Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Toetusvõimalused

Küsi abi toetusmeetmete kohta:

Küsi abi julgesti!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est

Küsi abi julgesti!

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
AVATUD TAOTLUSVOORUD

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2022. aasta rakenduskava meetmetele M1, M2 ja M3.

Meetmemahud:

M1 – Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine – 100 000 €

M2 – Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks – 100 000 €

M3 – Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine – 141 990,54 €

Taotlusvoor on avatud 19.-30.september 2022 kella 12:00ni (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata november 2022 lõpuks. Abikõlblik piirkond on Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avinurme valdade geograafilised territooriumid.

AVATUD 19.-30.09.2022

esita taotlus

LHV remondilaen otsib eraisikuid ja kogukondi üle Eesti, kes soovivad renoveerida avalikult kasutatava objekti (nt hoone, õueala), andes sellele uue elu. LHV remondilaenu toetusfondi suurus on 25 000 eurot.

AVATUD kuni 27.09.2022

esita taotlus…

KIK looduskaitse, ringmajanduse ja kaasrahastuse taotlusvoorud

Ringmajanduse programmist toetatakse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist ja registreerimist, samuti mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide (roheline kontor ja kool) väljatöötamist, elluviimist ning sertifikaadi või tunnistuse taotlemist. Lisaks saab toetust Euroopa Liidu ökomärgiste taotlemiseks ning ohtlike jäätmete kogumisringide läbiviimiseks. Viimase puhul saavad toetust taotleda need kohalikud omavalitsused, kes ei saanud toetust 2020. toimunud voorust ning kelle jäätmemajanduse tase on minuomavalitsus.fin.ee andmetel kohalike omavalitsuste teenuste olukorra ülevaates vähemalt kolm. Taotlusvooru eelarve on 339 167 eurot.

Looduskaitse programmis toetatakse kaitstavate või väheuuritud elupaikade ning looma-, taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide ning ökosüsteemiteenustega seotud uuringuid. Samuti probleemliikide tõrjet ning kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavades plaanitud meetmete elluviimist. Taotlusvooru eelarve on 375 316 eurot.

Kaasrahastuse programmist toetatakse projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest. Näiteks võivad nendeks olla LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond vms. Toetuse taotlemise eelduseks on, et välisrahastus moodustab projekti maksumusest vähemalt 50%. Taotlusvooru eelarve on 146 602 eurot.

AVATUD kuni 30.09.2022

Infopäev toimub 7. septembril.

Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlusi saab esitada kuni 3. oktoobrini.

Toetus kuni
6 000 eurot

Kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme.

AVATUD kuni 04.10.2022

esita taotlus

Erasmus+ noortevahetuse projektid

Rahvusvaheline noortevahetus on eri Euroopa riikide noorte omavaheline kohtumine, mille raames noored käsitlevad enda jaoks olulisi teemasid ja kogevad teistmoodi õppimist.

AVATUD kuni 04.10.2022

esita taotlus

Taotlusvooru eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning piirkonna eelisarendamise abil vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise eesmärk on aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti toetada lõimumist Ida-Virumaal eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste abil.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

AVATUD kuni 10.10.2022

Infopäev toimub veebi 21.09.kell 15.00. Registreeruda tuleb aadressil iris.jarv@integratsioon.ee

esita taotlus

Selle meetme eesmärk on suurendada erinevates keeltes veebipõhise teabe kättesaadavust Euroopa teemade kohta, mis mõjutavad noori kogu ELis, esitatuna kaasahaaravas vormis ja mitmest vaatenurgast. Projektid peaksid püüdma tekitada kaasahaaravaid arutelusid ja korraldada üritusi. Taotlusvooru maht on 9 miljonit eurot ja osalemiseks sobivad projektid, milles on vähemalt 5 partnerit 5 EL riigist.

AVATUD kuni 24.10.2022

esita taotlus

Eesti Kultuurkapitali IV taotlusvoor

Kultuurkapitali ülesanne on toetada

 • kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte
  loomingulisi ühendusi
 • kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid
 • kunsti- ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamist
 • kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist
 • silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi (elutöötoetused) või nende surma puhul nende perekondi
 • riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist

Lisainfo

AVATUD kuni 20.11.2022

esita taotlus

Toetust saab taotleda rahvusvahelist koostööd tegevate vabaühenduste huvikaitseks ja teadmussiirdeks vajalike reisikulude katmisel, eelkõige:

 • osalemiseks välisriigis avalikul kodanikuühiskonna üritusel Eesti kogemuse jagamiseks (nt ettekande pidamine, arutelu juhtimine, jms);
 • osalemiseks rahvusvahelise katusorganisatsiooni üritusel Eesti liikmena;
 • osalemiseks välisvahenditest toetatava rahvusvahelist koostööprojekti ettevalmistaval töökoosolekul;
 • osalemiseks taotleva vabaühenduse tegevusega seotud koolitusel;
 • väliseksperdi kutsumiseks Eestis toimuvale kodanikuühiskonna avalikule üritusele või koolitusele, kui tema kogemust jagatakse avalikkusega (artikkel, intervjuu vmt).

TAOTLEMINE TOIMUB JOOKSVALT

esita taotlus

Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või fond, mille rakendusüksus ega täitevasutus ei asu Eestis ega ole Eesti asutuse või organisatsiooni poolt hallatav) rahvusvahelise koostööprojekti taotluse või kes osalevad vastavas projektis partneritena.
Toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% taotleva ühingu omafinantseeringu summast või 10% *kindlasummalise maksega projekti toetussummast.

TAOTLEMINE TOIMUB JOOKSVALT

esita taotlus

SAABUVAD TAOTLUSVOORUD

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.
Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta. Vähemalt 5% projekti abikõlblikest kuludest peab olema taotleja rahaline omafinantseering

Avatud on meetmed:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

Meede 2. Elukeskkonna arendamine

Meede 3. Koostöö ja ühistegevuste arendamine

Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine

AVATUD 17.-27.10.2022

esita taotlus

Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks

Info tulekul

Eelinfo

Info tulekul

Eelinfo

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Lisainfo

Taotlemisperidood 15.10-15.11.2022

MUUD

Eduka alustava ettevõtja teekond

Rahastusvõimalused tegutsevatele ettevõtjatele

Küsi abi toetusmeetmete kohta:

Küsi abi julgesti!

Jefim Aljoškin

tegutsevate ettevõtjate konsultant

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
AVATUD MEEDED

Toetus kuni
300 000€
Omafinantseering
kuni 50%

Eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu.

taotlusi saab esitada alates 7. september kell 10 kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

KIK toetab ressursitõhususe saavutamist tööstusettevõtetes.

Toetus kuni
15 000€
Omafinantseering
30% -50%

Toetust saad taotleda oma ettevõtte digitaliseerimise teekaardi koostamiseks.

AVATUD

esita taotlus

Suurim toetus
2 000 000
Omafinantseering
20% – 75%
Taotlusvoorus taotletav toetus peab jääma vahemikku 150 000 kuni 2 miljonit eurot.

Kestus: Kuni 31. märts 2023

Projektiplaanide esitamise tähtaeg eelhindamiseks
on 10.06.2022 kell 16:00.
Taotlusvoor on avatud
18.04.2022 kuni 17.06.2022 kell 16:00.

Digipööre toetus

Eesmärk

toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõtu.

Toetus kuni – 300 000€
Omafinantseering – kuni 50%

Toetus kuni
150 000€
Omafinantseering
60%
Toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks maapiirkondades.

Suurim toetus
sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Omafinantseering
vähemalt 35%
Kogu toetussumma
153 000 000

EESSEISVAD MEEDED

Nimi Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine
Kestus 
Kuni 31. märts 2023
Omaosalus
20% eksperdi tasust,
Maksimaalne toetussumma
10 000 eurot

Kandideerimine teenusesse on lõppenud.

MUUD

Ida-Virumaa MTÜde edulood

Me elame pidevalt muutuvas maailmas. See mis on täna tähtis ja oluline, on homme juba läbikäidud teeosa ja me oleme jälle uuel teel, avastades rõõme ja muresid.

Vabaühendused on tervikliku riigi, tugeva kodanikuühiskonna osa , mille

üks kindlaid tunnuseid on hoolivus. Kedagi ei jäeta üksi. Vabaühendused, võttes enda kanda ülesandeid, mida omavalitsused ei saa täita loovad nii silla riigi ja kodanike vahel.

Me teame hästi Herman Hesse mõttetera, mis väga täpselt sobib iseloomustama vabaühendusi.

”Maailm areneb kui inimesed teevad seda mille jaoks nad on loodud ja mida nende loomus nõuab ning mida nad seetõttu teevad innukalt ja hästi”
____________
Herman Hesse

Miks me vajame edulugusid?

Meie kogumiku edulood tõestavad kahtlusteta eeltoodud mõttetera.

01

Eelkõige selleks, et vaimustuda vabaühenduste juhtide meelekindlusest, eesmärgile pühendumisest, julgusest vaadata tulevikku, vajadusest jagada oma oskusi ja teadmisi meie elukeskkonna parandamiseks .

02

Teiseks leida innustust hindama oma ühendust ja rakendama teiste kogemust.

03

Kolmandaks- kui me ei räägi oma edulugusid- ei saa me ka aru, kui suur jõud on tahtel, avarapilgulisel meid ümbritseva märkamisel ja eesmärgikindlusel.

Maakonnas on sadu edulugusid. Edulugude loetelu täieneb pidevalt. Kui tunned, et mõni Sinu abiga loodud lahendustest võiks kuuluda nende hulka, siis anna sellest meile teada. Tutvustame seda teistelegi. 

 • Narva Invaliidide Ühing EENAR
Narva Invaliidide Ühing EENAR
Ljubov Zvereva
tel. +3725511631
ljubov.zvereva@hotmail.com
 • Noorte Vanemate Kool
MTÜ Noorte Vanemate Kool
Tatjana Rudatšenko
tel. +3725533064
www.novakool.eu
 • MTÜ Moeteater GLORIA
MTÜ Moeteater GLORIA

Galina Priymakova
tel. +37258373417
gal-prim@yandex.ru
 • MTÜ Maikelluke-Landõs
MTÜ Maikelluke-Landõs
Ester Repson
tel. +37251991860
 • Muusika-lauluselts Metsakaja
Muusika-lauluselts Metsakaja

Aire Jago
Tel. +37253426186
Aire.jago@hotmail.com
 • MTÜ Logovest
MTÜ Logovest
Natalja Tumanova
tel. +3725259168
nataljatum@hot.ee
 • Seltsing Tammispää Vaim
Seltsing Tammispää Vaim

SirleTomson
sirletomson@hot.ee
 • Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus- Varjupaik

Tel. +37253332627
naistetugikeskus@hot.ee
www.naistetugikeskus.eu
 • MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir
MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir
Ursula Randlaine
Tel. +3725246584
ursula@sunbeam.ee
www.sunbeam.ee
 • Vaivara Sinimägede Sihtasutus
Vaivara Sinimägede Sihtasutus
Ivika Maidre
Tel. +37256474552
Ivika.maidre@vaivara.ee
 • MTÜ Avinurme Naiskoor
MTÜ Avinurme Naiskoor
Kaiel Haav
Tel. +3725239489
kaiel.haav@mail.ee
 • MTÜ Virumaa Koolituskeskusu
Virumaa Koolituskeskus MTÜ
Ivo Okas
tel. +3725535933
ivo.okas@gmail.com
 • Sillamäe Lastekaitse Ühing
Sillamäe Lastekaitse Ühing
Irina Golikova
tel. +37255602993
info@sscw.ee
www.sscw.ee
 • KARU KLUBI
KARU KLUBI
Kirde Aktiivsete Rollimängijate Unioon
Aleksandra Volkova
tel. +37255657253
Sasha.wolkova@gmail.com
 • Mittetulundusühing Pereprojekt
Pereprojekt MTÜ
Rita Ternos
tel. 56467088
ritat@hot.ee
//pereprojekt.jimdo.com/
 • Klubi Patchwork plus
Club Patchwork plus MTÜ
Natalja Kapajeva
tel.  +372 53993703
nkapajeva@mail.ru
 • SOPHIA MTÜ
SOPHIA MTÜ
Sofiia Škola
tel.+37255961689
skolfi@mail.ru
//www.etnoweb.ee/sophia
 • Kiviõli Naisselts
KIVIÕLI NAISSELTS
Imbi Vassiljeva
tel. +37251946638
imbi.vassiljeva@gmail.com
 • Gagarin MTÜ
Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin MTÜ
Juri Raud ja Tatsiana Kupratsevich
tel. +37256498326
info@gagarin.ee
www.gagarin.ee
 • Sa Kiviõli Seiklusturismi Keskus
Sa Kiviõli Seiklusturismi Keskus
Janek Maar
janek@tuhamagi.ee
+3725102704
 • MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts
Kõrtsialuse Küla Selts
Ott Penek
tel. +37253403296
ottpenek@hot.ee
www.kortsialuse.ee
 • Eesti Pitsi Gild MTÜ
EESTI PITSI GILD MTÜ
Olga Kublitskaja
tel. +3725531658
estonianlace@gmail.com
 • TULETORN MTÜ
TULETORN MTÜ
Ida-Virumaa
Ilmar Kangur ja Signe Roost
info@lemmaku.ee
+372 5058115
 • Mürakaru Arenduskeskus MTÜ
Mürakaru Arenduskeskus MTÜ
Lüganuse vald, Ida-Virumaa
Marja-Liisa Rebase ja Kadri Kuusmik
tel. +37256607462
murakaru.arenduskeskus@gmail.com
www.murakaru.net