Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

EAS: Программа развития «Расти большой»!

Тренеры и наставники высшего уровня помогают вашей компании расти в разработке продуктов, цифровизации и управлении. Ознакомьтесь с программами и найдите услугу, которая соответствует амбициям вашей компании. Лучший способ достичь бизнес-целей компании при поддержке экспертов!

Развивайте свою компанию за счет разработки продуктов или услуг, цифровизации или повышения управленческой компетенции высокого качества.

Более 70 экспертов высшего уровня и вдохновляющие спикеры из практиков делятся знаниями и навыками в инновационных программах.
КАНДИДИРОВАНИЕ до 𝟱 октября 2022 года.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
eas.ee/disainimeistriklass/

𝗗𝗶𝘀𝗮𝗶𝗻𝗶 𝗺𝗲𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀

Disaini meistriklass on 6-kuuline tootearendusprogramm, mille eesmärk on juurutada ettevõtetes disainmõtlemist, mõista strateegilise disaini olulisust innovatsiooni loomisel ning kasvatada strateegilise disainikasutuse võimekust, eelkõige läbi disainist juhitud tootearendusprotsesside rakendamise. Programm aitab kaasa ja loob tingimused, et ettevõtted jõuaksid uute toote- või teenusdisaini lahendusteni (prototüüp). Disaini meistriklassis osalemise tulemusena on ettevõtetes loodud eeldused, st teadlikkus ja kompetentsid, rakendamaks disaini kui instrumenti ettevõtte uute toodete-teenuste arendamisel ning turule toomisel.

𝗗𝗶𝘀𝗮𝗶𝗻𝗶 𝗺𝗲𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀

Vaata...
https://eas.ee/digimeistriklass/

Digitaliseerimise meistriklass

Digi­ta­li­see­ri­mise meist­ri­klass on prog­ramm, mille ees­märk on aidata tuvas­tada need ette­võ­tte prot­ses­sid ja tar­neahe­lad, mille opti­mee­ri­mine aval­dab enim mõju ette­võ­tte kon­ku­rent­si­võ­im­ele. Osa­le­mise tule­mu­sena val­mib tipp­koo­li­ta­jate ja per­so­naalse men­tori toel orga­ni­sat­siooni stra­tee­gi­lise aren­da­mise plaan, valite vä­lja sobi­vaima digi­la­hen­duse ning teete esi­me­sed sam­mud selle juu­ru­ta­miseks. Prog­ram­mist saa­dud tead­misi, koge­musi ja tö­öri­istu saate kasu­tada digi­ta­li­see­ri­mise pro­jek­tide edu­kaks ellu­vii­miseks ja ris­kide maan­da­miseks ka tule­vi­kus – oskate teha sobi­vaid IT-lahen­duste vali­kuid ning edu­kalt juhtida orga­ni­sat­siooni stra­tee­gi­list aren­gut läbi prot­ses­side tõhu­st­amise ja digi­ta­li­see­ri­mise.

𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲𝗲𝗿𝗶𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗺𝗲𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀

Vaata...
https://eas.ee/juhtidementorprogramm/

Juhtide mentorprogramm

Juhtide mentorprogramm on 6-kuuline programm, mis aitab  luua eeldused ettevõtte mitmekordseks kasvuks ja saada välja omaniku/juhi asendamatuse lõksust. Programm aitab osalejal kasvada juhi ja ettevõtjana ning leida vastused ettevõtte kasvuks vajalike eesmärkide seadmiseks, ärimudeli arenduseks, ettevõtte positsioneerimiseks, protsesside arendamiseks ja müügi, turunduse, ekspordivõimekuse kasvuks. Kõik programmis osalenud ettevõtted on programmi lõpuks loonud ettevõtte vajadustest lähtuva arenguplaani ning kasvanud on osaleja juhtimisalased oskused, teadmised ja võrgustik.

𝗝𝘂𝗵𝘁𝗶𝗱𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺

Vaata...