Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Kogukonnad Ida-Virumaal

Sidusa Arengukava 2021-2030 on sõnastatud järgmine eesmärk kodanikuühiskonna arendamiseks: Eesti on inimesekeskne ning kogukondade ja kodanikuühiskonna arengut soosiv riik, kus inimesed on väärtustatud ja kaasatud, jagavad demokraatlikke väärtusi ning aktiivse osalusega kogukondlikus ja ühiskondlikus tegevuses parandavad elukeskkonda. Lähtudes sellest alates 2023.a on lisandunud maakonna arenduskeskuse vabaühenduste konsultantide tööülesannete hulka ka erinevate kogukondade arendamine ja võimestamine. Selleks on vaja eelkõige teada kogukondade huvid ja vajadused ning soodustada kogukondlikku omaalgatust ja juhtida kogukonnaliikmeid selleks vajaminevate ressurssideni.

Selleks, et alustada uue teenuse pakkumisega ning kaardistada maakonnas üldist olukorda kogukondade teemal SA Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus vabaühenduste konsultandid Nadežda Morozova ja Tatjana Zamorskaja on läbi viinud perioodil 18.09-01.11.2023 intervjuud Ida-Virumaa kõikide (8) omavalitsuste esindajatega ning tegid kokkuvõte, mis annab ülevaate olulistest teemadest ja küsimustest, mis on seotud omavalitsuste ja kogukondade vaheliste suhetega, nende kaasamisega ja infovahetusega. Lisaks sellele, uuriti, millist tuge ja abi oodatakse SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuselt töös kogukondadega.

Omavalitsused mõtestavad “kogukonda” erinevalt. Mõned näevad seda geograafiliselt piiritletud alana, teised aga laiemalt, hõlmates kõiki, kes on huvitatud kohalikust arengust. Kogukonna mõiste hõlmab geograafilisi, huvipõhiseid, virtuaalseid, kultuurilisi ja tööalaseid aspekte.
Intervjuudest selgus, et aktiivsemad kogukonnad on need, kus liikmed osalevad aktiivselt tegevustes ja aitavad kaasa arengule. Passiivsemad kogukonnad on vähem kaasatud ja sageli ressursside või teabe puudumise tõttu vähem aktiivsed.

Omavalitsused kaasavad kogukondi läbi avalike koosolekute, töögruppide ja küsitluste. Infovahetus toimub peamiselt digitaalsete platvormide ja sotsiaalmeedia kaudu. Rõhutatakse kaasamise järjepidevust ja läbipaistvust.

Kogukonnad ja omavalitsused soovivad SA-lt Ida-Viru Ettevõtluskeskus saada toetust projektide rahastamise otsingul, nõustamist ja koolitusi. Samuti on oluline roll SA-l Ida-Viru Ettevõtluskeskus kogukondade ja kohalike omavalitsuste vahelise koostöö edendamisel näiteks osaledes inspiratsioonipäevadel või olulise info jagamisel.

Koostöö omavalitsuste ja kogukondade vahel on oluline kohaliku arengu ja heaolu edendamiseks. Kaasamine otsustusprotsessidesse, kogukonnapõhised projektid, vabatahtlik tegevus, teabe ja ressursside jagamine, koolitused ja haridusprogrammid, partnerlus kohalike organisatsioonidega ning regulaarne tagasiside ja hindamine on mõned viisid, kuidas seda saavutada.

Koostaja:

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

nadezda.morozova@ivek.ee

(+372) 506 7735