavaid projekte

18.10.2022 Pilootprojekti “Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks” meeskonnaliikmed Narvas

18.10.2022 TASUTA! Pärandturismi teenuste disaini ja digiturunduse koolitus

12.10.2022 Harno ootab üle-eestilise noorsootöö nädala projektitaotlusi

12.10.2022 Õpi koos Googliga! Turunduse koolitused

12.10.2022 Koolitus – Tehisintellekti (AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel

11.10.2022 Algas kandidaatide esitamine kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele

11.10.2022 Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas

07.10.2022 Kuidas Euroopa Liidu toetused kõige paremini Ida-Virumaa inimesteni jõuaksid?

06.10.2022 Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks

05.10.2022 Canva koolitus vabaühendustele

04.10.2022 Esita “Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkurss 2022″ konkursile oma kandidaat!

03.10.2022 Sotsiaalministeerium alustas strateegiliste partnerite otsingut laste heaolu ja õiguste poliitika kujundamiseks ning elluviimiseks

03.10.2022 Äriuudised: ERR, BNS, Postimees, Delfi, Äripäev

Uudised : ERR, BNS, Postimees, Delfi, Äripäev

ERR

USA survestab Euroopa Liitu kiirendama Ukrainale majandusabi andmist https://www.err.ee/1608731035/usa-survestab-euroopa-liitu-kiirendama-ukrainale-majandusabi-andmist

Meelis Oidsalu: põeme endiselt kerget europohmelli https://www.err.ee/1608731203/meelis-oidsalu-poeme-endiselt-kerget-europohmelli

Saksa võimud otsisid läbi AfD peakontori https://www.err.ee/1608731323/saksa-voimud-otsisid-labi-afd-peakontori

EL-i ametnikud: gaasitorude sabotaaž peab olema Euroopale äratuskellaks https://www.err.ee/1608731404/el-i-ametnikud-gaasitorude-sabotaaz-peab-olema-euroopale-aratuskellaks

ERR Lätis: eriolukord piiril lubab muutuvale olukorrale kiiremini reageerida https://www.err.ee/1608731665/err-latis-eriolukord-piiril-lubab-muutuvale-olukorrale-kiiremini-reageerida

ERR Soomes: muretuid venelasi tuleb Vaalimaa piiripunkti üha vähem https://www.err.ee/1608731650/err-soomes-muretuid-venelasi-tuleb-vaalimaa-piiripunkti-uha-vahem

Soome võttis enda ranniku lähedal olevad gaasijuhtmed erivalve alla https://www.err.ee/1608731566/soome-vottis-enda-ranniku-lahedal-olevad-gaasijuhtmed-erivalve-alla

Elering: Eesti-Soome ühenduse purunemine Eesti gaasivarustatust ei mõjutaks https://www.err.ee/1608731560/elering-eesti-soome-uhenduse-purunemine-eesti-gaasivarustatust-ei-mojutaks

Nord Streami lekete mõju gaasi hinnale jääb lühiajaliseks https://www.err.ee/1608731551/nord-streami-lekete-moju-gaasi-hinnale-jaab-luhiajaliseks

Läti-Vene piiril kehtib tänasest eriolukord (raadiouudised) https://www.err.ee/1608731539/lati-vene-piiril-kehtib-tanasest-eriolukord

Euroopa Komisjon käis välja uued Venemaa-vastased sanktsioonid https://www.err.ee/1608731527/euroopa-komisjon-kais-valja-uued-venemaa-vastased-sanktsioonid

Briti allikas: gaasitorude sabotaaži võisid läbi viia veealused droonid https://www.err.ee/1608731983/briti-allikas-gaasitorude-sabotaazi-voisid-labi-viia-veealused-droonid

Yana Toom kandideerib Ida-Virumaa asemel taas Tallinnas https://www.err.ee/1608732013/yana-toom-kandideerib-ida-virumaa-asemel-taas-tallinnas

 

BNS

Rootsi rannikuvalve avastas neljanda Nord Streami lekke https://www.bns.ee/topic/655/news/64960229/

Venemaa kutsub kokku ÜRO JN istungi seoses Nord Streami leketega https://www.bns.ee/topic/655/news/64958500/

EL-i ühekordse plasti direktiivi ülevõtmine läbis esimese lugemise https://www.bns.ee/topic/648/news/64957112/

EL mõistis Venemaa võltsitud annekteerimisreferendumid hukka (Täiendatud!) https://www.bns.ee/topic/648/news/64955468/

Austria asub taas kontrollima piiri Slovakkiaga https://www.bns.ee/topic/789/news/64958017/

Moskva: Biden peab ütlema, kas USA on seotud Nord Streami gaasilekkega (Täiendatud!) https://www.bns.ee/topic/789/news/64957465/

Komisjon tegi uute toodete ja AI vastutusnormide ettepaneku https://www.bns.ee/topic/789/news/64957252/

Euroopa Komisjon kutsub riike miinimumsissetulekuid ajakohastama https://www.bns.ee/topic/789/news/64957117/

Kreml nimetas absurdseks Venemaa süüdistamist gaasileketes (Täiendatud!) https://www.bns.ee/topic/638/news/64956423/

Kiiev kutsus sõjaabi “referendumite” järel märkimisväärselt suurendama https://www.bns.ee/topic/638/news/64955778/

 

Postimees

Kallas: olen palunud telefonikõnet Briti välisministriga https://www.postimees.ee/7614999/kallas-olen-palunud-telefonikonet-briti-valisministriga

USA luure hoiatas Berliini võimalike gaasiühenduste rünnakute eest juba suvel https://majandus.postimees.ee/7614933/usa-luure-hoiatas-berliini-voimalike-gaasiuhenduste-runnakute-eest-juba-suvel

Eesti teeb ettepaneku lisada patriarh Kirill Euroopa Liidu sanktsiooninimekirja https://www.postimees.ee/7614909/eesti-teeb-ettepaneku-lisada-patriarh-kirill-euroopa-liidu-sanktsiooninimekirja

The Times: britid viivad veebruaris Eestisse toodud sõdurid siit ära https://www.postimees.ee/7614878/the-times-britid-viivad-veebruaris-eestisse-toodud-sodurid-siit-ara

Meloni: Ukraina võib Itaalia toetuses kindel olla https://maailm.postimees.ee/7614888/meloni-ukraina-voib-itaalia-toetuses-kindel-olla

Eesti võitles Nord Streami vastu keskkonnakaitse argumentidega https://www.postimees.ee/7615521/eesti-voitles-nord-streami-vastu-keskkonnakaitse-argumentidega

ÜLEVAADE ⟩ Märgid viitavad Venemaa rollile gaasitorude plahvatamises, kuid tõendeid pole https://maailm.postimees.ee/7615512/ulevaade-margid-viitavad-venemaa-rollile-gaasitorude-plahvatamises-kuid-toendeid-pole

Nord Streami leke on käima pannud kliima- ja keskkonnapommi https://leht.postimees.ee/7615507/nord-streami-leke-on-kaima-pannud-kliima-ja-keskkonnapommi

Aleksei Jevgrafov asus tööle Yana Toomi büroosse https://pohjarannik.postimees.ee/7615458/aleksei-jevgrafov-asus-toole-yana-toomi-buroosse#_ga=2.248445319.1832321148.1664130107-89047845.1652158163

JUHTKIRI ⟩ Venemaa katkised torud on mälestusmärk Euroopa kergemeelsusele https://arvamus.postimees.ee/7615481/juhtkiri-venemaa-katkised-torud-on-malestusmark-euroopa-kergemeelsusele

ELi täitevvõim tegi ettepaneku uute sanktsioonide kehtestamiseks Venemaa vastu https://majandus.postimees.ee/7615473/eli-taitevvoim-tegi-ettepaneku-uute-sanktsioonide-kehtestamiseks-venemaa-vastu

Kuidas Eesti venelaste viisakeeldu eest vedas: «Tundus, et leedulased ja lätlased väsivad Reinsalust juba ära!» https://www.postimees.ee/7615462/kuidas-eesti-venelaste-viisakeeldu-eest-vedas-tundus-et-leedulased-ja-latlased-vasivad-reinsalust-juba-ara

MÕTTEKODA ⟩ Terras: Vene desertöörid ohustavad Eesti ja terve Euroopa julgeolekut https://arvamus.postimees.ee/7615380/mottekoda-terras-vene-desertoorid-ohustavad-eesti-ja-terve-euroopa-julgeolekut

Toom ja veel 35 eurosaadikut soovivad mobilisatsioonipõgenike sisenemist Euroopa Liitu https://www.postimees.ee/7615599/toom-ja-veel-35-eurosaadikut-soovivad-mobilisatsioonipogenike-sisenemist-euroopa-liitu

Eestisse saabub töövisiidile Soome president Sauli Niinistö https://www.postimees.ee/7615375/eestisse-saabub-toovisiidile-soome-president-sauli-niinisto

 

Delfi

CNN: Euroopa julgeolekuametnikud märkasid Nord Streami lekete piirkonnas Vene mereväe laevu https://www.delfi.ee/artikkel/120074750/cnn-euroopa-julgeolekuametnikud-markasid-nord-streami-lekete-piirkonnas-vene-merevae-laevu

Nael kukub ja konservatiivid kaotavad toetust. Briti uuest peaministrist Liz Trussist tahetakse juba lahti saada? https://epl.delfi.ee/artikkel/120074580/nael-kukub-ja-konservatiivid-kaotavad-toetust-briti-uuest-peaministrist-liz-trussist-tahetakse-juba-lahti-saada
Suurbritannia ametivõimud oma sõdurite kohalolu vähendamisest: kui Venemaa ähvardaks sõjaliselt Eestit, reageeriksime sellele https://www.delfi.ee/artikkel/120074658/suurbritannia-ametivoimud-oma-sodurite-kohalolu-vahendamisest-kui-venemaa-ahvardaks-sojaliselt-eestit-reageeriksime-sellele

Kui kõik läheb plaanipäraselt, on Euroopa valmis talveks Vene gaasita https://arileht.delfi.ee/artikkel/120073948/kui-koik-laheb-plaaniparaselt-on-euroopa-valmis-talveks-vene-gaasita

Rootsi prokuratuur alustas Nord Streami gaasilekke uurimist. Saksa allikate sõnul võivad torud jäädavalt rivist väljas olla https://www.delfi.ee/artikkel/120074520/rootsi-prokuratuur-alustas-nord-streami-gaasilekke-uurimist-saksa-allikate-sonul-voivad-torud-jaadavalt-rivist-valjas-olla

Soomes läheb parlamendi arutada 50 000 allkirja kogunud rahvaalgatus agressorriikide kodanikele viisakeelu kehtestamiseks https://www.delfi.ee/artikkel/120074436/soomes-laheb-parlamendi-arutada-50-000-allkirja-kogunud-rahvaalgatus-agressorriikide-kodanikele-viisakeelu-kehtestamiseks

 

Äripäev

Euroopa Liit lubab reageerida jõuliselt Nord Streami sabotaažile https://www.aripaev.ee/uudised/2022/09/28/euroopa-liit-lubab-reageerida-jouliselt-nord-streami-sabotaazile

Inglise keskpank astus erakorralise sammuhttps://www.aripaev.ee/borsiuudised/2022/09/28/inglise-keskpank-astus-erakorralise-sammu

Annetamistalgud tulevad 29. novembril

Selle aasta annetamistalgud tulevad 29. novembril. Annetamistalgutelt leiad uusi toetajaid ja liitlasi, kelle abil ja kellega koos saad oma organisatsiooni veelgi rohkem edasi arendada. Annetamistalgud toovad üle-eestilise ja -maailmse algatusena vabaühendused ja nende tegevused tähelepanu keskpunkti. Sinu ühendusel on võimalus liituda tuhandete organisatsioonidega, et koos rohkem head teha ja vabakonda annetusi tuua.

Milliseid talgutegevusi ette võtta?
Talgutele sobivad kõik tegevused, mis aitavad leida uusi annetajaid ning tugevdada sidemeid olemasolevatega. Tahad korraldada mõne varem edu toonud ürituse? Väga hea. Soovid katsetada millegi uue, loova ja pöörasega? Veel parem!

Inimestele meeldib, kui neid kutsutakse peole! Selleks ei pea isegi kõiki inimesi ühte ruumi kokku tooma – viiruste leviku ajal mõtle loovalt ja targalt. Toetajaid aitab kokku tuua teema, mis ühendab. Kutsu kokku nii vanad kui ka uued sõbrad. Mõtle kindlasti eelmistele juhatuse- ja nõukoguliikmetele, vabatahtlikele ja annetajatele, kes on sinu algatuse suurimad fännid. Ühenda annetamistalgud aastalõpu- või jõulukampaaniaga – las annetamistalgud olla kampaania avapauguks.

Registreerimine avatakse oktoobris. Jälgi infot!

Sügiskooli esimesed koolitused on läbi

Sügiskool on iga-aastane koolitussari  MTÜ juhtidele, mis aitab tõsta MTÜ juhtide võimekust organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. 27. ja 28. septembril toimusid kaks esimest koolitust sügiskooli raames: fotolabor eesti ja vene keeles. Koos lektoritega osalejad vaatasid üle telefonikaamerad ja kuidas saab neid kasutada nii, et pilt tuleks tehniliselt kvaliteetne. Koolitused olid praktilised ning osalejad said kohe teha ka praktilised ülesanded: tegid pildid etteantud teemal ning õppisid kuidas saab pilte töödelda telefoni äpide abil. Sügiskool jätkub ning ees on veel eesti-ja venekeelne Canva koolitus ning venekeelnу Instagram koolitus. Vt kava  ja liitu!

TALTECH uudised

Kui Sa seda postitust korralikult ei näe, klõpsa siia.

TASEMEÕPE ja KOOLITUSED

TASUTA KOOLITUSED

Virumaa TalTech pakub riigi poolt rahastatud koolitusi. Need koolitused on osalejatele tasuta. Koolituse keelt indikeerib tema nimetuse keel. Klikka koolituse nimele, et minna registreerimise lehele. Koolituste seas on ka hübriid- ja veebikoolitusi.

 

14. – 21.10.2022         Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus
01.11. – 20.12.2022    Курс по AutoCAD 2D для начинающих
02. – 23.11.2022         Компьютерное черчение и 3D моделирование в Blender
02. – 09.11.2022         Программирование + визуализация Siemens s7-1200 PLC
07. – 25.11.2022         Запросы на языке SQL
08. – 17.11.2022         Кибергигиена и кибербезопасность
28.11. – 16.01.2023    Базовый курс по SolidWorks — 2D и 3D
16. – 23.11.2022         Tööstusroboti programmeerimine
30.11.  – 07.12.2022   Программирование + визуализация Unitronics Vision700 PLC
06. – 27.01.2023         Virtuaal- ja liitreaalsuse alused
16. – 19.01.2023         Технологии и оборудование для очистки сточных вод
20.01. – 03.03.2023    Компоненты инфраструктуры электропитания и передачи данных
veebruar – märts 2023    Python для анализа данных

 

Vaata rohkem infot Virumaa TalTechi koolituste lehelt.

Eesti Töötukassa toetab nii tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid

kutse- ja kõrghariduses. 2022. aastal on toetuse suurus 292 eurot kuus.
TalTech Virumaa kolledži kõik rakenduskõrgharidusõppe kavad on toetatavad õppekavad.

 

Loe lähemalt: TASEMEÕPPES OSALEMISE TOETUS

Rohkem infot sisseastumisest, koolitustest ja õppest:

Katrin Kruut, taseme- ja täiendõppe peaspetsialist, tel 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee

INNOVATSIOONIKESKUS ViDRIK

ViDRIKu TEENUSED

Tutvustame ükshaaval innovatsioonikeskuse teenuseid. Kõik teenused kodulehelt.

 

Olemasolevate energiatehniliste lahenduste analüüs ning nende energiasäästu ja energiatõhususe meetmete väljatöötamine

See väga pika nimega teenus on sisuliselt teie energiatarbijate ning elektrisüsteemide sisseseade auditeerimine, vajadusel mõõtmisvahendite paigaldamine sõlmpunktidesse, mõõtmine ning seejärel arenguettepanekute koostamine. Järgmiseks faasiks on selles töös tavaliselt vajalike muudatuste tegemine süsteemis: automaatika rakendamine nii riistavaraliselt kui tarkvaraliselt.

 

Teenuse eesmärk: Teenuse eesmärk on ettevõtte energiakulude säästmine kasutuse optimeerimise abil ja eelkõige läbi automaatika ning digilahenduste. Veidi pikemalt VIDRIKu kodulehelt.

 

Kontakt

Heiko Põdersalu,

keskuse juhataja
tel +372 337 3067, heiko.podersalu@taltech.ee

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS

PÕLEVKIVIKONVERENTS

Põlevkivikonverents toimub ka sel aastal! Seekord leiab konverents aset 18. novembril Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseumis. Detailse programmi saadame huvitatutele lähiajal.

 

Meenutusi eelmistest Põlevkivikonverentsidest:

XIII Põlevkivikonverents (2021) veebis

XII Põlevkivikonverents (2020)

XI Põlevkivikonverentsi debatt (2019)

 

Põlevkivikonverentsi ajalugu on leitav TalTechi Põlevkivi Kompetentsikeskuse kodulehelt.

RENDILABORID

Põlevkivi Kompetentsikeskuse ettevõtlusinkubaator on ainus keskus Eestis, mis annab üürile elementaarse laboritehnikaga varustatud nüüdisegseid keemialaboreid.

 

Üürilaboris on valmidus kasutada hoone tsentraalset gaasivarustust ja keskusest saab rentida tööks vajalikku laboritehnikat. Samuti on võimalik kasutada eri tehnikat ja seadmeid.

 

Üürilaborid sobivad ettevõttele

 • prototüüpimiseks ja /või tootearenduseks;
 • projektide läbiviimiseks, teadus- ja uurimistöö läbiviimiseks;
 • esimeseks tootmislaboriks;
 • ettevõtte ehitus- ja renoveerimistööde ajaks;
 • koolituste läbiviimiseks.

 

Vaata pilte ja rohkem infot ning laboriüüri väliselt lisaks kasutatavaid seadmeid.

KAS SINU TOOTMISJÄÄKIDES ON PEIDUS VÄÄRTUST?

 

Kui teil on jäätmeid, mis täna lihtsalt ära põletatakse või prügilasse veetakse, siis ehk on võimalus neid muuta õliks või töödelda muudmoodi, et ringmajanduslikult kasu saada. Oleme testinud jäätmeid ootamatutest tööstustest. Paku meile ka enda materjale!

 

Täida vorm ja anna oma väärtuslikest jäätmetest teada.

TÖÖSTUSJÄÄKIDE ja -JÄÄTMETE KIIRKÜSITLUS (4 min)
Põlevkivi Kompetentsikeskuse juhataja

Kalle Pirk

tel +372 502 4714, kalle.pirk@taltech.ee

UUDISED

Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE toetab tööstusettevõtteid uudsete lahenduste leidmisel

 

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE toetab tööstusinnovatsiooni loomist ja toob kokku ülikoolide teadmised ja ettevõtete vajadused. Algatame demoprojekte erinevates valdkondades ning arendame uudseid lahendusi, mis ei dubleeri eraettevõtjate pakutavaid olemasolevaid tehnoloogiaid.

 

Kui teie tööstusettevõttes on lahendust vajavaid, potentsiaalselt AI või robootikaga lahendatavaid probleeme, võib teile huvi pakkuda AIRE uus demoprojektide ideevoor. Tingimustele vastavat ja valituks osutuvat demoprojekti toetame 49 500 eurogaEelmise vooru demoprojektide lühivideosid AIRE kodulehel, demoprojektide leheküljel.

 

27. septembril kell 15.30 toimub Tallinnas, Viru Konverentsikeskuses Tallinna ettevõtluspäeva raames AIRE klubi, kuhu on oodatud tööstusettevõtted, IKT ettevõtted, teadus-arendusasutuste esindajad, avaliku sektori (sh. KOV) töötajad, kelle tegevusvaldkond on digitaliseerimine ja/või digitaalne innovatsioon. Tule koos kolleegiga! Üritus on tasuta! AIRE klubis tutvustame hea seltskonna ja toidu taustal demoprojektide järgmist ideevooru ja selle tingimusi. Täpsem info ja ürituse kava.

 

AIRE demoprojektide ja TalTechi IT-teaduskonna ettevõtluskoordinaator

Sirli Kasepuu

sirli.kasepuu@taltech.ee

KOOSTÖÖ

SINU PRAKTIKA- ja TÖÖPAKKUMISED

Saada meile oma praktika- või töökoha kuulutuse link või fail

ning me paneme selle üles Virumaa TalTechi praktika- ja tööpakkumiste siseportaali.

Sinu saadetud lingilt laeb meie leht automaatselt sisu ning sellest

keskkonnast otsivad tudengid jooksvalt endale praktika- ja töökohti.

KOOSTÖÖPAKKUMINE

Ülikoolid töötavad ühiskonna ja seega ka ettevõtjate heaks.

Kolledži eesmärk on olla ettevõtjaile kasulik läbi eri teenuste ja õppelahenduste

ning ka vajalike kontaktide vahendamise.

OLEN KOOSTÖÖST HUVITATUD
Telefon: +372 508 9815

E-post: mihkel.kahju@taltech.ee

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75

Kohtla-Järve, Ida-Virumaa

Jaga uudiskirjaga liitumisvormi teistega: Virumaa TalTech partnerite kuukirjaga liitumine
Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks klõpsa siia..

Eesti Rahvakultuurikeskuse toetusmeetmete infopäev

Head kultuurikandjad,-hoidjad ja –edendajad nii omavalitsustes kui vabaühendustes!

Kui olete huvitatud Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatavatest kultuuri toetusmeetmetest, mis jagavad pärimusega seotud projektidele riigieelarvelist toetust, siis on see infopäev just Teile!
Kultuuritoetusmeetmete rakendamise kaudu saate kaasa aidata rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja hoidmisele oma kogukonnas, piirkonnas või regioonis.
Selleks, et Teil oleks ülevaade toetuste jagamise põhimõtetest, vajalikest dokumentidest ning nõuetest dokumentide täitmisel, korraldame infopäevi erinevates Eestimaa paikades.
Ida-Virumaa infopäev toimub:
11. oktoobril 2022 kell 11.00 Jõhvi Riigimajas, Keskväljak 1 III korrus

Kohtumisel räägime järgmistest teemadest:
– Üldised põhimõtted riigieelarvelise projektitoetuse rahastamisel
– Regionaalse kultuuritegevuse toetusmeede
– Folkloorifestivalide toetusmeede
– Virumaa pärimuskultuuri toetusmeede
– Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuseks toetusmeede
– Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater maal“ erisused

Toetusmeetmeid tutvustavad toetusmeetmete koordinaatorid Marika Kutser, Merike Soomets, Piret Koorep ja Margit Salmar
Vaimsest kultuuripärandist ja toetuse eraldamisest Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja uuendamiseks räägib Eesti Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonna spetsialist Epp Tamm
Infopäev kestab orienteeruvalt 3-3,5 tundi.
Osalemine on tasuta.

Registreerige osalemine https://forms.office.com/r/75r6rux01C

Küsitlus vabaühendustele

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Integratsiooni Sihtasutus koguvad informatsiooni kaardistamaks, millised on Ukraina sõjapõgenikele tuge pakkuvad Eestis tegutsevad vabaühendused. Ankeetküsitlusega soovitakse välja selgitada, millised on Ukraina sõjapõgenikele tuge pakkuvate Eestis tegutsevate vabaühenduste hinnangul olulised tegevused Ukraina sõjapõgenike toetamiseks Eestis ja millist tuge tegutsemiseks juurde vajatakse. Küsitluse vastuseid kasutatakse sisendina toetusvõimaluste planeerimisel.

Küsimustiku täitmine võtab hinnanguliselt aega 5 minutit.

Küsimustiku leiate siit.

Vastused on oodatud 7. oktoobriks.

Küsitlus: MIKS sinust pole saanud ettevõtjat?

Tere!

Palume meie küsimustele vastata neil Ida-Virumaa inimestel, kes pole kunagi ettevõtlusega tegelenud.

Loomulikult ei pea kõik inimesed ettevõtjaks hakkama, aga selle uuringu eesmärk on teada saada just seda, mis põhjustel jäetakse ettevõtlusega alustamata.

Uuringu on tellinud Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Loomeklaster, läbi viib Gurmeejooksud MTÜ.

Lisainfo saamiseks kirjutage  aet.kiisla@gmail.com

Здравствуйте!

Просим ответить на наши вопросы тех жителей Ида-Вирумаа, которые никогда не занимались предпринимательством. Конечно, не все люди должны стать предпринимателями, но цель этого исследования — точно выяснить, по каким причинам люди не начинают свой бизнес.

Исследование было заказано Ида-Вируским центром предпринимательства и творческим кластером, и  проводится Gurmeejooksud MTÜ.

Для получения дополнительной информации пишите  aet.kiisla@gmail.com

  KÜSITLUS:
  ОПРОСНИК:

  Mis põhjusel POLE Te ettevõtlusega alustanud.../
  По какой причине Вы не начали своё дело?...
  Palun märkige, millised loetletud asjaoludest on takistanud Teil ettevõtlusega alustamist:
  Пожалуйста, укажите, какие из перечисленных обстоятельств помешали Вам начать бизнес?:
  Kui vastus oli "muu", siis täpsustage:
  Если ответ был "Прочее", то поясните
  Palun märkige, kas ja millised neist tegevustest on Teie hobid:
  Какие хобби у Вас есть?:


  Kui vastus oli "muu", siis täpsustage:
  Если ответ был "Прочее", то поясните


  TÄIENDAVAD ANDMED:/
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:


  Teie vanus:
  Ваш возраст


  Teie rahvus: / Пожалуйства, укажите свою национальность


  Kui vastus oli "muu", siis täpsustage: /
  Если ответ был "Прочее", то поясните

  Teie elukoht... / Ваше место жительства...  Teie sugu: / Ваш пол:


  TEIE KONTAKTANDMED:

  Kui olete valmis sel teemal suuliselt põhjalikumalt vestlema, siis palun kirjutage siia oma e-mail või telefoninumber.

  Контактные данные
  Если желаете дополнительно пообщаться на тему опроса, то можете оставить свои контактные данные:  Tartu Ülikooli Narva kolledž palub ettevõtjal osaleda uuringus „Kliimamuutused ja ettevõtja Ida-Virumaal“

  Tartu Ülikooli Narva kolledž palub ettevõtjal osaleda uuringus

  „Kliimamuutused ja ettevõtja Ida-Virumaal“

  Küsitlus „Kliimamuutused ja ettevõtja Ida-Virumaal“ toimub Tartu Ülikooli õiglase ülemineku seire ettevalmistamiseks ning vastamise tähtaeg on 23. september 2022, reede.
  Küsimustik on leitav shorturl.at/PQRT7
  7. oktoobril kell 14.00 Narva kolledžis toimub

  seminar “Ettevõtja ja õiglane üleminek: väljakutsed ja võimalused”

  Seminaril esitleme läbi viidud uuringu tulemusi ja arutleme koos ettevõtjate ja ekspertidega väljakutsete ja võimaluste üle, mis ootavad ees Ida- Virumaa ettevõtjaid seoses rohepöörde ja õiglase üleminekuga.
  Seminar toimub Ida-Virumaa ettevõtlusnädala raames koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu Ida-Virumaa Põhjamaade projektiga.

  Ettevõtlusnädal 2022 tuleb taas! Vaata ja registreeru IDA-VIRUMAA sündmustele!

  03-09.10.2022 ETTEVÕTLUSNÄDALA KAVA IDA-VIRUMAAL

  Avaneb Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetusmeede

  Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

  Taotlusvooru 2022. aasta eelarve oli 2 410 000 eurot. Lõplik taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

  Toetusmeetme määrusega saab tutvuda SIIN ja seletuskiri on leitav SIIT. Toetust saab taotleda Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu.

  Avatud Ühiskonna Foorum “Kliimamuutused ja ränne”

  Avatud Ühiskonna Foorum “Kliimamuutused ja ränne” toimub sel aastal 29. septembril kell 13–17.30 Tallinnas Fotografiskas koostöös MTÜ Mondoga.

  Kliimakriis võis viimastel aastatel korraks koroonapandeemia varju jääda, kuid sellest hoolimata on see jätkuvalt meie aja kõige pakilisem väljakutse. Sündmuse eesmärk on aidata kaasa kliima-, keskkonna- ja rändealase kirjaoskuse parandamisele ühiskonnas ning eelkõige anda noortele võimalus oma tuleviku osas kaasa rääkida. Kuna kliima ja ränne on omavahel tihedalt põimunud, vaatame nendele teemadele peale tervikuna.

  Peaesinejaks on kanada sotsiaalantropoloog professor Mark Nuttall, kes on uurimistööd teinud Gröönimaal, Alaskal, Kanadas, Soomes, Šotimaal ja Walesis ning keda huvitavad muu hulgas ilmastiku ja kliima antropoloogia ja keskkonnaajalugu, keskkonnamuutused ning identiteedid ja piirialad.

  Professor Mark Nutalliga vestleb Eesti Vabariigi endine president Kersti Kaljulaid ning sellele järgneb arutelu, kus lisaks Mark Nuttallile osalevad veel Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi diplomaatiline vanemnõunik Anthony Agotha, ettevõtja ja jätkusuutliku investeerimisplatvormi Grünfin asutaja Triin Hertmann ning Eesti kliimaaktivist Kertu Birgit Anton. Arutelu juhib inimgeograaf ja Tallinna Tehnikaülikooli rohelise ülemineku prorektor professor Helen Sooväli-Sepping.

  Foorumi teine osa keskendub noorte kliimaaktivismile. Uurime, et mis motiveerib noori globaalsetes küsimustes, nagu kliimamuutused ja ränne, midagi ette võtma ja milline aktivism võib tuua ühiskonnas muutusi. Kuidas tulla toime hirmu ja ärevusega, mis võivad ümbritseda kliima- ja rändeküsimusi ning kuidas luua positiivseid tulevikuväljavaateid. Samuti seda, kas segaste sõnumite ajastul peaks kliimaõpetus olema osa iga kooli õppekavast. Arutelu juhib laulja ja muusik Marten Kuningas.

  Foorumi töökeeleks on inglise keel sünkroontõlkega eesti keelde ning sündmust on võimalik jälgida ka Facebooki otseülekande vahendusel.

  Kui soovite sündmusest kohapeal osa võtta, siis palume end registreerida hiljemalt 26. septembriks aadressil: forms.gle/vq48Y1c7BRheRNmT9

  Toetus rahvusvahelise kaitse saajate lõimumiseks

  Avatud on Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi taotlusvoor, mille kaudu on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust sõjapõgenike abistamiseks. Toetuse eesmärgiks on toetada rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda ja nende osalemist tööturul. Kokku on toetuseks ette nähtud 1,5 miljonit eurot, millele lisandub KOVide omafinantseering. Toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

  Taotlusvoor on avatud 31. detsembril 2022 kella 17.00-ni või eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

  Toetust saavad küll taotleda vaid kohalikud omavalitsused, kuid sõjapõgenike abistamisega tegelevatel vabaühendustel on võimalus kohaliku omavalitsusega koostööd teha ja toetuse vajalikkusest märku anda.

  Lisainfot leiab RTK kodulehelt.

   

  Justiitsministeerium ootab kandidaate kodanikujulguse aumärgile

  Justiitsministeerium otsib julgeid inimesi, kes oma tegevusega on hoidnud ära kuriteo, õnnetuse või tõkestanud selle toimumist, aidanud kinni pidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteo- või õnnetuse ohvritele. Samuti on võimalik aumärki anda olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.
  Kui Sa tead inimest, kellele võiks tänavu kodanikujulguse aumärgi omistada, siis edasta oma ettepanek märksõnaga „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 23. septembriks aadressil Justiitsministeerium, Suur-Ameerika 1,10122, Tallinn või e-posti teel kart.repponen@just.ee.

  Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:
  1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
  2) kandidaadi isikukood või sünniaeg;
  3) kandidaadi telefoni ja/või meili aadress;
  4) põhjendus;
  5) asutuse nimi, ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefon, e-posti aadress;
  6) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

  Kõik laekunud ettepanekud vaatab läbi süüteoennetuse nõukogu ning edastab otsuse justiitsministrile kinnitamiseks.

  Vaata lähemalt:

  Loe edasi...

  KUTSE koolitusele “Mida saan mina teha selleks, et kodukoha arendused kliimamuutusega arvestaksid?”

  Keskkonnaõiguse Keskus kutsub kohalikke ühendusi ja kohaliku elu eestvedajaid koolitusele kliimamõjude hindamisest. Koolitus keskendub sellele, kuidas kohalikul tasandil seista selle eest, et keskkonnamõju (strateegilised) hindamised (KMH/KSH) arvestaksid kliimamuutusega. Näiteks, kui minu kodukohta kavandatakse uut kaevandust või tehakse uut ruumiplaneeringut, mis mõjutab/muudab kohalikku eluolu, siis kuidas ja millisel hetkel saan kaasa rääkida ja mida pean tähele panema, et olla kindel, et plaanitav tegevus ei tõukaks meid praegusest veel sügavamasse kliimakriisi, vaid aitaks sellest väljuda.

  Koolitus toimub virtuaalselt 28. septembril kell 15.00-16.30 ja on mõeldud valla, linna või maakonna tasandil tegutsevatele kodukoha hea elukeskkonna eest seisvatele ühendustele (sh nt küla- ja asumiseltsid, kohalikud aktiivsed inimesed, kogukondade eestvedajad) ja aktiivsetele inimestele, eestvedajatele. Koolitavad Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Triin Jäädmaa ning OÜ Steiger keskkonnamõju hindaja Kaie Kriiska.

  Koolitus toimub Zoomis, lingi osalemiseks saadame registreerunuile e-postile hiljemalt toimumise päeval. Koolitusele on vajalik registreeruda siin hiljemalt 26.septembril k.a. Koolitus on prii.

  Rohkem keskkonnamõju hindamisest, kliimamuutusega arvestamisest selles ja miks see tähtis on, saab lugeda KÕKi veebilehelt k6k.ee/kliimamoju.

  Vaata lähemalt:

  Loe edasi...

  Valitsusliidu poliitikud: riik peab rohkem panustama Ida-Virumaa kultuurielusse!

  Põhjarannik
  15. september 2022, 11:30

  Riigikogu liige Heidy Purga, kultuuriminister Piret Hartman ja riigihalduse minister Riina Solman osalesid eelmisel nädalal festivalil Station Narva raames toimunud mitmetel aruteludel, kus oli teemaks Ida-Virumaa tulevik.Foto: Patrik Tamm / Station Narva
  Eelmisel nädalal festivalil Station Narva osalenud praeguse valitsusliidu liikmed olid ühisel meelel, et riigil tuleb senisest enam panustada Ida-Virumaa kultuuriellu ning vaja on tegusid mitte lõputuid jutte sel teemal.

  Sotsiaaldemorkaadist kultuuriminister Piret Hartman ütles, et Eesti riigi julgeoleku garandiks on siin elavate inimeste ühtsustunne. Ühtsustunde loomisel on oluline roll kultuuril, mis toob inimesed kokku ja loob ühise info- ja väärtusruumi. Kultuurisündmused, nagu Station Narva on positiivseteks majakateks ning uuteks ühisteks sümboliteks sidusama ühiskonna poole liikumisel.

  “Täna on Ida-Virumaal viljeletav kultuur alarahastatud, et saavutada piisav ja oodatav mõju. Peame riigina mõistma, et kultuur ei ole kulu, vaid ennekõike investeering nii inimeste kui ka riigi heaolu parendamisse,” sõnas ta.

  Reformierakondlased riigikogu liige Heidy Purga märkis, et Narvas on peidus tohutu kultuurisuunaline potentsiaal, mis vajab kohest ja kiiret tegutsemist, mitte enam pikka juttu leheveergudel. “Just kultuuri investeerimine on sealse piirkonna üheks võtmeks, mis lahendaks ära paljud probleemkohad alates ühisest infoväljast, uutest harjumuste tekkest, koosolemise ja ühtsuse tundest, paremast elujärjest, uutest võimalusest, noorte töökohtadest ja unikaalsusest, mida on tarvis hoida,” leidis ta.

  Purga sõnul nägi ta, kuidas Narva on juba kultuurikorraldusega väga head algust teinud, alates Station Narvast, tulevasest Kultuurikvartalist Kreenholmis, Objektist, Narva Vaba Lavast, Narva Kunstiresidentuurist, Ida-Viru Loomeklastrist, Narva Ooperipäevadest. “Aga nad vaevlevad igapäevaselt enesetõestamise piiril, kas järgmisteks ettevõtmisteks jätkub piisavalt ressurssi. Aitame neid!,” ütles Heidy Purga lisades, et inimesi, kes südamega Ida-Virumaal kultuurielu korraldavad, ei tohi jätta üksi, see tööhulk on olnud metsik ja nad vajavad toetust alates meie kõigi pärast.

  Riigihaldusminister ja erakonna Isamaa aseesimees Riina Solman sõnas, et kultuuritegijatel on ühise keele ja meele tekitamisel hindamatu roll. “Eesti Vabariigi Valitsus soovib Narvale pakkuda ei midagi enamat ega vähemat kui sedasama eestimeelset, vabadusi austavat õigusriiki nagu igal pool Eestis. Sellest algab kõik ja see on see, mis aitab meil luua paremat ja jõukamat Eestit. Ka Narvas, sest ainult inimeste endi vabast ja loomingulisest tahtmisest ja tööst sünnivad erinevad ettevõtmised, luuakse ettevõtteid ning seeläbi kasvavad jõukus ja heaolu,” ütles ta.

  Minister usub, et siirad inimlikud kontaktid ja side inimeste vahel, on just see, millel maailm tegelikult püsib ja areneb. “Uuenduslikud üritused ja laia publikut haaravad sündmused sündida vaid tänu tublide, loominguliste, missioonitundega inimeste suurepärasele koostööle. Ma olen sada protsenti nõus, et üheskoos tegutsedes on 1+1 palju rohkem kui kaks, sest inimesed täiendavad teineteist,” sõnas ta

  Riina Solman lisas, et kultuuritegijatel on ühise keele ja meele tekitamisel hindamatu roll. “Ühtsele kultuuriruumile aitavad kindlasti kaasa sellised võimsad projektid nagu linnafestival Station Narva, kaasates ühte muusika- ja aruteluruumi erineva sotsiaalse ja kultuuritaustaga inimesi. “Mul on väga hea meel, et festival tutvustab Narvat ja toob linna noori ja andekaid inimesi Eestist ja maailmast, kes saavad oma silmaga näha, kuidas siin elatakse ja kes siin elavad ja tegutsevad,” ütles riigihalduse minister, kes jagas festivalil ka tänukirju Ida-Virumaa kultuurielu edendajatele.

  Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

  Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

  Avalduste esitamine läbi e-pria keskkonna toimub 17. – 27. oktoobril 2022. a.

  Avalduste esitamine lõpeb 27. oktoobril 2022.a. kell 23:59.

   

  Avatud on meetmed:

  Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

  Meede 2. Elukeskkonna arendamine

  Meede 3. Koostöö ja ühistegevuste arendamine        

  Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine

   

  Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupi poolt on 30. detsembril 2022. a .

  Projektitoetuse avalduse esitamise aluseks on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia ja Maaeluministri määrus “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”.

  Vaata lähemalt:

  Loe edasi...

  Avatud Narva linna ettevõtlustoetuse II taotlusvoor!

  Narva Linnavolikogu 30. juuni 2022. a määruse nr 14 “Ettevõtlustoetuse andmise kord” alusel toetatakse alustavaid ettevõtjaid.

  Taotleja – Narva väikeettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on äriregistris registreeritud Narva linna haldusterritooriumil asuvale aadressile, mitte varem kui 36 kuud enne taotluse esitamist ja mille aastakäive ja/või bilansi kogumaht ei ületa 80 000 eurot, vastab korra tingimustele ja esitab taotluse Arenduse ja Ökonoomika Ametile toetuse saamiseks.

  Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine.

  II taotlusvoor avatakse 8. septembril 2022.
  Taotluste esitamise tähtaeg on 12. oktoobril 2022.

  Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentidega Arenduse ja Ökonoomika Ametisse elektrooniliselt e-posti aadressile areng@narva.ee. Taotlus ja taotlusele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud ettevõtja, seadusliku esindaja või volitatud esindaja poolt.

  Narva 2022 linnaeelarves on ettenähtud alustavate ettevõtjate toetamiseks 50 000 eurot (II Taotlusvooru eelarve on 32000 eurot).

  Toetuse ülemmääraks on 50% Arenduse ja Ökonoomika Ametisse esitatava projekti kogusummast, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot.

   

  Lisainfo:

  Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
  tel 3599083
  viktoria.kaju@narva.ee

  Majandus- ja äriuudised Eestist ja välismaalt: ERR, BNS, POSTIMEES, DELFI, ÄRIPÄEV

  ERR
  Endine Tšehhi peaminister Babiš on kohtu all https://www.err.ee/1608714025/endine-tsehhi-peaminister-babis-on-kohtu-all
  Iisrael ja Aserbaidžaan suurendavad gaasitarneid Euroopasse https://www.err.ee/1608714172/iisrael-ja-aserbaidzaan-suurendavad-gaasitarneid-euroopasse
  Soomes algab oktoobrist energia kokkuhoiu kampaania (raadiouudis) https://www.err.ee/1608714292/soomes-algab-oktoobrist-energia-kokkuhoiu-kampaania
  EL-i energiaministrid arutavad komisjoni ettepanekuid 30. septembril https://www.err.ee/1608714388/el-i-energiaministrid-arutavad-komisjoni-ettepanekuid-30-septembril
  Reuters: EL soovib elektri hinnale ülempiiri 180 eurot MWh https://www.err.ee/1608714523/reuters-el-soovib-elektri-hinnale-ulempiiri-180-eurot-mwh
  Goldman Sachs: Euroopa gaasihinnad langevad sel talvel järsult https://www.err.ee/1608714724/goldman-sachs-euroopa-gaasihinnad-langevad-sel-talvel-jarsult

  BNS
  Luminor: Leedu majandus kasvab 1,3 ja seejärel kahaneb 1,2 protsenti https://www.bns.ee/topic/655/news/64898463/
  Leedu peaminister nõuab eriolukorra jätkumist https://www.bns.ee/topic/655/news/64898611/
  EL-i eesistujamaa Tšehhi kutsub kokku uued energiakriisi kõnelused https://www.bns.ee/topic/655/news/64898818/
  Borrell kutsus Armeeniat ja Aserbaidžaani vaenutegevust lõpetama https://www.bns.ee/topic/781/news/64899127/
  Pariis vähendab energia kokkuhoiuks monumentide valgustust https://www.bns.ee/topic/655/news/64899446/
  Leedu seimi komisjon tahab keelustada Venemaa ja Valgevene riigimeedia https://www.bns.ee/topic/655/news/64899865/
  Eurosaadikud nõuavad viisakeeldu Venemaa ja Valgevene sõjaväelastele https://www.bns.ee/topic/648/news/64899871/
  Scholz kutsus telefonikõnes Putinit sõdureid Ukrainast ära viima  https://www.bns.ee/topic/655/news/64900765/
  Kopenhaagen annab Ukraina sõjaväelastele Taanis väljaõpet https://www.bns.ee/topic/655/news/64901360/
  Karis Malta riigipeale: oleme mõttekaaslased olulistes küsimustes https://www.bns.ee/topic/648/news/64899303/

  POSTIMEES
  Euroopa Kohus: Eesti riik peab tasuta sõidud bussivedajatele hüvitama https://www.postimees.ee/7604418/euroopa-kohus-eesti-riik-peab-tasuta-soidud-bussivedajatele-huvitama
  Kallas Macronile: ukrainlased suudavad selle sõja võita https://www.postimees.ee/7604514/kallas-macronile-ukrainlased-suudavad-selle-soja-voita
  Kadri Simson annab mõista, et CO2 kvootide kallale ei minda https://investor.postimees.ee/7604484/kadri-simson-annab-moista-et-co2-kvootide-kallale-ei-minda
  Scholz tahab energiaturureformi talveks ellu viia https://majandus.postimees.ee/7604601/scholz-tahab-energiaturureformi-talveks-ellu-viia
  Sanna Marin kutsub ELi seisma ühtsena Venemaa väljapressimise vastu https://maailm.postimees.ee/7604626/sanna-marin-kutsub-eli-seisma-uhtsena-venemaa-valjapressimise-vastu
  Ungari valitsus karmistas abordireegleid https://maailm.postimees.ee/7604722/ungari-valitsus-karmistas-abordireegleid
  EL kavandab taastuv- ja tuumaenergiale hinnalage 180 eurot MWh https://majandus.postimees.ee/7604752/el-kavandab-taastuv-ja-tuumaenergiale-hinnalage-180-eurot-mwh
  Leib hakkab maksma 10 eurot: Euroopa toidutootjaid ähvardab pankrotilaine https://investor.postimees.ee/7604590/leib-hakkab-maksma-10-eurot-euroopa-toidutootjaid-ahvardab-pankrotilaine
  Venemaa võib käivitada energiakriisi ajal Saksamaal uue infosõja https://maailm.postimees.ee/7604762/venemaa-voib-kaivitada-energiakriisi-ajal-saksamaal-uue-infosoja
  Prantsusmaa tühistab streigi tõttu pooled oma lendudest https://tarbija.postimees.ee/7604916/prantsusmaa-tuhistab-streigi-tottu-pooled-oma-lendudest
  EL eraldab Ukrainale veel raha sõjalisteks kulutusteks https://majandus.postimees.ee/7604933/el-eraldab-ukrainale-veel-raha-sojalisteks-kulutusteks

  DELFI
  Gaasi hind jätkab Euroopas langust, kuid on endiselt kallis https://arileht.delfi.ee/artikkel/120066398/gaasi-hind-jatkab-euroopas-langust-kuid-on-endiselt-kallis
  DELFI STRASBOURGIS | Soome peaminister Marin: on viimane aeg kuulata Venemaa osas Balti riike ja Poolat https://www.delfi.ee/artikkel/120066616/delfi-strasbourgis-soome-peaminister-marin-on-viimane-aeg-kuulata-venemaa-osas-balti-riike-ja-poolat
  EUROOPA ERISAADE | EL ägab Orbani väljapressimise all. Mida teha? Paet ja Mikser on eri meelt https://www.delfi.ee/artikkel/120066708/euroopa-erisaade-el-agab-orbani-valjapressimise-all-mida-teha-paet-ja-mikser-on-eri-meelt
  Macroniga rääkinud Kallas Prantsusmaa presidendi pihta käivast kriitikast suurt numbrit ei tee https://www.delfi.ee/artikkel/120066694/macroniga-raakinud-kallas-prantsusmaa-presidendi-pihta-kaivast-kriitikast-suurt-numbrit-ei-tee

  ÄRIPÄEV
  Lux Express võitis Euroopa Kohtus riiki https://www.aripaev.ee/uudised/2022/09/13/lux-express-voitis-euroopa-kohtus-riiki
  Euroopa Parlament valmistub metsapuidu põletamise taastuvenergia alt väljaarvamiseks https://www.aripaev.ee/uudised/2022/09/13/euroopa-parlament-valmistub-metsapuidu-poletamise-taastuvenergia-alt-valjaarvamiseks

  9. septembril 2022 riigihalduse minister Riina Solman tunnustas Ida-Viru kultuuri ja ettevõtluse edendajaid

  Foto: Patrik Tamm

  Riigihalduse minister Riina Solman andis täna Station Narva festivali raames toimunud ettevõtluspäeval üle tänukirjad Narva ja Ida-Viru aktiivsetele kogukonna kultuuri- ja ettevõtlusvaldkonna edendajatele. Tunnustuse said 13 organisatsiooni ja isikut, kes on piirkonna arendamisse panustades näidanud üles initsiatiivi ja ettevõtlikkust.

  Tänukirjade üleandmine toimus täna Narva loomekeskuses OBJEKT aset leidva ettevõtluspäeva “Koosloome” avamisel. Minister Riina Solmani sõnul sünnivad uued ideed ja sõprussidemed just sellises vabas ja mõnusas õhkkonnas nagu seda on sügisene Narva koos Station Narva ametlike ja mitteametlike üritustega.“Soovin eraldi tänada ühte valikut neist inimestest ja ettevõtmistest, kes on andnud oma panuse, et Narva oleks hea keskkond uute ideede sünniks ja arenguks ja parem koht elamiseks,” ütles minister.

   

  Tänukirja pälvisid:

   

  • Ida-Viru turismiklaster turismivaldkonna koostöö edendamise eest maakonnas; (idaviru.ee)
  • Ida-Viru Loomeklaster (loomeklaster.ee) ja Viru Filmifond (vff.ee)  loomeettevõtluse edendamise eest maakonnas;
  • Loome- ja ettevõtluskeskus OBJEKT ettevõtlikkuse edendamise eest maakonnas;
  • Arutelude päev BAZAR arvamuskultuuri edendamise eest maakonnas;
  • Etenduskunstikeskus Vaba Lava Narva maakonna kultuuriruumi rikastamise eest;
  • Muusikaklubi Art Club Ro-Ro pikaajalise ja sisuka tegevuse eest muusikaklubi ja ettevõttena;
  • VitaTiim keskus mitteformaalse õppe edendamise ja noorsootöö edendamise eest;
  • Päevaleht Põhjarannik/Severnoje Poberežje kvaliteetse kakskeelse ajakirjanduse  arendamise eest maakonnas;
  • Festival Narva Ooperipäevad festivali iga-aastase edasiarendamise eest Narvas;
  • Narva Eesti keele maja koostöö ja kogukonnaprojektide arenduse eest maakonnas;
  • Programmeerimiskool Edukoht laste ja noorte IT-hariduse edendamise eest;
  • Narva Linna Sümfooniaorkester professionaalse muusikakultuuri pikaajalise pühendunud edendamise eest piirkonnas;
  • Festivali Station Narva tiim rahvusvahelise festivali korraldamise ja uute koostöövõimaluste soodustamis eest maakonnas ja üle Eesti.

  Tänase ettevõtluspäeva päeva peateema on eri valdkondade koostöö, sellest sündivad loomingulised ja tehnoloogilised lahendused ning uued ärimudelid. Üritus on osa sel nädalal Narvas toimuvast muusika- ja linnafestivalist Station Narva.

  Lisainfo: stationnarva.ee.

  Septembrikuu jooksul toimuvad 5 erinevas Eestimaa paigas E-ARVETE KOOLITUSED RAAMATUPIDAMISETTEVÕTETELE!

  KOOLITUSE TEADAANNE!

  Septembrikuu jooksul toimuvad 5 erinevas Eestimaa paigas E-ARVETE KOOLITUSED RAAMATUPIDAMISETTEVÕTETELE!

  Koolitajaks MARGUS TAMMERAJA, kes on oma üle 35-aastase karjääri jooksul olnud nii väiksemate kui suuremate majandustarkvarade juurutaja, aidanud käima lükata e-arvete operaatori eArvekeskus (tänane Finbite) ja loonud arvete menetluslahenduse FitekIn (täna Uniifiedposti portfellis olev rakendus).

  Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab – miks osaleda koolitusel?
  * Saad kindlustunde, et raamatupidaja mängib jätkuvalt tähtsat rolli ettevõtjale eluliselt vajalike tugiteenuste pakkujana.
  * Saad ülevaate e-arvete kasutamisest Eestis – selge pilt mis ja miks on toimumas
  * Saad teada kuidas e-arvete rakendamine aitab sul paremini raamatupidamisteenust osutada
  * Saad teada kuidas ettevõtjale digitaalsete lahenduste valikul abiks olla ja millist rolli mängivad siin e-arved
  * Saad praktilise ülevaate digitaalsetest lahendustest – tead, mida soovitada.

  Loe lähemalt ja registreeru koolitusele: https://www.arenduskeskused.ee/kuidas-olla-efektiivsem…/

  Uuri lisa:

  Lisainfo

  Algas konkurss “Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi”

  Keeleamet koostöös Emakeele Seltsi, Eesti keelenõukogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutasid välja ettevõttenime võistluse „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2022”. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja domeeninimesid. 

  Eesti Interneti Sihtasutuse turundusjuhi Andres Tarto sõnul ületas sel kevadel .ee aadresside ehk rahvusdomeenide koguarv 150 000 piiri, kusjuures aastane kasv oli peaaegu 9%. “Üha enam peame tänavanimede asemel orienteeruma eri veebiaadresside vahel ning siin on rahvusdomeenil kindel roll, kuna .ee on eestimaalaste seas kindlasti kõige tuttavlikum domeeni-laiend,” ütles Tarto. “Hõlpsalt meeldejääv internetiaadress võiks olla võimalikult lühike, tabav ning ilusa eestikeelse kõlapildiga. Kuna konkursile on oodatud .ee domeenid, mis on registreeritud alates 14.03.21, seega on need pigem uued ettevõtted, siis on siin hea meelde tuletada, et soovitud .ee domeen tuleks registreerida võimalikult vahetult pärast ettevõtte registreerimist. Ka täpitähtedega domeene ei tasu üldse karta – neid on Eestis juba üle 4000.”

  Üldsus saab väärt nimekandidaate esitada seitsmes kategoorias: teenindusettevõte, tootmisettevõte, aasta uustulnukas, vabaühendus, haridus- ja kultuuriasutus, õpilasfirma ning .ee internetiaadress ehk rahvusdomeeni nimi.

  Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september 2022 otselingil https://bit.ly/EheEesti2022. Võistluse tulemused tehakse teatavaks oktoobri alguses ettevõtjate nädalal.

  Eestikeelse ettevõttenime konkurss sai alguse 2016. aastal ja toimub seitsmendat korda.

  Žüriisse kuuluvad Eesti Interneti Sihtasutuse, Eesti keelenõukogu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Emakeele Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti esindajad.

  2021. aasta parimad eestikeelsed ettevõttenimed on Leivik, ühetähejutud.ee, Kõhuvabohu, Kaine Kärbes, Ilmavald ja Mõttemaru.

  Lisainfo:

  Ilmar Tomusk, Keeleameti peadirektor, ilmar.tomusk@keeleamet.ee
  Helle Metslang, Emakeele Seltsi juhatuse esimees, helle.metslang@ut.ee, 522 5074
  Killu Mei, Keeleameti peaspetsialist, Emakeele Seltsi teadussekretär, killu.mei@keeleametkillu.mei@emakeeleselts.ee, 518 3764

  Avanes taotlusvoor Ida-Virumaa spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks

  Tänasest on avatud Integratsiooni Sihtasutuse taotlusvoor “Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused”.

  Taotlusvooru eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning piirkonna eelisarendamise abil vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

  Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise eesmärk on aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti toetada lõimumist Ida-Virumaal eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste abil.

  Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

  Toetatavad tegevused

  Toetatakse erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, sh balleti-, muusika- ja filmifestivalid, massi- või meeskonnaspordi üritused. Tegemist võib olla nii uus- kui ka korduvüritusega, eelistatud on eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, nt seiklus-, üllatus- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri- või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on projektis osalevate inimeste miinimumarv 1000.

  Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 8.09.2022 – 30.06.2023.

  Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba ellu viidud.

  Nõuded taotlejale

  Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

  Taotlusvooru eelarve on 165 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 25 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

  Taotluste esitamise tähtaeg on 10.10.2022 kell 23.59.

  Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

  Taotlusvooru infopäev eesti keeles toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 21.09.2022 kell 15.00.

  Infopäevadele palume registreeruda aadressil iris.jarv@integratsioon.ee

  Infopäeva link edastatakse osalejatele hiljemalt päev enne infopäeva toimumist.

  Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine nt Skype’is, Zoomis, Teamsis.

  Lisainfo:

  Ave Härsing
  kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
  tel 659 9024
  e-post: ave.harsing@integratsioon.ee

  Iris Järv
  koordinaator
  tel 659 9029
  e-post: iris.jarv@integratsioon.ee

  KIK: Siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvoorud looduskaitse, ringmajanduse ja kaasrahastamise programmi tegevustele on avatud.

  Siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvoorud looduskaitse, ringmajanduse ja kaasrahastamise programmi tegevustele on avatud.

  💶 Kaasrahastamise programmist toetame projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest. Nendeks võivad olla näiteks LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond jms. Välisrahastus peab moodustama projekti maksumusest vähemalt 50%.

  ⏳ Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september kell 17.

  Taotlusvooru infopäev toimub 7. septembril, eelregistreeri siin:

  Vaata lähemalt KIKi kodulehelt:

  Loe edasi...

  Infokiri 09/2022

  OLULINE TEADANNE
  Head uut õppeaastat
  UUDISED

  29.09.2022 Annetamistalgud tulevad 29. novembril

  28.09.2022 Sügiskooli esimesed koolitused on läbi

  26.09.2022 Eesti Rahvakultuurikeskuse toetusmeetmete infopäev

  26.09.2022 Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas

  23.09.2022  Küsitlus vabaühendustele

  21.09.2022 Tartu Ülikooli Narva kolledž palub ettevõtjal osaleda uuringus „Kliimamuutused ja ettevõtja Ida-Virumaal“

  20.09.2022 Ettevõtlusnädal 2022 tuleb taas! Vaata ja registreeru IDA-VIRUMAA sündmustele!

  20.09.2022 Avaneb Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetusmeede

  19.09.2022 Avatud Ühiskonna Foorum “Kliimamuutused ja ränne”

  19.09.2022 Toetus rahvusvahelise kaitse saajate lõimumiseks

  19.09.2022 Justiitsministeerium ootab kandidaate kodanikujulguse aumärgile

  19.09.2022 KUTSE koolitusele “Mida saan mina teha selleks, et kodukoha arendused kliimamuutusega arvestaksid?”

  16.09.2022 Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

  15.09.2022 Avatud Narva linna ettevõtlustoetuse II taotlusvoor!

  14.09.2022 Majandus- ja äriuudised Eestist ja välismaalt: ERR, BNS, POSTIMEES, DELFI, ÄRIPÄEV

  09.09.2022 9. septembril 2022 riigihalduse minister Riina Solman tunnustas Ida-Viru kultuuri ja ettevõtluse edendajaid

  08.09.2022 INSA taotlusvoor: Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused

  07.09.2022 Esita “Ida-Viru Aasta Ettevõte 2022″konkursile oma kandidaat!

  02.09.2022 KIK: Siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvoorud looduskaitse, ringmajanduse ja kaasrahastamise programmi tegevustele on avatud.

  02.09.2022 Station Narva and OBJEKT: business day / Co-creation / Koosloome / Cо-создание OBJEKT multimedia future hub

  01.09.2022 EAS toetab digipööret ettevõtetes – infopäev 06.09.2022!

  01.09.2022 Ida-Virumaa tegutsevate ettevõtete õppe- ja kontaktreis Taani Kuningriiki 25.10 – 27.10.2022

  01.09.2022  Head uut õppeaastat!

  INFOPÄEVAD
  KOOLITUSED
  MTÜde SÜGISKOOLI KOOLITUSED 2022:
  ÄRIKOOLITUSED:

   

  ÕPPEREISID:

   

  Ida-Viru : Head Uut õppeaastat!

  Head uut õppeaastat
  KOOLITUSED

  EAS toetab digipööret ettevõtetes – infopäev 06.09.2022!

  Eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu.

  Eelarve täpsem jaotus:
  Töötlev tööstus ja mäetööstus  51,5 MEUR
  Muud sektorid 5 MEUR

   

  Infopäev toimub 06.09.2022 kell 13.00-15.30

  Valige e-toetuse keskkonnas õige taotlusvoor, olenevalt ettevõtte tegevusalast:
  Ettevõtete digipöörde toetus – töötlev tööstus, mäetööstus
  või
  Ettevõtete digipöörde toetus – muud sektorid

  Ida-Virumaa tegutsevate ettevõtete õppe- ja kontaktreis Taani Kuningriiki 25.10 – 27.10.2022

  Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös TalTech Virumaa Kolledžiga kutsuvad Ida-Virumaa tegutsevaid ettevõtteid osalema õppe- ja kontaktreisil Taani Kuningriiki.

   

  Reisi eesmärgiks on tutvustada Ida-Virumaa ettevõtjatele teadus-arendusalast koostööd ettevõtete ja Taani Tehnikaülikooli (http://www.dtu.dk) vahel.

  Reisi jooksul saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes arendustega. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega ning ettevõtte ja teadusasutuste koostöö võimalustega.

  Kindlasti annab kontaktreis hea võimaluse luua kontakte teiste reisil osalevate ettevõtetega.

   

  REISIPROGRAMM

  Potentsiaalsed külastatavad ettevõtted:

  Levitate (https://letslevitate.com),

  Levitate on uuenduslik spordibränd, mis valmistab jooksutera proteese amputeeritutele. Pakkudes taskukohaseid kohandatud jooksuterasid amputeeritutele kogu maailmas, avavad need spordimaailma ja muudavad jooksmise kättesaadavaks kõigile! Midagi, mis ei olnud varem laialdaselt saadaval teiste turul olevate jooksuterade kõrgete hindade tõttu.

  Undine (https://undineenergy.com),

  Undine on 2020. aastal asutatud idufirma, mille eesmärk on anda energiat säästvale purjetamisele: Undine pakub purjejahtidele suure jõudlusega terviklikku jõusüsteemi, mis kasutab taastuvaid energiaallikaid, mis on ohutud, jätkusuutlikud ja kauakestvad. Eesmärk on võimaldada moderniseerimiseks heitgaasivaba tipptehnoloogiat, mis edestab tavalisi diiselmootoreid.

  Nordic Firefly (http://www.nordicfirefly.com)

  NORDIC FIREFLY pakub nutikaid elektroonilisi seadmeid, mis suudavad salvestada päikeseenergiat ja kasutada seda öösel valgustamiseks. Tõhusa tehnoloogia abil võivad lambid töötada isegi piiratud päevavalgusega ja pikkadel talveöödel.

   

  25.10.2022

  Bussitransport Ida-Virumaalt Tallinna lennujaama

  15.40 – 16.15 Lend Tallinn – Kopenhaagen

  Bussitransport Kopenhaageni lennujaamast hotelli

  Majutus, Good Morning City Copenhagen Star Hotel 3*, ühene tuba

  Õhtusöök

  26.10.2022

  Hommikusöök. Bussitransport hotell – DTU Skylab, Lyngby

  10.00 – 11.00 – Tervitus Skylabi üliõpilaste inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuses Lyngbys (https://www.skylab.dtu.dk)

  11.00 – 12.00 – Ringtuur Skylabi laboriruumides koos idufirmade tutvustamisega

  12.00 – 13.00 – Lõunasöök

  13.00 – 15.00 – Bussitransport DTU Skylab`st kohalikku ettevõttesse ja ettevõtte külastus

  15.00 – 17.30 – Kopenhaageni linnaekskursioon (buss ja lühikesed jalutuskäigud)

  17.30 tagasisõit hotelli, vaba aeg.

   

  27.10.2022

  Bussitransport hotell – DTU Risø Campus, Roskilde

  10.00 – 11.00 – Tervitus DTU Risø ülikoolilinnakus

  11.00 – 12.00 – Uurimisasutuse külastus

  12.00 – 13.00 – Lõunasöök

  13.00 – 15.00 – Bussitransport DTU Risø `st kohalikku ettevõttesse ja ettevõtte külastus

  15.00 – Bussitransport DTU Risø Campus`st või ettevõttest Kopenhaageni lennujaama

  Lend Kopenhaagen – Arlanda

  Lend Arlanda – Tallinn

  Bussitransport Tallinn – Ida-Virumaa

  Osalustasu:

  Osalustasu Ida-Virumaa ettevõtjatele 190€+KM/osaleja kohta.

  Osalejate arv on piiratud.

  Ülejäänud summa deklareerime ettevõttele osutatava vähese tähtsusega riigiabina (VTA).

  Osalustasu sisaldab lennupiletid, majutust ja toitlustust programmi järgi, organiseeritud transpordi vastavalt programmile, ettevõtete ja ülikooli külastusi.

  Projekt on toetatud Rahandusministeeriumi Ida-Virumaa programmist „Ettevõtjate arengu, ekspordialane ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud nõustamine ja koolitus“.

  Korraldaja jätab endale õigused teha programmis muudatusi.

  LISAINFO ja registreerimine kuni 09.09.2022:

  Küsi julgesti!

  Jefim Aljoškin

  tegutsevate ettevõtjate konsultant

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Eurotoetuste infopäevad – Infopäev toimub 13.09.2022 Kohtla-Järve Gümnaasiumis

  Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus kutsuvad:

   

  Eurotoetuste maakondlikud infopäevad

  13. – 30. septembrini Eesti erinevais paigus:

  Kohtla-Järve Gümnaasium* – 13.09
  Võru Kesklinna kool – 20.09
  Tartu Raudteejaam – 21.09
  Viljandi Pärimusmuusika Ait – 27.09
  Pärnumaa Kobar – 28.09
  Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus – 30.09

  Päevakava

  10.00  Päeva avasõnad, üldisem struktuuriperioodi tutvustus (Rahandusministeerium)
  10.20  Toetuste rakendamisest üldisemalt (Riigi Tugiteenuste Keskus)
  10.40  Ettevõtlusmeetmed, teadusvõimekus- ja koostöö (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium)
  11.30  Loomemajanduse arendamine (Kultuuriministeerium)
  11.45  Energiatõhusus ja taastuvenergia (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium)

  12.30  LÕUNA
  13.15  Varasemal perioodil ellu viidud eduka projekti tutvustus
  13.30  Transport (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
  13.50  Ringmajandus ja kliima (Keskkonnaministeerium)
  14.35  Pikaajalise hoolduse kättesaadavus ja kvaliteedi parandamine (Sotsiaalministeerium)

  14.55  PAUS
  15.15  Haridus ja laste heaolu (Sotsiaalministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium)
  16.00  Regionaalareng (Rahandusministeerium)
  16.40  Kokkuvõte

  * Kohtla-Järve infopäeval on tagatud sünkroontõlge vene keelde. Kõik infopäevade asukohad on ligipääsetavad liikumisabivahendeid kasutavatele osalejatele. Päeva keskel on lõunapaus ning kohapeal vesi, kohv ja tee. Lisaküsimuste korral pöördu: eurotoetused@fin.ee

  Info ja registreerumine

  loe edasi...

  SÜGIS 2022: On alanud registreerumine alustava ettevõtja baaskoolitustele!

  Sügisel 2022 toimuvad Ida-Virumaal alustava ettevõtja baaskoolitused:

  baaskooliitus
  SIHTRÜHM

  alustav ettevõtja, ettevõtlushuviline

  MAHT

  64 ak. tundi

  TOIMUMISE AJAD

  21.09; 28.09; 05.10; 12.10; 19.10; 26.10; 01.11; 09.11 /2022

  kokku 8 päeva

  KEEL

  Eesti

  VORM

  Veebipõhine (ZOOM)

  ÕPPERÜHMA SUURUS

  < 20 inimest

  MEETODID

  Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

  NB!

  Registreerimine ei taga automaatselt kohta koolitusel.

  Vastake palun küsimustele võimalikult täpselt ja kirjeldage, miks just Teie seda koolitust vajate.

  Kohtade arv on piiratud ning grupp valitakse välja sooviavalduste põhjal.

  Koolitusel osalejatelt oodatakse kõikide moodulite läbimist, mille lõpus toimub äriplaani esitlemine.

  Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

  Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.

  EESMÄRK

  Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

  Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

  7 olulist põhjust miks baaskoolitusel osaleda
  01

  TEADMISTE PAGAS

  Osalejad saavad esmased teadmised tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

  02

  PRAKTILINE LÄHENEMINE

  Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Koolitusel saavad õppijad esmased teadmised tööriistadest, mida saab kasutada edaspidi ettevõtlusega alustamisel ning soovitused ja tagasiside otse koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes. Koolituse käigus tehakse palju grupitöid, omavahelisi arutelusid, mõtete vahetusi jne.

  03

  MATERJALID JA ABISTAVAD TÖÖRIISTAD

  Kursuse käigus saavad kõik osalejad erinevaid materjale, töölehti, abistavaid juhendeid jms, mis kõik aitavad õppijat edaspidisel äriplaani ja finantsprognoostabelite koostamisel.

  04

  KOOLITAJAD - KUI OMA ALA EKSPERDID

  Meie koolitusi viivad läbi suurte kogemustega ja tugevad koolitajad, kes on oma ala eksperdid. Peale selle, et sa saad koolituselt lektoritelt ettevõtlusalaseid teadmisi ja personaalset tagasisidet, et arendada enda äriideed, saad sa tuge ka kõigilt teistelt õppijatelt, kes koolitusel osalevad. Teeme koostööd Eesti parimate koolitajatega.

   

  05

  HEA KESKKOND UUTE TEADMISTE SAAMISEKS

  Koolitused toimuvad sõbralikus õhkkonnas ja väikestes rühmades. Kõik osalejad saavad piisavalt tähelepanu. Kui sa ise oled koolitustel avatud meelega ja aktiivne siis saad sa koolitusest maksimumi.

  06

  UUED TUTVUSED

  Koolitustel kohtud sa aktiivsete inimestega ja võid leida uusi kontakte, mis võivad edaspidi olla kasulikud sinu äri käivitumisel.

  07

  ÕIGE VALIK

  Baaskoolituse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, mis katab suurema osa koolituse korraldamise kuludest.

  Õppija osalustasus sisaldub koolituste läbiviimine ja ka tasu kohvipauside ning materjalide eest (viimased on saalikoolituste puhul). Kahjuks ei tee me koostööd Töötukassaga, mis tähendab, et koolituse eest osalustasu, tuleb igal inimesel ise tasuda. Me hoolime koolituse kvaliteedist ja kutsume koolitusi läbi viima ainult parimaid lektoreid.

  KAVA
  21.09
  28.09
  I moodul

  Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

  • Sissejuhatus koolitusprogrammi
  • Äriidee ja visioon
  • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
  • Strateegia
  • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
  • Väliskeskkonna analüüs

  Koolitajad: Maili Kallaste

  05.10
  12.10
  II moodul

  Turundus ja müük

  • Turundusuuringud
  • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
  • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
  • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
  • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
  • Müügiplaani koostamine

  Koolitaja: Jana Gaškova

  19.10
  26.10
  III moodul

  Finantsjuhtimine ja -planeerimine

  • Ettevõtlusega seotud maksud
  • Finantsaruanded ja raamatupidamine
  • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
  • Investeeringute planeerimine
  • Finantsprognooside koostamine

  Koolitaja: Siiri Einaste

  01.11 
  09.11
  IV moodul

  Juhtimine. Äriplaanide esitlused

  • Juhi roll ja enesejuhtimine
  • Meeskond ja partnerid
  • Äriplaanide esitlused.

  Koolitaja: Kaido Pajumaa

  /Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.
  Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
  KOOLITAJAD
  Maili Kallaste

  Maili Kallaste

  Tartu Ärinõuandla ettevõtluskonsultant, ettevõtja, TÜ turundusmagister

  Mul on 12-aastane ettevõtluskonsultandi töö kogemus maakondlikes arenduskeskustes ja mikroettevõtete arendamisega olen tegelenud aastast 2007.

  Lemmik-teemaks on turundus, sh brändi loomine, toote ja teenuse arendamine. See valdkond on meeletult põnev ja nii nüansirikas, et parimal aastal olen turule saanud tuua ca 9 uut toodet. Igapäevaselt aitan alustavatel ettevõtjatel kaasa nende ideede arendamisel äriideeks ning kindlasti on väljakutseks panustamine Riigi Tugiteenuste Keskuse starditoetuste eksperthindamisse.

  Jana Gaškova

   Jana Gaškova

  turunduskooli Paprika asutaja ja koolitaja

  Siiri Einaste

  Siiri Einaste

  On Majanduskoolituse OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste taotlemises ja toetustaotluste menetlemises, äriplaanide koostamises, eksperdina tööhõiveprojektides ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides. Tal on koolitaja- ja nõustamiskogemused alates 1995.a., on läbinud andragoogi (täiskasvanute koolitaja) koolitusprogrammi ja omab NLP Practitioner sertifikaati.

  Kaido Pajumaa

   Kaido Pajumaa

  Motivaatori asutaja, juht ja koolitaja

  Koolitaja teekond sai alguse 2009. aastal ja kuigi algselt keskendusin rohkem motivatsioonikoolitusele, sain mõne aastaga selgust, et ettevõtete probleemid ei ole sageli töötajate madalast motivatsioonist, vaid vähesest meeskonnatundest ja nõrgast juhtimisest tingitud. Sellest tulenevalt hakkasin üha enam otsima viise ka meeskondade ja juhtimise tõhustamiseks, millele täna eelkõige keskendunud olen. Tuginen palju viimase dekaadi uuringutele psühholoogias, juhtimises ja motivatsioonis, aga ka intuitiivsele tunnetusele, mis aitavad muuta koolitused praktiliseks, kaasavaks ja rakendatavaks.

  Äripäev annab igal aastal välja Eesti juhtide ja personalijuhtide poolt valitud “Aasta Parima Koolitaja” tiitli. Mul on au olnud nimetatud tiitel saada 2 aastat järjest – aastatel 2016 ja 2017.

  AJAKAVA

  09:30 – 11:00  Koolitus

  11:00 – 11:15   Paus

  11:15 – 12:45   Koolitus

  12:45 – 13:30  Lõuna

  13:30 – 15:00  Koolitus

  15:00 – 15:15    Paus

  15:15 – 16:45   Koolitus

  TAGASISIDE OSALEJATELT
  OSALEJATE POOLT KESKMINE HINNANG KOOLITUSELE

  97/100

  Koolituse lõpus

  /01
  Tead kuidas äri käivitada ja arendada, rakendades selleks kaasaegseid meetodeid
  /02
  Oskad hinnata enda ettevõtte potentsiaali ja millised võiksid olla selle arengusuunad
  /03
  Hakkad tegutsema ärimaastikul, omades selleks vajalikke teadmisi!

  Kas Sul on küsimused koolituse kohta?

  Kersti Liiva

  Alustavate ettevõtjate konsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est

  Koolitust korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Hiiumaa Arenduskeskus ning rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

  Registreeru kuni 14.09.2022
  Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond

  E-ARVETE KOOLITUS RAAMATUPIDAMISETTEVÕTETELE Jõhvis!

  14.09.2022 10.00-12.30 Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus

   

  Septembrikuu jooksul toimuvad 5 erinevas Eestimaa paigas

  E-ARVETE KOOLITUSED RAAMATUPIDAMISETTEVÕTETELE!

  Koolitajaks MARGUS TAMMERAJA, kes on oma üle 35-aastase karjääri jooksul olnud nii väiksemate kui suuremate majandustarkvarade juurutaja, aidanud käima lükata e-arvete operaatori eArvekeskus (tänane Finbite) ja loonud arvete menetluslahenduse FitekIn (täna Uniifiedposti portfellis olev rakendus).

  Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab - miks osaleda koolitusel?

  • Saad kindlustunde, et raamatupidaja mängib jätkuvalt tähtsat rolli ettevõtjale eluliselt vajalike tugiteenuste pakkujana.
  • Saad ülevaate e-arvete kasutamisest Eestis – selge pilt mis ja miks on toimumas
  • Saad teada kuidas e-arvete rakendamine aitab sul paremini raamatupidamisteenust osutada
  • Saad teada kuidas ettevõtjale digitaalsete lahenduste valikul abiks olla ja millist rolli mängivad siin e-arved
  • Saad praktilise ülevaate digitaalsetest lahendustest – tead, mida soovitada.

  Loe lähemalt ja registreeru koolitusele:

  Registreeru

  Ida-Viru MTÜde sügiskool ootab osalejaid

  Sügiskool on iga-aastane koolitussari MTÜ juhtidele, mis aitab tõsta MTÜ juhtide võimekust organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

  2022.a alguses oli MTÜde seas läbi viidud veebiküsitlus, et uurida, milliseid täiendkoolitusi vajaksid MTÜde juhid.

  Tulemused näitasid, et MTÜd soovivad olla “nähtavad” ning näidata oma tegevust atraktiivselt potentsiaalsetele liikmetele, külastajatele, rahastajatele, kaasata tegevustesse noori. Sellest sündisidki selle aasta sügiskooli teemad.

  Sügiskoolis 2022 õpite, kuidas:

  • korrektselt ja kaunilt pildistada ja telefoniga väikseid videoid teha;
  • mõista fotograafia olulisust sotsiaalmeedias;
  • töödelda oma fotosid erinevate rakendustega;
  • töötada Canvas;
  • teha atraktiivseid postitusi sotsiaalmeedias.

  Vaata koolitusi

  Peale sügiskooli  jääb Teie MTÜ tegevus  alati silma!

  KredExis on avanenud uus väikeelamute rekonstrueerimise taotlusvoor.

  Kodud korda!
  KredExis on avanenud uus väikeelamute rekonstrueerimise taotlusvoor.
  Kaks suuremat muudatust võrreldes varasemaga:
  🔸 renoveeritav maja ei pea enam olema vanem kui aastast 2000;
  🔸 toetust hakatakse jagama juba kulude tekkimise ajal, mitte hiljem tagasiulatuvalt.

  Toetusest lähemalt

  Vaata...

  EAS: Kasvuprogramm “Kasva suureks innovatsiooniga!”

  Kasva suureks innovatsiooniga

  Tipptasemel koolitajad ja mentorid aitavad sinu ettevõttel kasvada tootearenduses, digitaliseerimises ja juhtimises. Tutvu programmidega ja leia oma ettevõtte ambitsioonidega sobiv teenus.

  Parim võimalus ekspertide toel ettevõtte ärilisi eesmärke saavutada on SIIN! Vali 1/3st ambitsioonikatele Eesti ettevõtetele mõeldud EASi 𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗦𝗜𝗢𝗢𝗡𝗜𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗜𝗦𝗧

  Kasvata oma ettevõtet toote- või teenusearenduse, digitaliseerimise või kvaliteetse juhtimiskompetentsi tõstmise kaudu
  Teadmisi ja oskusi on innovatsiooniprogrammides kokku jagamas üle 70 tipptasemel eksperdi ja praktikutest inspiratsiooniesineja.
  𝗞𝗔𝗡𝗗𝗜𝗗𝗘𝗘𝗥𝗜𝗠𝗜𝗦𝗘𝗞𝗦 on aega kuni 𝟱. 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮. LISAINFO: https://eas.ee/kasvasuureks/
  eas.ee/disainimeistriklass/

  𝗗𝗶𝘀𝗮𝗶𝗻𝗶 𝗺𝗲𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀

  Disaini meistriklass on 6-kuuline tootearendusprogramm, mille eesmärk on juurutada ettevõtetes disainmõtlemist, mõista strateegilise disaini olulisust innovatsiooni loomisel ning kasvatada strateegilise disainikasutuse võimekust, eelkõige läbi disainist juhitud tootearendusprotsesside rakendamise. Programm aitab kaasa ja loob tingimused, et ettevõtted jõuaksid uute toote- või teenusdisaini lahendusteni (prototüüp). Disaini meistriklassis osalemise tulemusena on ettevõtetes loodud eeldused, st teadlikkus ja kompetentsid, rakendamaks disaini kui instrumenti ettevõtte uute toodete-teenuste arendamisel ning turule toomisel.

  𝗗𝗶𝘀𝗮𝗶𝗻𝗶 𝗺𝗲𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀

  Vaata...
  https://eas.ee/digimeistriklass/

  Digitaliseerimise meistriklass

  Digi­ta­li­see­ri­mise meist­ri­klass on prog­ramm, mille ees­märk on aidata tuvas­tada need ette­võ­tte prot­ses­sid ja tar­neahe­lad, mille opti­mee­ri­mine aval­dab enim mõju ette­võ­tte kon­ku­rent­si­võ­im­ele. Osa­le­mise tule­mu­sena val­mib tipp­koo­li­ta­jate ja per­so­naalse men­tori toel orga­ni­sat­siooni stra­tee­gi­lise aren­da­mise plaan, valite vä­lja sobi­vaima digi­la­hen­duse ning teete esi­me­sed sam­mud selle juu­ru­ta­miseks. Prog­ram­mist saa­dud tead­misi, koge­musi ja tö­öri­istu saate kasu­tada digi­ta­li­see­ri­mise pro­jek­tide edu­kaks ellu­vii­miseks ja ris­kide maan­da­miseks ka tule­vi­kus – oskate teha sobi­vaid IT-lahen­duste vali­kuid ning edu­kalt juhtida orga­ni­sat­siooni stra­tee­gi­list aren­gut läbi prot­ses­side tõhu­st­amise ja digi­ta­li­see­ri­mise.

  𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲𝗲𝗿𝗶𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗺𝗲𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀

  Vaata...
  https://eas.ee/juhtidementorprogramm/

  Juhtide mentorprogramm

  Juhtide mentorprogramm on 6-kuuline programm, mis aitab  luua eeldused ettevõtte mitmekordseks kasvuks ja saada välja omaniku/juhi asendamatuse lõksust. Programm aitab osalejal kasvada juhi ja ettevõtjana ning leida vastused ettevõtte kasvuks vajalike eesmärkide seadmiseks, ärimudeli arenduseks, ettevõtte positsioneerimiseks, protsesside arendamiseks ja müügi, turunduse, ekspordivõimekuse kasvuks. Kõik programmis osalenud ettevõtted on programmi lõpuks loonud ettevõtte vajadustest lähtuva arenguplaani ning kasvanud on osaleja juhtimisalased oskused, teadmised ja võrgustik.

  𝗝𝘂𝗵𝘁𝗶𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺

  Vaata...

  LHV toetusprogramm “Kes teeb ära?”

  LHV remondilaen otsib eraisikuid ja kogukondi üle Eesti, kes soovivad renoveerida avalikult kasutatava objekti (nt hoone, õueala), andes sellele uue elu. LHV remondilaenu toetusfondi suurus on 25 000 eurot. Kandideerimiseks täida projektiplaani vorm ja saada see aadressile remondilaen@lhv.ee hiljemalt 27. septembriks 2022.

  Toetusprogrammi tingimused ja projektivorm

  KOP: Kohaliku omaalgatuse programm avaneb 1. septembril

  Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor avaneb 1. septembril, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2022.

  Taotlemine toimub läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna.

  Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
  Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

  Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

  Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

  Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

  Eestikeelne infopäev toimub ZOOM keskkonnas 7. septembril kell 15.00. Osalemiseks palume registreerida kuni 6. septembrini.

  Programmi tingimused ja juhised.

  Lisainfo:

  • Alfred Alt, Kohaliku omaalgatuse programmi menetleja, alfred@ivol.ee, 337 0327
  • Nadežda Morozova, Vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Jõhvi esindus), nadezda.morozova@ivek.ee, 506 7735
  • Tatjana Zamorskaja, Vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Narva esindus), tatjana.zamorskaja@ivek.ee, 5300 6902

  BAFF: Balti-Ameerika Vabaduse Fondi dialoogiprogramm

  Rahvusvahelist koostööd ja ideede vahetust stimuleeriv Balti-Ameerika Vabaduse Fondi dialoogiprogramm pakub Baltikumi organisatsioonidele võimalust kutsuda Ameerika Ühendriikide eksperte Baltikumi esinema.

  BAFF-i poolt antav toetus, kuni 10 000 dollarit, on mõeldud esineja logistiliste kulude katmiseks (lennupiletid, majutus ja toitlustus, kohalik transport jmt).

  Aastate jooksul onprogrammi abil toetust saanud üle 100 väga erineva fookusega organisatsiooni nagu Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Politsei- ja Piirivalveamet, Noored Kooli, Eesti Loodus – ja
  Loomateraapiakeskus, PÖFF ja paljud teised Eesti, Läti, Leedu organisatsioonid.

   

  Tegemist on konkursiga,mis toimub kaks korda aastas. Igas voorus valitakse rahastamiseks umbes 5-6 projekti Baltikumist.

   

  Lisainfo programmi ja seni toetatud organisatsioonide kohta
  http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue/
  Seekordne tähtaeg dialoogiprogrammi kandideerimiseks: 15. september 2022

  Lisainfo:
  EVELYN MÜÜRSEPP // CIEE
  BAFF Scholarship Coordinator
  ──────────────────────────
  Hobujaama 4, Tallinn, Estonia
  email emuursepp@ciee.org
  tel +372 5199 2921
  web https:balticamericanfreedomfoundation.org

  26-30.10.2022 rahvusvaheline koolitus „ProjectLab: kuidas maapiirkondade noorsootöötajad saavad kasutada rahvusvahelist noorsootööd pagulaste ja migrantidega töötamiseks“

  26-30.10.2022 toimub rahvusvaheline koolitus „ProjectLab: kuidas maapiirkondade noorsootöötajad saavad kasutada rahvusvahelist noorsootööd pagulaste ja migrantidega töötamiseks“ (Eestis)

  • Koolitusel tutvustatakse lähemalt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide rahastustingimusi ning antakse võimalus arendada oma idee projektiks. Seejuures on kõigil osalejatel hea võimalus leida rahvusvahelisi koostööpartnereid.
  • Seminarile oodatakse kuni 40 osalejat. Oodatud on osalejad nii Euroopa Liikmesriikidest kui ka lähiriikidest nagu Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Ukraina jne, mis annab võimaluse leida partnereid nii inglis- kui ka venekeelseks koostööks.
  • Koolituse töökeeleks on inglise keel
  • Kandideerimise tähtaeg on 16.09.2022.
  • Koolitus toimub Eestis, Tallinnas ning on osalejatele tasuta. Osalejatele kaetakse majutus- ja toitlustuskulud ning väljastpoolt Tallinna saabujatele ka reisikulud.

  Lisainfo ja registreerimine

  Tulemas on Erasmus+ kui ka Euroopa solidaarsuskorpuse infopäevade maraton

  Nii Erasmus+ kui ka Euroopa solidaarsuskorpus ootavad taotlejaid osa võtma selle aasta viimasest taotlusvoorust, mis toimub juba 4. oktoobril kell 13:00. Taotleda saab rahastust nii koostööprojektidele, noortevahetustele, noorte osalusprojektidele kui ka solidaarsusprojektidele ja noorsootöötaja õpirännetele. Esmakordselt saab taotluse esitada ka DiscoverEU kaasatuse suunal, mis viib veel rohkemaid noori reisipassini.

  Selleks, et võimalustes paremini orienteeruda on tulemas mitmeid infopäevi, mis ootavad kõiki huvilisi osalema.

  • Noortevahetuste infotund 22.08.2022
  • Noortevahetuste taotlusvormi tutvustav veebiseminar 09.09.2022
  • Osalusprojektide infotund 23.08.2022
  • Osalusprojektide taotlusvormi tutvustav veebiseminar 14.09.2022
  • Noorsootöötajate õpirände infotund 30.08.2022
  • Noorsootöötajate õpirände taotlusvormi tutvustav veebiseminar 15.09.2022
  • Venekeelne ideepahvak 03.-04.09.2022
  • Projektikirjutamise laager 16.-18.09.2022
  • Solidaarsusprojekti infotund 12.09.2022
  • DiscoverEU kaasatuse suuna infotund 13.09.2022
  • Noortevaldkonna koostööprojektide (KA2) nõustamispäev 15.09.2022

  REGISTREERIMINE

  Eesti Kaubandus-tööstuskoda : Noore ettevõtja preemia 2022

  Mis on noore ettevõtja preemia?

  Tegu on konkursiga, millega otsitakse noort ja tegusat firma omanikku või juhti, kelle tegevus on olnud silmapaistev ja innovaatiline. Aasta nooreks ettevõtjaks valitu saab kuhjaga au ja kuulsust ning kõige tipuks 5000 eurot preemiat LHV pangalt. Konkurssi toetab president Alar Karis.

  Kes saavad preemiale kandideerida?
  Kandideerida saavad kõik kuni 35-aastased (kaasa arvatud) Eestis registreeritud ettevõtte omanikud ja/või juhid, kelle tegevus on olnud silmapaistev, kes kasutanud oma ettevõtluses innovaatilisi lahendusi ja juba ekspordib või plaanib seda tegema hakata.
  Lisaks saavad kandidaadi esitada kõik (kolleeg, erialaorganisatsioon, koostööpartner, klient jne), kes teavad mõnda eelnimetatud kriteeriumitele vastavat inimest.

  Miks kandideerida?
  Noore ettevõtja tiitel toob endaga kaasa hulgaliselt meediakajastusi, märkamist ja tuntust avalikkuses ning ettevõtlusringkondades. Lisaks loob see paremad võimalused oma äri veelgi edendada.

  Millal konkurss toimub?
  Konkursile saab kandideerida vahemikus 03. august – 05. september 2022, preemia antakse kätte Eesti parimate ettevõtete galal 14. oktoobril.

  Kuidas kandideerida?
  Kandideerimiseks tuleb täita ankeet ning laadida üles digitaalselt allkirjastatuna motivatsioonikiri ning vähemalt üks soovituskiri veebikeskkonnas. Ankeet ja konkursi statuut on leitavad ka siin lehel.

  Kes valivad võitja?
  Võitja valib välja viieliikmeline komisjon, mis koosneb kaubandus-tööstuskoja, LHV, presidendi kantselei esindajatest ning ettevõtjatest.

  Haridusministeerium: Haridusasutustele avanes taotlusvoor digitaalse õppevara soetamiseks

  Riigi Tugiteenuste Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium avavad täna taotlusvooru, mille toel rahastatakse haridusasutustele õppetöö mitmekesistamiseks uuenduslike IT valdkonna õppevahendite soetamist. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava taotlusvooru maht on 470 000 eurot.

  Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Liina Põllu sõnul on digitaalsete õppematerjalide õppetöös kasutamine koolipidajate, koolide ja riigi ühine soov. “Taotlusvooru raames jagatav toetus võimaldab koolidel õppetööd muuta veelgi praktilisemaks ja elulisemaks. IT õppevahendite toel õppimine arendab tehnoloogilist kirjaoskust ning igapäevased praktilised tegevused aitavad kaasa teadmiste ja oskuste rakendumisele,” lisas Põld.

  Riigi Tugiteenuste Keskuse elukestva õppe ja IT arenduse talituse juhataja Marge Kõiva sõnul mitmekesistavad uuenduslikud õppevahendid haridusasutustes IT-õppeprogrammi. „Toetuse abil saab soetada erinevaid õppekava täitmiseks vajalikke digitaalseid seadmeid, milleks võivad olla nii robootika- ja programmeerimisvahendid, elektroonika-mehhaanika ja virtuaalreaalsuse komplektid, kui 3D-printerid. Samuti saab osta näiteks CNC pinke ja teisi modelleerimisseadmeid. Oluline on, et seadmed toetaksid tehnoloogiaalase õppe läbiviimist koolides ja lasteaedades ning kasvataksid nii laste kui noorte digioskuseid,” ütles Kõiva.

  Toetust saavad taotleda haridusasutused nii alus-, üldhariduse- kui kutsehariduse valdkonnas. Taotlusvoor “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid” on avatud 15. augustist ning taotlusvoor sulgub 3. oktoobril kell 17.

  Taotlusvoorus on võimalik toetust taotleda alates 2 000 eurost kuni 15 000 euroni. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 85%, mis makstakse toetuse saajale välja ühe kindlasummalise maksena, peale projekti planeeritud kõikide IT õppevahendite soetamist ning selle tõendamist.

  Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu. Taotlusvooru teemaline infopäev toimub 15. septembril. Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab RTK veebilehelt.

  Toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Haridus- ja Teadusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

   

  Lisainfo:

  Katre Laagriküll
  teenusekoordinaator
  Tel 663 2003
  katre.laagrikyll@rtk.ee

  KIK toetus: Ettevõtete ressursitõhusus (RFF)

  Tutvustus

  Taotlusvoor avatakse eeltäitmiseks 10. augustil ja taotlusi saab esitada alates 7. september kell 10 kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

  Toetuse andmise eesmärk on suurendada ressursitootlikkust tööstusettevõtetes innovaatiliste rohetehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, et aidata kaasa kliimaneutraalsele majandusele, vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele.

  Toetust anname taaste- ja vastupidavuskavas nimetatud reformi „Ettevõtete rohepöörde“ reformi investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

   

  Taotlemine

  Toetuse taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas. E-toetuse keskkonna kasutusjuhendid on leitavad siit.

  Ressursitõhususe taotluste esitamine toimub jooksvalt avatud taotlemisena taotlusvooru eelarve ammendumiseni. Taotlusvooru eelarve on 13 788 746 eurot. Menetlus toimub taotluste laekumise järjekorras alates 7. september kell 10.

  Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 2 000 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest võib sõltuvalt riigiabi tingimustest olla kuni 50%.

  Toetust saab taotleda äriühing, kelle ettevõtte põhi- või kõrvaltegevus vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele: mäetööstus (jagu B, alajagu 07–09) või töötlev tööstus (jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad (jagu B, alajagu 091) ning tubakatoodete tootmine (alajagu C 12).

  Ressursitõhusate investeeringute taotlemise eelduseks on ressursikasutuse analüüs, mille on teinud selleks koolitatud audiitorid. Ressursikasutuse analüüs hindab senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub investeeringuvajadus.

  Hindamine ja rahastamine

  Investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine“ hindamisjuhend.Siit leiad KIKi kodulehelt selgituse, kuidas käib KIKis projektide hindamine ja rahastamine. Täpsed nõuded tulenevad iga toetuse ja rahastuallika õigusaktidest, rahastusotsusest ning KIKi kehtestatud nõuetest.

  Elluviimine

  Siit leiad KIKi kodulehelt selgituse, kuidas käib KIKi projektide elluviimine. Täpsed nõuded tulenevad iga toetuse ja rahastuallika õigusaktidest, rahastusotsusest ning KIKi kehtestatud nõuetest.

  Selle toetusega seotud projekti elluviimiseks vajalikud materjalid leiad siit lehe paremalt poolt.

  Lisainfo ja küsimused:

  Lisainfo

  Jefim Aljoškin

  tegutsevate ettevõtjate konsultant

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Infopäev: Ettevõtete ressursitõhusus (RRF) infopäev

  Microsoft Teams

   

  Infopäeva päevakava:

  Kell 15.00-15.20 Sissejuhatus ja avasõnad
  Koolituse avasõnadeks on sõna Keskkonnaministeeriumi nõunik Mihkel Krusbergil, kes tutvustab ettevõtete ressursitõhususe reformi investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ eesmärki ja vastavuskriteeriume.

  Kell 15.20-15.45 Ettevõtete ressursitõhususe (RRF) vormid kodulehelt, taotlusvooru informatsioon, taotlusvoorus orienteerumine e-toetuste süsteemis
  KIKi projektikoordinaator Reet Utsu tutvustab aktuaalset taotlusvooru infot, taotlusvormi näiteid.
  „Ei kahjusta oluliselt“ printsiibi lühitutvustus RTK keskkonnaekspert Kristel Lopsik

  Kell 15.45-16.15 Riigiabi
  KIKi jurist Silver Nittim käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:
  • VKE-de määratlemine
  • Ergutav mõju, muudatused (artikkel 6 lg 2)
  • Erinevad abi andmise liigid, ÜGEM artiklid 14, 36, 38
  • Vähese tähtsusega abi kumuleerimise reeglid

  Alates 16.15 Küsimused, arutelud

  Infopäevaga saab liituda alloleval lingil, eraldi registreerumist ei toimu:

  _______________________________________________________________________________

  Microsoft Teams meeting

  Join on your computer or mobile app

  Click here to join the meeting

  Meeting ID: 343 879 211 671
  Passcode: FHiwHg

  Download Teams | Join on the web

  Learn More | Meeting options

  Tutvu tingimustega KIK lehelt

  Loe edasi...

  PRIA: Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2022

  Meede 6.4  VI voor  MAK 2014-2020

  Taotluste vastuvõtt 7.09.2022-21.09.2022

  Otsuste tegemine hiljemalt 29.12.2022   

  Tegevuste elluviimine

  2 aastat alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning 5 aastat, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel (kuni 30.06.2025)

  Toetuse väljamaksmine

  3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest

  Järelvalveperiood

  3 aastat viimase toetusosa väljamaksmisest, liisingu puhul peab toetuse saaja vastama nõuetele kuni PRIA viimase toetusosa maksmiseni.

  Tutvustus

   

  Toetuse abil luuakse maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

  Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng” alameetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ raames antav toetus.

  Maapiirkonna mõiste on määratletud Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 punktis 8.1. 

  Kogu käesolevaks programmperioodiks kavandatud meetme eelarve on 57 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu osa on 44,46 miljonit eurot ja Eesti riigi kaasfinantseering 12,54 miljonit eurot.  Käesolevaks vooruks on meetme eelarve kokku 17,560 miljonit eurot ja see jaguneb sihtgruppide vahel järgmiselt: põllumajandusettevõtjatele 7,024 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 10,536 miljonit eurot.

  Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad, avaliku sektori põllumajandusettevõtjad ja põllumajandusvaldkonna muuseumid.

  Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. Toetustaotluste esitamise periood on 7.-21. septembrini 2022. Taotluste eeltäitmist e-PRIAs enne vooru algust ei toimu.

  Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on vaja eelnevalt registreeruda PRIA kliendiks. Infot PRIA kliendiks registreerimise kohta leiate siit. Andmete kanne registrisse tuleb teha enne toetuse taotluse esitamist.

  PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 29. detsembriks 2022. a.

   

   

  Tingimused

   

  Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 13. märtsi 2015 määrusega nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“.

  Toetust saavad taotleda:

  • mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);
  • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.

  Mikroettevõtja mõiste selgitus on toodud Euroopa Komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003 lisas, artiklis 2. Nimetatud soovitus koos Komisjoni juhistega ettevõtja suuruse tuvastamiseks on leitav VKE määratlust käsitlevast teatmikust.

  Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kategoorias loetakse mikroettevõtjateks need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

  Komisjoni soovituse kohaselt peab taotleja ettevõtte töötajate arvu, aastakäibe ja/või bilansimahu kindlaks tegemisel arvestama, kas ta on autonoomne, partner või sidusettevõtja.

  Põllumajandustooted on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted. Lisa I esimeses veerus kajastatakse Brüsseli nomenklatuuri rubriigi number (rühma number) ja teises veerus on toote kirjeldus. Dokumendi avanemine lingilt võtab aega.

  Taotlejale on kehtestatud järgmised nõuded:

  • taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud;
  • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

  Lisaks on määruse §-s 21 sätestatud veel rida nõudeid, millele taotleja peab vastama. Kontrollitakse taotleja maksevõime näitajat ja võlakordajat ning taotleja peab olema enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat.

  Täpsemalt palume kõikide taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

  VI voorus:

  Toetatav ei ole traktori, olenemata selle valmistajakiirusest, ost. Lisaks ei ole abikõlblik põllu- või metsatööks ettenähtud mootorsõiduki ja sellise liikurmasina ostmise kulud, mis on ette nähtud põllumajanduse, metsamajanduse või metsavarumise valdkonnas kasutamiseks.

  Muudatused on ka investeeringuobjektiga seotud tegevusvaldkondade loetelus.

  Toetust võib taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta:

  1) ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi koos ehitise ehitamine) või hoone parendamine;

  Kui investeeringuobjektiks on ehitis, tuleb hinnapakkumuste võtmisel arvestada, et alates 1. juulist 2018. a on ehitajal kohustus tõendada kutsepädevust ehitusloakohustusliku ehitustegevuse korral. Pädevustunnistust saab kontrollida MTR-registrist järgnevalt:

  Majandustegevuse register -> Otsingud -> Ettevõtja -> Sisestada ettevõtja nimi -> Klikkida ettevõtja nime real luubi ikoonile -> Klikkida konkreetse tegevusala real (nt ehitamine või omanikujärelevalve ) luubi ikoonile.

  Hoone parendamine on hoone üksiku osa vahetamine samaväärse vastu või hoonega seotud remonditöö, näiteks katusematerjali vahetamine sama materjali vastu, hoone osa või materjali vahetamine samaväärse vastu, samuti akende ja uste vahetamine. Parendamise alla kuuluksid ka hoone värvimine, vuukide täitmine, pragude parandamine, viimistlustööd jne, seega kõik sellised remonditööd, mille kaudu pikendatakse materiaalse põhivara eluiga ning tõstetakse selle väärtust. Kui hoonega seotud remonditööd tehakse hoone ehitamise käigus, siis kuulub see tegevus hoone ehitamise, mitte hoone parendamise alla.

  Hoone parendamise puhul tuleb silmas pidada, et määruse § 5 lõike 2 kohaselt on hoone parendamise abikõlblike kulude suurusele seatud teatud piirangud. Hoone parendamise abikõlblik maksumus kokku ei või olla väiksem kui 3000 eurot ja suurem kui 13 000 eurot. Toetust võib taotleda ka mitme hoone parendamiseks, kuid seejuures tuleb arvestada nimetatud piirmääradega.

  2) masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine;

  Toetust saab taotleda sellise masina ja seadme ostmiseks ning paigaldamiseks, mis ei ole sõidu- või veovahend, mootor-, vee-, õhu- või maastikusõiduk, jalgratas, pisimopeed, kerg-, tasakaalu- või robotliikur, niiduk, rööbassõiduk, haagise või auto alusel valmistatud eritöömasin. Abikõlblikud on liikurmasina ja rändkaupluse ostmise kulud.

  Integreeritavate masinate ja seadmete ostmisel ja paigaldamisel tuleb silmas pidada, et seda ümbritseva mööblieseme või sisustuselemendi ostmine ja paigaldamine ei ole toetatav tegevus, kuna toetust antakse ainult ehitise ehitamiseks või masina või seadme ostmiseks ja paigaldamiseks – ruumide sisustamine ei ole toetatav tegevus.

  2) rändkaupluse või selle sisseseade ostmine.

  Toetatavaks tegevuseks on rändkaupluse ostmine koos sisseseadega või ainult rändkaupluse ostmine või ainult rändkaupluse sisseseade ostmine. Rändkaupluse mõiste tuleneb kaubandustegevuse seaduse § 15 lõikest 3 ja tähendab ühe või mitme valla või linna territooriumil asuvatest müügikohtadest moodustuval kaubandusliku teenindamise marsruudil liikuvat kauba jaemüügiks kohandatud mootorsõidukit, millel ei pea olema müügisaali.

  Oluline on, et eelnimetatud lubatavate tegevustega kavandatav investeeringuobjekt asuks maaelu arengukava punktis 8.1 esitatud määratlusele vastavas maapiirkonnasMaapiirkond on:

  • vallad, va Tallinnaga piirnevad vallad (Kiili vald, Viimsi vald, Harku vald, Rae vald, Saue vald, Saku vald);
  • kuni 4000 elanikuga väikelinnad, sh kuni 4000 elanikuga vallasisesed linnad.

  Maapiirkonna määratlemisel ei võeta aluseks haldusreformi käigus toimunud muutusi, vaid maaelu arengukava kinnitamise ajal kehtinud haldusjaotus.

  Toetatavaks tegevuseks on ka investeering päikese-, vee- ja tuuleenergia tootmisse ning bioenergia tootmisse. Bioenergia all peetakse silmas biomassist toodetud elektrit, soojust, vedelkütust või gaasi.

  Kui investeeringuobjekt on seotud päikese-, vee- või tuuleenergiast elektri tootmisega, siis peab kogu toodetud elektrienergia müüma ettevõttest välja või kasutama ettevõttes selliseks majandustegevuseks, mis ei ole seotud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toote tootmisega.

  Koos määruse § 4 lõikes 1 nimetatud tegevustega võib toetust taotleda järgmisteks kaasnevateks tegevusteks:
  1) toetatava ehitisega kaasnev projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö ning energiaauditi tellimine (ettevalmistav töö);
  2) toetatava ehitustöö üle ehitusseadustiku alusel omanikujärelevalve tegemine;
  3) toetatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine;
  4) toetatava ehitise juurde kuuluva eratee või parkla ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
  5) toetatava ehitise ehitamise puhul elektrivõimsuse suurendamine või elektri-, veevarustus- või kanalisatsioonivõrguga liitumine;
  6) toetatava masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmise või paigaldamise puhul elektrivõimsuse suurendamine ja vajaduse korral elektrivõrguga liitumine, kui tegemist ei ole rendilepingu alusel kasutatava ehitisega;
  7) toetatava investeeringuobjekti juurde kuuluva infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine ja paigaldamine;
  8) infotehnoloogia- ja valveseadmete ning toodangu kvaliteeti määravate seadmete ostmine ja paigaldamine;
  9) lairibavõrgule juurdepääsuühenduste, nagu liini ja liinirajatiste rajamine.

  Toetust ei saa taotleda, kui investeeringuobjekt on seotud järgmiste tegevusvaldkondadega:
  1) taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01), metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A alajagu 021) või looduslike materjalide kogumine, välja arvatud puit (EMTAK 2008, jagu A alajagu 023);
  2) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03);
  3) mäetööstus (EMTAK 2008, jagu B);
  4) toiduainete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 10), kui tootmise tulemuseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud toode, joogitootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11), kui tootmise tulemuseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud toode, või alkoholiseaduse tähenduses alkohoolne jook ja tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  5) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K) ning inkassoteenus ja krediidiinfo kogumine (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 8291);
  6) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  7) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69), nõustamine
  8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92);
  9) rentimine (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 77).

  Taotlejal tuleb katta kindel osa investeeringu maksumusest ise ning vajadusel palutakse omafinantseeringu olemasolu tõendada.

  Toetuse taotlemisel peaks projekti finantseerimise plaani ja ajakava hoolikalt läbi mõtlema. Sellega välditakse olukorda, kus toetus on määratud, kuid hiljem selgub, et taotleja ei suuda projekti ellu viia omafinantseeringuks vajalike rahaliste allikate kaasamise võimekuse puudumise tõttu või halvemal juhul ei ole investeeringute järgselt majanduslikult enam jätkusuutlik.

  PRIA paneb kõikidele taotlejatele südamele, et nad mõtleksid taotlemise hetkeks enda investeeringute vajalikkuse ja võimalikkuse selgelt läbi ning väldiksid üle jõu käivate kohustuste võtmist.

  Pikemalt saab omafinantseeringute kohta lugeda artiklist “Investeeringutoetused kui võimalus“.

  Nõuded taotlejale:

  Toetust võib taotlejada juriidiline isik, kes tegeleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud põllumajandusliku tegevusega (edaspidi avaliku sektori põllumajandusettevõtja):

  1)      riigivaraseaduse § 3 lõike 1 punkti 3 tähenduses riigi enamusotsustusõigusega äriühing;

  2)      mittetulundusühing, mille juhatuse liikmetest vähemalt poole määrab riik;

  3)      riigi asutatud sihtasutus, mille nõukogu liikmetest vähemalt poole määrab riik.

  Taotlejale kehtestatud nõuded on välja toodud määruses § 21.  Avaliku sektori põllumajandusettevõtja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses ning peab vastama nõuetele sõltuvalt toetatava tegevuse liigist (määrus § 3) .

   

  Toetatavad tegevused:

  Avaliku sektori põllumajandusettevõtja võib toetust taotleda ehitise ehitamiseks, hoone parendamiseks või masina/seadme ostmiseks ja paigaldamiseks üksnes siis, kui see on seotud kultuuri edendamisega või kultuuripärandi säilitamisega.

  Avaliku sektori põllumajandusettevõtjale antav toetus on kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse paragrahvis 342 sätestatut.

   

  Toetuse määr ja hindamine:

  Toetuse määr on avaliku sektori põllumajandusettevõtjale kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  Toetuse maksimaalne suurus avaliku sektori põllumajandusettevõtja puhul on 5 000 000 eurot ja peab olema arvutatud vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 lõikes 6 sätestatule.

  PRIA hindab avaliku sektori põllumajandusettevõtjate taotlusi lisa 1–14 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  PRIA moodustab hindamistulemuste põhjal kaks taotluste paremusjärjestust: ühe põllumajandustootjate, avaliku sektori põllumajandusettevõtjate ja põllumajandusvaldkonna muuseumite ning teise mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate mikroettevõtjate kohta.

  Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa on avaliku sektori põllumajandusettevõtja 17 hindepunkti.

  150 000 eurot ületava toetuse puhul on avaliku sektori põllumajandusettevõtjal taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa 55 hindepunkti.

   

  Kohustused:

  Toetuse saaja peab vastama nõuetele vähemalt viis järgnevat aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (sihipärase kasutamise periood).

  Lisaks peab avaliku sektori põllumajandusettevõtjast toetuse saaja tagama, et komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 lõike 4 punktis a sätestatud nõuet, kasutada taristut kultuurilistel eesmärkidel aastas vähemalt 80% ulatuses, täidetakse investeeringuobjekti kasuliku eluea jooksul.

  Nõuded toetuse taotlejale

  Toetust võib taotleda sihtasutus, kes vastab järgmisele tingimustele:

  1) tegeleb põllumajandustootmisega seotud asja kogumise, säilitamise, uurimise ja vahendamisega;
  2) tema põhitegevusala on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetel justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” kohaselt muuseumite tegevus (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 9102);
  3) tema asutajaks on vähemalt selline esindusorganisatsioon, kelle liikmeks on põllumajandustootja, põllumajandussaaduste töötleja või maamajandusvaldkonna ettevõtja.

   

  Toetatavad tegevused:

  Toetatavad tegevuste osas muuseumile kitsendusi ei ole, st lubatud on määruse § 4 lg 1 toodud tegevused.

  Põllumajandusvaldkonna muuseumile antav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA) komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses. Sellest lähtuvalt ei tohi taotleja toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 euro

   

  Toetuse määr ja hindamine:

  Toetust antakse vähemalt 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot arengukava programmiperioodil.

  PRIA hindab põllumajandusvaldkonna muuseumite taotlusi lisa punktides 1–3, 5 ja 7–8 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa põllumajandusvaldkonna muuseumi puhul 17 hindepunkti.

   

  Kohustused:

  Toetuse saaja peab vastama § 21 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuetele vähemalt kolm järgnevat aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Liisingu puhul peab toetuse saaja vastama nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni.

  Kohustused

   

  Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist esitama e-PRIA kaudu maksetaotluse koos vajalike dokumentidega. Seda saab teha kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, peab toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2025. aastal. Liisingumakse ei ole abikõlblik, kui asja omandiõigus ei ole selleks tähtajaks üle läinud toetuse saajale.

   

  Toetuse saaja kohustused on:

  1) viia tegevus ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagada tegevuse kestus kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;

  2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul ja viia tegevus ellu viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

  Lisaks peab ta tagama tegevuse kestuse, säilitama investeeringuobjekti ja kasutama seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

  Sihipäraselt kasutamise tähtaeg on kolm aastat alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Liisingu puhul peab toetuse saaja vastama nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.

  Toetuse saajale on määruses sätestatud nõuded, mida ta peab täitma (§ 16 ja §  161). 

  Toetuse määrad

   

   Toetust antakse vähemalt 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja:
  1) mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
  2) põllumajandustootjale kuni 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot arengukava programmiperioodil.

  Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 150 000 eurot programmiperioodil kokku.

  Põllumajandustootjale ja mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale antav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA) komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses. Sellest lähtuvalt ei tohi taotleja toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot.

  Toetuse määramine

   

  PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  PRIA hindab taotlusi vastavalt määruse lisas olevatele hindamiskriteeriumitele:

  • põllumajandustootjate esitatud taotlusi punktides 1–14 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel;
  • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate mikroettevõtjate esitatud taotlusi lisa punktides 1–5; 8-12 ja 14 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel;

  Hindamistulemuste alusel koostatakse kaks taotluste paremusjärjestust, üks põllumajandustootjate ja avaliku sektori põllumajandusettevõtja kohta ning teine mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevate mikroettevõtjate kohta. Paremusjärjestused avaldatakse PRIA kodulehel meetme infot kajastaval lehel nimetusega „hindamistulemused“.

  Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

  Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

  Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa on:

  • põllumajandustootja jaoks 17 hindepunkti;
  • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleva mikroettevõtja jaoks 16 hindepunkti.

  Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Võrdsete taotletava toetuse summadega taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu oli väiksem.

  PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

  Taotleja võib toetatava investeeringu tegemist alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Seega investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla väljastatud samuti alates sellest päevast.

  Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist e-PRIA kaudu maksetaotlus koos investeeringu tegemist tõendavate nõuetekohaste dokumentidega. Nimetatud maksetaotlust ja investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab PRIAle esitada kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta ja seda kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja alles siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates.

  Taotleja võib taotleda ka toetatava tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist osaliselt tasutud kuludokumentide (OTKA) alusel.

  Abiks taotlejale

   

  VI vooru toetustaotluse täitmisel soovitame jälgida:

  – Hinnapakkumused

  Kuna meetme määruse järgi ei ole abikõlblikud kasutatud masina, seadme ja muu vajaliku sisseseade ostmise kulud, siis võimalusel küsida hinnapakkumisi koos viitega, et tegemist on uue masina, seadme või muu vajaliku sisseseadega.

  Kui see viide on pakkumusele lisamata, palume  info lisada taotlusel hinnapakkumuse kommentaari.

   

  – Lisainfo mittestatsionaarse masina, seadme ja muu vajaliku sisseseade tegevuskoha kohta:

  Väljal „Kuidas on investeering seotud maapiirkonnaga?“ kirjeldatakse, kuhu täpsemalt investeering tehakse ja kuidas on investeering seotud ettevõtja tegevuskohaga.  Tegevuskohaks määruse mõistes on  ettevõtja püsiva ja kestva majandus- või kutsetegevuse koht.

  Lisainfo ja küsimused:

  Võtame ühendust!

  Jefim Aljoškin

  tegutsevate ettevõtjate konsultant

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  SALVESTUS! Veebipõhine infopäev: Rahastamisvõimalused kultuurivaldkonnas tegutsevatele vabaühingutele

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Narva Linnavolikogu kultuurikomisjon  ning  Narva Linnavalitsus korraldavad veebipõhist infopäeva: rahastamisvõimalused kultuurivaldkonnas tegutsevatele vabaühingutele. Vabaühingud saavad tutvuda SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse teenustega ning teada saada, mis võimalused neil on lisarahastuste saamiseks. Infopäev toimub eesti ja vene keeles sünkroontõlkega veebikeskkonnas ZOOM.

   

  Infopäev toimub 10. augustil kell 14.00-17.00 veebikeskkonnas ZOOM.

  Infopäeva link saadetakse registreeritud osalejatele 9. augustil.

  Kavas võivad toimuda muudatused.

  Kava:

  14.00 Tasuta teenused vabaühingutele Ida-Viru Ettevõtluskeskuses, veebileht MTÜabi (Nadezda Morozova, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant) /Esitlus

  14.10 Muusikavaldkonna toetused (Ivo Lille, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik) /Esitlus

  14.35 Rahvakultuurikeskuse taotlusvoorud (Margit Salmar, Rahvakultuurikeskuse toetusmeetmete osakonna juhataja)

  15.05  Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa Ekspertgrupi toetusmeetmed (Angela Rätsep, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa Ekspertgrupi esindaja ) /Esitlus

  15.20 Integratsiooni Sihtasutuse toetusmeetmed (Ave Härsing, Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht ) /Esitlus

  15.50 Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusmeetmed (Jevgeni Timoštšuk, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse Narva filiaali programmi koordinaator) /Esitlus

  16.20 Organisatsiooni “Loov Eesti” tutvustus, toetusprogramm “Loov Euroopa Kultuur” (Kristiina Urb, Loov Euroopa programmi konsultant)

  16.35 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusmeetmed (Nadežda Morozova, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant) /Esitlus

  16.45 Ida-Viru Ettevõtluskeskuse üritused ja koolitused (Nadežda Morozova, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant) /Esitlus

  16.50 Küsimused

  Lisainfo ja abi projektitaotluste koostamisel:

  Tasub tulla!

  Nadežda Morozova

  Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est

  Kultuur vajab rahastust.

  Tatjana Zamorskaja

  Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse infokiri 07/2022

  OLULINE TEADANNE
  Vabariigi Valitsus kinnitas 09. juunil Õiglase ülemineku territoriaalse kava (JTTP) ja esitas selle ametlikult Euroopa Komisjonile kooskõlastamiseks.
  1. juunil allkirjastas Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus määruse https://www.riigiteataja.ee/akt/128062022025

  Alates 04.07.2022 on ettevõtjatel võimalik registreeruda toetuse taotlemise eelkonsultatsioonidele https://eas.ee/grants/ida-viru-ettevotluse-investeeringute-toetus/

  Tegemist on õiglase ülemineku toetusfondi kõige suurema toetusmeetmega (kogumaht 153 M€) ja me loodame meetme rakendamisest kõige suuremat tuge Ida-Viru õiglasele üleminekule.

  Õiglase Ülemineku territoriaalne kava

  Rohkem infot https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-planeerimine

   

  Õiglase Üleminekuga seotud info ja toetusmeetmed Ida-Viru Ettevõtluskeskuse lehel

  KOOLITUSED
  MUUD SÜNDMUSED
  OLULISED LINGID

  TASUTA NÕUSTAMINE

  • Äriplaani koostamine
  • Turundusplaani koostamine
  • Partnerite otsimine
  • Rahastuse otsimine
  • Digiturunduse konsultatsioon

  Salvestus! KREDEX Regionaallaen ettevõtjatele

  Eesmärk

   

  Regionaallaenu saab kasutada materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute kaasrahastamiseks koos panga või liisinguettevõttega.

  Sihtrühm on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE), kes teevad investeeringuid väljaspool Tallinna ja Tartut.

  NB! Regionaallaenuga saab rahastada ainult selliseid projekte, mida ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks veel täies ulatuses ellu viidud

  Kellele sobib?

  alustav ettevõte
  tegutsev ettevõte
  eksportiv ettevõte

  Tutvustasime KredExi regionaallaenu tingimusi 07.04 toimuval veebiseminaril.
  Veebiseminar salvestust vaata siit.

  Kasutegurid

   

  • Tegu on allutatud laenuga, mis aitab suurendada projekti omaosalust krediidiasutuse jaoks.
  • Ettevõtte jaoks on omafinantseering tavalisest väiksem ja osal juhtudel ei olegi seda vaja.

  Teenus sobib, kui

   

  • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline ning
  • ettevõtte omakapital vastab äriseadustiku nõuetele ning
  • ettevõtte omakapital ja omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast regionaallaenu summast ning
  • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse ja tal puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning
  • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.

  Hea teada

   

  • Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT.
  • KredExilt saad laenu taotleda ainult juhul, kui pank või liisinguettevõte on teinud taotluse kohta positiivse finantseerimisotsuse.
  • KredExi pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT „Riigiabi ja vähese tähtsusega abi“ alaosast.
  • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

  Infokiri 08/2022

  OLULINE TEADANNE

  Narva linna ettevõtlustoetuse taotlusvoor on avatud!

  Tutvusta tingimustega

  UUDISED

  26.08.2022 Ida-Viru MTÜde sügiskool ootab osalejaid

  25.08.2022 KredExis on avanenud uus väikeelamute rekonstrueerimise taotlusvoor.

  24.08.2022 EAS: Kasva suureks innovatsiooniga!

  24.08.2022 Kohaliku omaalgatuse programm avaneb 1. septembril

  23.08.2022 LHV toetusprogramm “Kes teeb ära?”

  23.08.2022BAFF:  Balti-Ameerika Vabaduse Fondi dialoogiprogramm

  22.08.2022 26-30.10.2022 rahvusvaheline koolitus maapiirkonna noorsootöötajatele  

  22.08.2022 Registreeru! Käsitöö- ja maalaat Ahtmes

  19.08.2022 Tulemas on Erasmus+ kui ka Euroopa solidaarsuskorpuse infopäevade maraton

  15.08.2022 Konkurss! Eesti Kaubandus-tööstuskoda : Noore ettevõtja preemia 2022

  15.08.2022 Haridusministeerium: Haridusasutustele avanes taotlusvoor digitaalse õppevara soetamiseks

  11.08.2022 SALVESTUS! Veebipõhine infopäev: Rahastamisvõimalused kultuurivaldkonnas tegutsevatele vabaühingutele 

  10.08.2022 KIK toetus: Ettevõtete ressursitõhusus (RFF)

  09.08.2022 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2022″ on avatud alates 7.09.2022

  02.08.2022 Kutse konverentsile “Mööblitootmise väljakutsed”

  01.08.2022  KREDEX Regionaallaen ettevõtjatele

  01.08.2022  Avatud registreerumine veebipõhisele infopäevale: Rahastamisvõimalused kultuurivaldkonnas tegutsevatele vabaühingutele 10.08.2022

  KOOLITUSED
  MTÜde SÜGISKOOLI KOOLITUSED 2022:

  Narva linna ettevõtlustoetuse taotlusvoor on avatud!

  Narva Linnavolikogu 30. juuni 2022. a määruse nr 14 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ alusel toetatakse alustavaid ettevõtjaid.

  Taotleja – Narva väikeettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on Äriregistris registreeritud Narva linna haldusterritooriumil asuvale aadressile, mitte varem kui 36 kuud enne taotluse esitamist ja mille aastakäive ja/või bilansi kogumaht ei ületa 80 000 eurot, vastab korra tingimustele ja esitab taotluse Arenduse ja Ökonoomika Ametile toetuse saamiseks.

  Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine.

   

  Taotlusvoor avatakse 25. juulil 2022. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. augustil 2022.

   

  Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentidega Arenduse ja Ökonoomika Ametisse elektrooniliselt e-posti aadressile areng@narva.ee. Taotlus ja taotlusele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud ettevõtja, seadusliku esindaja või volitatud esindaja poolt.

   

  Narva 2022 linnaeelarves on ettenähtud alustavate ettevõtjate toetamiseks 50 000 eurot.

  Toetuse ülemmääraks on 50% Arenduse ja Ökonoomika Ametisse esitatava projekti kogusummast, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot.

   

  Ettevõtlustoetuse andmise korra tekst ja vormid siin

   

  Kõik klastrid

  Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

  Õiglase ülemineku Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetusmeede on avatud taotlejate eelnõustamiseks

  21.06.2022 allkirjastas Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetuse määruse.

  Tegemist on kõige suurema mahuga Õiglase ülemineku fondi toetusmeetmega.

  Toetuse kavandatud eelarve on 153 miljonit eurot, millest toetatakse perioodil 2022–2026 eeldatavalt vähemalt 20 suurprojekti elluviimist ja 1000 uue töökoha loomist Ida-Virumaal. Toetuse maksimaalne summa sõltub projekti kogumahust, tegevustest ja kavandatud tulemustest ning jääb reeglina vahemikku 500 000 eurot kuni 19 miljonit eurot.

  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EAS ja KREDEX ühendasutus) on alustanud taotlejate eelnõustamist. Rohkem infot ja eelnõustamisele registreerumine: https://eas.ee/grants/ida-viru-ettevotluse-investeeringute-toetus/ 

  Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

  Toetame Ida-Viru majanduse mitmekesistamist 

  Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab Eestis enim Ida-Viru maakonda.

  Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama

  Toetuse abil on võimalik teha uusi töökohti loovaid investeeringuid.

  Suurim toetus
  sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
  Omafinantseering  vähemalt 35%
  Kogu toetussumma 153 000 000
  Staatus Tulemas

  NB!

  Toetuse taotlemine on jooksev.
  Toetuse taotlemine avaneb eeldatavalt 20. juulil, info täpsustub.

  Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku eelnõustamise.

  Kelle jaoks on toetus mõeldud?

  Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuulub järgmiste valdkondade hulka:

  • mäetööstus
  • töötlev tööstus
  • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
  • info ja side ettevõtlus
  • kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus
  Mis minu ettevõttes muutub?

  Suureneb ettevõtte konkurentsivõime

  Kasvab toodete ja teenuste müügitulu

  Tõuseb lisandväärtus töötaja kohta

  Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku eelnõustamise.

  Registreeri eelnõustamisele

  Euroopa Liit sellel nädalal: Ukraina ülesehitamine

  Euroopa Liit sellel nädalal: Ukraina ülesehitamine

  4.–10. juuli 2022

  Alates 1. juulist on ELi nõukogu eesistujariigiks Tšehhi Vabariik. Tšehhi poolaasta prioriteedid on praegu kõige pakilisemad teemad Euroopas:

  • pagulaskriis ja Ukraina sõjajärgne taastamine,
  • Euroopa energiajulgeolek,
  • kaitsevõime ja küberruumi turvalisuse tugevdamine ning
  • demokraatlike institutsioonide ja majanduse (strateegiline) vastupanuvõime.

  Täna, 4. juulil algab Luganos rahvusvaheline Ukraina taastamise konverents, mille avab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Kahepäevasel konverentsil tutvustab Ukraina oma plaani riigi ülesehitamiseks ning koostöös rahvusvaheliste partneritega püütakse leida parim võimalik lahendus, kuidas eesseisvate tohutute väljakutsetega toime tulla. Eelmisel reedel, 1. juulil tegi Euroopa Komisjon ettepaneku anda Ukrainale 1 miljardi euro ulatuses makromajanduslikku finantsabi, mis on esimene osa 9 miljardi euro suurusest erakorralise makromajandusliku finantsabi paketist.

  Homme, 5. juulil avaldab Euroopa Komisjon oma uue Euroopa innovatsiooni tegevuskava, et kiirendada innovatsiooni rohe- ja digipöörde elluviimiseks.

  TEISED INSTITUTSIOONID:

  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse infokiri 07/2022

  OLULINE TEADANNE
  Vabariigi Valitsus kinnitas 09. juunil Õiglase ülemineku territoriaalse kava (JTTP) ja esitas selle ametlikult Euroopa Komisjonile kooskõlastamiseks.
  1. juunil allkirjastas Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus määruse https://www.riigiteataja.ee/akt/128062022025

  Alates 04.07.2022 on ettevõtjatel võimalik registreeruda toetuse taotlemise eelkonsultatsioonidele https://eas.ee/grants/ida-viru-ettevotluse-investeeringute-toetus/

  Tegemist on õiglase ülemineku toetusfondi kõige suurema toetusmeetmega (kogumaht 153 M€) ja me loodame meetme rakendamisest kõige suuremat tuge Ida-Viru õiglasele üleminekule.

  Õiglase Ülemineku territoriaalne kava

  Rohkem infot https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-planeerimine

   

  Õiglase Üleminekuga seotud info ja toetusmeetmed Ida-Viru Ettevõtluskeskuse lehel

  KOOLITUSED
  MUUD SÜNDMUSED
  OLULISED LINGID

  TASUTA NÕUSTAMINE

  • Äriplaani koostamine
  • Turundusplaani koostamine
  • Partnerite otsimine
  • Rahastuse otsimine
  • Digiturunduse konsultatsioon

  KREDEX avab korterielamu päikesepaneelide toetuse taotlusvooru 11.07.2022

  KREDEX avab korterielamu päikesepaneelide toetuse taotlusvooru 𝟏𝟏.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟐! 
  Toetus on mõeldud korterelamutele, mis on kasutusele võetud enne 2000. aastat ja milles on kolm või enam korteriomandit.
   
  Vaata täpsemaid tingimusi ➡ kredex.ee/paikesepaneelid

  Rahvusvaheline koostöö võimalused vabaühendustele

  Käes on aeg alustada rahvusvahelise koostööga! 
  Vabaühendused - Rahvusvaheline töö
  Uue Euroopa Liidu eelarveperioodiga 2021-2027 on avanenud ja avanemas mitmed rahvusvahelised koostööprogrammid, lisaks pakuvad Eesti vabaühendustele rahvusvahelisi koostöötoetusi ka teised välisrahastajad.
  Erinevates võimalustes aitab orienteeruda MTÜ Abi rahastajate veebilehekülg //www.mtyabi.ee/rahastajad/ .
  Euroopa Liidu poolt rahastatava “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV-i kontaktpunkt asub KÜSKis, kus pakume programmialast infot ja nõustamisteenust //www.kysk.ee/taotlejale/cerv/
  Koostöölepingu sõlmimisel välisrahastajaga paneb KÜSK jätkuvalt õla alla ja aitab vabaühenduste omafinantseeringut toetada summas kuni 10 000 eurot läbi välisprojektide toetamise konkursi. Kuidas täpsemalt, seda loe KÜSKi kodulehelt siit: //www.kysk.ee/ot22
  KÜSK pakub ka teisigi rahvusvahelise koostöösuuna toetuseid – reisitoetused ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss.
  Rohkema info saamiseks loe juurde: www.kysk.ee/taotlejale/rahvusvahelise-koostoo-toetused/ või võta ühendust rahvusvahelise koostöösuuna koordinaatori Sandra Paulusega aadressil sandra@kysk.ee
  Kui mõtiskled, kuidas rahvusvaheliste koostööprojektidega üldse algust teha, siis võta kindlasti ühendust KÜSKi CERV-programmi koordinaatorite või Maakondlike Arenduskeskuste konsultantidega, kes aitavad infoväljal orienteeruda ning oskavad suunata erinevate programmide raames partnereid otsima.

  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse abistastajad vabaühendustele

  Nadežda Morozova

  Tatjana Zamorskaja

  Õiglase ülemineku toetusmeetmed

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Pressiteade

  22.06.2022

  Õiglase ülemineku fondi kõige suurema eelarvega meede on suunatud suuremahuliste ja kliimaneutraalsuse põhimõtetest lähtuvate investeeringute elluviimiseks, mis aitavad mitmekesistada Ida-Virumaa majandust, arendada uut kõrge lisandväärtusega tootmist ning luua seeläbi maakonda uusi töökohti ja väärtusahelaid.

   

  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on toetus kavandatud ettevõtete vajadusi tervikuna arvestavalt ning seda on võimalik samaaegselt taotleda nii uue tootmise rajamiseks kui ka teadus-, või arendustegevuse läbiviimiseks. “Ida-Virumaa on tohutult suure majanduspotentsiaaliga piirkond, kus luua innovatsiooni ja suurendada läbi investeeringute muuhulgas digitaliseerimisse ning automatiseerimisse lisandväärtust. Juba täna on Ida-Virumaale tehtud mahukaid välisinvesteeringuid, mis näitab piirkonna atraktiivsust ka rahvusvahelistele ettevõtetele. Toetus hoogustab regionaalset arengut ja erinevatest sektoritest ettevõtete kasvu, millest on palju võita nii kitsamalt piirkonnal kui ka Eestil tervikuna. Toetused aitavad kasvatada ka valdkondlikku laiapõhjalisust uute tehnoloogiate välja arendamisel, mis ergutab talentide liikumist Ida-Virumaale ja ettevõtlusklastrite tekkimist. Tugevad regionaalsed ettevõtluse tuiksooned on Eesti majanduse kasvumootor täna ja tulevikus,” ütles Sutt.

   

  Toetuse kavandatud eelarve on 153 miljonit eurot, millest toetatakse perioodil 2022–2026 eeldatavalt vähemalt 20 suurprojekti elluviimist ja 1000 uue töökoha loomist Ida-Virumaal. Toetuse maksimaalne summa sõltub projekti kogumahust, tegevustest ja kavandatud tulemustest ning jääb reeglina vahemikku 500 000 eurot kuni 19 miljonit eurot.

   

  Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaatori Ivan Sergejevi sõnul tuntakse Ida-Virumaal üleminekufondi vastu suurt huvi, mis ennustab suurinvesteeringute meetmele hoogsat rakendust. „Hoolimata ärevatest aegadest on viimaste kuudega huvi investeeringute vastu kasvanud, sest ehkki mõned ettevõtted on otsustanud oma projektid piirkonnas esialgu peatada, on uued huvilised kohe peale tulnud. Selle pärast on tänuväärne, et valitsus lubas avada meetme teatud tingimustel enne õiglase ülemineku kava lõplikku heakskiitu Euroopa Komisjoni poolt,“ märkis Sergejev.

   

  „Eesti kui ka Ida-Virumaa on atraktiivne asukoht nii Eesti ettevõtetele kui ka olemasolevatele ja uutele välisinvestoritele. Õiglase ülemineku toetusmeede aitab ühtlasi meelitada rohepöördele olulisi rahvusvaheliste ettevõtete suurprojekte ja tuua Eestisse seeläbi välisinvesteeringuid, mis tähendavad nii Eesti kui ka Ida-Virumaa majanduslikule arengule väga palju ning aitavad mitmekesistada siinset ettevõtluskeskkonda, mis omakorda suurendab Eesti majanduse konkurentsivõimet piirkonnas. Kõrge lisandväärtusega ja kapitalimahukad projektid meelitavad ühtlasi ka talente Ida-Virumaale ning aitavad luua rohkelt töökohti,“ sõnas EASi ja Kredexi ühendorganisatsiooni juhatuse esimees Lauri Lugna.

   

  Ida-Virumaa ettevõtluse investeeringute toetus on rahastatav õiglase ülemineku fondist, mistõttu on lõplike rahastusotsuste tegemise eeldus Euroopa Komisjoni heakskiit Eesti poolt juunis esitatud õiglase ülemineku territoriaalsele kavale (eeldatavalt 2022. aasta sügisel). Seega on Ida-Viru maakonda investeerimisest huvitatud ettevõtetel võimalik end peagi registreerida Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusse eelnõustamisele ja esitada ametlikud taotlused, kuid rahastusotsuse saamiseks tuleb esmalt ära oodata eelnimetatud kõrvaltingimuse täitumine.

   

  Määruse tekstiga saab tutvuda Riigi Teatajas uuel nädalal.

   

  Õiglase ülemineku fond on Euroopa liidu poolt loodud rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 energia- ja kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega.

   

   

  Täpsem info: Ida-Virumaa.

  ÕÜF kava ettevalmistamisel on Eesti korraldanud laiapõhjalise partnerluse, võttes arvesse fondi eripärasid:

  • Piirkondlikul tasandil on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) poolt loodud piirkondlik õiglase ülemineku platvorm , mille töösse on kaasatud umbes 50 kohalikku osapoolt;
  • Töösse panustavad ka mitmed võrgustikud, nagu nt piirkondlik teadusnõukogu, turismi- ja hariduse klastrid jne, annavad samuti panuse kava koostamisse.
  • Avalikud konsultatsioonid hõlmavad 2020.a suvel korraldatud arvamuskorjet, avalikke seminare, kirjalikke konsultatsioone, fookusgruppe, arutelusid sidusrühmadega, avalikku suhtlust ja teabe levitamist jne.
  • 28.-29.04.2021 – toimusid Õiglase ülemineku visioonipäevad. Osalejatele anti ülevaade regiooni ees ootavatest väljakutsetest, üleminekumõjude leevendamismeetmete hetkeseisust ning ülemineku raames piirkonnas avanevatest võimalustest.
   Vaata salvestust 
  • 05.03.2021 – Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Rahandusministeeriumi veebiseminar   (485.49 KB, PDF)“Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik” (järelvaadatav);
  • 15.12.2020 – Õiglase ülemineku platvormi infoseminar (IVOL);
  • 16.09.2020 – Õiglase ülemineku platvormi kohtumine (IVOL);
  • 08.09.2020 – Õiglase ülemineku kavandamise avalikud arutelud Ida-Virumaal (keskkond, elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus) (veebis);
  • 27.08.2020 – Õiglase ülemineku kavandamise avalikud arutelud Ida-Virumaal (energeetika, ettevõtlus, tööturg, teadus-arendustegevused).(Narva kolledž);
  • 19.06.2020 – Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku platvormi kokkusaamine Kohtla-Järvel (korraldaja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit). Lisainfo ja kokkuvõte (sh. vene keeles).

  „Ida-Virumaa tegevuskava“ on arengudokument, mis toetab Ida-Virumaa kui majanduslikult ja strateegiliselt olulise regiooni arengut.

  Ida-Virumaa tegevuskaval on riiklike arengu- ja tegevuskavade süsteemis toetava dokumendi roll. Tegevuskava kajastab keskvalitsuse tegevusi, mis on suunatud otseselt Ida-Virumaale lisaks üldisele üle riigiliselt tehtavate tegevuste foonile. Tegevuskava elluviimise eest vastutavad ministeeriumid ja nende allasutused ning teised osapooled vastavalt nende vastutusvaldkonnale. Tegevuskava rakendusplaani tegevused esitatakse regionaalse arengu tegevuskava rakendusplaani koosseisus. Tegevuste elluviimist ning tegevuskava eesmärkide täitmist seiratakse regionaalse arengu tegevuskava seireprotsessi raamistikus.

   

  Ida-Viru tegevuskava uuendamine ja õiglane üleminek

  Ida-Viru tegevuskava on hetkel uuendamisel. Tulemusena tekkiv “Ida-Virumaa tegevuskava aastani 2030” on jätkudokument Ida-Virumaa arengu kiirendamiseks „Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2014–2015“ ja „Eesti regionaalarengu strateegia 2014– 2020“ (ERAS 2020), alusel koostatud „Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020“-le.

  Ida-Virumaa tegevuskava aastani 2030 lähtub Ida-Virumaa maakonna arengustrateegia koostamisel adresseeritud väljakutsetest ja eesmärkidest ning koondab endas keskvalitsuse tasandi tegevusi, mis on suunatud spetsiifiliselt Ida-Virumaale.

  Seoses Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisega aastaks 2050, tuleb seni enim fossiilkütuste kaevandamisest ja kasutamisest mõjutatud piirkondadele (Eesti kontekstis Ida-Virumaa) ette näha tegevused kõiki ühiskonnagruppe õiglaselt kohtlevaks sujuvaks üleminekuks CO2 neutraalsele majandusele. Seega lähtutakse Ida-Virumaa tegevuskava koostamisel senisest enam vajadusest Ida-Virumaa majandus ümber korraldada kliimaneutraalsemaks ning anda ühtlasi vajalik sisend Ida-Virumaa õiglase ülemineku kavandamiseks.

   

  Ida-Virumaa programm

  Ida-Virumaa programm on ellu kutsutud Ida-Viru maakonna arengu tasakaalustamiseks  ülejäänud Eestiga. Programm panustab lisaks juba rakendatavatele toetusmeetmetele ja kavandatud investeeringutele Ida-Virumaa tegevuskava eesmärkide saavutamisse ning keskendub Ida-Virumaa tegevuskava 1. ja 2. tegevussuuna – ettevõtlus- ja elukeskkonna valdkonna arendamisele.

  Kontakt

  Tarmo Kivi, Regionaalpoliitika talituse nõunik
  E-post: tarmo.kivi@fin.ee; tel: 611 3104

  Taotlusvoorude avamine

  Õiglase ülemineku fondi meetmete avamine on plaanitud 2022. a III kvartalisse.

  Mõnede meetmete puhul on kaalumisel varasem rakendamine (eeldatavalt, hiliskevad), mis sõltub Euroopa Komisjoni tagasisidest, ministeeriumite valmisolekust ja Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise seaduse jõustumisest.

  Vastavalt 04.03.2021 Vabariigi valitsuse kabineti otsusele, plaanitakse õiglase ülemineku fondi vahendeid jaotada kahe tegevussuuna vahele – „Mitmekesine ja nutikas ettevõtluse areng“ ja „Atraktiivne elukeskkond“.

  Esimese tegevussuuna eesmärgiks on aidata ümber korraldada ja mitmekesistada Ida-Viru piirkonna majandust ja tööjõudu; teine tegevussuund käsitleb ülemineku sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja kogukondlikke aspekte. Tegevussuundade omavaheline osakaal on 80/20 ehk 80% vahenditest läheb ettevõtlusele ning 20% vahendites elukeskkonna toetamiseks.

  Tegevussuunad

  1

  „MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG“

  1. Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (sh tööstus) – 153 mln €
  2. Ida-Viru ettevõtluse teadmus-mahukuse kasvatamise toetus – 50 mln €
  3. Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused ja -taristu – 25 mln €
  4. Väikeettevõtluse toetus – 15 mln €
  5. Töölt-tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise toetused põlevkivisektori töötajatele – 5 mln €
  6. Täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses – 25 mln €.
  2

  TEINE TEGEVUSSUUND: “ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND”

  1. Kaugkütte lahti sidumine põlevkivist – 20 mln €
  2. Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine – 10 mln €
  3. Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine – 5 mln €
  4. KOV investeeringud ÕÜF abikõlblikes valdkondades– 15 mln €
  5. Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks – 16,74 mln €

  KOKKU 273 MLN €

  KOKKU 66,74 MLN €

  Meetmed
  ESIMENE TEGEVUSSUUND: „MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG“
  AVATUD EELNÕUSTAMINE

  Suurim toetus
  sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
  Omafinantseering  vähemalt 35%
  Kogu toetussumma 153 000 000
  Staatus Tulemas

   

  Toetuse taotlemine on jooksev. Toetuse taotlemine avaneb eeldatavalt 20. juulil, info täpsustub.

  EESSEISEV MEEDE

  Meetmete ajakava

  AKTIIVSED

  Meede

  Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus
  TULEMAS

  NB! eelregustreerumine konsultatsioonile on avatud!

  TEGEVUSSUUND I

  MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG

  Sihtrühm

  Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuulub järgmiste valdkondade hulka:

  • mäetööstus
  • töötlev tööstus
  • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
  • info ja side ettevõtlus
  • kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus

  Periood:

  xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx

  Tähtaeg:

  xx.xx.xxxx

  Toetuse taotlemine on jooksev.
  Toetuse taotlemine avaneb eeldatavalt 20. juulil, info täpsustub.

  Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.

  infolink

  Meede

  Sihtrühm

  Periood

  Infolink

  MÖÖDUNUD

  Mentorklubid 2022

  Laienda kontaktide võrgustikku!

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2022. aastal Ida-Virumaal kaks mentorklubi.

  Kus toimuvad mentor klubid?

  Jõhvi

  Narva

  Mis keeles toimuvad?

  eesti

  Vene

  Registreerumine

  Registreerumine on lõppenud

  Avalik alates augustist 2022

   

  Mentorklubid tegutsevad Jõhvi piirkonnas (eesti keeles) ja Narvas (vene keeles) ning kokku toimub programmi raames viis kuni kuus klubikohtumist.

  Klubi tegevused on suunatud eelkõige alustavatele ettevõtjatele (mentiidele). Osaleda saab ettevõte, mis on tegutsenud alates Äriregistris registreerimisest kuni 3 aastat. Alustavatele ettevõtjatele pakuvad programmi jooksul tuge mentorid (ettevõtluskogemusega ettevõtjad).

  KLUBIKOHTUMISTE KUUPÄEVAD JA TEEMAD 

  Mentorklubi 2022 (eesti keeles, Jõhvi)

  Kuupäevad ja teemad

  Sissejuhatus mentorklubisse, tutvumine, kogemuslugu.

  21.04.2022
  Kell: 12.00-17.00

  „Kuidas sõlmida lepinguid ja mida sealhulgas silmas pidada.“ Kohale on kutsutud kogenud spetsialist.

  12.05.2022
  Kell 12.00-17.00

  “Ettevõtte rahaasjad ja raamatupidamine.” Seminari viib läbi praktik raamatupidamise ettevõttest.

  09.06.2022
  Kell 12.00-17.00

  “Kes on minu klient? Põlvkondade teooria.” Teemast räägib valdkonna koolitaja

  15.09.2022
  Kell: 12.00-17.00

  Praktiline seminar

  „Kuidas teha head videot või fotot? Mis on selle juures oluline? Nipid ja soovitused.“ Praktilisi oskusi kutsume õpetama ja teadmisi jagama kogenud spetsialisti

  13.10.2022
  Kell 12.00-17.00

  Ühine väljasõit ettevõtete külastamiseks inspiratsiooni ja uute kogemuste saamiseks.

  10.11.2022
  Kell 12.00-17.00

  „Juhtimine ja motivatsiooni hoidmine. Kuidas mitte läbi põleda.“

  Teemat veab kogemustega spetsialist.
  Mentorklubi lõpetamine, kokkuvõtete tegemine. Kohtumise teist osa juhib – koordinaator Kersti Liiva.

  NB! Korraldajal on õigus teha kuupäevade ja teemade osas muudatusi, kui selleks on otsene vajadus. 

  Kohtumised toimuvad piirkonna erinevates paikades ja formaatides. Igal kokkusaamisel osaleb ka kutsutud külalis koolitaja-lektor, kes räägib klubi teemast ja jagab endi kogemusi, teadmisi.

  Hea alustav ettevõtja! Kui sul tekkis mentorklubi programmis osalemise vastu huvi, siis võta allpool olevatel kontaktidel ühendust.

  Jõhvi mentorklubi koordinaator: Kersti Liiva, e-post kersti.liiva@ivek.ee , tel 515 8929.

  Narva mentorklubi koordinaator: Anton Pratkunas, e-post anton.pratkunas@ivek.ee, tel 529 1620.

  Kuni 17. juunini saab taotleda toetust, et korraldada suvel laagreid Eesti ja Ukraina noortele

  Kuni 17. juunini saab taotleda toetust, et korraldada suvel laagreid Eesti ja Ukraina noortele. Laagrite korraldamiseks on oodatud toetust taotlema nii koolide kui ka huvikoolide pidajad, koolid, noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad ning sõjapõgenikke toetavad organisatsioonid.
  Laagritoetuse taotlusi saab esitada 30. maist kuni 17. juunini taotluskeskkonnas //toetused.kul.ee/. Toetust saab kasutada kuni 30. oktoobrini 2022.
  Noortelaagrid võimaldavad Ukrainast pärit noortel koos Eesti noortega sisukalt vaba aega veeta ning õppida eesti keelt ja tutvuda üksteise kultuuriruumiga. Samuti pakuvad laagrid arendavaid ühistegevusi.

  Kohtumine Narva Kreenholmi kvartali arendamise teemal

  15. juunil 2022

  Narva ärikonverents toimub 08. juunil 2022

  Narva linn, Fortaco Estonia OÜ ja Ida-Viru Investeeringute Agentuur kutsuvad Teid osalema 08. juuni 2022 kell 13.00 Narva ärikonverentsil Vaba Lavas aadressil Linda tn 2.

  Muutused ja muudatused maailmas mõjutavad poliitikaid, majandust ja planeerimist. Kuidas luua ja areneda, kuidas muuta ja liikuda edasi, mis suunda maailmas valida. Kõik need küsimused igapäevaliselt mõjutavad meid. Hea on tulla kokku ja koosarutada, mõelda ja vahetada mõtteid. Tule osale ja mõtle koos.

  Palume registreerida 6. juuniks //bit.ly/3GGprAs

  Lisainfo narvalv@narva.ee, 35 99060

  Toimub veebipõhine LIFE programmi infopäev

  1. juunil 2022 toimub veebipõhine LIFE programmi infopäev taotlusvooru tingimustest ja võimalustest

  LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba 30 aastat.
  See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia “Euroopa 2020” eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja – kavadele.
  1. juunil kell 10.00-13.00 toimub veebipõhine LIFE programmi infopäev, kus antakse ülevaade LIFE programmi uue taotlusvooru tingimustest ja võimalustest.
  Eelnev registreerimine annab võimaluse üritusel aktiivselt osaleda – esitada küsimusi, avaldada arvamust ja anda tagasisidet.
  Palun registreerida hiljemalt 31. maiks 2022 siin https://bit.ly/3wTTBvZ

   

  Infopäev 07.06.2022 veebis: Kodukohviku korraldamine

  Sündmuste reklass facebook cover (11)

  07.06.2022 Zoom veebikeskkonnas

  Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

  Suvel kasvab alati kodukohvikute hulk. Seetõttu vaatame üle nõuded, mida kodukohvikus toitlustaja peab teadma ja täitma, et tagada pakutava toidu ohutus ja oma klientide heaolu.

   

  Päevakava

  Infopäev toimub kell 10:00 – 13:00

  * Eramus toitlustamine ja toiduohutus – Kaidi Leppik, Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist
  * Kodukohviku korraldamise praktiline pool ja kogemused – Ly Johansen, Hiiumaa kohvikutepäeva peakorraldaja

  Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

  Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

   

  Lisainfo 

  Hollandi sihtturu veebiseminar puitmajade tootjatele 18.05.2022

  facebook uudis (10)
  Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub Eesti puit- ja elementmajade tootjaid Hollandi sihtturu seminarile, mis toimub kolmapäeval, 18. mail algusega kell 9.00 Tallinnas L´Embitu hotellis.
  Seminar toimub inglise keeles.
  Lisainfo ja registreerimine //eas.ee/events/hollandiseminar

  Esimene Eesti Zero Waste konverents 14.09.2022! Registreerumine algab 06.06.2022

  allalaadimine (3)
  Teeme Ära Sihtasutus ja Tallinna Ülikool kutsuvad teid osalema Esimesel Eesti Zero Waste konverentsil Tallinnas 14. Septembril 2022.

  Paljude inimeste jaoks tähendab zero waste elustiili oma veepudeli ja kohvitopsiga. Zero Waste ehk jäätmeteta majandamine on aga palju enamat ja pakub tegelikult kohalikele omavalitsustele praktilist rakendusplaani kuidas tekitada ühiskonnana vähem jäätmeid. Rahvusvaheline ekspertidest koosnev meeskond on kokku pannud spetsiaalsed koolitusmaterjalid, et toetada selle muutuse elluviimist. Sel konverentsil just neid materjale tutvustatamegi!

  Konverentsil toimuvad huvitavad esitlused Zero Waste hariduse teemal; neli paralleelset töötuba, mis tutvustavad kasulikke raamistikke ja teadmisi ja ka natuke ebatavaline paneeldiskussioon. Loodame, et konverentsi lõpuks olete inspireeritud ja paremini ettevalmistatud süsteemimuutuste elluviimiseks oma organisatsioonis, kogukonnas või õppijate seas.

   

  Konverentsi töökeel on inglise keel ja on valitud osalejatele tasuta. Kohtade arv on piiratud.

  Konverentsile registreerumine algab 6. juunil. Huvi korral soovitame juba praegu üles märkida konverentsi kuupäev ja panna end siin kirja, et registreerumise avamisel esimesena sellest teada saada.

   

  Konverentsi korraldavad Teeme Ära Sihtasutus ja Tallinna Ülikool BEZWA (Building a European Zero Waste Academy) projekti raames, et tutvustada projekti tulemusi laiemale publikule.

  BEZWA projekti kohta loe rohkem infot siit: https://letsdoitfoundation.org/2021/09/13/training-zero-waste-ambassadors/

  Projekti ja üritust toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist.

  TalTach veebipõhine koolitus “Digitaalne kirjaoskus” 13.05-23.05.2022

  allalaadimine (2)
  TalTech Virumaa kolledž kutsub selle kevade viimasele TASUTA VEEBIKOOLITUSELE.

   

  • Missugused on digimaailma väljakutsed? Kas tunned netiketti?
  • Kuidas märgata ja vältida infoturbega seotud ohtusid? Mida peab kindlasti teadma küberturvalisusest?
  • Kuidas virtuaalmaailmas liigelda ja oluline info üles leida?
  • Missuguseid veebilahendusi ja elektroonilisi koostöökeskkondi kasutada virtuaalseks meeskonnatööks?
  • Kuidas hoida virtuaalkoosolekutel meeled avatuna?
  • Kuidas kõige efektiivsemalt kasutada ära tekstitöötluse ja tabelarvutuse vahendeid?
  • Kuidas koostada esitlust, mis kõnetab?

  Kõigest sellest saad teada läbides digikirjaoskuse veebikoolituse.

  👉 13. – 23.05.2022 (4 koolituspäeva)

  👉 Registreeri koolitusele: DIGIKIRJAOSKUS

  SekMo koostööpäev: tehisintellekt, robootika ja IKT

  Oodatud on ettevõtted, kelle tegevus võiks tuge, abi saada digitaliseerimisest, robotiseerimisest ja IKT-st ning ka ettevõtted, kes nendes valdkondades juba tegutsevad, ise teenuseid pakuvad.
  Vajalik eelregistreerimine kuni 27.mai ja info: sekmo@eas.ee .

  Ideede konkurss “CУП” Narvas

  Startup Estonia, Tehnopol Startup Inkubaator ja Tabletennis11.com kutsuvad Sind suppi sööma ja ideid põrgatama!
  8. juunil kell 17.00 Vaba Lava Narva kohvikus – Alex Kohvik & Catering – toimuval idee konkurssil on auhinna välja pannud Narva ettevõte Tabletennis11, kellel on soovi ja võimalust panustada kohalikku kogukonda ning ettevõtluse arengusse. SUPP on suurepärane võimalus vabalt jagada oma kohalikus kogukonnas tekkivaid häid mõtteid ja algatusi. Olgu see siis mõni äriidee või hoopiski mõte, kuidas ümbritsevat linnakeskkonda paremaks teha. Oleme avatud erinevatele ideedele – alates maleklubist ja supermegatehnoloogiliste raketitootmise äriideeni välja! Parima idee valib välja publik, mitte žürii. Tabletennis11.com premeerib parimat ideed 500 euroga.
  Tule ja jaga enda ideed kogukonnaga. Võimalik, et just Sinu idee osutub ägedaimaks! Esineda saab Sulle sobivas keeles – vene, eesti või inglise. Registreeri kohe, sest kohtade arv on piiratud: //www.eventbrite.com/…/ideede-konkurss-vol-12…

  Osalemine on tasuta.

  Loome koos ühtehoidva ja tulevikku vaatava kohaliku kogukonna!

  Joonistuste konkurss 6.-9. klassi õpilastele

  Europe Direct’i teabekeskus – Narva: joonistuste konkurss 6.-9. klassi õpilastele. Tööde esitamise tähtaeg on 20.05.2022

  Hea õpetaja, lapsevanem, või aktiivne kodanik!

  Europe Direct’i teabekeskus – Narva kutsub Ida-Virumaa õpilasi osalema Euroopa Liidule pühendatud joonistuste konkursil!

  Konkursil on oodatud osalema 6.-9. klasside õpilased.

  Joonistuste konkursi teemadeks on:

  1.  “Olen eurooplane aastal 2122”
  2. “EL ja mina: kuhu tahaksin reisida?”
  3. “Üheskoos Euroopa parima tuleviku poole”
  4. või vaba teema Euroopa Liidust

  Konkursil osalemiseks tuleb oma töö üles pildistada ning saata hiljemalt 20. maiks e-posti aadressile: olgamesilane@gmail.com

  Iga joonistuse juurde on vaja kirjutada:

  • õpilase nime,
  • klassi ja kooli
  • ning joonistuse teemat.

  Kõikide fotode põhjal luuakse virtuaalnäitus ning joonistuste näitus Euroopa Elamuskeskuses.

  Võitjad kuulutatakse välja 25. mail ning on kutsutud õppereisile Euroopa Elamuskeskusesse.

  Kõik osalejad premeeritakse kinkekotiga.

  Konkursile on oodatud igasuguseid lahendusi – joonistusi igas meeldivas tehnikas ning kõik julged joonistuste lahendused on teretulnud!

  Narva-Jõesuu ärikonverents 2022 toimub 06.05.2022

  Narva-Jõesuu ärikonverents 2022 (002)
  Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema 06. mail 2022 kell 10.00 Meresuu Spa&Hotel´is toimuval Narva-Jõesuu ärikonverentsil.

  Konverentsi peateema:

  MAAILM ON MUUTUNUD – JA MUUTUSED JÄTKUVAD

  Muutuste sagedus ning ulatus on kasvutrendis. Praegustel ebakindlatel aegadel on oluline pidada dialoogi ning hoida sarnast inforuumi piirkonna otsustajate vahel. Pandeemia järgselt ja äärmiselt ebakindlas poliitilises olukorras Euroopas, kus rohepööre paneb pead pingutama ja otsustajate laual on iga päev uued teemad, mis mõjutavad kõiki, on tarvis tegeleda eripalgeliste otsuste ja lahenduskäikudega. Mida teha, et olla kindel, et ikkagi meie valitseme maailma? Kuidas käia kaasas muutustega, mida arvestada ja mismoodi toetada piirkonna arengut, kogukonna liikmeid ja tuleviku konkurentsivõimet ja üksikisikuid, kes igapäevaselt oma tööd teevad ja oma elu elavad.

  Teemal räägivad kaasa:

  – majanduslikust olukorrast Raivo VareMihkel Nestor ja Ahti Asmann;
  – investeeringutest Jaanus MikkAnneli Andresen ja Argo Saul;
  – tööjõust ja muutuvatest ärimudelistest Martin RajasaluKarin KünnapasKarina Küppas;
  – praktilist infot regiooni ettevõtjatele jagavad Kaupo Sempelson ja Teet Kuusmik;
  – energeetika valdkonnast Andres Vainola.

  Konverentsi modereerib Maarika Honkonen.

  Konverents on eesti keeles sünkroontõlkega vene keelde.

  Täpne kava ja registreerimislink on kättesaadav siit: //narva-joesuu.ee/njari22

  Kultuuri Digihäkk 10-12. juunil Narvas

  g48_digital-culture_1920x1080_
  Culture Digihack – давайте вместе сделаем Эстонию более сплоченной! ❤️

   

  В Эстонии проживает более 190 национальностей, каждая из которых имеет свою культуру, уникальный опыт и ценный вклад в развитие общества. Министерство культуры Эстонии, Garage48 и OBJEKT в сотрудничестве с British Council организует хакатон культуры, чтобы способствовать сотрудничеству в области дигитальных решений, которые помогут популяризировать и сохранять культурное наследие различных культурных меньшинств Эстонии.

  Приглашаем вас принять участие в Culture Digihack который состоится 10-12 июня в Narva eesti keele maja и OBJEKT.

   

  Мы ищем цифровые решения в следующих областях:

  ✨ Культурное образование

  ✨ Выставки в музеях и библиотеках

  ✨ Сохранение и развитие культурного наследия

  ✨ Сотрудничество и общение между национальностями

  ✨ Демонстрация культурного наследия в дигитальном пространстве

  ✨ Развитие связей между поколениями и рост будущих поколений культурных объединений

  Подробнее во вкладке “topics” 👆

   

  Что такое хакатон?

  Хакатон — это 48-часовое интенсивное развивающее мероприятие, посвященное совместной работе, размышлениям и творчеству для разработки инновационных технологических решений. Целью Culture Digihack является создание дигитальных прототипов продуктов или услуг для демонстрации и сохранения культурного наследия. Специалисты в области культуры и технологии присоединятся к вам и будут помогать вам на протяжении всего хакатона для эффективности командной работы, разработки прототипа, дизайна услуг и продуктов, а также для продвижения вашей идеи

  .

   

  Как это работает?

  0️⃣ Прими участие в предварительных мероприятиях, чтобы вдохновиться и развить вашу идею.

  1️⃣ Регистрируйся на хакатон – с идеей или без, индивидуально или с готовой командой.

  Во время хакатона

  2️⃣ Предложи свою идею или послушайте идеи других и соберите свою команду хакатона с помощью менторов.

  3️⃣ Создай прототип вместе со своей командой и при поддержке наставников.

  4️⃣ Представь прототип зрителям и жюри. Лучшие решения, получат поддержку для их дальнейшего развития.

   

  Технологические решения помогают повысить знание и интерес к важности культурного наследия и его сохранения. Хакатон предоставляет прекрасную возможность для создания мобильных и настольных приложений, интерактивных обучающих игр, виртуальных коллекций рецептов или народных сказок или других иммерсивных опытов с помощью технологий виртуальной или дополненной реальности.

   

  2024 год-год культурного многообразная, и проекты, отобранные в ходе хакатона, имеют прекрасную возможность плодотворно отметить год.

   

  Кто может присоединиться?

  Мы приглашаем всех, кто прямо или косвенно связан с сохранением культурного наследия меньшинств, проживающих в Эстонии, и кто хочет внести свой вклад в более сплоченную Эстонию. 48 часов будут полны мозгового штурма, работы с опытными наставниками и командной работы, которая приведет к созданию работающего прототипа оригинальной идеи.

  Художники, инженеры-программисты, дизайнеры, деятели культуры, историки, учителя, любители кулинарии, музыканты, маркетологи, бизнес-разработчики — приглашаем всех присоединиться! 🧡

   

  Предварительные мероприятия

  Во время предварительных мероприятий мы познакомим вас с проблемами знаний и сохранения культурного наследия меньшинств, проживающих в Эстонии, и поделимся вдохновением, представляя уже существующие цифровые решения в этом секторе. Мы проведем мастер-классы, которые помогут участникам обдумать свои идеи и подготовиться к главному событию.

   

  Участие в предварительных мероприятиях является добровольным, но настоятельно рекомендуется 😉

   

  👉 22-23 апреля – Поговорим о дизайне в OBJEKT: известные дизайнеры и педагоги из Франции, Грузии и Эстонии расскажут о культурном наследии в современной моде, технологиях NFT, цифровом искусстве, креативных бизнес-моделях и опыте дизайнеров. 23 апреля у нас будет увлекательный мастер-класс по созданию идей с менторами.

  👉26 мая и 2 июля с 16:00 до 18:00 у нас пройдут онлайн-семинары, посвященные проблемам культурных меньшинств в сохранении своей культуры, а опытные наставники будут работать с вами, чтобы вдохновить и помочь подготовить ваши идеи к хакатону.

   

   

  Транспорт и проживание

  🚌🚌🚌 Доставка участников до места проведения хакатона будет организована из Таллинна и Тарту в Нарву.

  🏡🏡🏡 Всем участникам, прибывающим в Нарву, проживающих в других городах,, предоставляется проживание.

   

  👉🏻 Зарегистрируйтесь на хакатон уже сегодня: //garage48.typeform.com/to/GPbqxzp6

  👉🏻 Присоединяйтесь к мероприятию Facebook, чтобы быть в курсе обновлений.

   

   

  До встречи в Нарве!

  Хакатон финансируется Министерством культуры Эстонии. Этот проект осуществляется в сотрудничестве с British Council в Эстонии в рамках программы культурного взаимодействия “People to People Cultural Engagement Programme” . Дополнительную информацию о работе British Council в Эстонии можно найти на сайте www.britishcouncil.ee.

  Euroopa päev Narvas 07-09. mai 2022

  278766924_357039656452033_2271935439824566760_n
  Euroopa päev 2022 – Narvas
  Ootame teid 7.-9. mail osalema Euroopa päeva tegemistes Narvas.
  ⭐️ 𝙅𝙖𝙡𝙪𝙩𝙪𝙨𝙠𝙖̈𝙞𝙠 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙤𝙥𝙖𝙨
  7.–9. mail on avatud Minu Euroopa orienteerumisrajad – roherada, toetuste rada, digirada ja kultuurirada. Rajale minekuks tuleb oma nutivahendisse laadida Navicup rakendus, mille leiate 𝐰𝐰𝐰.𝐞𝐮𝐫𝐨𝐨𝐩𝐚𝐩𝐚̈𝐞𝐯.𝐞𝐞 veebilehelt. Kõigi vähemalt ühe raja läbinute vahel loosime välja Estraveli kinkekaarte reisi korraldamiseks Eestis või mujal Euroopas ning lisaks toredaid meeneid saatkondadelt.
  ⭐️ 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙤𝙥𝙖 𝙥𝙖̈𝙚𝙫𝙖 𝙪̈𝙧𝙞𝙩𝙪𝙨 𝙉𝙖𝙧𝙫𝙖 𝙠𝙚𝙨𝙠𝙡𝙞𝙣𝙣𝙖𝙨
  9. mail kell 15–18 on linna keskväljakul avatud infotelgid ja teadustelk, kus saab Kolme Põrsakese, KVARKi ja Rakett69 Teadusstuudiote juhendajate abil avastada erinevate teaduskatsete maailma, teha näiteks ise ainet, mis on nii tahke kui ka vedel, päästa muna, lahendada nuputamisülesandeid ning osaleda suurel grilltikutorni ehitamise võistlusel. Grilltikutorni ehitamiseks tuleb meeskond registreerida siin: https://forms.gle/4cD3E2zFjv324ox16. Ülejäänud tegevus etteregistreerimist ei vaja.
  Lisaks esitavad oma linna parimad meeskonnad “𝐑𝐨𝐡𝐞𝐥𝐞𝐧𝐝 𝐑𝐚𝐤𝐞𝐭𝐭𝟔𝟗-𝐠𝐚” konkursi võistlustöid ja selgub ka piirkonna võitja. Vaata lisainfot
  https://teadusstuudiod.ee/rohelend/
  Lisaks teadusele ja orienteerumisele pakume toredat meelelahutusprogrammi:
  15:00 Avakõned: Narva linnapea Katri Raik, Saksamaa suursaadik Christiane Hohmann, Austria suursaadik Dr Julius Lauritsch
  – Jõhvi Gümnaasiumi koolibänd „Film“
  – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus solistid Veniamin Juhhimenko ja Anne Kalinen
  – Kohtla-Järve Gümnaasiumi noorteorkester
  – Debatt „Piiridega maailm“
  – Konkursi „Rohelend Rakett69-ga“ Narva piirkonna kolme parima töö esitlused ja parima autasustamine žürii poolt
  17:15 Kontsert: Pale Alison
  18:00 Lõpp
  Vaata lisainfot 𝐰𝐰𝐰.𝐞𝐮𝐫𝐨𝐨𝐩𝐚𝐩𝐚̈𝐞𝐯.𝐞𝐞
  #euroopapäev2022 #деньевропы2022

  Virumaa Õpilasfirmade emadepäeva laat 7.mail

  279032218_10159716943008818_3441476344369302679_n
  7. mail algusega kell 10:00 toimub Jõhvi Pargi Keskuses Virumaa õpilasfirmade emadepäeva laat! Laadast võtavad osa mini- ja õpilasfirmad nii Ida- kui ka Lääne-Virumaalt.
  Kohapeal saab uudistada, milliseid tooteid ja teenuseid pakuvad ettevõtlikud noored. Tule nautima laadamelu ja toeta kohalikke noori!
  Lisainfo: Elisabeth Purga, 5227489, elisabeth.purga@ivek.ee
  Tegevust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks- tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023“ (PATEE) projektist “Ida-Virumaa PATEE 2019-2023” 2014-2020.5.04.19-0392.

  Ajujaht ja Tehnopol kutsuvad Sind, alustav ettevõtja Narva 30.04.2022!

  23.04.2022 10:00 – 07.05.2022 17:10

  35337

  Kas sul tiksub kuklas geniaalne äriidee, mis 9-5ni kontoritööd rügades üha enam vajalik näib? Või oled juba loonud oma ettevõtte (loe: potentsiaalse ükssarviku), kuid vajaksid lisateadmisi teenuse edasi arendamiseks? 🦄

  Siis ava kalender ja tule 23. aprillil Viljandis, 30. aprillil Narvas või 7. mail Pärnus toimuvale koolitusprogrammile, mis juhatab sind sammukese lähemale oma äriidee lendu viimiseks! 💸

  Koolitusprogrammis osalejana saad oluliseimad teadmised teemadest, mida enda äriidee arendamisel vajad. Kõik selleks, et saaksid ennast valmistada ette Eesti suurima äriidee konkursi Ajujaht 15. hooajaks!

  Koos mentoritega võtame läbi järgmised teemad:

  • ärimudeli skaleerimine,
  • eesmärkide ja mõõdikute seadmine,
  • finantsplaani koostamine ja investeeringute kaasamise eeldused,
  • kliendi segmenteerimine ja unikaalse väärtuspakkumise kujundamine,
  • sihtturu ja konkurentide analüüsimeetodid,
  • pitchimise formaadid, skript ja esinemisõpetus

  Mis veel? Bootcampis tutvustakse sulle Ajujahi 15. juubelihooaja programmi sisu ja ühtlasi anname esmavõimaluse oma äriideed ka mentoritele pitchida SEST…

  …ambitsioonikaim tiim saab võimaluse purjetada otsejoones Ajujahi 2022 TOP 40 tiimi hulka! 🤩

  Tundub nagu võimalus? Siis registreeri ennast ja oma tiimiliikmed koolitusprogammi juba praegu!

  Registreerun

  EAS Rahvusvaheliste ekspertide kaasamise toetus

  facebook uudis (8)
  Täna Eesti ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte kogu maailmast – võimalik on leida endale täpselt selline professionaal, kes tunneb ettevõtte valdkonda, oskab anda nõu vastavalt selle spetsiifikale ja sihtturu vajadustele.
  EAS aitab leida vajaliku ekspert viielt sihtturult: Rootsi, Norra, Saksamaa, Hiina, Araabia Ühendemiraadid. Kui ettevõttel on olemas sobiv ekspert, kelle abi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga.
  Ekspertide kaasamise edulood https://bit.ly/3rNktfa
  ja lisainfo teenuse kohta https://bit.ly/3OCCvdJ

  Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2022. Taotlemine kuni 01.06.2022

  facebook uudis (5)
  18. aprillil on avanenud ja kestab kuni 1. juunini 2022.a.  taotluste vastuvõtt PRIA-s Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse saamiseks. Lihtsamas keeles on see toetusprogramm väikestele toidutootjatele.

  Taotleda saavad:

  • väikeettevõtjad, kelle põhitegevusalaks on 2021 a. olnud toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10);
  • mikroettevõtjad, kes on aastatel 2020 ja 2021 tegelenud toiduainete tootmisega (EMTAK-i jao C alajagu 10).

  Toetatavad tegevused:

  1) Toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;

  2) Toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine.

  Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus on 750 000 eurot ühe taotleja kohta.

   

  Programmi detailne info on siin: //www.pria.ee/toetused/mikro-ja-vaikeettevotjate-pollumajandustoodete-tootlemise-ning-turustamise-investeeringutoetus-2022

  Seminar “Milline tulevik ootab Eesti peresid?” 28.04.2022

  ask-veebi-urituse-pais-1350-x-660-px (1)
  Hea tulevikuhuviline!

  Oled oodatud Arenguseire Keskuse veebiseminarile „Milline tulevik ootab Eesti peresid?“, mis toimub neljapäeval, 28. aprillil kell 13.00–14.30 Zoomi keskkonnas. Osalemiseks palume registreerida end alloleval lingil.

  Tulevikuühiskonna kestlikkust ja sidusust loovad tänased lapsed. Perekond, sealsed suhted ja toimetulek mõjutavad väga oluliselt tänase lapse toimimist täiskasvanuna ning sellega ka tulevikuühiskonna kvaliteeti.

  Pandeemia aeg on olnud peredele keeruline, suurenes tõenäosus laste ja vanemate heaolu languseks ning peresuhete purunemiseks. Järgmise pitseri paneb Eesti peredele sõda Ukrainas: sõjapõgenike lõimimine ja uus majanduslangus.

  Milline on Eesti perede olukord pärast pandeemiat? Millised trendid valitsevad laste peredest eraldamises ja asendushoolduses, mida neist järeldada? Milliseks võib tulevikus kujuneda ühiskondlik sidusus Eestis, arvestades peresuhete võimalikke arenguid?

  Esinevad:

  Katre Luhamaa, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse ja rahvusvahelise õiguse lektor

  „Kui vanemaks olek ei õnnestu“
  Milline on laste peredest eraldamise statistika? Mida saab neist juhtumitest järeldada?

  Judit Strömpl, Tartu Ülikooli sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor
  „Asendushoolduse õppetunnid“
  Millised trendid valitsevad asendushoolduses? Mis on hästi, mis võiks olla paremini?

  Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika kaasprofessor
  „Kuhu liigub Eesti pere ja sellele toetuv ühiskond?“
  Milliseid võimalikke arengusuundumusi Eesti peremudelites ja peresuhetes saab esile tuua, kuidas need ühiskonda mõjutavad? Milliste dilemmadega tuleb arvestada riiklikus perepoliitikas?

  Teemat kommenteerivad soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta ja Riigikogu liige Jaanus Karilaid. Arutelu juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

   

  Registreerimislink: //arenguseire.ee/uritused/veebiseminar-milline-tulevik-ootab-eesti-peresid/

  Avanes EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor teadmusmahukate tootearendusprojektide ja rakendusuuringute elluviimiseks

  facebook uudis (3)
  18. aprillil avanes EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor teadmusmahukate tootearendusprojektide ja rakendusuuringute elluviimiseks. Toetuse eelarve on 18 miljonit eurot ning ettevõtteid hakkavad nõustama oma ala eksperdid.

  Taotlemine kestab kuni 17. juuni kella 16:00ni ning taotluste esitamise eelduseks on positiivse eelhinnangu saamine projektiplaanile. Projektiplaanide esitamise tähtaeg eelhindamiseks on 10. juunil kell 16:00. Taotletava toetuse miinimumsumma on 150 000 eurot ja maksimum 2 000 000 eurot projekti kohta.

  “Eesti on väikene avatud majandus ja meie ettevõtted sõltuvad olulisel määral välisturule suunatud tegevustest. Kasvavate hindade ja tootmissisendite nappuse tingimustes  teadus- ja arendustegevuse ja sellest tõukuva innovatsiooni soodustamine on hädavajalik Eesti ettevõtete ja riikliku konkurentsivõime säilitamiseks. Seda veel eriti praeguses kasvavate hindade ja tootmissisendite nappuse tingimustes.”

  EASi rakendusuuringute programmi arendusjuht Kaupo Reede.

  Taotlemine toimub vooruliselt ehk kõik esitatud taotlused hinnatakse ära ning selle tulemusel tekib pingerida, mille alusel projekte rahastatakse. Rahastuse saavad projektid selguvad augustikuu lõpuks.

  Rakendusuuringute programm on loodud abistama Eesti ettevõtteid teadmusmahukate rakendusuuringute puhul ning koosneb kahest osast: nõustamine ja rahastamine. Lisaks toetusele aidatakse ettevõtjaid tehnoloogiliselt kõrgetasemeliste ja äriliselt oluliste rakendusuuringute algatamisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Muuhulgas aidatakse ettevõtjatel leida arenduspartnereid, rahastusallikaid nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning nõustatakse intellektuaalomandi küsimustes.

  Rakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja tellija, kes kasutab uuringust saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõtte siseselt või kaasata teadus- ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt.Eelnõustamise broneerimiseks palume võtta ühendust kaupo.reede@eas.ee

  Projektiplaani koostamiseks vajalik info on leitav kodulehelt.