Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Sotsiaalministeerium: Strateegilise partnerluse rahaline toetamine

Strateegilise partnerluse rahaline toetamine

Strateegiline partnerlus on koostöövorm vabaühendustega. Strateegilised partnerid toetavad ministeeriumi valitsemisala tulemuseesmärkide saavutamist ning panustavad poliitika elluviimisse ja kujundamisse.

Taotlusvoorud kuulutatakse välja kindlate teemade kohta.

2023. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor on avatud 11.09-16.10.2023.

Toetatavad valdkonnad

 1. aastal on võimalik toetust taotleda kuue valdkondliku programmi raames:

1) hasartmängu- ja digisõltuvus;
2) vaimse tervise huvikaitse;
3) psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine;
4) tervislik toitumine ja liikumine;
5) elanikkonna esmaabioskused ja
6) toiduabi.

Toetatavad tegevused ja kasusaajad

Toetatavad tegevused ja tegevustest kasusaajad on valdkondlike programmide lõikes erinevad ning need on välja toodud määruse peatükis nr 4 „Valdkondlikud programmid ja nendele kohalduvad eritingimused“.

Eesmärk

Toetust antakse kooskõlas heaolu arengukavaga aastateks 2023–2030 ja rahvastiku tervise arengukavaga aastateks 2020–2030 eesmärgiga soodustada vabaühenduste osalemist sotsiaalvaldkonna ja tervisevaldkonna poliitika kujundamises ja elluviimises.

Eelarve

 • Taotlusvooru kogueelarve on 3 450 000 €. See jaguneb valdkondlike programmide vahel järgmiselt:
 1. hasartmängu- ja digisõltuvus 450 000 €;
 2. vaimse tervise huvikaitse 315 000 €;
 3. psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine 165 000 €;
 4. tervislik toitumine ja liikumine 120 000 €;
 5. elanikkonna esmaabioskused 2 100 000 €;
 6. toiduabi 300 000 €.
 • Toetuse maksimaalne suurus võrdub taotlusvooru eelarvega, v.a toiduabi programm, kus toetuse maksimaalne suurus ühe programmi kohta on 50 000 € ühe aasta kohta ehk 150 000 € projekti kohta.
 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 1% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu kohustus ei kehti osale, mida makstakse välisprojekti omafinantseeringu katmiseks.

Tegevuse kestus

 • Projekti elluviimise periood on ajavahemik, millal tehakse projekti tegevused ning tekivad projekti elluviimisega kaasnevad kulud.
 • Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui 01.01.2024. Projekti tegevused peavad kestma 2026. aasta detsembrini. Erandiks on tervisliku toitumise ja liikumise programm, mille puhul peavad projekti tegevused kestma 2025. aasta detsembrini.

Lisainfo Sostsiaalministeeriumi kodulehel