Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

2023. aasta ettevõtlustoetuse II taotlusvoor alustavatele ettevõtjatele on avatud!

Narva Linnavolikogu 30. juuni 2022. aasta määruse nr 14 “Ettevõtlustoetuse andmise kord” alusel toetatakse alustavaid ettevõtjaid.

Taotleja – Narva väikeettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on Äriregistris registreeritud Narva linna haldusterritooriumil asuvale aadressile, mitte varem kui 36 kuud enne taotluse esitamist ja mille aastakäive ja/või bilansi kogumaht ei ületa 80 000 eurot, vastab korra tingimustele ja esitab taotluse Arenduse ja Ökonoomika Ametile toetuse saamiseks.

Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine.

II taotlusvoor avatakse 22. mail 2023.

 Taotluste esitamise tähtaeg on 22. juunil 2023. aastal.

Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentidega Arenduse ja Ökonoomika Ametisse elektrooniliselt e-posti aadressile areng@narva.ee. Taotlus ja taotlusele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud ettevõtja, seadusliku esindaja või volitatud esindaja poolt.

Narva 2023 linnaeelarves on ettenähtud alustavate ettevõtjate toetamiseks 39000 eurot.

Toetuse ülemmääraks on 50% Arenduse ja Ökonoomika Ametisse esitatava projekti kogusummast, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot.

Ettevõtlustoetuse andmise kord
+ Ettevõtlustoetuse taotluse vorm (lisa 1);
+ Äriplaani koostamise juhend (lisa 2);
+ Finantsprognooside vorm (lisa 3);
+ Logo (lisa 4);
+ Nõusoleku vorm käenduse andmiseks (lisa 5);
+ Kasutatud seadmete deklaratsiooni vorm (lisa 6);
+ Finantseerimise lepingu vorm (lisa 7);
+ Lõpparuande vorm (lisa 8);
+ Kuluaruanne (lisa 9).

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599083
viktoria.kaju@narva.ee