Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Privaatsus

Oluline teave klientide ja partnerite isikuandmete kohta
Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA
Registrikood

9003367

Aadress

Keskväljak 4, 41531 Jõhvi, Eesti

Üldtelefon

(+372) 339 5620

Isikuandmed võivad sisaldada teatud juhtudel nime, e-maili, telefoninumbrit ja muid sarnaseid andmeid, teatud juhtudel ka aadressi ja projektifaili.

Isikuandmeid, mida meie kliendid või koostööpartnerid meile annavad, võidakse jagada ja töödelda nii SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt kui nende kolmandate osapoolte poolt, kes ostavad/ tellivad meie teenuseid ja kelle nimel me teatud tegevuste raames tegutseme (nt MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Riigi Tugiteenuste Keskus, Ettevõtluse Arendamise SA jt) mis on vajalik kliendi või koostööpartneriga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui õigusaktidega on sõnaselgelt nõutud, võib Teie isikuandmeid jagada ka pädevate asutustega.

Me ei levita, kasuta, muuda ega edasta  mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendi või koostööpartneriga on vastav kokkulepe või kui sellise info avaldamise vajadus tuleneb kehtivatest õigusaktidest. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise, muutmise, lubamatu avalikustamise või ligipääsu eest.

Võtke meiega ühendust, kui

01

Juhul, kui saate meie käest teateid, ilma et Te oleksite meile edastanud oma andmeid või infot soovinud, palume sellest teada anda e-maili- aadressil: info@ivek.ee

02

Kui teil on ettepanekuid või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust: info@ivek.ee

03

Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile. Kui teie alaline elukoht on mõnes muus EL liikmesriigis, leiate vastava asutuse kontaktinfo sellelt aadressilt.

Milliseid isikuandmeid IVEK töötleb?

identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi.

kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.

teenuse andmed – andmed, mis kogutakse või luuakse teenuse osutamise käigus (sh nõustamisteenused, koolitused, mentorlusprogramm jms);

suhtlusandmed – nt visuaalsed ja/või audiosalvestused, mida kogume, kui külastate IVEK-i korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe või kui suhtlete IVEK-ga e-posti, sõnumite või teiste suhtluskanalite kaudu (nt sotsiaalmeedia), samuti tagasiside või rahulolu küsitluste või uuringute tulemusena kogutud andmed;

kampaaniate andmed – andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad.

Kuidas IVEK isikuandmeid kogub?

IVEK kogub isikuandmeid, mille:

Te sisestate veebilehtedel ee, idavirumaa.ee arenduskeskused.ee, ettevotlusnadal.ee ja uhisnadal.ee (edaspidi Veebileht);

Te edastate IVEK-le e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;

Te edastate IVEK-le sotsiaalmeedia (Facebook jms.) vahendusel;

Te edastate IVEK-le, koostööpartnerile jm kolmandale isikule (nt Riigi Tugiteenuste Keskus), kellel on õigus andmed edastada IVEK-le;

Te edastate IVEK-le suuliselt ja/või kirjalikult kohtumisel kontoris, kliendipäevadel või muul üritusel.

Te edastate IVEK-le läbi registreerimisvormide.

Millistel eesmärkidel ja kuidas IVEK isikuandmeid töötleb?

IVEK töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. IVEK kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige teile nõustamisteenuse või muu teenuse osutamisel või koostöölepingute sõlmimisel.

IVEK töötleb ka Teie poolt IVEK-le edastatud andmeid, sh üritustele registreerides, telefoni, e-posti, sotsiaalmeedia vm vahendusel edastatud andmeid ulatuses, milles see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Kui Te olete registreerunud üritusele või tellinud teenuseid, võib IVEK saata Teile vajalikke materjale ja/või meeldetuletusi.

IVEK töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks ja kutsete ja lisainfo edastamiseks. Kui Te olete edastanud IVEK-le isikuandmed, annate te IVEK-le nõusoleku edastada Teile teavet IVEK-i korraldatavate ning vahendatavate infopäevade, messide, välisvisiitide, kontaktreiside vm sündmuste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (otseturunduspakkumised). Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.

Kui Te osalete veebilehtedel ja/või sotsiaalmeedia kanalites toimuvates kampaaniamängudes, töötleb IVEK Teie isikuandmeid ulatuses, milles see on vajalik võitja väljaselgitamiseks ja auhinna üleandmiseks. Kampaaniamängudes osalemine on vabatahtlik.

IVEK võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemist.

IVEK töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on IVEK-l aruandluse kohustus vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus (edaspidi struktuuritoetuste seadus) sätestatule ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile ja teistele ametiasutustele, samuti audiitorile.

IVEK töötleb Teie isikuandmeid ka tulenevalt IVEK õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse huvides. Näiteks on IVEK-l õigustatud huvi säilitada Teie kontaktandmeid tagasiside või rahulolu-uuringute edastamiseks oma teenuste kvaliteedi parandamise eesmärgil ja teenuste ja toetuste väärkasutamise uurimiseks või piiramiseks. Samuti võib IVEK õigustatud huvist tulenevalt töödelda Teie isikuandmeid tehes foto- ja videojäädvustusi infopäevadel, messidel, külastustel, välisvisiitidel, kontaktreisidel vms IVEK-i korraldavatel üritustel turunduse eesmärgil. Nimetatud ürituste foto- ja/või videojäädvustusi kasutame, et teavitada oma kliente uudiskirja või sotsiaalmeedia vahendusel enda tegevustest.

IVEK kasutavad Teie isikuandmete töötlemiseks ja kliendisuhete haldamiseks CRM tarkvara, mis kuulub SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Juurdepääs Teie isikuandmetele on nõustamisteenust pakkunud sihtasutusel (IVEK-il).

IVEK jälgib isikuandmete töötlemisel alati, et töötlemine oleks seaduslik ja rangelt piiratud eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti. Samuti piirdub IVEK isikuandmete töötlemisel alati vähima võimalikuga, st sellega, mis on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.

IVEK hoolitseb, et isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest.

IVEK-l on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. IVEK ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik IVEK kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitab IVEK Teie isikuandmeid 4 aastat järgides muuhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 140 ja struktuuritoetuste seaduses sätestatut. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat.

Kui andmeid edastatakse teisele vastutavale töötlejale, määrab töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamise tähtajad teine vastutav töötleja.

Kellele IVEK isikuandmeid edastab?

IVEK avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.

IVEK võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja IVEK-le teenuse osutamiseks. Näiteks avaldab IVEK isikuandmeid MailChimp ja GetResponse turundusplatvormile, kes osutab IVEK-le e-otseturunduspakkumiste saatmise teenust.

IVEK on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui IVEK-l on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel). IVEK-il on aruandluse kohustus vastavalt struktuuritoetuste seaduses sätestatule. MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused liikmed (sihtasutused) edastavad MTÜ-le Maakondlikud Arenduskeskused andmeid, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

IVEK tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. IVEK võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. IVEK tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.

Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal esitada IVEK-le vastavasisuline teavitus. IVEK täidab Teie nõudmise mõistliku aja jooksul. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas.

Teil on õigus saada teavet IVEK-i poolt Teie kohta töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Teid puudutavatest töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina e-posti teel. Teil on õigus nõuda ka töödeldavate andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.

Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist. Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:

isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks IVEK neid töötles;

Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;

Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.

IVEK vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.

IVEK töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et IVEK lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun IVEK-ga ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole. IVEK jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel või Facebooki lehe teel ning uued tingimused on kättesaadavad IVEK Veebilehel.

Kust saab lisateavet?

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil andmekaitse@ivek.ee.