Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Этический кодекс свободных объединений

ET   RU   EN
VABAÜHENDUSTE EETIKAKODEKS
Usume Vabaühenduste Liidus, et ühendused saavad ja peavad olema avatumad ja läbipaistvamad kui ehk teiste sektorite organisatsioonid.
Abimeheks siin on 2002. aastal ühenduste endi poolt vastu võetud eetikakoodeks.’

 


Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtuvad vabaühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

 

Vabaühenduste tegevuse eetilised põhimõtted

 

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

 

Мы верим, что объединения могут и должны быть более открытыми и прозрачными, чем организации в других секторах.
Здесь на помощь приходит принятый самими объединениями в 2002 году этический кодекс.

Гражданские объединения приветствуют честность, равенство, достоинство, открытость, солидарность, готовность к сотрудничеству, многообразие, благонадежность и действуют исходя из этих ценностей. Их сотрудничество основывается на дружелюбном партнерстве, обоюдном уважении и признании. Долг гражданских объединений – внести свой вклад в создание безопасного, уравновешенного и заботящегося о своих членах общества. В своей ежедневной деятельности гражданские объединения исходят из действующих законов и других правовых актов Эстонской Республики. Этический Кодекс устанавливает правила достойной деятельности гражданских объединений, соблюдение данных правил повышает благонадежность объединений и некоммерческого сектора в обществе.

 

ПРИНЦИПЫ ЭТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

 

Демократичное руководство и деятельность

 1. У гражданского объединения четкая и понятная миссия. При исполнении миссии гражданское объединение следует уставу, внутренним документам и стандартам действия организации.
 2. Гражданское объединение выражает и представляет различные интересы и потребности людей. Гражданское объединение вовлекает людей в развитие гражданского общества посредством гражданского образования, демократии участия, представительства и других форм.
 3. Гражданское объединение как добровольное объединение членов общества уважает своих членов, обеспечивает демократичное управление, придерживается принципов ответственности руководства и работников, реагирует на их проступки.
 4. Гражданское объединение считает привлечение людей к добровольной деятельности приоритетом гражданского общества и приветствует это.
 5. Гражданское объединение последовательно стремится к умелой деятельности, профессионализму и совершенству с целью достижения лучших результатов работы и общественного признания.
 6. Гражданское объединение, получая средства для своей деятельности в основном от дарителей и пожертвователей, уважает их интересы и использует полученные средства целенаправленно.

Гражданская смелость и гражданская позиция

 1. Гражданское объединение проявляет смелость в борьбе с социальной несправедливостью.
 2. При проявлении некомпетентности и игнорирования принципов социальной справедливости в законах и других правовых актах гражданское объединение проводит работу по их изменению.
 3. Гражданское объединение не применяет и не пропагандирует насилие для выражения своих мнений, достижения целей или привлечения внимания общественности.

Хозяйское и рациональное использование средств и имущества

 1. Для достижения своих целей гражданское объединение использует природное, человеческое и духовное достояние, а также материальные и имущественные средства по-хозяйски и рационально, учитывая потребности сегодняшнего и завтрашнего поколений.
 2. Гражданское объединение как в качестве просителя, так и дарителя исходит из добрых традиций финансирования, обоснованности и прозрачности бюджетов и избегает двойного финансирования.

Ответственность и подотчетность

 1. Гражданское объединение предоставляет отчет и отвечает за достижение целей и используемые для этого способы и средства перед своими учредителями, дарителями, пожертвователями и общественностью.
 2. Гражданское объединение считает важным готовность к отчетности, которую обеспечивает умелое руководство, внутренняя отчетность и следование добрым традициям бухгалтерии.
 3. Гражданское объединение обнародует отчет о своей деятельности и финансовый отчет по крайней мере один раз в год.

Открытость и прозрачность

 1. Информация о миссии, членстве, деятельности и финансировании гражданского объединения должна быть открытая и понятная.
 2. Гражданское объединение общается со всеми открыто и прямо, не действует анонимно.
 3. Гражданское объединение открыто для новых идей и различных мнений, а также для сотрудничества во имя достижения общих целей.

Независимость и предотвращение конфликта интересов

 1. Гражданское объединение является независимым в постановке целей, принятии решений и поступках и избегает попадания под контроль партий, публичных институций или частных предприятий, когда теряется самостоятельность гражданских объединений, их независимость и способность действовать в общественных интересах.
 2. Гражданское объединение и работающие в нем лица предотвращают возникновение конфликта интересов. При проявлении конфликта интересов гражданское объединение применяет необходимые меры для его ликвидации.

Верность своему слову и признание авторства идей

 1. Гражданское объединение соблюдает как письменные, так и устные соглашения и договора.
 2. Гражданское объединение уважает авторство и принадлежность идей и проектов других объединений. Терпимость
 3. Гражданское объединение признает различия образа мыслей, разнообразие объединений и их целей.
 4. Гражданское объединение не порочит другие объединения, работающих в них людей и их мнения.

Принято на Общем собрании Круглого стола недоходных объединений Эстонии 7 апреля 2002 г. в Тарту.

CODE OF ETHICS
Adopted on April 7, 2002 at the General Assembly of the Roundtable of Estonian Nonprofit Organizations in Tartu.

Nonprofit organizations value integrity, equality, dignity, openness, solidarity, collaboration, diversity and reliability and they act on the basis of these values. Their cooperation is based on benevolent partnership, mutual respect and recognition. It is the duty of nonprofit organizations to contribute to the development of a safe, balanced and caring society. In so doing the nonprofit organisations are guided in their day-today activities by the Republic of Estonia legislation. The Code of Ethics provides the principles for actions of nonprofit society organizations, which increase the reliability of the organizations and the non-profit sector in the society.

PRINCIPLES OF ETHICAL OPERATION OF NONPROFIT ORGANIZATIONS

Democratic governance

 1. A nonprofit organization has a clear and understandable mission. In carrying out its mission a nonprofit organization is guided by its statutes, internal documents and operating standards.
 2. A nonprofit organization expresses and represents a diversity of interests and needs of people. A nonprofit organization engages people in the development of civil society through civic education, participatory democracy, advocacy and other forms.
 3. A nonprofit organization as a voluntary association of the members of the society values its members, ensures democratic governance of the organization, holds the governing bodies and employees of the organization responsible and reacts to their misconduct.
 4. A nonprofit organization considers involvement of people and voluntary work as a foundation for civil society, values citizens and their voluntary work.
 5. A nonprofit organization consistently pursues skilled actions, professionalism and perfection in order to achieve better results in its work.
 6. Getting funds for its activities mainly from supporters and donors, a nonprofit organization uses the funds efficiently and in accordance with designated purposes.

Civic courage and care

 1. A nonprofit organization demonstrates civic courage in fighting against social injustice.
 2. When discovering incompetence and disregard for the principles of social justice in legislation, a nonprofit organization works to amend such legislation.
 3. A nonprofit organization does not use or advocate the use of violence to express its opinions, achieve its goals or gain the attention of the public.

Sustainability and prudence in using funds and resources

 1. In seeking to achieve its goals a nonprofit organization uses natural, human and intellectual resources, as well as material and financial assets with sustainability and prudence, considering the needs of both present and future generations.
 2. A nonprofit organization in its capacity as both applicant and donor, complies with generally accepted funding principles, uses only justified and transparent budgets and avoids duplication in funding.

Responsibility and accountability

 1. A nonprofit organization is accountable its activities and is responsible to the founders, members, stakeholders, supporters, donors and the general public.
 2. A nonprofit organization considers important readiness to account for its activities, achieved through professional management, internal accountability and pursuing generally accepted accounting principles.
 3. A nonprofit organization discloses a report of its activities and finances at least once a year. Openness and transparency
 4. Information regarding the mission, membership, activities and funding of a nonprofit organization are public and understandable, its activities transparent.
 5. A nonprofit organization communicates in an open and direct manner with all parties concerned and does not act anonymously.
 6. A nonprofit organization is open to new and diversified ideas and opinions, as well as cooperation in achieving common goals.

Independence and avoiding conflicts of interest

 1. A nonprofit organization is independent in setting its goals, decisions and activities and refrains from being controlled by political parties, public institutions or companies, resulting in losing its independence, autonomy and ability to act for the public benefit.
 2. A nonprofit organization and persons involved therein prevent from entering in the conflict of interest. In the event of a conflict of interest the necessary measures to eliminate such conflict of interest must be applied.

Honouring commitments and recognition of authorship of ideas

 1. A nonprofit organization honours all written contracts and oral agreements.
 2. A nonprofit organization honours the authorship and ownership of ideas and projects of other organizations.

Tolerance

 1. A nonprofit organization recognizes the diversity of ways of thought, organizations and their goals.
 2. In protecting its opinions and discussing those of other organizations a nonprofit organization does not disparage or slander other organizations, their opinions or persons operating therein.