Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Toetusvõimalused

Küsi abi toetusmeetmete kohta:

Küsi abi julgesti!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est

Küsi abi julgesti!

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
AVATUD TAOTLUSVOORUD

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2022. aasta rakenduskava meetmetele M1, M2 ja M3.

Meetmemahud:

M1 – Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine – 100 000 €

M2 – Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks – 100 000 €

M3 – Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine – 141 990,54 €

Taotlusvoor on avatud 19.-30.september 2022 kella 12:00ni (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata november 2022 lõpuks. Abikõlblik piirkond on Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avinurme valdade geograafilised territooriumid.

AVATUD 19.-30.09.2022

esita taotlus

LHV remondilaen otsib eraisikuid ja kogukondi üle Eesti, kes soovivad renoveerida avalikult kasutatava objekti (nt hoone, õueala), andes sellele uue elu. LHV remondilaenu toetusfondi suurus on 25 000 eurot.

AVATUD kuni 27.09.2022

esita taotlus…

KIK looduskaitse, ringmajanduse ja kaasrahastuse taotlusvoorud

Ringmajanduse programmist toetatakse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist ja registreerimist, samuti mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide (roheline kontor ja kool) väljatöötamist, elluviimist ning sertifikaadi või tunnistuse taotlemist. Lisaks saab toetust Euroopa Liidu ökomärgiste taotlemiseks ning ohtlike jäätmete kogumisringide läbiviimiseks. Viimase puhul saavad toetust taotleda need kohalikud omavalitsused, kes ei saanud toetust 2020. toimunud voorust ning kelle jäätmemajanduse tase on minuomavalitsus.fin.ee andmetel kohalike omavalitsuste teenuste olukorra ülevaates vähemalt kolm. Taotlusvooru eelarve on 339 167 eurot.

Looduskaitse programmis toetatakse kaitstavate või väheuuritud elupaikade ning looma-, taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide ning ökosüsteemiteenustega seotud uuringuid. Samuti probleemliikide tõrjet ning kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavades plaanitud meetmete elluviimist. Taotlusvooru eelarve on 375 316 eurot.

Kaasrahastuse programmist toetatakse projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest. Näiteks võivad nendeks olla LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond vms. Toetuse taotlemise eelduseks on, et välisrahastus moodustab projekti maksumusest vähemalt 50%. Taotlusvooru eelarve on 146 602 eurot.

AVATUD kuni 30.09.2022

Infopäev toimub 7. septembril.

Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlusi saab esitada kuni 3. oktoobrini.

Toetus kuni
6 000 eurot

Kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme.

AVATUD kuni 04.10.2022

esita taotlus

Erasmus+ noortevahetuse projektid

Rahvusvaheline noortevahetus on eri Euroopa riikide noorte omavaheline kohtumine, mille raames noored käsitlevad enda jaoks olulisi teemasid ja kogevad teistmoodi õppimist.

AVATUD kuni 04.10.2022

esita taotlus

Taotlusvooru eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning piirkonna eelisarendamise abil vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise eesmärk on aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti toetada lõimumist Ida-Virumaal eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste abil.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

AVATUD kuni 10.10.2022

Infopäev toimub veebi 21.09.kell 15.00. Registreeruda tuleb aadressil iris.jarv@integratsioon.ee

esita taotlus

Selle meetme eesmärk on suurendada erinevates keeltes veebipõhise teabe kättesaadavust Euroopa teemade kohta, mis mõjutavad noori kogu ELis, esitatuna kaasahaaravas vormis ja mitmest vaatenurgast. Projektid peaksid püüdma tekitada kaasahaaravaid arutelusid ja korraldada üritusi. Taotlusvooru maht on 9 miljonit eurot ja osalemiseks sobivad projektid, milles on vähemalt 5 partnerit 5 EL riigist.

AVATUD kuni 24.10.2022

esita taotlus

Eesti Kultuurkapitali IV taotlusvoor

Kultuurkapitali ülesanne on toetada

 • kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte
  loomingulisi ühendusi
 • kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid
 • kunsti- ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamist
 • kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist
 • silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi (elutöötoetused) või nende surma puhul nende perekondi
 • riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist

Lisainfo

AVATUD kuni 20.11.2022

esita taotlus

Toetust saab taotleda rahvusvahelist koostööd tegevate vabaühenduste huvikaitseks ja teadmussiirdeks vajalike reisikulude katmisel, eelkõige:

 • osalemiseks välisriigis avalikul kodanikuühiskonna üritusel Eesti kogemuse jagamiseks (nt ettekande pidamine, arutelu juhtimine, jms);
 • osalemiseks rahvusvahelise katusorganisatsiooni üritusel Eesti liikmena;
 • osalemiseks välisvahenditest toetatava rahvusvahelist koostööprojekti ettevalmistaval töökoosolekul;
 • osalemiseks taotleva vabaühenduse tegevusega seotud koolitusel;
 • väliseksperdi kutsumiseks Eestis toimuvale kodanikuühiskonna avalikule üritusele või koolitusele, kui tema kogemust jagatakse avalikkusega (artikkel, intervjuu vmt).

TAOTLEMINE TOIMUB JOOKSVALT

esita taotlus

Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või fond, mille rakendusüksus ega täitevasutus ei asu Eestis ega ole Eesti asutuse või organisatsiooni poolt hallatav) rahvusvahelise koostööprojekti taotluse või kes osalevad vastavas projektis partneritena.
Toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% taotleva ühingu omafinantseeringu summast või 10% *kindlasummalise maksega projekti toetussummast.

TAOTLEMINE TOIMUB JOOKSVALT

esita taotlus

SAABUVAD TAOTLUSVOORUD

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.
Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta. Vähemalt 5% projekti abikõlblikest kuludest peab olema taotleja rahaline omafinantseering

Avatud on meetmed:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

Meede 2. Elukeskkonna arendamine

Meede 3. Koostöö ja ühistegevuste arendamine

Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine

AVATUD 17.-27.10.2022

esita taotlus

Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks

Info tulekul

Eelinfo

Info tulekul

Eelinfo

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Lisainfo

Taotlemisperidood 15.10-15.11.2022

MUUD