Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Toetusvõimalused

Küsi abi toetusmeetmete kohta:

Küsi abi julgesti!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est

Küsi abi julgesti!

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
AVATUD TAOTLUSVOORUD

Programmi raames saab küsida toetust tegevusteks, mis toetavad Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.

Toetusprogrammis makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on 7 000 eurot. Sellele lisaks saab taotleda kuni 3000 eurot arengueksperdi/konsultandi kaasamiseks, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, aitamaks saavutada projekti eesmärki.

Lisainfo

AVATUD kuni 30.01.2023

Toetusprogrammi tingimusi, taotlus- ja aruandevormi ning taotlusprotsessi tutvustav infopäev leiab aset Zoom platvormil 4. jaanuaril kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Infopäevale saab siseneda läbi selle lingi: https://us06web.zoom.us/j/84128034211?pwd=WGRrNEVndy9SUzhQcmI4RDluWVFVUT09

Meeting ID: 841 2803 4211
Passcode: 448564

Taotluse esitamine

Programmi Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater maal“ eesmärk on parandada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonides.

Programmi eelarvevahenditest eraldatakse toetust professionaalsetele etendusasutustele ja truppidele, mis lähtuvad oma tegevuses etendusasutuse seaduses sätestatud põhimõtetest ning mis on kantud nõukogu otsusega toetust saavate lavastuste nimekirja. Samuti toetatakse maapiirkondade laste ja noorte teatrireise statsionaari, kui lavastust ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik maakonda viia.

Lisainfo

Taotluste esitamise tähtajad 31.01.2023, 31.05.2023 ja 31.08-2023

Taotluse esitamine

Eesti EL välispiiri programmi taotlusvoor

Projekti tegevused peavad panustama piirkonna keskkonnakaitsesse, ettevõtluse ning väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisse, samuti kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetavatesse algatustesse.

Valdkondlikku toetust on piirkondadel võimalik taotleda ka Ukrainast pärit sõjapõgenike kohanemiseks mõeldud tegevuste tarvis.

Taotletav toetus projektis peab jääma vahemikku 50 000 – 300 000 eurot

Toetust saavad taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuselt Eesti programmiala KOVid, MTÜd, riigi- ja omavalitsusasutused ning nende loodud ühendused ja assotsiatsioonid ja haridusasutused.

Lisainfo

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2023. aasta taotlusvoor

Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused.

Toetust saab taotleda vabaühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus, mis on taotluse esitamisel olnud Eesti äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta. Toetust saab taotleda organisatsioon, millel ei ole taotlemise hetkel käimas KÜSKi poolt rahastatud arenguhüppe projekt.

Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Toetuse suurus kuni 4000 eurot. Omafinanseeringut ei ole vaja.

Lisainfo

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 – 31.12.2023.

Taotlusvooru eesmärgiks on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

AVATUD kuni 06.02.2023

esita taotlus

Taotlusvooru eesmärk: toetuse andmise eesmärk on tagada kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele Eestis võimalused hoida sidet ukraina keele- ja kultuuriruumiga kogukondlike tegevuste kaudu.

Toetatavad tegevused. Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ning mille raames korraldatakse ukraina keele ja kultuuri õpet ja/või ukrainakeelseid kultuurisündmusi koostöös ukraina kultuuriseltside, eesti vabaühenduste, kultuuri- või mäluasutuste või raamatukogudega ja/või antakse välja ukrainakeelset laste- ja noortekirjandust.

AVATUD kuni 09.02.2023

esita taotlus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused: 
1)    rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
2)    tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
3)    ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
4)    välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
5)    loodud on koostöövõrgustik  rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
6)    noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

AVATUD kuni 13.02.2023

esita taotlus

Programmi „Prosperous Future“ üldine eesmärk on toetada Põhjamaade organisatsioonide koostööd, et luua keskkonnahoidlik, demokraatlik ja säilenõtke regioon vabaühendustega Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning Ukraina, Valgevene ja Venemaaga seotud sõltumatute partneritega, olles kooskõlas Põhjamaade Ministrite Nõukogu visiooni ja strateegiliste prioriteetidega.

AVATUD kuni 15.02.2023

esita taotlus

Toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste kaudu.

AVATUD kuni 16.02.2023

esita taotlus

Eesti Kultuurkapitali I taotlusvoor 2023

Kultuurkapitali ülesanne on toetada

 • kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte loomingulisi ühendusi
 • kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid
 • kunsti- ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamist
 • kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist
  silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi (elutöötoetused) või nende surma puhul nende perekondi
 • riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist

AVATUD kuni 20.02.2023

esita taotlus

Kohalikud solidaarsusprojektid

Kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on motiveerida noori vanuses 18-30,a  märkama ja lahendama oma kodukoha probleeme.

Solidaarsusprojekt aitab Sul:

 • panustada Sind ennast puudutavate probleemide lahendamisse kohalikul tasandil;
 • arendada oskuseid ja saada uusi teadmisi, mida saad hiljem kajastada ka enda CV-s;
 • anda panuse paremasse maailma.

AVATUD kuni 23.02.2023

esita taotlus

Erasmus+ õpirändeprojektid

23.veebruari taotlusvoorus saab esitada taotlusi noorte ja noortevaldkonnas töötajate õpirändeprojektideks. Uuendusena laieneb Erasmus+ 2023. aastal ka spordivaldkonda ning õpirändele saavad minna ka treenerid.

AVATUD kuni 23.02.2023

esita taotlus

Taotlusvooru eesmärk
Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused
Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis ja/või antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

AVATUD kuni 27.02.2023

esita taotlus

USA saatkonna toetus Ukraina pagulastele suunatud tegevustele

Potentsiaalsed projektid, mis toetavad Ukraina pagulaskogukondi, võivad keskenduda:

 • kohalike kogukondade või Eesti vabaühenduste abistamine Ukrainast pärit pagulaste eluasemepuuduse lahendamisel;
 • Sotsiaalteenuste pakkumine, sealhulgas tervishoid, õigusnõustamine, psühholoogiline tugi ja haridus;
 • Koolitus, sh keeleõpe pagulastele nende tööleasumise ja Eesti ühiskonda integreerumise toetamiseks;
 • Võrdse juurdepääsu edendamine kaitsele, abile ja muudele lahendustele puuetega pagulastele, sotsiaalselt haavatavatele pagulastele, LGBTQI+ pagulastele ja teistele haavatavatele pagulasrühmadele;
 • Kodanikuühiskonna ja ühingute loomise edendamine pagulaste seas;
 • teabe vaba liikumise hõlbustamine (sealhulgas sõltumatu meedia toetamine) pagulasrühmadele ja/või desinformatsiooni vastu võitlemine;
 • Riikliku pagulaspoliitika ja -plaanidega, pagulaste õiguste, teenuste ja integratsiooniga seotud avalik haridus ja propageerimine (sh kodanikuharidus);
 • Konfliktide lahendamine või inimõiguste kaitse ja sallivuse edendamine;
 • Inimkaubanduse ja korruptsioonivastane võitlus.

AVATUD kuni 04.03.2023

esita taotlus

Erasmus+ koostööprojektid

Koostöörprojekte saab läbi viia erinevatel haridustasemetel ja noorsootöö valdkonnas.

AVATUD kuni 22.03.2023

esita taotlus

Linnade võrgustiku projektid on kodanikele suunatud, võrdõiguslikkust edendavad, tulevikku vaatavad ja lahenduskesksed. Eelkõige on oodatud projektid, mis on kaasahaaravad noorema põlvkonna jaoks. Projektid võivad põhineda näitkeks kodanike arvamuste tulemustel ja viia aruteludeni konkreetsete viiside üle, kuidas luua demokraatlikum liit, võimaldada kodanikel uuesti ELiga suhelda ja arendada tugevamat omavastutuse tunnet Euroopa projekti suhtes.

AVATUD kuni 19.04.2023

esita taotlus

Toetuse eesmärk on toetuse andmine kodanikuühiskonna organisatsioonidele (kohalikud, piirkondlikud, riiklikud ja riikidevahelised organisatsioonid), et edendada ja kaitsta Euroopa Liidu väärtusi.

Projektiteemad, mida rahastatakse, jaotuvad omakorda viie alateema alla:

Teema 1: Euroopa Liidu põhiõiguste harta teadlikkuse tõstmine
Teema 2: Kodanikuruumi tugevdamine
Teema 3: Strateegilised kohtuvaidlused
Teema 4: Vihakõne ja vihakuritegude vastu võitlemine
Teema 5: Vilepuhujate kaitset soodustava keskkonna toetamine

AVATUD kuni 24.05.2023

esita taotlus

Toetuse eesmärk on toetada võrdõiguslikkuse laiaulatuslikku ja valdkondadevahelist lähenemist. Toetusmeetmed on loodud diskrimineerimist ennetavate ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks, sallimatuse, rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemiseks.

AVATUD kuni 19.06.2023

esita taotlus

Euroopa Liidu poolt rahastatav „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm“ ehk “Citizens, Equality, Rights and Values programme” (CERV), pakub erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

SAABUVAD TAOTLUSVOORUD

Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks

Info tulekul

Eelinfo

Info tulekul

Eelinfo

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Avatakse 1. aprillil 2023.

Eelinfo

MUUD

Mittetulundusühendused saavad oma tegevustele rahalist tuge küsida erinevatest toetusfondidest. Fondi valimisel ja toetuse küsimisel on kasulik eelnevalt tutvuda selle raha jagamise tingimuste ja fondi üldise eesmärgiga.

Eesti-sisesed toetusvõimalused

 • Eesti Kultuurkapital (KULKA)
  Eesmärk: kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu
 • Eesti Rahvakultuuri Keskus 
  Eesmärk: Rahvakultuuri Keskus tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise rahvakultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Rahvakultuuri Keskus haldab rahvakultuurivaldkonna riiklikke toetusprogramme.
 • Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF)
  Eesmärk: heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
 • Haridus- ja Noorteamet
  Eesmärk:
   Varsemalt Sihtasutus Archimedese all tegutsenud programmid Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogramm Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus on kolinud ja uue perioodi tegevusi teeb Haridus- ja Noorteamet
 • Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
  Eesmärk: seista hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri
 • Keskkonnainvesteeringute keskus – Keskkonnateadlikkuse programm
  Eesmärk: hoida tervet elukeskkonda, väärtustada puhast loodust ning jätkusuutlikku arengut
 • Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud
  Eesmärk:
   Siseministeerium soovib siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel edendada kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude läbiviimist.

Hasartmängumaksu vahendid

 • Kultuuriministeerium
  Kultuuriraha jagab Rahvakultuuri Keskus, kes menetleb taotlusvooru „Regionaalne kultuuritegevus“ saabunud taotlusi. Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.Spordi rahastamine – Riik toetab harrastussporti, tippsporti ja noortesporti ja on huvitatud, et Eesti inimeste liikumisharrastus edeneks. Sellel eesmärgil toetab riik mitmesuguseid spordiorganisatsioone ning investeerib spordirajatiste ja liikumispaikade ehitusse ja ka olemasolevate rajatiste ajakohastamisse. Rahastamisega tegelevad Olümpiakomitee ja Kultuuriministeerium.
 • Sotsiaalministeerium
  Väikeprojektide taotlusvoor – Meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projekte hakkab menetlema Riigi Tugiteenuste Keskus. Väikeprojektide taotlusvoor toimub neli korda aastas ja strateegilise partnerluse voor vähemalt kord aastas.Puuetega inimeste ühingute toetuste ja strateegiliste partnerite valimise kord on välja töötamisel
 • Haridus- ja teadusministeerium
  Haridus- ja Teadusministeeriumis pidevat taotlemist ei tule, ministeerium valis välja strateegilised partnerid kolmeks aastaks ning jagas ühe-aastased tegevustoetused
 • Rahandusministeerium
  Senised regionaalsed investeeringutoetused saavad olema edaspidi maakondlike arengukavade elluviimiseks

 

Rahvusvahelised toetusvõimalused

 • Balti-Ameerika Dialoogi programm (BAFF)
  Balti-Ameerika Dialoogi programm on suunatud Eesti, Läti ja Leedu organisatsioonidele eesmärgiga stimuleerida rahvusvahelist ideedevahetust ja koostööd Balti riikide ning USA organisatsioonide vahel. Programmi on oodatud kandideerima organisatsioonid, kes soovivad kutsuda neile huvipakkuvatel ja olulistel teemadel oma ala spetsialiste USA-st Eestisse (Lätti, Leetu) esinema
 • Euroopa Komisjoni toetused
  Euroopa Komisjon annab toetuste vormis otseseid rahalisi eraldisi nende projektide ning organisatsioonide jaoks, kes edendavad ELi huvisid või aitavad kaasa mõne ELi programmi või poliitika rakendamisele. Toetuste taotlemiseks võivad asjast huvitatud vastata pakkumiskutsetele
 • Teisi Euroopa Liidu struktuurifondide toetusvõimalusi leiad ka portaalist EuroAccess, mis koondab infot enam kui 200-st rahastusvõimalusest nii mittetulundus, äri- ja avalikule sektorile.
 • ERASMUS+
  Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

  • Noored
   Noorte valdkonnas toetab programm noorte oskuste ja pädevuste arendamist läbi aktiivse osaluse, noorootöö kvaliteedi tõstmist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist.
  • Haridus
   Alajaotus toetab uusi võimalusi õpetamise ja õppimise kaasaegsemaks muutmisel; uusi kooli- ja tööelu koostööprojekte; suuremat tähelepanu töös vajaminevatele oskustele.
  • Sport
   Spordi alaprogrammist toetatakse rahvusvahelise mõõtmega tegevusi, mis aitavad kaasa dopinguvastasele võitlusele, sporditulemustega manipuleerimisele ning ennetavad vägivalda ja ebavõrdset kohtlemist spordis. Samuti toetatakse hea juhtimistava ning sportlaste topeltkarjääri edendamist ning rahvaspordiga seotud algatusi.
 • Kodanike, võrdõiguslikkue, õiguste ja väärtust progamm
  Eesmärk: Kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist. Programmi raames rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, laste õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, või rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. Olenevalt taotlusvoorust rahastatakse nii riiklikke kui rahvusvahelisi projekte.
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis
  Eesmärk: tagada Põhja- ja Baltimaade üleilmne konkurentsivõime ning muuta piirkond seeläbi maailmas atraktiivseks nii väärtuste kui ka innovatiivsuse poolest
 • Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF)
  Eesmärk: Fondi üldeesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele ning ühise varjupaiga-, täiendava või ajutise kaitse poliitika ja ühise rändepoliitika rakendamisele, tugevdamisele ja edasiarendamisele, austades seejuures täiel määral Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

 

Tutvu ka TOP 20 rahvusvahelise toetusvõimalusega vabaühendustele fundsforNGOs.org lehelt.

Muud võimalused

Lisaks projektitoetustele on ühingutel võimalik saada abi (nii rahalist kui mitterahalist) ka väljastpoolt avalikku sektorit. Siin on mõned näited, kuidas seda leida:

Hooandja lehel on KÜSKi toel loodud vabaühenduste ühisrahastusplatvormTegemist on platvormiga, kus vabaühendused ning ka lihtsalt aktiivsed kodanikud, kel on soov omaalgatuslikult kogukonna heaks midagi korda saata, saavad oma idee teostamiseks koguda teistelt abivalmitelt inimestelt erinevate suurustega annetuste näol toetust. Kusjuures lisaks rahalisele toetusele saab küsida ka vabatahtlike abi ning erinevaid materiaalseid ressursse.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Swedbank kutsuvad tööandjaid üle Eesti ühinema heategevusliku algatusega Annetame aega ja andma oma töötajatele aastas ühe tasustatud vaba päeva, et töötajad kasutaksid seda heategevuse tegemiseks. See on lihtne ja paindlik mudel ettevõttes heategevusega alustamiseks või juba olemasolevate vastutustundlike tegevuste täiendamiseks.

Eduka alustava ettevõtja teekond

Rahastusvõimalused tegutsevatele ettevõtjatele

Küsi abi toetusmeetmete kohta:

Küsi abi julgesti!

Jefim Aljoškin

tegutsevate ettevõtjate konsultant

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
AVATUD TOETUSMEETMED

Toetus kuni
roheaudit kuni 10 000€, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000€
Omafinantseering
kuni 50%

Eesmärk

Toetada rohemõtlemise sidumist ettevõtja strateegilise missiooniga

Toetus kuni
300 000€
Omafinantseering
kuni 50%

Eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu.

taotlusi saab esitada alates 7. september kell 10 kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

KIK toetab ressursitõhususe saavutamist tööstusettevõtetes.

Toetus kuni
15 000€
Omafinantseering
30% -50%

Toetust saad taotleda oma ettevõtte digitaliseerimise teekaardi koostamiseks.

AVATUD

esita taotlus

Suurim toetus
2 000 000
Omafinantseering
20% – 75%
Taotlusvoorus taotletav toetus peab jääma vahemikku 150 000 kuni 2 miljonit eurot.

Kestus: Kuni 31. märts 2023

Projektiplaanide esitamise tähtaeg eelhindamiseks
on 10.06.2022 kell 16:00.
Taotlusvoor on avatud
18.04.2022 kuni 17.06.2022 kell 16:00.

Digipööre toetus

Eesmärk

toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõtu.

Toetus kuni – 300 000€
Omafinantseering – kuni 50%

Suurim toetus
sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Omafinantseering
vähemalt 35%
Kogu toetussumma
153 000 000

Suurim toetus
Maksimaalne toetussumma ühe taotluse kohta on üks miljon eurot.

Omafinantseering
vähemalt 40%
Kogu toetussumma
7 800 000

Suurim toetus
Maksimaalne toetussumma ühe taotluse kohta on üks miljon eurot.

Omafinantseering
vähemalt 40%
Kogu toetussumma
6 800 000

EESSEISVAD MEEDED

Nimi Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine
Kestus 
Kuni 31. märts 2023
Omaosalus
20% eksperdi tasust,
Maksimaalne toetussumma
10 000 eurot

Kandideerimine teenusesse on lõppenud.

MUUD

Ida-Virumaa MTÜde edulood

Me elame pidevalt muutuvas maailmas. See mis on täna tähtis ja oluline, on homme juba läbikäidud teeosa ja me oleme jälle uuel teel, avastades rõõme ja muresid.

Vabaühendused on tervikliku riigi, tugeva kodanikuühiskonna osa , mille

üks kindlaid tunnuseid on hoolivus. Kedagi ei jäeta üksi. Vabaühendused, võttes enda kanda ülesandeid, mida omavalitsused ei saa täita loovad nii silla riigi ja kodanike vahel.

Me teame hästi Herman Hesse mõttetera, mis väga täpselt sobib iseloomustama vabaühendusi.

”Maailm areneb kui inimesed teevad seda mille jaoks nad on loodud ja mida nende loomus nõuab ning mida nad seetõttu teevad innukalt ja hästi”
____________
Herman Hesse

Miks me vajame edulugusid?

Meie kogumiku edulood tõestavad kahtlusteta eeltoodud mõttetera.

01

Eelkõige selleks, et vaimustuda vabaühenduste juhtide meelekindlusest, eesmärgile pühendumisest, julgusest vaadata tulevikku, vajadusest jagada oma oskusi ja teadmisi meie elukeskkonna parandamiseks .

02

Teiseks leida innustust hindama oma ühendust ja rakendama teiste kogemust.

03

Kolmandaks- kui me ei räägi oma edulugusid- ei saa me ka aru, kui suur jõud on tahtel, avarapilgulisel meid ümbritseva märkamisel ja eesmärgikindlusel.

Maakonnas on sadu edulugusid. Edulugude loetelu täieneb pidevalt. Kui tunned, et mõni Sinu abiga loodud lahendustest võiks kuuluda nende hulka, siis anna sellest meile teada. Tutvustame seda teistelegi. 

 • Narva Invaliidide Ühing EENAR
Narva Invaliidide Ühing EENAR
Ljubov Zvereva
tel. +3725511631
ljubov.zvereva@hotmail.com
 • Noorte Vanemate Kool
MTÜ Noorte Vanemate Kool
Tatjana Rudatšenko
tel. +3725533064
www.novakool.eu
 • MTÜ Moeteater GLORIA
MTÜ Moeteater GLORIA

Galina Priymakova
tel. +37258373417
gal-prim@yandex.ru
 • MTÜ Maikelluke-Landõs
MTÜ Maikelluke-Landõs
Ester Repson
tel. +37251991860
 • Muusika-lauluselts Metsakaja
Muusika-lauluselts Metsakaja

Aire Jago
Tel. +37253426186
Aire.jago@hotmail.com
 • MTÜ Logovest
MTÜ Logovest
Natalja Tumanova
tel. +3725259168
nataljatum@hot.ee
 • Seltsing Tammispää Vaim
Seltsing Tammispää Vaim

SirleTomson
sirletomson@hot.ee
 • Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus- Varjupaik

Tel. +37253332627
naistetugikeskus@hot.ee
www.naistetugikeskus.eu
 • MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir
MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir
Ursula Randlaine
Tel. +3725246584
ursula@sunbeam.ee
www.sunbeam.ee
 • Vaivara Sinimägede Sihtasutus
Vaivara Sinimägede Sihtasutus
Ivika Maidre
Tel. +37256474552
Ivika.maidre@vaivara.ee
 • MTÜ Avinurme Naiskoor
MTÜ Avinurme Naiskoor
Kaiel Haav
Tel. +3725239489
kaiel.haav@mail.ee
 • MTÜ Virumaa Koolituskeskusu
Virumaa Koolituskeskus MTÜ
Ivo Okas
tel. +3725535933
ivo.okas@gmail.com
 • Sillamäe Lastekaitse Ühing
Sillamäe Lastekaitse Ühing
Irina Golikova
tel. +37255602993
info@sscw.ee
www.sscw.ee
 • KARU KLUBI
KARU KLUBI
Kirde Aktiivsete Rollimängijate Unioon
Aleksandra Volkova
tel. +37255657253
Sasha.wolkova@gmail.com
 • Mittetulundusühing Pereprojekt
Pereprojekt MTÜ
Rita Ternos
tel. 56467088
ritat@hot.ee
//pereprojekt.jimdo.com/
 • Klubi Patchwork plus
Club Patchwork plus MTÜ
Natalja Kapajeva
tel.  +372 53993703
nkapajeva@mail.ru
 • SOPHIA MTÜ
SOPHIA MTÜ
Sofiia Škola
tel.+37255961689
skolfi@mail.ru
//www.etnoweb.ee/sophia
 • Kiviõli Naisselts
KIVIÕLI NAISSELTS
Imbi Vassiljeva
tel. +37251946638
imbi.vassiljeva@gmail.com
 • Gagarin MTÜ
Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin MTÜ
Juri Raud ja Tatsiana Kupratsevich
tel. +37256498326
info@gagarin.ee
www.gagarin.ee
 • Sa Kiviõli Seiklusturismi Keskus
Sa Kiviõli Seiklusturismi Keskus
Janek Maar
janek@tuhamagi.ee
+3725102704
 • MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts
Kõrtsialuse Küla Selts
Ott Penek
tel. +37253403296
ottpenek@hot.ee
www.kortsialuse.ee
 • Eesti Pitsi Gild MTÜ
EESTI PITSI GILD MTÜ
Olga Kublitskaja
tel. +3725531658
estonianlace@gmail.com
 • TULETORN MTÜ
TULETORN MTÜ
Ida-Virumaa
Ilmar Kangur ja Signe Roost
info@lemmaku.ee
+372 5058115
 • Mürakaru Arenduskeskus MTÜ
Mürakaru Arenduskeskus MTÜ
Lüganuse vald, Ida-Virumaa
Marja-Liisa Rebase ja Kadri Kuusmik
tel. +37256607462
murakaru.arenduskeskus@gmail.com
www.murakaru.net