Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

PATEE 2015-2016

„Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (edaspidi PATEE tegevus) raames on koostatud „Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi aastateks 2015–2016“.

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Tegevuste elluviija ja toetuse saaja on Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ja meie partnerid – SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus; Tartu Ülikooli Narva kolledž; Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.

 

Tugiprogrammi raames toetatakse järgmisi alategevusi:

1.Noorte ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine.

 • Ettevõtliku kooli võrgustiku koordineerimine sh. strateegia uuendamine;
 • Ettevõtliku õppe standardi väljastamise tegevused (ettevõtliku lasteaia/kooli standardi atribuutika);
 • Ettevõtlikkusürituste korraldamine sh. rahvusvaheline konverents, suvekool, 3 inspiratsioonikoolitust, 8 ümarlauda ning 10 õppereisi;
 • Prototüüpimisprogrammi väljatöötamine – seadmete, tehnoloogiate, materjalide valik, programmi õppekava koostamine, õppematerjali koostamine ning programmi läbiviijate koolitamine;
 • Prototüüpimisprogrammi juurutamine sh. reklaam ja osalejate valimine, programmi läbiviimine ning tulemuste monitoorimine ning vajalike korrektuuride tegemine;
 • Tehnikavaldkonna väikeettevõtluse arengule suunatud inseneeriaprogrammide elluviimine eesti ja vene keeles – inseneeriaklubide tegevuskavade väljatöötamine, juhendajate leidmine, õppejuhendite ja õppematerjalide väljatöötamine, reklaam õppeasutustes, osalejate valimine, klubide tegevuste läbiviimine, ekskursioonide ja ürituste läbiviimine ning teavitustegevused.

Sihtgrupp: õppeasutused (lasteaiad ja koolid), õpilased ja üliõpilased.

Oodatavad tulemused: Noorte ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine loovad aluse pikaajalise mõju saavutamiseks maakonna ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arengul. Koolis toimuv üleminek ettevõtlikule õppele loob õpilaste hulgas teadlikkuse taseme, mis võimaldab neid kaasata erinevatele inseneeria üritustele ning prototüüpimisprogrammidele. See loob eelduse järelkasvu tekkeks, mis on vajalik Eesti regionaalarengu strateegias toodud maakondlikuks spetsialiseerumisteks – põlevkivienergeetika, keemiatööstuse ja logistika valdkonnas. Alategevuse tulemusena on maakonnas 19 ettevõtliku õppe standardit omavat õppeasutust, 3 erinevat õppe- ja tegevusprogrammi.

 

2. Ida-Virumaa turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuse

 • Turismiklastri koordineerimistegevused, töögruppide töö korraldamine, ühtse infokeskkonna haldamine, klastrilepingute haldamine ja uute sõlmimine;
 • Täiendava rahastamise taotlemine sh. projektpartneluste ettevalmistamine ning töö projektitaotlustega sh. piiriülestega;
 • Turuvajaduste analüüsi koostamine sh. senise tegevuse analüüs ning koostööst saadud kogemuste rakendamine;
 • Turismivaldkonna infovoo tagamine erinevates meediakanalites sh. võõrkeelses, pressiinfo koostamine, meediasuhtlus;
 • Siseturu turundusmaterjalide loomine ja tootmine;
 • Turismivaldkonna koolitusprogrammide koostamine „sissejuhatus turismi- ja hotellimajandusse“ ning „Turismi mõju ja vajalikkus Ida-Viru maakonna ettevõtlusele. Millised on majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised mõjud piirkonnale seoses turismisektori arenguga?“;
 • Koolitusprogrammide läbiviimine turismiettevõtjatele sh. osalejate leidmine ning koolitusprogrammide läbiviimine.

Sihtgrupp: Ida-Virumaa turismiettevõtjad, maakonna turismipotentsiaaliga kohalikud omavalitsused,  turismivaldkonnaga seotud kolmanda sektori organisatsioonid

Oodatavad tulemused: Ida-Virumaa turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuse  korraldab tõhusamalt piirkonna turismiarendamist selleks, et kompenseerida vene turu langusest tulenevaid mõjusid ning toetada uute turgude hõivamist. Samuti parandavad tegevused turismivaldkonna töötajate kompetentsitaset, mis kasvatab maakonna turismisektori konkurentsivõimet. Alategevuse tulemusena 2016 aastal toodetakse vähemalt 15 000 turundustrükist ning 5 videot, suurendatakse maakonna turismiklastri liikmete arvu 27-ni ning koolitatakse 5 õppeprogrammi raames 65 osalejat.

 

3. Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal

 • Välisinvestoritele suunatud turundustegevused, mis hõlmavad tutvumisvisiitide korraldamist ning kohaliku ärikeskkonna tutvustamist Venemaal, Rootsis ja Saksamaal;
 • Konsultatsioonid ja infotoetus investoritele finantseerijate leidmisel, koostöövõrgustike kujundamisel ning personaliotsingus ja värbamises;
 • Keemiavaldkonna inkubaatori teenuste pakkumine – meeskonna moodustamine, abi finantseerimisallikate leidmisel, idee esmane analüüs, intellektuaalse omandi teenus, tootearendusteenus ja teadus-ja rakendusuuringu läbiviimise teenus, osalemist inkubaatori võrgustikus, koostööpartnerite ja -projektide otsing, koolitusi, töötubasid, võrgustusmisüritusi, nõustamist, ruumide renti, koostööruumide kasutamine;
 • Ärinõustamise kompetentside kaasamine TTÜ Põlevkivi Kompetentsikeskuse inkubatsioonitegevustesse koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega ning eraturult.

Sihtgrupp: välis- ja sisemaised investorid, alustavad ettevõtjad

Oodatavad tulemused: Uute ettevõtete ja töökohtade loomine Ida-Virumaal toetab maakonda rajatavate tööstusalade käivitumist ning loob võimaluse kohalikele väikeettevõtjatele tööstusalale asunud suurematele ettevõtetele teenuseid müüa. Softlanding1 inkubatsiooniteenus keskendub investeeringute kaasamise etapile, kus investeerimisotsus on juba tehtud, kuid ettevõtte töö pole veel käivitunud. Soft-landing teenus kasvatab Ida-Virumaa tööstusalade rahvusvahelist konkurentsivõimet ning on olulisel määral seotud Ida-Virumaa spetsialiseerumisega keemiatööstuse valdkonnas. Alategevuse tulemusena on kaasatud 9 investorit ning 3 uut keemiavaldkonna tootearendusega alustanud väikeettevõtet ning loodud üks sidus teenustepakett – valdkondlik- (keemia) ja ärinõustamine.

 

4.Ettevõtluse arendamise uuringute, rakenduskava ja juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused

 • Ettevõtlusele suunatud tugiteenuste (sh. MKM, RM, Keskkonnaministeerium; SoM; HTM, Maaeluministeerium jt.) info süstematiseerimine, ette valmistamine ja formaatide väljatöötamine infokandjatele (nutitelefoni sõbraliku rakenduse jaoks ja voldikusse) sh. partnerite ja klientide ootuste uuring, partnerseminaride läbiviimine ning ettevõtjatele erinevate ettevõtluse toetusallikate (euro- ja riiklikud toetused, KOV toetused) infot koondava nutiseadme sõbraliku rakenduse väljatöötamine;
 • TÜ Narva kolledži juhtimiskooli läbiviimine – venekeelse mooduli ettevalmistamine, loengute läbiviimine, õppereiside läbiviimine;
 • Rahvusvahelise ärikonverentsi läbiviimine (fookus olulisel määral VKE-del) konverentsi fookuse täpsustamise lähteuuring, konverentsi ettevalmistamine ja läbiviimine ning konverentsijärgsed tegevused (ettevõtjatele konverentsil saadud kontaktide arendamiseks nõustamisvõimaluste pakkumine).

Sihtgrupp: maakonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad ja ettevõtlusvaldkonnaga seotud piirkondlikud arvamusliidrid

Oodatavad tulemused: Ettevõtluse arendamise uuringute, rakenduskava ja juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused parandavad regionaalse ärikogukonna juhtimiskompetentsi, mida toetavad Narva Juhtimiskooli tegevused, mis saab toimuma nii eesti kui vene keeltes ning maakondliku ärikonverentsi korraldamine, mis aitab kaasa juhtimiskogemuste rahvusvahelisele vahetamisele.  Alategevuse tulemusena on koondatud ning viidud ettevõtjatele sobivasse vormi erinevate ettevõtlustoetuste pakkujate (EAS; PRIA; KIK; Töötukassa; KOV-id; ülikoolid) informatsioon; lisandunud 3 uut ettevõtluse toetamise tegevusvormi (ärikonverents, venekeelne TTÜ Narva kolledži juhtimiskool, ettevõtjate õppereisid).

 

Tugiprogrammi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.  

Tugiprogrammi maksumus perioodil 2015-2016 aastal on 293 748,81 eurot.