Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Integratsiooni Sihtasutus toetab lõimumisele suunatud kultuuri- ja spordialgatusi

Integratsiooni Sihtasutus pakub toetust algatustele spordi- ja kultuuri vallas, mis soodustavad erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevast suhtlemist ning koostegevusi. Taotlused on oodatud juriidilistelt isikutelt ja kohalikelt omavalitsustelt 27. veebruarini. 

„Eesmärk on luua soodne pinnas kultuuritegevustele ja spordiüritustele, mis toovad erineva emakeele ning kultuuritaustaga inimesed neile südamelähedastel teemadel suhtlema ja koos tegutsema,“ ütles kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing. „Ühised elamused innustavad inimesi tihedamaid kontakte looma ning üksteist mõistma.“

Algatused, mille teostamiseks saab toetust taotleda, peavad pakkuma erineva kultuuritaustaga inimestele elujõulisi ühistegevusi spordi- või kultuurivaldkonnas, tagama nende toimivat koostööd ning suurendama eesti kultuurist ja inforuumist osasaamist.

Juriidiline isik või kohalik omavalitsus saab taotleda toetust summas alates 1 000 eurost kuni 10 000 euroni. Algatuste toetamiseks on Kultuuriministeeriumi eelarves ette nähtud kokku 100 000 eurot.

Täpsem info toetuse taotlemise ja saamise tingimuste kohta on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Foto: Vaba Lava suvine sündmustesari Linda 2 kultuurihoovis Narvas: taasiseseisvumispäeva kontsert

Narva-Jõesuu noor Daria Dmitrijeva sai Aasta Vabatahtliku tiitli

President Alar Karis andis 20. jaanuaril Tallinna botaanikaaias üle kodanikuühiskonna 2022. aasta tegijate ja aasta vabatahtlike tunnustused.
Aasta vabatahtliku tunnustust teiste seas vääris ka Narva-Jõesuu noor Daria Dmitrijeva. Daria on 19-aastane noor, kes on tegutsenud mitmes noorteorganisatsioonis. Noorteinfoportaalis Teeviit kirjutab ja toimetab ta artikleid, koostab venekeelseid uudiskirju, lisaks on ajalehe “Noorte Ekspress“ peatoimetaja. Daria on olnud ka Lastekaitse Liidu noortekogu vabavõrgustiku liige ning aktiivne Narva-Jõesuu noortevolikogu liige ja multimeediaspetsialist. Daria on meeskonnas asendamatu, tema positiivne suhtumine motiveerib ka teisi ja tema ideed viivad edasi.
Tunnustamist korraldab Vabaühenduste Liit koostöös siseministeeriumi, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Eesti Vabariigi presidendi kantseleiga.
Allikas 
Foto: Põhjarannik

Uus taotlusprogramm “Prosperous Future” kodanikeühenduste koostööks piirkonnas

Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) on alates 2006. aastast viinud ellu toetusprogramme, et toetada koostööd Põhjamaade kodanikuühiskonna ja Läänemere piirkonnas, sealhulgas Valgevenes ja Venemaal tegutsevate organisatsioonide vahel valdkondades, mis pakuvad vastastikust huvi. 2022. aasta veebruarist on aga koostöö tingimused Venemaa ja Valgevene organisatsioonidega märkimisväärselt muutunud. Seetõttu on programm viidud vastavusse uue geopoliitilise olukorraga ning lisatud on võimalus kaasata sõltumatuid partnereid Ukrainast.

Programmiga „Prosperous Future“ soovib PMN endiselt võimaldada ja tugevdada inimeste koostööd regioonis, toetades kodanikuühiskonna ja demokraatia arengut kestliku ja säilenõtke ühiskonna poole kooskõlas PMNi visiooni ja strateegiliste prioriteetidega.

Eesmärk
Programmi „Prosperous Future“ üldine eesmärk on toetada Põhjamaade organisatsioonide koostööd, et luua keskkonnahoidlik, demokraatlik ja säilenõtke regioon vabaühendustega Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning Ukraina, Valgevene ja Venemaaga seotud sõltumatute partneritega, olles kooskõlas Põhjamaade Ministrite Nõukogu visiooni ja strateegiliste prioriteetidega. Meie visioon on, et 2030. aastaks on Põhja- ja Baltimaade piirkond kõige kestlikum ja paremini lõimunud piirkond maailmas.

Tingimused

Kõik projektid peavad keskenduma vähemalt ühele järgnevatest prioriteetidest:

• keskkonnahoidlik regioon – üheskoos edendame ühiskonna rohepööret ning püüdleme süsinikuneutraalsuse, säästva ringmajanduse ja bioressursipõhise majanduse poole;
• konkurentsivõimeline regioon – üheskoos edendame piirkonnas rohelist majanduskasvu, mis põhineb teadmistel, uuendustel, liikuvusel ja digitaalsel lõimimisel;
• sotsiaalselt kestlik piirkond – üheskoos edendame kaasavat, võrdset ja omavahel seotud regiooni, kus kehtivad ühised väärtused, toimub tugevam kultuurivahetus ning valitseb suurem heaolu.

Lisaks peaks iga projekt hõlmama vähemalt ühte, aga mitte rohkem kui kahte eesmärki strateegiliste prioriteetidega seotud 12 visioonieesmärgist:

Roheline Põhjamaade piirkond:

 • süsinikuneutraalsus;
 • elurikkus;
 • ringmajandus;
 • säästev tarbimine;
 • rahvusvaheline koostöö.

Konkurentsivõimeline Põhjamaade piirkond:

 • uuenduslikkus;
 • tööturud;
 • digiteerimine.

Sotsiaalselt kestlik Põhjamaade piirkond:

 • tervis ja hoolekanne;
 • kaasav üleminek;
 • kodanikuühiskond;
 • sidusus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2023.

Lisainfo ja programmi tingimused

Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: seminar “Avalik ruum”

2023.a alguses toimuvad Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks. Arendusseminaride laiem eesmärk on anda osalejatele ülevaade kohaliku tasandi teenuste, avaliku ruumi ja elamumajanduse arendamise ning muudatuste juhtimise kõige uuematest suundumustest ja tutvustada erinevate piirkondade häid praktikaid. Seminaride praktilises osas tegeletakse kavandatavate regionaalarengu meetmete projektidega, mida on võimalik valmistada ette struktuurivahendite perioodi 2021-2027 meetmetesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“, „Avalike teenuste arendamine“ või „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Seminarid on hea võimalus erinevate osapoolte koostöös arutleda nii omavalitsuste prioriteetide kui ka maakonnaüleste teemade üle.

Seminaride teemad:

1. Kohalikud teenused (Mihkel Laan, Jaan Urb), 12.-13. jaanuar 2023 – registreerumine lõppenud
2. Avalik ruum (Jiri Tintera, Kaie Kuldkepp, Anto Aasa), 16.-17. veebruar 2023
3. Elamumajandus (Kaie Enno, Keiti Kljavin, Johanna Holvandus), 23.-24. märts 2023
4. Muudatuste juhtimise alused (Jaan Urb), 20.-21. aprill 2023

Osalejatel on võimalik osaleda mitmel erineval arendusseminaril ja igale seminarile toimub registreerimine eraldi.

Seminaril tagatakse soovijatele tõlge eesti-vene-eesti keelesuunal.

16.-17. veebruaril toimuval „Avalik ruum“ seminari eesmärgid on: 

 • suurendada teadmisi strateegilisest planeerimisest, sh kaasavast planeerimisest ehk linnaruumi kavandamisest koostöös kogukondadega;
 • teadvustada süvitsi kvaliteetse avaliku ruumi osiseid – ligipääsetavust, turvalisust, mitmekesisust, keskkonnatundlikkust – ja universaalse disaini põhimõtteid;
 • teada ja tunda linnaruumi kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks ja elamisväärsemaks muutmise – elurikkust suurendavate elementide ja projekteerimise tehnikate kasutamine linnaplaneerimises, liigirikaste alade loomine, loodulike veekogude rajamine jms – põhimõtteid;
 • olla kursis Targa Linna arendamise teooria ja praktikaga ja õppida tundma, kuidas vähendada inimeste ökoloogilist jalajälge keskkonnateadlikuma käitumise, taastuvenergia kasutamise ja kaasaegse tehnoloogia rakendamise kaudu.

Sihtrühm

Seminari „Avalik ruum“ sihtrühma kuuluvad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, kelle tööülesanded või vastutusala on seotud linnaruumi ning üldise arengu teemadega ja arendusprojektide ettevalmistamisega. Samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA (IVEK) töötajad ning Ida-Virumaa linnapiirkondade (Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva linnade) korteriühistute juhatuse liikmed.

Grupi suuruseks on arvestatud kuni 30 inimest.

Toimumise aeg, maht ja koht

Seminar toimub kahel päeval – 16. ja 17. veebruaril 2023 – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppehoones, aadressil Kutse 13, Jõhvi.

Ajakava:
1. päev: 9.45-17.00
9.30 registreerimine
9.45-11.15 koolitus
11.15-11.30 paus
11.30-13.00 koolitus
13.00-13.45 lõuna
13.45-15.15 koolitus
15.15-15.30 paus
15.30-17.00 koolitus

2. päev: 9.00-16.15

9.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 koolitus
12.15-13.00 lõuna
13.00-14.30 koolitus
14.30-14.45 paus
14.45-16.15 koolitus

Seminari teemad
• Mis on avaliku sektori roll ruumiloome suunamisel Euroopa Uue Bauhausi valguses?
• Kuidas tunda ära kvaliteetset linnaruumi? Mis on selle tunnused?
• Mis on elanikkonna kahanemise mõjud linnaruumile ja elanikele?
• Kuidas planeerida kahanevat linna?
• Millised tööriistad on KOV-idel linnaruumi kvaliteedi tõstmiseks?
• Mis on ehituspärandi roll linna planeerimisel, kohta identiteeti tugevdamisel ja inimeste heaolu tõstmisel?
• Linnaruumi kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks ja elamisväärsemaks muutmine (elurikkust suurendavate elementide ja projekteerimise tehnikate kasutamine linnaplaneerimises, liigirikaste alade loomine, looduslike veekogude rajamine jne)
• Avaliku ruumi arendamisel ligipääsetavuse ja universaalse disaini põhimõtetega arvestamine (nii et igas vanuses inimesed saaksid avalikus ruumis iseseisvalt ja turvaliselt liikuda).
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine targa linna kontseptsioonist lähtuvalt.
• IKT levik maailmas, Eesti ning IKT ühiskondlike mõjude geograafilised aspektid.
• Digitaalne lõhe, asukohapõhised teenused, privaatsusriskid.
• IKT kasutamine linnaruumi planeerimisel (suurandmed, sensorid jmt) ja protsesside analüüsil (asukohapõhised teenused, andmekogumine, asjade internet jmt).
Eeltoodud teemade avamine on seminari raames kavandatud praktilisel moel, kus vähemalt pool seminari ajast kulub väljakutsete praktilisele mõtestamisele, sh kaasa võetud projektiideede edasiarendamisele osalejate poolt ning ülejäänud aeg tutvustatakse asjakohaseid uuringuid, statistikat, teenuste kavandamise ja hindamise meetodeid ja tööriistu.

Koolitajad

Jiri Tintera töötab Valga Vallavalitsuses arhitektina. Kõrgharidust omab ta tsiviilehituse ja arhitektuuri alal ning doktoritööd kaitses teemal “Kahanevate linnade elukeskkonna taaselustamine Valga näitel”. Taltechi Tartu Kolledžis viib ta läbi disainistuudiod, õpetades projekteerimist konkreetses asustuskeskkonnas.
Kaie Kuldkepp omab kõrgharidust keskkonnatehnoloogia, urbanistika ja maastikuarhitektuuri erialal. Tema tööde hulgas on häid näiteid pool-avalike ruumide projekteerimisest (Põlva keskväljak, Kopli liinide rannapromenaad, F-kvartali sisehoovid, Tabasalu hariduslinnaku väliruum, Mulgimaa Elamuskeskuse väliruum jms). Ta on töötanud nii kohalikus omavalitsuses, mittetulundus- kui erasektoris.
Anto Aasa on filosoofiadoktor loodusgeograafia alal ja töötab mitmetes ülikoolides. Tema peamised õpetamis- ja uurimisvaldkonnad on informatsiooni- ja kommunikatsiooni geograafia, mobiilpositsioneerimine, tark linn, liikuvus, suurandmete kasutamine jms.

Nõustamine omavalitsustele

Osalevatel kohalikel omavalitsustel on võimalik seminari teemal saada 4 akadeemilist tundi individuaalset nõustamist iga KOV-i kohta. Juhul kui kohalik omavalitsus loobub teenusest või kasutab talle ettenähtud individuaalset nõustamist vähem kui 4 akadeemilist tundi, siis on teistel omavalitsustel võimalik eraldi kokkuleppel tundide arvu suurendada.

Veel oluline:

Seminaril tagatakse soovijatele sünkroon- ja järeltõlge eesti-vene-eesti keele suunal.

Lõunasöögid ja kohvipausid osalejatele on korraldaja poolt organiseeritud.

* Koolituse korraldajal on õigus teha vastavalt vajadusele muudatusi tegevuse läbiviimise, aja ja koha osas, sh otsustada tegevus läbi viia virtuaalselt. Muudatuste korral teavitab koolituse korraldaja osalejaid e-kirja teel.

 

Registreerimine

Seminarile saab registreerida riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) avalikus vaates siin: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.109945  . Juhul kui link ei avane, tuleb viidatud aadress kopeerida oma internetilehitseja aadressireale.
Registreerunu loetakse osalejaks pärast tema sihtrühma kuuluvuse kontrollimist. Kinnitus koolituskoha saamise või selle tagasilükkamise kohta saadetakse e-posti aadressile 2-3 tööpäeva pärast registreerimistähtaja lõppu.

Osalemise tingimused ja seminari maksumus

Arendusseminaril osalemine on sihtrühma kuuluvale registreerunud ja gruppi kinnitatud osalejale tasuta tingimusel, et osaleja osaleb seminaril vähemalt 75% mahus. See võimaldab saavutada seminari õpiväljundid nõutud tasemel.

Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne sündmuse esimest toimumiskorda ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat. Kui gruppi kinnitatud osaleja loetakse katkestajaks, siis esitatakse selle osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses kuni 367,20 eurot (käibemaksuga) ning vastava osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve seminari läbiviijale tasuda.

Seminaril osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

Seminarile registreerudes kinnitab seminaril osaleja, et tema ja tema asutus nõustuvad seminari läbimise tingimustega (sh katkestamisega kaasneva koolituskoha kulu tasumisega) ning osaleja osaleb seminaril mahus, mis on vajalik seminari eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Mida teha, kui pärast kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

Palume teatada kirjalikult mitteosalemisest e-postil Kristin Piik’i (kristin.piik@rtk.ee) vähemalt 5 tööpäeva enne esimese seminaripäeva algust. Kui isik teavitab mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (osaleja asutus, koolituse läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale seminari sihtrühma kuuluv asendaja.

 

Kontaktid

 

Seminari viib Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi tellimusel läbi Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ.

 

Projektijuht Terje Schmidt (AHA Keskuse juhataja). Tel. 51 84 574, terje@ahakeskus.ee, www.ahakeskus.ee (küsimused seminari sisu ja korraldusliku poole kohta).

 

Kristin Piik (Riigi Tugiteenuste Keskuse koolituste haldur). Kristin.piik@rtk.ee, tel. 663 1497 (küsimused seminarile registreerimise kohta).

 

Arendusseminari elluviimist kaasrahastab Euroopa Liit meetme tegevuse „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“ raames ning riiklik kaasfinantseering on tagatud riigieelarvest.

USA saatkond toetab Ukraina pagulastele suunatud tegevusi

Seoses sõjaga Ukrainast enneolematu pagulasvooluga kuulutab Ameerika Ühendriikide Tallinna suursaatkond välja avaliku konkursi Ukraina pagulasi Eestis abistavatele valitsusvälistele organisatsioonidele (MTÜ) ning kodaniku- ja eraorganisatsioonidele taotluste esitamiseks. Ettepanekud oodatakse kõigilt organisatsioonidelt või üksikisikutelt, kes vastavad alltoodud programmi nõuetele. Taotlejad võivad esitada ettepaneku, mis keskendub ühele või mõnele allolevatest teemadest.

Potentsiaalsed projektid, mis toetavad Ukraina pagulaskogukondi, võivad keskenduda:

 • kohalike kogukondade või Eesti vabaühenduste abistamine Ukrainast pärit pagulaste eluasemepuuduse lahendamisel;
 • Sotsiaalteenuste pakkumine, sealhulgas tervishoid, õigusnõustamine, psühholoogiline tugi ja haridus;
 • Koolitus, sh keeleõpe pagulastele nende tööleasumise ja Eesti ühiskonda integreerumise toetamiseks;
 • Võrdse juurdepääsu edendamine kaitsele, abile ja muudele lahendustele puuetega pagulastele, sotsiaalselt haavatavatele pagulastele, LGBTQI+ pagulastele ja teistele haavatavatele pagulasrühmadele;
 • Kodanikuühiskonna ja ühingute loomise edendamine pagulaste seas;
 • teabe vaba liikumise hõlbustamine (sealhulgas sõltumatu meedia toetamine) pagulasrühmadele ja/või desinformatsiooni vastu võitlemine;
 • Riikliku pagulaspoliitika ja -plaanidega, pagulaste õiguste, teenuste ja integratsiooniga seotud avalik haridus ja propageerimine (sh kodanikuharidus);
 • Konfliktide lahendamine või inimõiguste kaitse ja sallivuse edendamine;
 • Inimkaubanduse ja korruptsioonivastane võitlus.

Taotlust võivad esitada:

 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad valitsusvälised organisatsioonid;
 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad kodanikuühiskonna organisatsioonid;
 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad mittetulundusühingud;
 • mõttekojad või akadeemilised institutsioonid;
 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad eraorganisatsioonid;
 • Riiklikud ja eraharidusasutused
 • Omavalitsused või kohalikud omavalitsused ja nendega seotud asutused.*

Taotluste esitamise tähtaeg- 4. märts 2023.a.

Loe lisaks

Europe Direct Narva Teabekeskus ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldavad infopäeva Ukraina sõjapõgenikele

Europe Direct Narva Teabekeskus ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldavad infopäeva Ukraina sõjapõgenikele. Infopäev toimub 26. jaanuaril veebikeskkonnas ZOOM. Infopäeval räägitakse selleks miks ja kuidas luua mittetulundusühingut ning kust mittetulundusühing saab küsida rahalist toetust.

Loe lisaks ja registreeru

Integratsiooni Sihtasutus ootab taotlusi rahvusvähemuste kultuuri hoidmise toetamiseks

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele, arendamisele ning tutvustamisele suunatud projektide toetamiseks. Taotlusi saab esitada 13. veebruarini k. a.

„Toetust võib taotleda näiteks rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate ürituste korraldamiseks, rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustavate teabematerjalide väljaandmiseks, koostöö arendamiseks eesti kultuuriseltsidega ja noorte kaasamiseks kultuuriseltside tegevustesse,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing.

Taotlusvooru eelarve on 83 050 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

2022. aastal rahastati 18 rahvusvähemuste projekti. Toetatud projektide hulgas olid näiteks Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaat ja XXIV Foorum, festivalid „Multikultuurne Pärnu“ ja „Eesti rahvaste pärg“, rahvusvaheline laste festival „Kvitõ Ukrainy“.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Foto: panorama.ee

Erasmus+ kutsub noori ja noorsootöötajaid infopäevadele

18. jaanuar – DisoverEU kaasatuse projektide infotund

DiscoverEU on Erasmus+ programmi tegevus, mis annab 18-aastastele Euroopa noortele võimaluse rongiga reisides Euroopat avastada. Selle käigus õpitakse tundma erinevaid kultuure, saadakse uusi tutvusi ning harjutatakse võõrkeeli. DiscoverEU projektide eesmärgiks on võimaldada vähemate võimalustega noortel osaleda DiscoverEU-s sama moodi nagu eakaaslased. DiscoverEU kaastuse projektide raames saavad reisitoestust taotleda organisatsioonid ja mitteformaalsed noorterühmad ainult vähemate võimalustega noortele.

24.jaanuar- Infotund: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevusvõimalused noortele

Infotunnil saab teada, mis on rahvusvaheline noortevahetus või kuidas noorte osalusprojektide või solidaarsusprojektidega kohalikul tasandil positiivseid muutusi ellu kutsuda, siis tule infotundi ja saad teada!

25.jaanuar- Noorsootöötajate õpirände infotund

Noorsootöötajate õpirändeprojektidega rahastatakse noortega töötavate inimeste rahvusvahelisi õppevisiite, töövarjutamisi, seminare ja koolitusi.

Uus taotlusvoor toetab Ukraina põgenike võimalusi hoida sidet oma kultuuriga

Avanes taotlusvoor tagamaks noortele Ukraina sõjapõgenikele võimalust hoida sidet oma keele- ja kultuuriruumiga
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas 9. jaanuaril välja taotlusvooru, millega toetatakse Ukraina sõjapõgenikest noortele ukrainakeelsete kultuurisündmuste korraldamist koostöös ukraina kultuuriseltside, eesti vabaühenduste ja kultuuriasutustega, ukraina keele ja kultuuri õpet ning ukrainakeelse laste- ja noortekirjanduse välja andmist. Taotlusi saab esitada 9. veebruarini k. a. 

„Eesti pakub Ukraina sõjapõgenikele tasuta kohanemiskoolitusi ja A1-tasemel keeleõpet, et neil oleks võimalik Eestis kiiresti kohaneda ja ise oma eluga hakkama saada, kuni tekib võimalus kodumaale naasta. Uue meetmega hoiame elus põgenike ukraina keele ja kultuuripärandiga seotud traditsioone, et nad kodumaale naastes säilitaksid võimaluse jätkata õpinguid või astuda ülikooli. Lõimumispoliitika seisukohalt on tähtis, et ajutise kaitse saajad säilitaksid oma kultuuri ja samal ajal kohaneksid eesti kultuuriruumis,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman. 

„Toetuse eesmärk on tagada kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele Eestis võimalused hoida kogukondlike tegevuste kaudu sidet ukraina keele- ja kultuuriruumiga. Rahvusidentiteedi säilitamine on oluline nii ukraina noorte kohanemiseks Eestis kui ka kodumaale tagasipöördumiseks,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot, maksimaalne summa taotluse kohta on 15 000 eurot. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2023.
Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.
Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.
Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 16.12.2022 määrus nr 21 „Kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks toetuse andmise tingimused ja kord“

Selgusid Ida-Viru vabaühendused, kes saavad KÜSKilt investeeringutoetuse

Selgusid 12 vabaühendust, kes saavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali investeeringutoetuse Ida-Viru maakonnas.

Toetuse eesmärk on anda hoogu võimekatele Ida-Viru maakonnas tegutsevatele vabaühendustele, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Kokku esitati 33 taotlust kogusummas 254 499 eurot. Taotlusvooru eelarve on 90 000 eurot.

Maksimaalne toetuse suurus, mida taotleda sai, oli 9000 eurot. Vabaühenduse omafinantseering peab olema vähemalt 5%.

Programmi tulemused

Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm 2023. aastal

Programmi raames saab küsida toetust tegevusteks, mis toetavad Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotluse esitamise tähtaeg on esmaspäev, 30. jaanuar 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi) aadressile kysk@kysk.ee.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2023.

Toetusprogrammis makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on 7 000 eurotSellele lisaks saab taotleda kuni 3000 eurot arengueksperdi/konsultandi kaasamiseks, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, aitamaks saavutada projekti eesmärki.

Loe lähemalt

Meeleolukaid jõulupühi ja rõõmurohket aastavahetust!

Erasmus+ hariduse valdkonna 2023. aasta taotlusvooru infovebinar

Oodatakse  üld- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektide ja kõikide haridusvaldkondade koostööprojektide taotlejaid 5. jaanuaril 2022 kell 13-16 infovebinarile, et selgitada kõike taotlemisega seotut.

Ajakava:

13.00 – 14.00 Erasmus+ õpiränne täiskasvanuhariduses
14.00 – 15.00 Erasmus+ koostööprojektid kõikides haridusvaldkondades
15.00 – 16.00 Erasmus+ õpiränne üldhariduses

Palun registreeru hiljemalt 3. jaanuaril SIIN. Lingi saadetakse enne sündmuse algust.

Lisainfo: https://eeagentuur.ee/uritused/infovebinar2023/

Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks

2023.a alguses toimuvad Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks. Arendusseminaride laiem eesmärk on anda osalejatele ülevaade kohaliku tasandi teenuste, avaliku ruumi ja elamumajanduse arendamise ning muudatuste juhtimise kõige uuematest suundumustest ja tutvustada erinevate piirkondade häid praktikaid. Seminaride praktilises osas tegeletakse kavandatavate regionaalarengu meetmete projektidega, mida on võimalik valmistada ette struktuurivahendite perioodi 2021-2027 meetmetesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“, „Avalike teenuste arendamine“ või „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Seminarid on hea võimalus erinevate osapoolte koostöös arutleda nii omavalitsuste prioriteetide kui ka maakonnaüleste teemade üle.

Seminaride teemad:

 1. Kohalikud teenused (Mihkel Laan), 12.-13. jaanuar 2023
 2. Avalik ruum (Jiri Tintera, Kaie Kuldkepp, Anto Aasa), I kvartal 2023
 3. Elamumajandus (Kaie Enno, Keiti Kljavin, Johanna Holvandus), I kvartal 2023
 4. Muudatuste juhtimise alused (Jaan Urb), I kvartal 2023

Osalejatel on võimalik osaleda mitmel erineval arendusseminaril ja igale seminarile toimub registreerimine eraldi.

Seminaril tagatakse soovijatele tõlge eesti-vene-eesti keelesuunal.

12.-13. jaanuaril toimuval „Kohalikud teenused“ seminari eesmärk on mõtestada kompleksselt lahti kohalike teenuste arendamisega seonduvad väljakutsed ja võimalikud lahendused Ida-Virumaa kaheksas kohalikus omavalitsuses. Sealhulgas:

 • suurendada omavalitsuse ja laiemalt piirkonna elanike teadmisi oma valla või linna demograafilise seisu ja perspektiivide ning nendest lähtuvalt tulevase teenusvajaduse osas;
 • mõelda läbi ja harjutada teenuste disainimist nende kasutajate ootustest ja soovidest lähtuvalt;
 • toetada vastavate arendusprojektide ettevalmistamist.

Sihtrühm

Seminari „Kohalikud teenused“ sihtrühma kuuluvad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, kelle tööülesanded või vastutusala on seotud kohalike teenuste teemadega ja arendusprojektide ettevalmistamisega. Samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA (IVEK) töötajad ning Ida-Virumaa piirkonna elanikke esindavate kodanikuühenduste ja teenuseid osutavate kodanikuühenduste töötajad ja liikmed, sh juhatuse liikmed.

Grupi suuruseks on arvestatud kuni 30 inimest.

Toimumise aeg, maht ja koht

Seminar toimub kahel päeval – 12. ja 13. jaanuaril 2023Narva Loomemajanduskeskuses Objekt, aadressil Linda 2, Narva. Seminari kogumaht on 16 akadeemilist tundi. Lisaks on seminaril osalenud omavalitsustel soovi korral võimalik saada individuaalset nõustamist.

kava:

 1. päev: 9.30-16.45

9.15                      registreerimine

9.30-11.00          koolitus

11-11.15              paus

11.15-12.45        koolitus

12.45-13.30        lõuna

13.30-15.00        koolitus

15.00-15.15        paus

15.15-16.45        koolitus

 

 1. päev: 9.00-16.15

 

9.00-10.30           koolitus

10.30-10.45        paus

10.45-12.15        koolitus

12.15-13.00        lõuna

13.00-14.30        koolitus

14.30-14.45        paus

14.45-16.15        koolitus

 

Seminari teemad

 • Mis on peamised väljakutsed ja arenguvõimalused kohalike teenuste korraldamisel?
 • Kohalikud teenused ja nõudlus. Kuidas kaardistada ja hinnata teenusvajadust nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis? Rahvastikuanalüüsi ja –prognoosi ning teenusvajaduse prognoosi lähtekohad ja praktilised näited.
 • Teenuste terviklik ja kasutajakeskne disainimine: kuidas kavandada protsessi probleemide
  määratlemisest lahenduste rakendamiseni?
 • Teenuste disainimise tööriistad ja praktikum: probleemide määratlemine; sihtgruppide
  määratlemine, persoonad, ideede genereerimine, valikute tegemine, piloteerimine ja pidev parendamine.
 • Teenuste hindamine ja seire, tulemuste tagasisidestamine. Praktilised näited, ee kasutamine teenuste hindamiseks.
 • Kaasamine ja koostöö KOV-ides ja KOV-ide vahel. Milliseid teenuseid võiks ja on mõistlik
  kavandada laiemas koostöös? Teenuste delegeerimise võimalused ja lahendused.
 • Infotehnoloogia kasutamine KOV-i juhtimises, praktilised näited: IT kasutamine ruumiliseks
  planeerimiseks, arengu kavandamiseks, elanike kaasamiseks jne.

Eeltoodud teemade avamine on seminari raames kavandatud praktilisel moel, kus vähemalt pool seminari ajast kulub väljakutsete praktilisele mõtestamisele, sh kaasa võetud projektiideede edasiarendamisele osalejate poolt ning ülejäänud aeg tutvustatakse asjakohaseid uuringuid, statistikat, teenuste kavandamise ja hindamise meetodeid ja tööriistu.

Koolitaja

Mihkel Laan, Cumulus Consulting OÜ. Mihkel Laan on töötanud regionaalarengu ja kohalike omavalitsuse konsultandina alates 2004. aastast. Kohalike omavalitsuste peamine ülesanne on osutada kohalikke (avalikke) teenuseid, seega on töö kohalike teenuste korraldamisega olnud Mihkli igapäevane ülesanne ligi 19 aastat. Nende aastate jooksul on Mihkel nõustanud suuremat osa Eesti omavalitsusi ning lisaks paljusid maakondlikke organisatsioone arengu kavandamisel, sh kohalike teenuste korraldamisel.

 

Nõustamine omavalitsustele

Osalevatel kohalikel omavalitsustel on võimalik seminari teemal saada 4 akadeemilist tundi individuaalset nõustamist iga KOV-i kohta. Juhul kui kohalik omavalitsus loobub teenusest või kasutab talle ettenähtud individuaalset nõustamist vähem kui 4 akadeemilist tundi, siis on teistel omavalitsustel võimalik eraldi kokkuleppel tundide arvu suurendada.

Nõustamist viib läbi seminari koolitaja Mihkel Laan. Nõustamine toimub projektijuhi ja koolitajaga kokkulepitud ajal ja viisil (nt veebis Zoom või muu virtuaalkeskkonna vahendusel). Nõustamine toimub kuni kolme nädala jooksul pärast seminari toimumist.

 

Veel oluline:

Seminaril tagatakse soovijatele sünkroon- ja järeltõlge eesti-vene-eesti keele suunal.

Lõunasöögid ja kohvipausid osalejatele on korraldaja poolt organiseeritud.

* Koolituse korraldajal on õigus teha vastavalt vajadusele muudatusi tegevuse läbiviimise, aja ja koha osas, sh otsustada tegevus läbi viia virtuaalselt. Muudatuste korral teavitab koolituse korraldaja osalejaid e-kirja teel.

 

Registreerimine

Seminarile registreerimine toimub riigitöötaja iseteenindusportaalis (RTIP).

 • Osalejad, kelle asutused on liitunud riigitöötaja isteenindusportaaliga, peavad end eelregistreerima oma kasutajanimega eelnevalt sisse logides siin: https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/login.
 • Osalejad, kelle asutused ei kasuta riigitöötaja iseteenindusportaali, saavad end eelregistreerida riigitöötaja iseteenindusportaali avalikus vaates siin: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused, otsides andmebaasist üles vastava koolitusmooduli. Juhul kui link ei avane, tuleb viidatud aadress kopeerida oma internetilehitseja aadressireale.

Registreerunu loetakse osalejaks pärast tema sihtrühma kuuluvuse kontrollimist. Kinnitus koolituskoha saamise või selle tagasilükkamise kohta saadetakse e-posti aadressile 2-3 tööpäeva pärast registreerimistähtaja lõppu.

 

Osalemise tingimused ja seminari maksumus

Arendusseminaril osalemine on sihtrühma kuuluvale registreerunud ja gruppi kinnitatud osalejale tasuta tingimusel, et osaleja osaleb seminaril vähemalt 75% mahus. See võimaldab saavutada seminari õpiväljundid nõutud tasemel.

Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne sündmuse esimest toimumiskorda ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat. Kui gruppi kinnitatud osaleja loetakse katkestajaks, siis esitatakse selle osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses kuni 367,20 eurot (käibemaksuga) ning vastava osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve seminari läbiviijale tasuda.

Seminaril osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

Seminarile registreerudes kinnitab seminaril osaleja, et tema ja tema asutus nõustuvad seminari läbimise tingimustega (sh katkestamisega kaasneva koolituskoha kulu tasumisega) ning osaleja osaleb seminaril mahus, mis on vajalik seminari eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Mida teha, kui pärast kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

Palume teatada kirjalikult mitteosalemisest e-postil Kristin Piik’i (kristin.piik@rtk.ee) vähemalt 5 tööpäeva enne esimese seminaripäeva algust. Kui isik teavitab mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (osaleja asutus, koolituse läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale seminari sihtrühma kuuluv asendaja.

 

Kontaktid

 

Seminari viib Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi tellimusel läbi Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ.

 

Projektijuht Terje Schmidt (AHA Keskuse juhataja). Tel. 51 84 574, terje@ahakeskus.ee, www.ahakeskus.ee (küsimused seminari sisu ja korraldusliku poole kohta).

 

Kristin Piik (Riigi Tugiteenuste Keskuse koolituste haldur). Kristin.piik@rtk.ee, tel. 663 1497 (küsimused seminarile registreerimise kohta).

 

Arendusseminari „Kohalikud teenused“ elluviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist perioodi 2014-2020 meetme tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Ida-Virumaast saab moodsa tööstuse lipulaev

Kliimaeesmärkidest, õiglasest üleminekust ja Ida-Virumaast rääkides kiputakse vahel arvama, et see tähendab vaid põlevkivi kaevandamise ja töötlemise lõpetamist, mille Euroopa Liit kinni maksab. Õiglase ülemineku eesmärk meie pikkade traditsioonidega tööstusmaakonnas on aga laiahaardelisem.

Mida õiglane üleminek Ida-Virumaa jaoks tähendab, räägib rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev.

Vabaühenduste 2023. a arenguhüpet ettevalmistav toetus aitab koostada äriplaani või tegevuskava

Unistad, et sinu vabaühendus saaks tuule tiibadesse? Selleks on sul vaja teha üks hoojooks enne lahtihüpet? Plaanid on suured, aga hetkel kõmisevad need vaid sinu peas? Pead oma vabaühenduse arenguvajadusi analüüsima, et koostada tegevuskava või äriplaan, et saaksid valmistuda tõeliseks arenguhüppeks?

Kui need on justkui sinu enda mõtted või need read sind kõnetavad, siis on KÜSK AHE23 ehk 2023. aasta arenguhüpet ettevalmistav toetus mõeldud just sulle! Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused.

Toetust saab taotleda kuni 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole.

Kaasata tuleb arenguekspert väljastpoolt vabaühendust.

NB! Taotlemine ei ole veel taotluste menetlemise infosüsteemis avatud. KÜSKI kodulehel antakse teada, kui saab hakata taotlusi esitama.

Tutvu tingimustega ja valmistu taotluse esitamiseks, mille tähtaeg on juba 3. veebruaril 2023 kell 15.

Kogu info AHE23 lehelt KÜSK koduleheküljel.

KÜSK korraldab eestikeelse infoseminari, kus saad vastuse oma küsimustele: 6. jaanuaril kell 13 Zoomis.

Venekeelne infoseminar toimub 10. jaanuaril kell 15.00.

Eesti EL välispiiri programmi taotlusvoor

Eesti piirialade arengut soodustavatele tegevustele kaasa aitamiseks ja sealsetele kohalikele kogukondadele oluliste ettevõtmiste toetamiseks avati täna, 9. detsembril Eesti EL välispiiri programmi taotlusvoor.

Projekti tegevused peavad panustama piirkonna keskkonnakaitsesse, ettevõtluse ning väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisse, samuti kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetavatesse algatustesse.

Valdkondlikku toetust on piirkondadel võimalik taotleda ka Ukrainast pärit sõjapõgenike kohanemiseks mõeldud tegevuste tarvis.

Taotletav toetus projektis peab jääma vahemikku 50 000 – 300 000 eurot

Toetust saavad taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuselt Eesti programmiala KOVid, MTÜd, riigi- ja omavalitsusasutused ning nende loodud ühendused ja assotsiatsioonid ja haridusasutused.

Loe rohkem programmi veebilehelt

Erasmus+ projektikirjutamise laager ootab osalejaid

Tahaksid kirjutada Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteprojekti? Või oled juba alustanud, aga oled natuke hätta jäänud? Tule projektikirjutamise laagrisse!

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektikirjutamise laager annab osalejatele võimaluse:

 • arendada oma ideest Erasmus+ noortevahetuse, Erasmus+ noorte osalusprojekti või Euroopa Solidaarsuskorpuse kohaliku solidaarsusprojekti taotlus
 • võtta aeg maha ja keskenduda taotluse täitmisele
 • saada nõu ja tuge meie nõustajatelt.

Jaanuari keskpaigas võtab sinuga ühendust meie koolitaja-nõustaja, kellega projektiideed juba vormima hakata, et koostöö laagris oleks eriti sujuv ja edukas.

Laager toimub kolmel päeval Tallinnas, aga kõigil kolmel päeval ei pea kohal olema – tule endale sobival ajal! Selleks, et projektiidee jõuaks eduka taotluse koostamiseni, on soovituslik kõigil kolmel päeval kohal olla. Laager algab reede pärastlõunal ja lõpeb pühapäeva lõunal. Noortegruppe ootame osalema koos täiskasvanud noortejuhiga, kelleks võib olla noorsootöötaja, kooli huvijuht või õpetaja.

Registreerimise tähtaeg 30.01.2023.

Täpsema info laagris osalemise kohta saadame registreerunutele hiljemalt 6.02.2023.

Täpsem info:
Anni Tetsmann
anni.tetsmann@harno.ee
56937745

Maakondlike kultuurisündmuste taotlusvoor 2023

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja maakonnale tuntust toovate ja lisaväärtust andvate traditsiooniliste ja uute kultuuriprojektide taotluste vooru aastaks 2023.

Taotlusi saab esitada 10. detsembrist 2022 -10. jaanuarini 2023 elektroonilisele aadressile ivol@ivol.ee

Maakondlike kultuurisündmuste toetuste korra, taotluse- ja aruande vormi leiate IVOL-i kodulehelt 

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

CERV programmi peagi avanevad voorud toovad kaasa uuendusi

„Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm“ ehk “Citizens, Equality, Rights and Values programme” (CERV) uued avatud voorud kuulutatakse järk-järgult välja perioodil 6. detsembrist 2022 kuni 20. jaanuarini 2023 ja need jäävad avatuks ligikaudu kolmeks kuuks. Toetusi jagatakse summas 172 miljonit eurot taas nelja tegevussuuna raames:

 • kodanike kaasamine;
 • võrdõiguslikkus;
 • vägivalla vastu võitlemine;
 • Euroopa Liidu ühised väärtused.

Tegevussuundade raames on kavas välja kuulutada eraldi voor uutele poliitikateemadele nagu vihakõne ja kuritegevus, vihjeandjate (i.k. Whistle-blower) direktiiv, tehisintellekt ja diskrimineerimine. Selle vooru kogueelarve summa on 16 miljonit eurot. Võrdõiguslikkuse meetmest saab sel korral toetust taotleda kaheks tegevusaastaks ja meetme kogusumma on 20 miljonit eurot.

Daphne tegevuste raames on kindlasti üks voor suunatud kohalikele mittetulundusühingutele, kes töötavad pagulastega ja vägivallaohvritega. Uues voorus on erilise tähelepanu all Ukraina sõja tõttu kannatavad naised ja lapsed, kes vajavad kriisiabi. Toetuse suurus 2023. aastal on 23,4 miljonit ja 2024. aasta voorus 24,8 miljonit eurot.

Eestis annab CERV programmi avanevate taotlusvoorude kohta infot SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vaata ja jälgi informatsiooni veebilehel www.kysk.ee/cerv

Euroopa Liidu poolt rahastatav CERV programm pakub erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

Allikas

Projekti kirjutamine alustavatele MTÜ-dele

Täna toimus venekeelne koolitus “Projekti kirjutamine alustavatele MTÜ-dele”, kus osalesid vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpiti ja harjutati praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.
Koolituse läbiviimist toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Tuletame meelde, et SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse kodulehel saab vaadata toetusvõimalusi MTÜ-dele  ning tulla projektiideega või projektitaotlusega tasuta nõustamisele 

Selgunud on Ida-Viru Aasta 2022 tegusad kodanikud ja parimad vabaühendused

 Selgunud on Ida-Viru Aasta 2022 tegusad kodanikud ja parimad vabaühendused! Vaata, kes on iga kategooria kolm parimat 

Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2022

 • Võitja MTÜ Iga Elu 
 • Nominent MTÜ Äkke Suusaklubi
 •  Nominent MTÜ Maarahvaselts Vanatare

Ida-Viru Parim Eurorahade Rakendaja 2022

 •  Võitja OBJEKT (SA Narva Loomeinkubaator)
 • Nominent MTÜ Vitatiim 
 •  Nominent SA Narva Muuseum

Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2022

 • Võitja MTÜ Õnnelik naine 
 • Nominent MTÜ Kaitstud elu 
 • Nominent SA Narva Linna Arendus

Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2022

 •  Võitja Marina Koreshkova 
 • Nominent Maidu Laht 
 • Nominent Kalev Naur 

Ida-Viru loomemajanduse arendaja 2022

 • Võitja NORF 2022 
 • Nominent Narva Vaba Lava  Kultuurihoovi projekt
 • Nominent Narva Eesti keele maja Filmiakadeemia projekt

Eripreemia

Helena Paist

Õnnitleme kõiki tublisid osalejaid, võitjaid ja nominente! 

Konkursi korraldajateks on Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Europe Direct`i Narva teabekeskus ja Ida-Viru Loomeklaster. Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Ida-Viru Omavalitsuste Liit, Euroopa Regionaalarengufond, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium ja Siseministeerium.

Päästeameti kriisideks valmistumise projektikonkurss (“Ole valmis – kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel”)

2023. aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on oodatud esitama kõik registreeritud mittetulundusühingud.

Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates!

Projektikonkursiga toetab Päästeamet lahendusi, mis aitavad kriisidega paremini toime tulla. Nii ongi võimalik sel viisil parandada kogukonna varude ja vahendite kvaliteeti, aga ka kogukonna liikmete oskusi hädaolukorras toimetada. Samuti on võimalik parandada alternatiivsete sidekanalite abil infovahetust kriisiolukorras. Lisaks sellele on toetuste abil võimalik kiirendada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädas olijad saavad kriisi korral tulla, et saada abi ja värsket infot.

Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädas olijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi. Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsusega ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti ellu viiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.

Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada 31. detsembrini 2022. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.02.2023-30.09.2023.

Päästeameti piirkondlik koordinaator: Ida Päästekeskus (Lääne- ja Ida-Virumaa), Helen Potman, 525 6938, e-post: helen.potman@rescue.ee

Taotlemisvorm ja tingimused

Ühisrahastuse mentorprogramm Ida-Virumaal

Mis?

Ühisrahastuse mentorprogramm annab meeskonnale/isikule praktilised oskused ühisrahastuse
kampaania käivitamiseks. Juhendame ning anname tagasisidet osalejate kampaaniate planeerimise ning läbiviimise kohta. Bootcampid viiakse läbi eesti, vene ja/või inglise keeles, sõltudes osalejate keelte
oskustest. Programmi eesmärgiks on osalejate kampaaniate lansseerimine Hooandja platvormil.
Bootcampide teemad:
1.konsultatsioon: idee kirjeldamine ja sihtrühmade valik
2.konsultatsioon: kingituste valik ja eelarve koostamine
3.konsultatsioon: eduka video võtmekriteeriumid ja turunduse planeerimine
4.konsultatsioon: kampaania lõputegevused

Kus ja millal?

Pitching – 7.12.2022, 17:00-20:00, Vaba Lava Narva kohvik (Linda 2). Esimene bootcamp ehk intensiivne koolituspäev toimub 8.12.2022. Teine ja kolmas toimuvad detsembris 2022- veebruaris 2023 ning neljas aprillis-mais 2023.

Kellele?

Mentorprogramm on mõeldud Ida-Virumaa meeskondadele ja individuaalsetele osalejatele, kes
soovivad viia ellu oma projekti kaasates finantse ühisrahastuse kaudu. Tahad kirjastada raamatut,
laiendada oma kohvikut, salvestada muusikaalbumi, teha mobiilirakenduse, avada spordiklubi – kui su projekt on loominguline, uudne või kodanikualgatuslik, siis olete teretulnud osalema!

Kuidas?

Registreeri pitchingule , tule 7. detsembril Vaba Lava Narva kohvikusse ja esita
lühidalt (2-3 minutit) oma projekt – mida soovid teha, mida loodad oma projektiga saavutada ning milleks vajad rahastust. Pitchida saab eesti, vene või inglise keeles. Samal päeval valime välja 10 meeskonda/isikut, kes saavad juba järgmisel päeval alustada meie mentorprogrammis.

Korraldajad

Korraldaja: Hooandja
Kaasrahastajad: Startup Estonia, Kredex, EAS. Mentorprogrammi viivad läbi Hooandja meeskonnast
äriarendus- ja finantsspetsialist Jelena Žovnikova ning turundusspetsialist Tarieli Lipartia. Pitchingu žüriis on lisaks ka Startup Estonia Ida-Virumaa tegevussuuna projektijuht Elina Dubova.
Hooandja on Balti regiooni suurim (ja sisuliselt ainus) kingituspõhine ühisrahastusplatvorm, kus saavad toetust koguda loomingulised, innovaatilised, kodanikualgatuslikud, ettevõtlusega seotud jt ideed.
Toetuste vastutasuks pakutakse erinevaid kingitusi, ennekõike loodavaid teoseid ja tooteid. Oma 10 tegutsemisaasta jooksul on Hooandja aidanud enam kui 1660 projekti autorit. Üle 172 000 inimese on toetanud projekte kokku rohkem kui 6 000 000 euroga.

KES23 ehk kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurss 2023 nüüd avatud!

Kas sul on kogukond, mida eest vedada? Või on kogukonnal eestvedaja olemas, kes vajab toetust? Vahet ei ole, sest nüüd on eestvedajal võimalus taotleda stipendiumi (KES23).

KES23 on mõeldud inimesele, kelle südameasi on juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi.

Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja toetamine, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja.

Stipendiumi saab taotleda ainult eraisik iseendale.

Kogukond on selle stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.

Taotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023.

Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on maksuvaba.
Taotleja peab esitama taotluse isiklikult kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu  ning taotlusega koos tuleb esitada:

 • stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV);
 • mentori poolt digiallkirjastatud vabas vormis kinnituskiri valmisoleku kohta olla stipendiumitaotleja mentoriks tegevuskava elluviimisel;
 • üks kaaskiri, mille on digiallkirjastanud vähemalt viis kogukonnaliiget, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik.

Kaasata tuleb mentor, kelle taotleja saab valida ise või, miks mitte, valida meie poolt pakutud nimekirjast.

Stipendiumi statuudi aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Kogu info KES23 ehk 2023. aasta kogukonna eesvedaja stipendiumi konkursi kohta siit.

Kogukonna eestvedaja stipendiumikonkursi INFOSEMINAR

Infoseminar toimub 30. novembril 2022 kell 13:00 keskkonnas Zoom.

Link infoseminarile

Küsitlus venekeelse Hea Kodaniku Klubi käivitamiseks

Vabaühenduste Liit lähiajal soovib  viia läbi venekeelse Hea Kodaniku Klubi. Oluline, et teema kõnetaks vabaühendusi, paneks mõtlema ja avaldaks mõju. Selleks palub Vabaühenduste Liit, et annaksite teada, kuidas venekeelsetel vabaühendustel läheb. Eelkõige andke teada mis oleks tugi, mis laseks  venekeelsetel vabaühendustel veelgi tõhusamalt toimida. Ettepanekud teemade ja kõneisikute osas on teretulnud.

Küsimustik

Küsitlus: omatulu teenimine ja avatus uuendustele kodanikeühendustes

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital soovib kaardistada kodanikeühenduste avatust uuendustele ja omatulu teenimise võimekust. Küsimustikule vastamine võtab aega kuni 15 minutit.  Küsimustik 

Siseministeerium kutsub kodanikupäevale pühendatud vestlusõhtule “Minu Ida-Virumaa”

Siseministeerium kutsub osalema vestlusõhtul “Minu Ida-Virumaa”
Kohtla-Järve Kultuurikeskuse kohvikus 23. novembril kell 18-20

Kodanikupäevale pühendatud vestlusõhtul osalevad:

 • Tanja Mihhailova-Saar, laulja
 • Raivo Küüt, Siseministeeriumi asekantsler
 • Anna Farafonova, Narva eesti keele maja juhataja
Vestlusõhtut juhib Julia Rodina.
Vestlusõhul arutame, mis on kodanikutunne ja kodanikuks olemise roll täna ja tulevikus. Koos otsime vastust, kuidas saame ise enda elu ja kodukohta paremaks muuta.
Vestlusõhtu toimub vene keeles. Pakutakse suupisteid.
Tule, kuula ja räägi kaasa!
Registreeri ennast hiljemalt 22. novembril aadressil https://bit.ly/3UHHnkb

Astri ja Fama kaubanduskeskused aitavad Ida-Virumaa MTÜsid annetusi koguda

Heategevus võib ühiskonda muuta, iga inimene saab teha teistele head siin ja praegu. Meie piirkonnas on palju mittetulundusühinguid, kes aitavad teisi tasuta, kuid vajavad ise tuge.

Astri ja Fama kaubanduskeskused kutsuvad Ida-Virumaa vabaühendusi tegema koostööd nende tegevuseks annetuste kogumisel. Kaubanduskeskustesse Astri ja Fama on paigaldatud annetuskastid, mida saavad kasutada Ida-Virumaa MTÜ-d annetuste kogumiseks. Kui teil on idee, milleks teie organisatsioon vajab abi või annetusi, siis see pakkumine on teie jaoks!

Kaubanduskeskused on valmis pakkuma kaste, abistama reklaamiga ja info levitamisega sotsiaalmeedias. MTÜd peavad omakorda võtma kord nädalas annetatud esemeid ja oma poolt ka tegema aktsioonile reklaami.

Koostöö arutamiseks võtke ühendust Nadezhda Prishvitsinaga nadezda@fama.ee, +372 55611177.

Tuletame ka meelde, et 29. november 2022 on annetamistalgude päev, mil kümned vabaühendused üle Eesti korraldavad palju üritusi, et koguda annetusi sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, aga ka julgustada inimesi toetama enda jaoks olulisi valdkondi. Täpsemalt vaata www.annetamistalgud.ee

Investeeringutoetuse saamiseks Ida-Viru maakonnas esitati 33 taotlust

Taotluste esitamise tähtaeg oli 1. november. Selleks tähtajaks laekus KÜSKile Ida-Virumaa vabaühendustelt kokku 33 taotlust, mille kogusumma on 254 499 eurot. Maksimaalne toetuse suurus, mida taotleda saab, on 9000 eurot. Toetusmeetme raames antakse Ida-Virumaa vabaühendusele kokku 90 000 eurot.

Edasi toimub taotluste hindamine. Hindamise tulemused selguvad detsembrikuu teises pooles. Siis anname teada, kes Ida-Virumaa vabaühendustest toetuse saavad.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekt tuleb ellu viia perioodil 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.

Allikas

Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkursile 2022 esitati 63 kandidaati

Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkursile 2022 esitati 63 kandidaati:

 • Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2022-7 kandidaati
 • Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2022- 4 kandidaati
 • Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2022- 18 kandidaati
 • Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2022- 20 kandidaati
 • Ida-Viru loomemajanduse arendaja 2022- 14 kandidaati
Täname, et märkasite silmapaistvaid tegijaid! Võitjad tehakse teatavaks tunnustusüritusel Meresuu Spa Hotellis 24. novembril 2022.a.

Kultuurkapitali maakondlikud ekspertgrupid kutsuvad üles esitama aastapreemiate kandidaate

Maakondlikud ekspertgrupid ootavad 21. novembrini ettepanekuid oma maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks.

 

Välja antakse järgmised preemiad:

Kultuuripärl 2022

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel. Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Kultuuripärli preemiale saab esitada korraga ainult ühe kandidaadi.

 

Ekspertgrupi aastapreemia

Aastapreemiatega tunnustatakse 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid.

Elutööpreemia

Elutööpreemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest.

Elutööpreemia kandidaadiks võib esitada vaid füüsilisi isikuid.

 

Ekspertgrupid ootavad hiljemalt 21. novembriks vabas vormis ettepanekuid vastava maakonna e-posti aadressil, milles peavad olema:

 • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest 2022. aastal;
 • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
 • esitaja kontaktandmed.

 

Enne ettepanekute esitamist palume tutvuda vastava maakonna ekspertgrupi raha jagamise korraga.

Lisainfo: https://www.kulka.ee/uudised/kultuurkapitali-maakondlikud-ekspertgrupid-kutsuvad-ules-esitama-aastapreemiate-kandidaate-2

Avanes taotlusvoor kogukonna kaasamise programmile USAs- CEE 2023-2024

2023.aasta kogukonna kaasamise programmi taotlusvoor, Community Engagement Exchange (CEE) Program application , on avatud ja sulgub 30.novembril 2022.

https://www.irex.org/project/community-engagement-exchange

 

Mis on CEE? See on kodanikuühiskonna kaasamise programm, mis kutsub kandideerima ärksaid kogukonnaliidreid vanuses 21–28, kes töötavad avaliku, era- ja mittetulundussektoris, et lahendada avalikkusele muret tekitavaid probleeme ja parandada kogukonna kvaliteeti.

CEE stipendiaadid osalevad kolmekuulises programmis Ameerika Ühendriikides, kus nad teevad koostööd vastuvõtva organisatsiooniga. Praktikakogemuse ajal töötavad CEE stipendiaadid otse USA kogukonnapõhiste organisatsioonidega, mis on keskendunud sarnastele kodanikuühiskonna probleemidele. Stipendiaadid tugevdavad oma suutlikkustl,  jagavad oma teadmisi ja kogemusi vastuvõtva kogukonnaga. Samuti osalevad nad kõikehõlmavas kodanikuosaluse ja juhtimise õppekavas ning õpivad väärtuspõhiseid lähenemisviise probleemide lahendamisele, mille aluseks on demokraatlikud põhimõtted, koostöö ja kaasamine otsuste tegemisel ning arutelud. Pärast Ameerika Ühendriikides veedetud aega viivad stipendiaadid oma kodukogukondades kuue kuu jooksul ellu tulemustele suunatud projekti, mis keskendub konkreetselt küsimustele, mis on seotud ühega viiest CEE programmi teemast: kodanikudialoog ja rahutagamine, avatud ja osaluspõhine valitsus, naised ja sugu, paindlik ja jätkusuutlik areng ning noorte kaasamine.

 

Lisainfo: https://www.irex.org/project/community-engagement-exchange

KÜSK kutsub vabaühendusi kogemuspäevale

KÜSKi KOGEMUSPÄEV toimub 7. detsember kell 10-17 Tartus V Spas (Kvartali ostukeskuse 4. korrusel)

Huvitavad esinejad ja palju võimalusi omavahel koostöökogemusi vahetada!

Palun tee registreerimisankeedil valik, millises kogemusringis sa pealelõunal osaled soovid:

Kuidas omavalitsus saab vabaühendustele pärituult purjedesse puhuda?
Koostöö ja konkurents teenuste pakkumisel.
Kuidas leida, hoida ja kaotada vabatahtlikke?
Kuidas süüa arbuusi ehk kuidas väikeste sammudega jõuda suure mõjuni?
Sära, särts, sünergia … hea koostööõhkkond.
Ämbrist üle astumine – koostöö kuldreeglid.
Kohanemine eestvedaja(te) ja põlvkondade vahetumisel

Palun vali registreerimisankeedil minikoolitus, millel soovid osaleda:

Vabatahtlike eestvedamine ja kaasamine
Kommunikatsioon – kuidas jõuda oma sõnumiga koostööpartnerite ja liikmeteni?

REGISTREERIMINE 

Osalemine on tasuta.

Lisainfo:
kysk@kysk.ee

Töövarjunädal kutsub vabaühendusi

Töövarjunädalal 14.-18. novembril saab noortele töövarjudele oma tööd ja valdkonda tutvustada. Tuleviku Tegijad kutsuvad üles kõiki vabaühendusi end kirja panema, et noored saaksid ka vabakonnaga paremini tuttavaks. Noortega saab kohtuda oma töökohal või video teel.

Töövarjutamine on üks ühele kohtumine 7.-12. klassi õpilasega või noorega, kes on hetkel oma õpingud katkestanud. Kui kohtute silmast silma, siis võiks õpilasele tutvustada kogu tööpäeva (4-8h). Oluline, et õpilane näeks erinevaid töö aspekte, nt töökeskkonda, saaks aimu töötempost, tutvuks kolleegidega, näeks tööülesandeid jne. Kui kohtute virtuaalselt, siis kestab see 45 minutit ja õpilane valmistab ette 10 küsimust, mida ta sinult vestluse käigus küsib.

Töövarjunädalat korraldavad Junior Achievement EestiEesti Töötukassa ja Tuleviku Tegijad.

KÜSK kutsub vabaühenduste esindajaid projekti kirjutamise koolitusele

Koolitus toimub 24. novembril ja 3. detsembril 2022 kella 10 – 17 Viljandis, Bonifatiuse Gildi maja II korrusel (Väike-Turu 8, Viljandi linn). Lisaks toimub viimane koolituspäev detsembris veebi teel, mille kuupäev lepitakse kokku koolitusel osalejatega 24. novembril 2022.

Koolitusele on oodatud osalema vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.

Koolituse viib läbi Annemai Mägi InterAct Projektid & Koolitus OÜ-st. Loe Annemai kohta lisaks InterActi kodulehelt.

NB! Kuna võib eeldada, et huvi koolituse vastu on suur, siis palume, et ühest vabaühendusest registreeruks koolitusele esialgu 1 inimene. Kui kohti jätkub, anname sellest ühingutele teada.

Registreerimine koolitusele kuni 7. novembrini või kuni kohad täituvad SIIN.
Osalemistasu ei ole.

Lisainfo koolituse kohta:

Annemai Mägi

annemai@interact.ee või

Anneli Roosalu

anneli.roosalu@kysk.ee

Selleks aastaks Ida-Viru MTÜde sügiskool sai läbi

19. oktoobril toimus viimane sügiskooli koolitus, mis oli pühendatud Instagram-ile. Sügiskoolis 2022 MTÜ-d said õppida, kuidas korrektselt ja kaunilt pildistada ja telefoniga väikseid videoid teha, kuidas töödelda oma fotosid erinevate rakendustega, kuidas töötada Canvas ja teha erinevaid kujundusi ning lõppude lõpuks kuidas teha atraktiivseid postitusi sotsiaalmeedias.

Koolitused toimusid tänu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Saksa saatkond toetab ka aastal 2023 ühise kerksuse initsiatiivi raames tsiviilühiskonda, meediat ja haridust tugevdavaid projekte

Saksa saatkond toetab ka aastal 2023 ühise kerksuse initsiatiivi raames tsiviilühiskonda, meediat ja haridust tugevdavaid projekte.

Projektikonkursi alla käivad projektid, mis lähtuvad Joint statement by the Estonian and German Foreign Ministers.

Kui Teil on plaanis viia järgmisel aastal üks tore projekt ja sooviksite seda teha koostöös Saksa saatkonnaga, siis palun täitke ära järgnev vorm ja saatke see kuni 25. oktoobrini 2022 (kaasa arvatud) järgmisele meiliaadressile: pol-301@tall.auswaertiges-amt.de

Võib saata ka rohkem kui ühe projektikirjelduse. Ootame põnevusega Teie projektiideid. Küsimuste korral võtke julgesti ühendust eelmainitud meiliaadressi kaudu.

Harno ootab üle-eestilise noorsootöö nädala projektitaotlusi

Toetusmeetme “Üle-eestiline noorsootöö nädal 2022” raames saab taotleda projektitoetust Euroopa noorte aasta raames üle-eestilise noorsootöö nädala egiidi all toimuvatele tegevustele. Välkvoor on avatud kuni 17.10.2022 ja taotlusvooru eelarve on 80 000 eurot.

Meetme eesmärk on tuua esile noortele suunatud võimalused, pakkuda noortele tegevusi, osalusvõimalusi ja luua noortega töötavatele spetsialistidele võimalusi noorte paremaks toetamiseks ning võimaluste loomiseks vastavalt noorsootöö nädala ja Euroopa noorte aasta eesmärgile ning fookusteemadele.

Taotlemine:
On avatud Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursiveebis aadressil https://konkursiveeb.edu.ee/ 10.10.2022 kuni 17.10.2022 kell 23.59.
Oodatud on tegevused, mis toimuvad nii noorsootöö nädalal, kui ka sellele järgnevalt.

Algas kandidaatide esitamine kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele

𝑨𝒍𝒈𝒂𝒔 𝒌𝒂𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒂𝒕𝒊𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖𝒑𝒂̈𝒆𝒗𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒂̈𝒓𝒈𝒊𝒍𝒆 𝒋𝒂 𝒂𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖 𝒂𝒖𝒏𝒊𝒎𝒆𝒕𝒖𝒔𝒆𝒍𝒆!
Siseministeerium 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖𝒑𝒂̈𝒆𝒗𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒂̈𝒓𝒈𝒊𝒈𝒂 on tunnustatud tegusaid ja hoolivaid inimesi juba 1998. aastast. Aumärk antakse kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest kodanikuhariduse edendamise, vastutustundliku ühiskonnaellu panustamise või kodanikuteadvuse suurendamise eest ühiskonnas.
Lisaks annab Siseministeerium välja ka 𝒂𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖 𝒂𝒖𝒏𝒊𝒎𝒆𝒕𝒖𝒔𝒆. Eelmisel aastal sai aasta kodaniku aunimetuse 𝑰𝒓𝒋𝒂 𝑳𝒖𝒕𝒔𝒂𝒓, kes pälvis tiitli Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professorina vabariigi valitsust nõustava teadusnõukoja töö juhtimise ning koroonaviirusevastase võitluse eest.
Kodanikupäeva aumärgi ja aasta kodaniku aunimetuse kandidaate saavad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid Siseministeeriumi kodulehe kaudu kuni 𝟏𝟎. 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐧𝐢.

Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas

Taotlusvooru aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud. Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot.

Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta.
Taotluste esitamise tähtaeg on 01.11.2022 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Sisse logimiseks palume kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat.
Taotlus koostatakse eesti keeles.

NB! Taotlemise eelduseks on, et vabaühenduse seostab oma eesmärgid kas riiklike, maakondlike, omavalitsuste või külade strateegiate ja arengukavade eesmärkidega.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda ja taotlust koostada SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid. Teenus on tasuta!

KÜSKi nõukogu poolt kinnitatud tingimustega tutvu siin.

Toetuse info KÜSK kodulehel on leitav siit.

INFOPÄEAVA MATERJALID

Kuidas Euroopa Liidu toetused kõige paremini Ida-Virumaa inimesteni jõuaksid?

RTK viis koostöös Rahandusministeeriumiga sel suvel Ida- Virumaal ametnike välitööde raames läbi piirkonna kohaliku elu edendajatele suunatud töötoa, et leida kohaliku omavalitsuse vaatest häid lahendusi uue, 2021-2027 rahastusperioodi toetuste ladusaks ja kasutajasõbralikuks rakendamiseks. Töötoas osalesid ka Viru filmifondi ja Ida-Viru Loomeklastri juht Piia Tamm ning IVEK vabaühenduste konsultant Nadežda Morozova.

Töötoa peamiseks fookuseks oli välja selgitada, kuidas viia Ida-Virumaal kõige tõhusamalt ellu just sealse kogukonna jaoks kõige olulisemaid tegevusi. Ida-Virumaa elu edendamiseks on Õiglase Ülemineku Fondi kaudu suunatud 340 mln eurot toetusi.
Pikemalt loe RTK uudiskirjast  SIIN

Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks

Avatud Eesti Fond kuulutas välja Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) taotlusvooru Eesti vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotlusvooru eelarve on 329 860 eurot, millest 229 860 on mõeldud üleriigiliselt tegutsevatele vabaühendustele ja 100 000 kohalikul tasandil tegutsevatele vabaühendustele.

Tegevustoetus on mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuaktiivsuse edendamine, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja võrdse kohtlemise eest seismine ning keskkonna ja kliimamuutuste teemadega tegelemine. Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 eurot, projektiperioodi kestus on 12–14 kuud. Projektiga saab alustada märtsist 2023 ning see peab olema lõpetatud 30. aprilliks 2024.

Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pikaajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Konkursile on oodatud erinevad vabaühenduste tegutsemisvõimekust edendavad projektid. Oodatud on nii omavahelist koostööd ning organisatsioonikultuuri tugevdavad projektid, kui üldiselt tegevuse läbipaistvust ning vastutustundlikkust arendavad projektid, aga ka uusi teadmisi, oskusi ning inimesi vabakonda kaasavad tegevused.

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Kõiki Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellami sõnul on vabaühenduste toetamine tänases maailma olukorras eriti oluline. “Aktiivne vabakond on terve, demokraatliku ühiskonna üks alustalasid. Aktiivsete Kodanike Fondi kaudu pakutud taotlusvõimalus annab vabaühendustele võimaluse keskenduda oma arenguvajadustele ja see omakorda tugevdab vabakonda ning ühiskonda tervikuna.”

Eelmises taotlusvoorus toetust saanud vabaühenduste projektidega saab tutvuda siin.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. detsember 2022 kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused koos detailse eelarve, partnerluskinnituste (juhul, kui projekt viiakse ellu partneritega), võtmeisikute CV-d ja viimase majandusaasta aruandega tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee. Kõik dokumendid peavad olema ühes digikonteineris, mis on allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Lisainfo:

Ksenia Gutnitšenko

Avatud Eesti Fond

Tel. + 372 5556 3398

ksenia@oef.org.ee

Allikas

Canva koolitus vabaühendustele

5.oktoobril MTÜde sügiskooli ja ettevõtlusnädala raames toimus venekeelne Canva koolitus vabaühendustele. Koolitusel said räägitud nii kujundamise algtõdedest kui vaadatud üle Canva tööriistad. Osalejad said juhendaja käe all kujunduskeskkonna võimalusi avastada ja said vastused tekkivatele küsimustele. Nüüd oskavad MTÜd kujundada reklaami, flaiereid, esitlusi teha tööd Canva meeskonnas jagades faile oma kolleegidega.

Ettevõtlusnädal toimub selle nädala lõpuni, vt kava https://ivek.ee/ettevotlusnadal2022/

Eestikeelne Canva koolitus MTÜdele toimub 12. oktoobril, vt infot https://ivek.ee/events/mtu-sugiskool2022-canva/

Sotsiaalministeerium alustas strateegiliste partnerite otsingut laste heaolu ja õiguste poliitika kujundamiseks ning elluviimiseks

Sotsiaalministeerium alustas strateegiliste partnerite otsingut laste heaolu ja õiguste poliitika kujundamiseks ning elluviimiseks. Kahe aasta peale on tegevusteks ette nähtud kuni 700 000 eurot.

Sotsiaalala asekantsleri Hanna Vseviovi sõnul soovib ministeerium leida strateegilised partnerid laste heaolu, õiguste ja kaasatuse edendamiseks. „Partneritel on võimalus kahe aasta jooksul panustada laste väärkohtlemise ennetamisse, lastele ja peredele suunatud abimeetmete ning lastekaitsetöö arendamisse, samuti seista laste õiguste ja suurema kaasatuse eest ühiskonnas nii teavitus-, koolitus- kui huvikaitsetegevusega,“ selgitas Vseviov.

Vseviov lisas, et sisuka tegevuskava kõrval peab ministeerium oluliseks ka partnerite organisatsioonilist arengut. „Soovime, et laste heaolu eest seisaks rohkem tugevaid ja häälekaid vabaühendusi. Kodanikuühiskonnal on kõikjal maailmas tähtis roll laste heaolu ja õiguste tagamisel.“

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja võib projekti elluviimisse kaasata partnerina Eestis registreeritud juriidilise isiku, riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni. Taotlejalt oodatakse vähemalt kaheaastast ja partnerilt vähemalt üheaastast tõendatavat kogemust laste heaolu või laste õiguste ja kaasatuse edendamisel.

Taotlusi saab esitada 31. oktoobrini. Taotlusi hindavad ja läbirääkimisi peavad sotsiaalministeeriumi erinevate valdkondade spetsialistid. Tegevustega saab alustada kõige varem 1. jaanuaril 2023.

Strateegiline partnerlus on koostöövorm vabaühendustega, mis toetab ministeeriumi valitsemisala eesmärkide saavutamist ning panustab poliitika elluviimisse. Sotsiaalministeerium avas esimese strateegilise partnerluse taotlusvooru 2019. aastal. Heakskiidetud projektide seas olid ka strateegilised partnerlused laste heaolu ja õiguste edendamiseks. Kolmeks aastaks määratud toetus lõpeb tänavu.

Lisainfo ja taotlemine Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Annetamistalgud tulevad 29. novembril

Selle aasta annetamistalgud tulevad 29. novembril. Annetamistalgutelt leiad uusi toetajaid ja liitlasi, kelle abil ja kellega koos saad oma organisatsiooni veelgi rohkem edasi arendada. Annetamistalgud toovad üle-eestilise ja -maailmse algatusena vabaühendused ja nende tegevused tähelepanu keskpunkti. Sinu ühendusel on võimalus liituda tuhandete organisatsioonidega, et koos rohkem head teha ja vabakonda annetusi tuua.

Milliseid talgutegevusi ette võtta?
Talgutele sobivad kõik tegevused, mis aitavad leida uusi annetajaid ning tugevdada sidemeid olemasolevatega. Tahad korraldada mõne varem edu toonud ürituse? Väga hea. Soovid katsetada millegi uue, loova ja pöörasega? Veel parem!

Inimestele meeldib, kui neid kutsutakse peole! Selleks ei pea isegi kõiki inimesi ühte ruumi kokku tooma – viiruste leviku ajal mõtle loovalt ja targalt. Toetajaid aitab kokku tuua teema, mis ühendab. Kutsu kokku nii vanad kui ka uued sõbrad. Mõtle kindlasti eelmistele juhatuse- ja nõukoguliikmetele, vabatahtlikele ja annetajatele, kes on sinu algatuse suurimad fännid. Ühenda annetamistalgud aastalõpu- või jõulukampaaniaga – las annetamistalgud olla kampaania avapauguks.

Registreerimine avatakse oktoobris. Jälgi infot!

Sügiskooli esimesed koolitused on läbi

Sügiskool on iga-aastane koolitussari  MTÜ juhtidele, mis aitab tõsta MTÜ juhtide võimekust organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. 27. ja 28. septembril toimusid kaks esimest koolitust sügiskooli raames: fotolabor eesti ja vene keeles. Koos lektoritega osalejad vaatasid üle telefonikaamerad ja kuidas saab neid kasutada nii, et pilt tuleks tehniliselt kvaliteetne. Koolitused olid praktilised ning osalejad said kohe teha ka praktilised ülesanded: tegid pildid etteantud teemal ning õppisid kuidas saab pilte töödelda telefoni äpide abil. Sügiskool jätkub ning ees on veel eesti-ja venekeelne Canva koolitus ning venekeelnу Instagram koolitus. Vt kava  ja liitu!

Eesti Rahvakultuurikeskuse toetusmeetmete infopäev

Head kultuurikandjad,-hoidjad ja –edendajad nii omavalitsustes kui vabaühendustes!

Kui olete huvitatud Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatavatest kultuuri toetusmeetmetest, mis jagavad pärimusega seotud projektidele riigieelarvelist toetust, siis on see infopäev just Teile!
Kultuuritoetusmeetmete rakendamise kaudu saate kaasa aidata rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja hoidmisele oma kogukonnas, piirkonnas või regioonis.
Selleks, et Teil oleks ülevaade toetuste jagamise põhimõtetest, vajalikest dokumentidest ning nõuetest dokumentide täitmisel, korraldame infopäevi erinevates Eestimaa paikades.
Ida-Virumaa infopäev toimub:
11. oktoobril 2022 kell 11.00 Jõhvi Riigimajas, Keskväljak 1 III korrus

Kohtumisel räägime järgmistest teemadest:
– Üldised põhimõtted riigieelarvelise projektitoetuse rahastamisel
– Regionaalse kultuuritegevuse toetusmeede
– Folkloorifestivalide toetusmeede
– Virumaa pärimuskultuuri toetusmeede
– Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuseks toetusmeede
– Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater maal“ erisused

Toetusmeetmeid tutvustavad toetusmeetmete koordinaatorid Marika Kutser, Merike Soomets, Piret Koorep ja Margit Salmar
Vaimsest kultuuripärandist ja toetuse eraldamisest Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja uuendamiseks räägib Eesti Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonna spetsialist Epp Tamm
Infopäev kestab orienteeruvalt 3-3,5 tundi.
Osalemine on tasuta.

Registreerige osalemine https://forms.office.com/r/75r6rux01C

Küsitlus vabaühendustele

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Integratsiooni Sihtasutus koguvad informatsiooni kaardistamaks, millised on Ukraina sõjapõgenikele tuge pakkuvad Eestis tegutsevad vabaühendused. Ankeetküsitlusega soovitakse välja selgitada, millised on Ukraina sõjapõgenikele tuge pakkuvate Eestis tegutsevate vabaühenduste hinnangul olulised tegevused Ukraina sõjapõgenike toetamiseks Eestis ja millist tuge tegutsemiseks juurde vajatakse. Küsitluse vastuseid kasutatakse sisendina toetusvõimaluste planeerimisel.

Küsimustiku täitmine võtab hinnanguliselt aega 5 minutit.

Küsimustiku leiate siit.

Vastused on oodatud 7. oktoobriks.

Avaneb Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetusmeede

Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

Taotlusvooru 2022. aasta eelarve oli 2 410 000 eurot. Lõplik taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Toetusmeetme määrusega saab tutvuda SIIN ja seletuskiri on leitav SIIT. Toetust saab taotleda Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu.

Avatud Ühiskonna Foorum “Kliimamuutused ja ränne”

Avatud Ühiskonna Foorum “Kliimamuutused ja ränne” toimub sel aastal 29. septembril kell 13–17.30 Tallinnas Fotografiskas koostöös MTÜ Mondoga.

Kliimakriis võis viimastel aastatel korraks koroonapandeemia varju jääda, kuid sellest hoolimata on see jätkuvalt meie aja kõige pakilisem väljakutse. Sündmuse eesmärk on aidata kaasa kliima-, keskkonna- ja rändealase kirjaoskuse parandamisele ühiskonnas ning eelkõige anda noortele võimalus oma tuleviku osas kaasa rääkida. Kuna kliima ja ränne on omavahel tihedalt põimunud, vaatame nendele teemadele peale tervikuna.

Peaesinejaks on kanada sotsiaalantropoloog professor Mark Nuttall, kes on uurimistööd teinud Gröönimaal, Alaskal, Kanadas, Soomes, Šotimaal ja Walesis ning keda huvitavad muu hulgas ilmastiku ja kliima antropoloogia ja keskkonnaajalugu, keskkonnamuutused ning identiteedid ja piirialad.

Professor Mark Nutalliga vestleb Eesti Vabariigi endine president Kersti Kaljulaid ning sellele järgneb arutelu, kus lisaks Mark Nuttallile osalevad veel Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi diplomaatiline vanemnõunik Anthony Agotha, ettevõtja ja jätkusuutliku investeerimisplatvormi Grünfin asutaja Triin Hertmann ning Eesti kliimaaktivist Kertu Birgit Anton. Arutelu juhib inimgeograaf ja Tallinna Tehnikaülikooli rohelise ülemineku prorektor professor Helen Sooväli-Sepping.

Foorumi teine osa keskendub noorte kliimaaktivismile. Uurime, et mis motiveerib noori globaalsetes küsimustes, nagu kliimamuutused ja ränne, midagi ette võtma ja milline aktivism võib tuua ühiskonnas muutusi. Kuidas tulla toime hirmu ja ärevusega, mis võivad ümbritseda kliima- ja rändeküsimusi ning kuidas luua positiivseid tulevikuväljavaateid. Samuti seda, kas segaste sõnumite ajastul peaks kliimaõpetus olema osa iga kooli õppekavast. Arutelu juhib laulja ja muusik Marten Kuningas.

Foorumi töökeeleks on inglise keel sünkroontõlkega eesti keelde ning sündmust on võimalik jälgida ka Facebooki otseülekande vahendusel.

Kui soovite sündmusest kohapeal osa võtta, siis palume end registreerida hiljemalt 26. septembriks aadressil: forms.gle/vq48Y1c7BRheRNmT9

Toetus rahvusvahelise kaitse saajate lõimumiseks

Avatud on Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi taotlusvoor, mille kaudu on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust sõjapõgenike abistamiseks. Toetuse eesmärgiks on toetada rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda ja nende osalemist tööturul. Kokku on toetuseks ette nähtud 1,5 miljonit eurot, millele lisandub KOVide omafinantseering. Toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Taotlusvoor on avatud 31. detsembril 2022 kella 17.00-ni või eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Toetust saavad küll taotleda vaid kohalikud omavalitsused, kuid sõjapõgenike abistamisega tegelevatel vabaühendustel on võimalus kohaliku omavalitsusega koostööd teha ja toetuse vajalikkusest märku anda.

Lisainfot leiab RTK kodulehelt.

 

Justiitsministeerium ootab kandidaate kodanikujulguse aumärgile

Justiitsministeerium otsib julgeid inimesi, kes oma tegevusega on hoidnud ära kuriteo, õnnetuse või tõkestanud selle toimumist, aidanud kinni pidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteo- või õnnetuse ohvritele. Samuti on võimalik aumärki anda olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.
Kui Sa tead inimest, kellele võiks tänavu kodanikujulguse aumärgi omistada, siis edasta oma ettepanek märksõnaga „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 23. septembriks aadressil Justiitsministeerium, Suur-Ameerika 1,10122, Tallinn või e-posti teel kart.repponen@just.ee.

Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2) kandidaadi isikukood või sünniaeg;
3) kandidaadi telefoni ja/või meili aadress;
4) põhjendus;
5) asutuse nimi, ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefon, e-posti aadress;
6) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

Kõik laekunud ettepanekud vaatab läbi süüteoennetuse nõukogu ning edastab otsuse justiitsministrile kinnitamiseks.

Vaata lähemalt:

Loe edasi...

KUTSE koolitusele “Mida saan mina teha selleks, et kodukoha arendused kliimamuutusega arvestaksid?”

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub kohalikke ühendusi ja kohaliku elu eestvedajaid koolitusele kliimamõjude hindamisest. Koolitus keskendub sellele, kuidas kohalikul tasandil seista selle eest, et keskkonnamõju (strateegilised) hindamised (KMH/KSH) arvestaksid kliimamuutusega. Näiteks, kui minu kodukohta kavandatakse uut kaevandust või tehakse uut ruumiplaneeringut, mis mõjutab/muudab kohalikku eluolu, siis kuidas ja millisel hetkel saan kaasa rääkida ja mida pean tähele panema, et olla kindel, et plaanitav tegevus ei tõukaks meid praegusest veel sügavamasse kliimakriisi, vaid aitaks sellest väljuda.

Koolitus toimub virtuaalselt 28. septembril kell 15.00-16.30 ja on mõeldud valla, linna või maakonna tasandil tegutsevatele kodukoha hea elukeskkonna eest seisvatele ühendustele (sh nt küla- ja asumiseltsid, kohalikud aktiivsed inimesed, kogukondade eestvedajad) ja aktiivsetele inimestele, eestvedajatele. Koolitavad Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Triin Jäädmaa ning OÜ Steiger keskkonnamõju hindaja Kaie Kriiska.

Koolitus toimub Zoomis, lingi osalemiseks saadame registreerunuile e-postile hiljemalt toimumise päeval. Koolitusele on vajalik registreeruda siin hiljemalt 26.septembril k.a. Koolitus on prii.

Rohkem keskkonnamõju hindamisest, kliimamuutusega arvestamisest selles ja miks see tähtis on, saab lugeda KÕKi veebilehelt k6k.ee/kliimamoju.

Vaata lähemalt:

Loe edasi...

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

Avalduste esitamine läbi e-pria keskkonna toimub 17. – 27. oktoobril 2022. a.

Avalduste esitamine lõpeb 27. oktoobril 2022.a. kell 23:59.

 

Avatud on meetmed:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

Meede 2. Elukeskkonna arendamine

Meede 3. Koostöö ja ühistegevuste arendamine        

Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine

 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupi poolt on 30. detsembril 2022. a .

Projektitoetuse avalduse esitamise aluseks on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia ja Maaeluministri määrus “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”.

Vaata lähemalt:

Loe edasi...

Avanes taotlusvoor Ida-Virumaa spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks

Tänasest on avatud Integratsiooni Sihtasutuse taotlusvoor “Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused”.

Taotlusvooru eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning piirkonna eelisarendamise abil vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise eesmärk on aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti toetada lõimumist Ida-Virumaal eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste abil.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

Toetatavad tegevused

Toetatakse erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, sh balleti-, muusika- ja filmifestivalid, massi- või meeskonnaspordi üritused. Tegemist võib olla nii uus- kui ka korduvüritusega, eelistatud on eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, nt seiklus-, üllatus- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri- või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on projektis osalevate inimeste miinimumarv 1000.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 8.09.2022 – 30.06.2023.

Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba ellu viidud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 165 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 25 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.10.2022 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru infopäev eesti keeles toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 21.09.2022 kell 15.00.

Infopäevadele palume registreeruda aadressil iris.jarv@integratsioon.ee

Infopäeva link edastatakse osalejatele hiljemalt päev enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine nt Skype’is, Zoomis, Teamsis.

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
tel 659 9024
e-post: ave.harsing@integratsioon.ee

Iris Järv
koordinaator
tel 659 9029
e-post: iris.jarv@integratsioon.ee

Ida-Viru MTÜde sügiskool ootab osalejaid

Sügiskool on iga-aastane koolitussari MTÜ juhtidele, mis aitab tõsta MTÜ juhtide võimekust organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

2022.a alguses oli MTÜde seas läbi viidud veebiküsitlus, et uurida, milliseid täiendkoolitusi vajaksid MTÜde juhid.

Tulemused näitasid, et MTÜd soovivad olla “nähtavad” ning näidata oma tegevust atraktiivselt potentsiaalsetele liikmetele, külastajatele, rahastajatele, kaasata tegevustesse noori. Sellest sündisidki selle aasta sügiskooli teemad.

Sügiskoolis 2022 õpite, kuidas:

 • korrektselt ja kaunilt pildistada ja telefoniga väikseid videoid teha;
 • mõista fotograafia olulisust sotsiaalmeedias;
 • töödelda oma fotosid erinevate rakendustega;
 • töötada Canvas;
 • teha atraktiivseid postitusi sotsiaalmeedias.

Vaata koolitusi

Peale sügiskooli  jääb Teie MTÜ tegevus  alati silma!

LHV toetusprogramm “Kes teeb ära?”

LHV remondilaen otsib eraisikuid ja kogukondi üle Eesti, kes soovivad renoveerida avalikult kasutatava objekti (nt hoone, õueala), andes sellele uue elu. LHV remondilaenu toetusfondi suurus on 25 000 eurot. Kandideerimiseks täida projektiplaani vorm ja saada see aadressile remondilaen@lhv.ee hiljemalt 27. septembriks 2022.

Toetusprogrammi tingimused ja projektivorm

KOP: Kohaliku omaalgatuse programm avaneb 1. septembril

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor avaneb 1. septembril, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2022.

Taotlemine toimub läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Eestikeelne infopäev toimub ZOOM keskkonnas 7. septembril kell 15.00. Osalemiseks palume registreerida kuni 6. septembrini.

Programmi tingimused ja juhised.

Lisainfo:

 • Alfred Alt, Kohaliku omaalgatuse programmi menetleja, alfred@ivol.ee, 337 0327
 • Nadežda Morozova, Vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Jõhvi esindus), nadezda.morozova@ivek.ee, 506 7735
 • Tatjana Zamorskaja, Vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Narva esindus), tatjana.zamorskaja@ivek.ee, 5300 6902

26-30.10.2022 rahvusvaheline koolitus „ProjectLab: kuidas maapiirkondade noorsootöötajad saavad kasutada rahvusvahelist noorsootööd pagulaste ja migrantidega töötamiseks“

26-30.10.2022 toimub rahvusvaheline koolitus „ProjectLab: kuidas maapiirkondade noorsootöötajad saavad kasutada rahvusvahelist noorsootööd pagulaste ja migrantidega töötamiseks“ (Eestis)

• Koolitusel tutvustatakse lähemalt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide rahastustingimusi ning antakse võimalus arendada oma idee projektiks. Seejuures on kõigil osalejatel hea võimalus leida rahvusvahelisi koostööpartnereid.
• Seminarile oodatakse kuni 40 osalejat. Oodatud on osalejad nii Euroopa Liikmesriikidest kui ka lähiriikidest nagu Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Ukraina jne, mis annab võimaluse leida partnereid nii inglis- kui ka venekeelseks koostööks.
• Koolituse töökeeleks on inglise keel
• Kandideerimise tähtaeg on 16.09.2022.
• Koolitus toimub Eestis, Tallinnas ning on osalejatele tasuta. Osalejatele kaetakse majutus- ja toitlustuskulud ning väljastpoolt Tallinna saabujatele ka reisikulud.

Lisainfo ja registreerimine

Tulemas on Erasmus+ kui ka Euroopa solidaarsuskorpuse infopäevade maraton

Nii Erasmus+ kui ka Euroopa solidaarsuskorpus ootavad taotlejaid osa võtma selle aasta viimasest taotlusvoorust, mis toimub juba 4. oktoobril kell 13:00. Taotleda saab rahastust nii koostööprojektidele, noortevahetustele, noorte osalusprojektidele kui ka solidaarsusprojektidele ja noorsootöötaja õpirännetele. Esmakordselt saab taotluse esitada ka DiscoverEU kaasatuse suunal, mis viib veel rohkemaid noori reisipassini.

Selleks, et võimalustes paremini orienteeruda on tulemas mitmeid infopäevi, mis ootavad kõiki huvilisi osalema.

 • Noortevahetuste infotund 22.08.2022
 • Noortevahetuste taotlusvormi tutvustav veebiseminar 09.09.2022
 • Osalusprojektide infotund 23.08.2022
 • Osalusprojektide taotlusvormi tutvustav veebiseminar 14.09.2022
 • Noorsootöötajate õpirände infotund 30.08.2022
 • Noorsootöötajate õpirände taotlusvormi tutvustav veebiseminar 15.09.2022
 • Venekeelne ideepahvak 03.-04.09.2022
 • Projektikirjutamise laager 16.-18.09.2022
 • Solidaarsusprojekti infotund 12.09.2022
 • DiscoverEU kaasatuse suuna infotund 13.09.2022
 • Noortevaldkonna koostööprojektide (KA2) nõustamispäev 15.09.2022

REGISTREERIMINE