Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Uus taotlusprogramm “Prosperous Future” kodanikeühenduste koostööks piirkonnas

Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) on alates 2006. aastast viinud ellu toetusprogramme, et toetada koostööd Põhjamaade kodanikuühiskonna ja Läänemere piirkonnas, sealhulgas Valgevenes ja Venemaal tegutsevate organisatsioonide vahel valdkondades, mis pakuvad vastastikust huvi. 2022. aasta veebruarist on aga koostöö tingimused Venemaa ja Valgevene organisatsioonidega märkimisväärselt muutunud. Seetõttu on programm viidud vastavusse uue geopoliitilise olukorraga ning lisatud on võimalus kaasata sõltumatuid partnereid Ukrainast.

Programmiga „Prosperous Future“ soovib PMN endiselt võimaldada ja tugevdada inimeste koostööd regioonis, toetades kodanikuühiskonna ja demokraatia arengut kestliku ja säilenõtke ühiskonna poole kooskõlas PMNi visiooni ja strateegiliste prioriteetidega.

Eesmärk
Programmi „Prosperous Future“ üldine eesmärk on toetada Põhjamaade organisatsioonide koostööd, et luua keskkonnahoidlik, demokraatlik ja säilenõtke regioon vabaühendustega Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning Ukraina, Valgevene ja Venemaaga seotud sõltumatute partneritega, olles kooskõlas Põhjamaade Ministrite Nõukogu visiooni ja strateegiliste prioriteetidega. Meie visioon on, et 2030. aastaks on Põhja- ja Baltimaade piirkond kõige kestlikum ja paremini lõimunud piirkond maailmas.

Tingimused

Kõik projektid peavad keskenduma vähemalt ühele järgnevatest prioriteetidest:

• keskkonnahoidlik regioon – üheskoos edendame ühiskonna rohepööret ning püüdleme süsinikuneutraalsuse, säästva ringmajanduse ja bioressursipõhise majanduse poole;
• konkurentsivõimeline regioon – üheskoos edendame piirkonnas rohelist majanduskasvu, mis põhineb teadmistel, uuendustel, liikuvusel ja digitaalsel lõimimisel;
• sotsiaalselt kestlik piirkond – üheskoos edendame kaasavat, võrdset ja omavahel seotud regiooni, kus kehtivad ühised väärtused, toimub tugevam kultuurivahetus ning valitseb suurem heaolu.

Lisaks peaks iga projekt hõlmama vähemalt ühte, aga mitte rohkem kui kahte eesmärki strateegiliste prioriteetidega seotud 12 visioonieesmärgist:

Roheline Põhjamaade piirkond:

 • süsinikuneutraalsus;
 • elurikkus;
 • ringmajandus;
 • säästev tarbimine;
 • rahvusvaheline koostöö.

Konkurentsivõimeline Põhjamaade piirkond:

 • uuenduslikkus;
 • tööturud;
 • digiteerimine.

Sotsiaalselt kestlik Põhjamaade piirkond:

 • tervis ja hoolekanne;
 • kaasav üleminek;
 • kodanikuühiskond;
 • sidusus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2023.

Lisainfo ja programmi tingimused