Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Küsitlus “Kogukonnaseltside roll kogukondade kestlikkuses ja kriisivalmiduses”

Hea vastaja!

Käesolev küsitlus uurib kogukonnaseltsi (külaselts, asumiselts, piirkonnaselts või muu sarnase eesmärgiga loodud selts või seltsing) rolli kogukonna kestlikkuse, kriisivamiduse ja turvalisuse tagamisel.

Tavapäraselt on asumiselts loodud piirkonna või kogukonna esindamiseks, esilekerkinud probleemidele lahenduse leidmiseks ning küla või asumi arengu ja/või kultuuri edendamiseks. Kriisitemaatika ei ole taolise seltsi või seltsingu tegevussfääri reeglina kuulunud.

Küsitluse eesmärk on selgitada välja kas ja kuidas on viimaste aastate globaalsed ja lokaalsed muutused olukorras muutnud tegevusi ja fookust konkreetses seltsis.

Vastajat identifitseerivaid andmeid ei koguta. Küsitluse tulemusi kasutatakse anonüümselt ja üldistatult, vastustest võidakse esile tuua positiivseid näiteid ja häid kogemusi, kui vastaja on sellele konkreetselt viidanud. Vastuste koondtulemusi hoitakse EUSurvey serveris ja iga uuringu raames töödeldakse vaid selleks vajalikus mahus.

Uuringu kontaktisik: Raul Savimaa, raul.savimaa@cesere.eu

KÜSITLUS