Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Esimesed õiglast üleminekut Ida-Virumaal toetavad kogukonnaprojektid said rahastuse

Allikas

Riigi Tugiteenuste Keskus ning Regionaal- ja Põllumajandusministeerium viivad läbi õiglase ülemineku fondi „Piirkondlikud algatused õiglaseks üleminekuks“ meetme väikeprojektide taotlusvooru, milles on selgunud esimesed kaheksa toetust saanud projekti.

Rahastamist saanud projektid on suunatud nii keskkonnateadlikkuse edendamisele, kui kohalike noorte algatuste ja arenguvõimaluste toetamisele, aidates sellega kogukondadel käimasolevate muutustega kohaneda. Euroopa Liidu vahenditest rahastatud taotlusvooru eesmärk on toetada Ida- Virumaa kogukondi kliimaneutraalsusele üleminekul. Väikeprojektide  taotlusvooru eelarve on kokku 2,6 miljonit eurot.

Rahastust saanud projektid on mitmekülgsed ja pakuvad Ida-Virumaa elanikele võimalust kodanikualgatuste kaudu kliimaneutraalsele majandusele ülemineku protsessi mõista ning sellesse ka ise aktiivselt panustada.

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda planeerib Alutaguse kogukonnale koolituste sarja, mille eesmärk on tõsta kogukonna elanike teadlikkust keskkonnasäästlikkuse kogukonnaenergeetika ja rahatarkuse valdkonnas. Iisaku Noorte Klubi planeeritud tegevused on suunatud algklasside õpilastele, kellel tekkib võimalus osaleda kolmepäevases leiutajate suvekoolis Setomaal. Suvekooli raames saavad lapsed tegelda leiutiste loomisega, uute ideede ja nutikate lahenduste arendamisega, mis aitab kaasa nutika ettevõtliku põlvkonna kasvamisele ning tulevikuettevõtjate vormimisele maapiirkonnas.

SA Jõhvi Haigla  võttis oma tegevuste planeerimisel suuna tervishoiu-, sotsiaal- ja avalike teenuste osutajate vahelise koostöö toetamisele ja arendamisele. Nende projekti  parandab elanike sotsiaalset sidusust läbi kogukondade ja valdkondade ülese koostöö, jõustab kodanikualgatusi ja suurendab kriisi sattunud isikute usaldust kogukonnateenuste ning omavalitsuste vastu. Spetsialistide koostöö arendamine ja tõhustamine aitab parandada vaimse tervise kriisiabi kättesaadavust ning tõsta selle teenuse kvaliteeti.

Lisaks said õiglase ülemineku fondist toetust mitmed põnevad, noortele suunatud üritused. MTÜ ART START korraldab džässtantsu ja akrobaatika meistriklasse, et edendada kaasaegse koreograafia õppimist laste ja noorte seas. Projekti raames korraldatakse „Tantsumaraton“, milles saavad osa võtta nii Ida-Virumaa tantsukollektiivid kui tantsu harrastajad ja iseõppijad. Alutaguse Elulaadikoja projekti eesmärgiks on edendada noorte seas räpikultuuri, julgustada noorte omaalgatuslikku tegevust, ühendada eri vanuses ja rahvuses noori ühtse eesmärgi nimel. Selleks korraldatakse augustis Iisakul räpifestival NORF’24 kuhu oodatakse kõiki noori räpihuvilisi üle Eesti ning lisaks noortele astuvad festivali laval üles ka tuntud Eesti räpiartistid.

MTÜ Tuletorn tegeleb Peipsi põhjaranniku muinaspärandi kogumise ja tutvustamisega ning korraldab sel aastal ürituste sarja, mille raames toimub laste ja noorte joonistusvõistlus „Mina olen arheoloog. Joonistame Peipsimaa muinasaega“. Joonistustest valmib galeriinäitus ja arheoloogide eestvedamisel viiakse ellu inspiratsioonipäevad, mille kaudu tutvustatakse noortele kodukandi muinasesemeid, et seeläbi kogukonna identiteeti tugevdada.

Esimeste toetatud projektide seas olid ka mõned investeeringuprojektid. Näiteks MTÜ Iisaku Segakoor saab oma projekti raames soetada Iisaku Segakoorile 18 e-lugerit, mida edaspidi hakatakse kasutama nootide hoidmiseks ning laulude õppimiseks. Tänu sellele kahaneb koori keskkonnajalajälg ning noodikogu digitaliseerimisega aidatakse kaasa koorimuusikatraditsiooni arendamisele Ida-Virumaa piirkonnas.
MTÜ Noortekoda sai toetust akvaariumi rajamiseks Voka Avatud Noortekeskusesse. Tegemist on noorte omaalgatusliku projektiga mille idee tekkis noorte mõtterännaku käigus. Omaalgatuse toetamine annab noortele võimaluse kogeda, kuidas noorte enda ideed muudavad nende ja teiste elukeskkonda paremaks, suurendades samal ajal noorte enesehinnangut ja kaasatust oma kogukonna arengusse.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu valdkonnajuht Kaire Luht julgustab kõiki Ida-Virumaa regiooni arengusse panustavad organisatsioone taotlusvoorust osa võtma. „Piirkondlike algatuste taotlusvoor õiglase ülemineku edendamiseks on hea võimalus realiseerida kõige julgemaid ideid panustamaks kliimaneutraalsele majandusele ülemineku mõjude leevendamisse sotsiaalsete, tööhõivealaste, majanduslike ja keskkonnamõjude näol. Lisaks keskkonnateadlikkuse ja kogukondade tugevdamise projektidele ning noortele suunatud tegevustele  on meetmesse oodatud ka Ida-Virumaa kui endise tööstuspiirkonna identiteedi jäädvustamise ja mõtestamisega seotud projektid ning sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni arendamist ja tutvustamist toetavad algatused,“ rääkis ta.

“Ootame taotlusi projektide ellu viimiseks, mis panustavad nii näiteks sotsiaalse ettevõtluse arendamisesse, edendavad keskkonnateadlikkust, samuti mitmesugusteks kohalikele noortele suunatud tegevusteks. Meede pakub ka suurepärase võimaluse kaasata oma tegevustesse Eestimaa teiste piirkondade organisatsioone, käivitades koostööna uusi algatusi või laiendades mõnes muus piirkonnas juba edukalt toimivat sündmust või tegevust Ida-Virumaale. Väikeprojektide taotlusi ootame esitama 2028 aasta 31. detsembrini,“ rääkis taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Kertu Sepp.

Taotlemise tingimuste kohta leiab infot taotlusvooru lehelt.
RTK osaleb 9. mail Narvas Euroopa päeval, kus saab täpsemalt küsida rohkem infot ja nõu taotlemise tingimuste kohta.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa liidu loodud rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 energia- ja kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Taotlusvoore korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

Taotlusvooru info ja kontakt:
Terje Kuus

Projektikoordinaator
RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talitus
terje.kuus@rtk.ee
Telefon: +372 663 1886