Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital külastas Ida-Virumaad

29.-30. mail SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital külastas Ida-Virumaa investeeringutoetuse programmi projekte ellu viivaid vabaühendusi. Kokku KÜSK toetuse said 12 vabaühendust, kahe päeva jooksul KÜSK koos vabaühenduste konsultantidega Tatjana Zamorskaja ja Nadežda Morozova külastasid 6 vabaühendust Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Alutagusel:

 • Ayuda Mittetulundusühing-  projekt „Eesti muinasjuttude rada “Muinasjutumets” Päite loomapargis“
 • MTÜ Rõõmukool – projekt „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus Montessori õppevahenditega“
 • Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored – ESN- projekt „Sõrestikmoodulite soetamine ürituste läbiviimiseks Ida-Virumaal“
 • MTÜ Nuti lemmikloomade toetus – projekt „Alustada veebikeskkondi veebipõhiseks konsultatsiooniks veterinaaria piirkonnas ja künoloogia“
 • Mittetulundusühing  Maadaam- projekt „Majutusvõimaluste loomine kogukonnateenuse täiendamiseks“
 • Alutaguse Elulaadikoda MTÜ- Projekt „ Alutaguse Elulaadikoda võimekuse tõstmine sündmuste läbiviimisel“

Toetuse eesmärk on anda hoogu võimekatele Ida-Viru maakonnas tegutsevatele vabaühendustele, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Kõik toetuse saajad

Päästeamet avas taotlusvooru ühistutele keldrite varjumiskindluse parandamiseks

Allikas

Korteriühistud saavad küsida toetust keldrite varjumiskindluse parandamiseks. Aprillis avaldas Päästeamet konkreetsed soovitused korteriühistutele, kuidas olemasolevad keldrid võimalikuks varjumiseks sobilikuks kohandada. Nüüd on võimalik ka taotleda raha näiteks energia varustuskindluse tagamiseks vajalike seadmete nagu generaatorid ja autonoomsed akupangad soetamiseks. Samuti keldriruumide siseviimistluse ja sissepääsude korrastamiseks või uste vahetamiseks.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on muutunud julgeolekuolukord loonud Euroopas uue reaalsuse ja sellest lähtuvalt tuleb ka inimeste elu ning tervise kaitseks varasemast rohkem panustada, seda ennekõike elanikkonnakaitse arendamisel. „Selleks oleme Päästeametile eraldanud 1,2 miljonit eurot esimese taotlusvooru korraldamiseks, millega toetatakse korteriühistuid varjumiskohtade kohandamisel, “ märgib siseminister.

Toetuseks kvalifitseeruvad korterelamud, mis asuvad vähemalt 15 000 elanikuga tiheasustusaladel (Tallinn, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Rakvere, Narva, Viljandi) ja mis on eelkõige aastatel 1950-1990 ehitatud tüüpprojektiga suurpaneelelamud või plokkidest korruselamud. Päästeameti varjumise nõunik Sten-Patrick Kreek rõhutab, et pilootprojekti põhieesmärk on välja selgitada, millised on korteriühistute tegelikud vajadused, kui palju kulub vahendeid erinevat tüüpi korterelamute keldrite varjumiseks kohandamisele ja kuidas riik saab edaspidi paremini toeks olla. „Hiljuti Päästeameti poolt tellitud TalTechi analüüs näitas, et paljude korterelamute keldrite varjumiseks kohandamine vajab vaid mõningast korrastamist ja ehitustöid. See meede ongi hea võimalus kohandada keldrid varjumiseks,“ lisab Kreek.

Taotluse esitamise tähtaeg on 29. september 2023 kell 17.00. Taotlused tuleb esitada Päästeameti e-posti aadressile rescue@rescue.ee. Täiendavat infot taotlusvooru kohta saab e-posti aadressilt varjumine@rescue.ee.

Tingimuste ja taotlusdokumentidega saab tutvuda siin: https://www.rescue.ee/et/juhend/kriisiks-valmistumine-korteriuehistule/keldrite-varjumiskindluse-parandamise-taotlusvoor

Varjumisel eristatakse: „avalik varjumiskoht“ (mõeldud avalikus ruumis olevatele inimestele varjumiseks), „varjumiskoht“ (kodu või tööruumid, kus inimene ohu hetkel on) ja „varjumisruum“ (akendeta, soovitavalt betoon/kivi seintega ruum, näiteks vannituba). Kui avalik varjumiskoht on mõeldud eelkõige inimestele, kes ohuhetkel viibivad linnatänaval, siis ohuhetkel töökohal või kodus viibivad inimesed peaksid paigale jääma ning leidma varjumiseks akendeta ruumi või kelder. Lisaks sõjalisele ohule võib varjumine vajalikuks osutuda erakorraliste ilmastikuolude või ulatusliku õhusaaste korral.

Vabaühenduste konsultandid lõpetasid koosloome koolitusprogrammi

19. mail lõpetasid SA Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid Tatjana Zamorskaja ja Nadežda Morozova Siseministeeriumi poolt tellitud ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali koostöös Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga korraldatud koosloome koolitusprogrammi.

Koolitusprogramm koosnes viiest moodulist ning käsitles koosloome protsessi ja metoodikaid, kogukondade arendamist ja kaasamist ning arengukava koostamise protsessi.

Koosloome metoodika:

 • võimaldab mitme osapoolega koostööprotsesse tõhusalt ellu viia ning loob osapoolte vahel konstruktiivsed suhted.
 • aitab meeskonnal ja partneritel leida uusi lahendusi, kuna põhineb eriarvamuste sünteesil ja kollektiivsel loovusel.
 • soodustab arvamuste paljusust ja võimaldab tänu erinevatele perspektiividele jõuda praktilistele lahendusteni.
 • tänu ühiselt loodud lahendustele tekitab jagatud vastutuse ja omanditunde, mis omakorda soodustab lahenduste sujuvamat elluviimist.

Maakonna arengukeskuste vabaühenduste konsultandid suunavad kohalikke omavalitusis ja kogukondi koostööle ning nõustavad kodanikuühendusi ja –algatusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel nagu:

 •   organisatsiooni asutamine
 •       organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
 •       ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
 •       ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
 •       ühingu projektide nõustamine
 •       organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Alates 2023. aastast toetavad maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu läbi võrgustikupõhise koostöö ning ühise probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

Kodutoetuse 2023. a taotlusvoor lasterikastele peredele on avatud 29.05.-03.07.2023

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (endise nimega SA KredEx) avab 29.05.2023.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 03.07.2023.a.

Toetus on suunatud peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (19 k.a.) last, kes moodustavad ühise leibkonna ja kelle 2022. aastal saadud maksustav tulu leibkonna liikme kohta kuus ei ole suurem, kui 450 eurot.Toetussumma on kuni 10 000 eurot.Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt kodutoetust eraldatud ühe korra, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot.Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt kodutoetust eraldatud ühe korra, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Taotlust saab esitada alates 29.05.2023 KredExi e-teenuste keskkonnast, taotluse allkirjastamiseks on vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus.Taotlusi saab esitada ka e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee või posti teel aadressil Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, Sepise 7, Tallinn, 11415, ümbrikule lisada märksõna „Kodutoetus”, vormid on saadaval alates vooru alguskuupäevast siin. Sihtasutuses kohapeal taotluseid vastu ei võeta.

Toetust saab taotleda:

1) eluruumi ostmiseks, kui perel puudub isiklikku omandisse kuuluv eluruum, see ei vasta tänapäevastele elamistingimustele või on ruumiliselt ebapiisav;

2) ehitamisega seotud tegevusteks, kui leibkonna omandis olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele.Ehitamise all mõeldakse taotleja või tema kuni 15-aastase lapse/laste omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või –võrkude rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.

Loe lähemalt https://www.kredex.ee/et/kodutoetus

KUTSE vabaühenduste arengupäevale 14. juunil kell 11 Tartus Tähtvere Avatud Naistekeskuses

14. juunil 2023 kell 11.00-16.00 toimub Tartus, Tähtvere Avatud Naistekeskuses arengupäev vabaühendustele teemal „Kodanike kaasamine ja osalemine vabaühendustes“. Palun tutvu sündmuse kavaga ja registreeru hiljemalt 6. juunil siin. Sündmus on kõigile tasuta.

Päevakava

10.30 Kogunemine ja hommikukohv

11.00 Tervitused ja tutvumisring

11.30 Pille Rives, Tähtvere Avatud Naistekeskuse juhatuse liige jagab keskuse lugu

12.00 Martin A. Noorkõiv, sihtasutus Domus Dorpatensis ehk DD tegevjuht ja juhatuse liige jagab kuulajaga kogemust ja vastab kolmele küsimusele: Kuidas DD on viimase 10 aasta jooksul vabatahtlikke kaasanud? Kuidas töötajate-vabatahtlike kogukonda luua ja arendada? Mida kogukondlikkus vabaühenduses tähendab?

13.30 lõuna buffee kohapeal

14.30 Katre Tamm, KÜSK kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV koordinaator tutvustab kodanike kaasatuse ja osaluse toetusmeetme avatud taotlusvooru

15.00 Tea Jänes, KÜSK koordinaator tutvustab KÜSK arenguhüppe taotlusvooru

15.20 Kadri Pau, Tartu vabaühenduste konsultant, Tartu Ärinõuandla räägib oma kogemusest vabaühenduste nõustajana

15.40 Küsimused ja vastused. Lõpuring

16.00 Päeva lõpp

Siseministeerium kutsub innovatsioonifondi infotunnile 22. mail kell 13.00

Siseministeerium avab kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvooru, mis annab täiendava võimaluse elanike kaitse tõstmiseks kohalikul tasandil.

Taotlusvooru kogueelarve 2023. aastal on 875 000 eurot ning see avatakse kasutamiseks kohaliku omavalitsuse põhiselt. Iga kohaliku omavalitsuse kohta on määratud maksimaalne toetussumma, mille piires on mittetulundusühingutel (MTÜ) ja/või seltsingutel võimalus taotlusi esitada.

Innovatsioonifondist toetatakse kogukondade elanikkonnakaitse arutelude korraldamist, vajaduste väljaselgitamiseks ja elluviimiseks plaani koostamist, plaani ühist elluviimist KOV ja kogukonna, seltside või MTÜ-de abil või teenuste tellimist ja inventari soetamist.

Näiteks võib fondist küsida toetust kriisimeeskondade ja -rollide plaani koostamiseks, evuakuatsioonikohtade korrastamiseks, seltsimaja varugeneraatori soetamiseks jne.

Tule kuula infotunnis lähemalt, milleks ja kui palju toetust saab küsida! Selgitame toetuse saamise protsessi ning vastame taotluse esitamisega seotud küsimustele.

Virtuaalne infotund toimub 22. mail kell 13.00-14.20. Osalejatele saadetakse MS Teamsi link pärast registreerumist.

Ootame infotunniga liituma kõiki KOV esindajaid, seltse, MTÜ-sid ja aktiivseid kodanikke, kes soovivad saada infot elanikkonnakaitse parandamisest ja kogukonna kriisivalmiduse tõstmise võimalustest.

Euroopa Elamuskeskuse külastamine

15. mail toimus järjekordne üritus Ida-Virumaa venekeelsetele õpetajatele ja õpilastele!
Narva Euroopa Teabekeskus (Europe Direct Narva) korraldas õppereisi Tallinnas asuvasse Euroopa Elamuskeskusesse (Euroopa Elamuskeskus)
Buss oli täis õpetajaid ja õpilasi, kellele väga meeldis interaktiivsete infolaudade kaudu Euroopa institutsioonidega tutvumine, nad said õppida oma otsuseid mõjutama ning teha selfisid, mida sõprade ja teiste külastajatega jagada. Samuti said nad 360° kinos vaadata filmi EL-i ajaloost ja parlamentaarsest demokraatiast ning mängida põnevat puslemängu, et õppida, kuidas EL-is otsuseid tehakse.
Täname osalejaid järgmistest koolidest: Sillamäe Kannuka Kool, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Narva Kesklinna Gümnaasium, Sillamäe Vanalinna Kool, Kohtla-Järve Maleva Põhikool,
Kohtla-Järve Ahtme Põhikool, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool, Erakool “Intellekt”.

Peipsiveere 2023.a taotlusvooru taotluste esitamine

Taotlusvoor on avatud 15. mai – 15. juuni kell 16.30.

Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse e-keskkonnas.

Peipsiveere taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele:

– arendades piirkonna ettevõtluskeskkonda, inimkapitali ja turundust;

– suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesist kasutamist;

– rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu valla Piiri, Tooni ja Saare külas.

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna kohaliku omavalitsuse üksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Projektide elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31.10.2024.

Rahastatakse projekte, mille tegevused on:

– kohapealse ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamine;

– piirkonna elanike täiend- ja ümberõppe ning muu vabahariduse korraldamine lähtuvalt ettevõtjate tööjõuvajadustest;

– traditsiooniliste oskuste säilitamine ja edendamine ning kohalikul ressursil põhinevate ja traditsiooniliste või ökoloogiliste      toodete valmistamise oskuste väljaarendamine;

– piirkonna turundus;

– spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega seotud arengupotentsiaali väljaarendamine ja rakendamine majandustegevuses;

– piirkonda elama asumise kampaania korraldamine ja maale elama asumise kampaania tegevustes osalemine.

Lisaks võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks sihtotstarbelist tegevustoetust mittetulundusühendusele või sihtasutusele, kelle tegevuskohaks on kogu Peipsiveere piirkond ja kelle tegevus on suunatud programmi eesmärgi saavutamisele.

Toetuse suurus projekti kohta on 3 200 kuni 32 000 eurot. Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest. Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmise puhul ei ole oma- või kaasfinantseering nõutav.

Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmist toetatakse, kui välisabi projekt ei lõpe projekti lõpptähtpäevast hiljem, tegevused langevad kokku Peipsiveere programmi tegevustega ja välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui Peipsiveere programmis lubatud maksimaalne toetussumma. Toetuse suurus on kuni 50% minimaalsest välisabi projekti kohustuslikust omafinantseeringust, aga mitte suurem kui 32 000 eurot.

Programmist ei toetata:

– välisabi projekti, mille elluviimiseks kavatsetakse taotleda või eraldada riigiabi või vähese tähtsusega abi;

– investeeringut hoonesse, ruumi ja rajatisse, mida kasutatakse avaliku teenuse pakkumiseks;

– kinnisasja ostu.

Siia vajutades saab taotlusvormile:

NB! Kui kirjutate e-keskkonnas taotlust, vajutage igale küsimärgile, mida vormil näete. Seal avaneb abiinfo.

Riigihalduse ministri 29.03.2023 määrus nr 20 „Täiendava piirkondliku arendustoetuse andmise tingimused ja kord”

Hindamismetoodika

Aruandevorm

Euroopa päeva raames toimus õppereis

Europe Direct Narva teabekeskus ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldasid 9. mail Euroopa päeval bussireisi Ida-Virumaa venekeelsetele MTÜ-dele. Rühm külastas kohti, mis on ehitatud või renoveeritud EL toetustega, sh Sillamäe promenaad, Vasknarva väikesadam, Kauksi rannahoone, Kauksi puhkemajad ja MTÜ Rabatalu saunad ja elamused.

Päev oli väga päikeseline, seltskond suurepärane, osalejad esitasid aktiivselt küsimusi, lahendasid viktoriini ja pildistasid.

Suur-suur aitäh kõigile osalejatele, Eesti EL välispiiride programmile https://www.estoniarussia.eu/   toetuse ja auhindade eest, samuti Svetlana Zaitsevale meie ürituse kajastamise ja fotode eest!

Galerii

Algab konkurss korvpalliväljakute uuendamiseks

3. maist on kõigil kohalikel kogukondadel, omavalitsustel ning aktiivsetel hoovispordi ja korvpalli huvilistel võimalik osaleda konkursil ja parandada oma kodukoha korvpalli mängimise tingimusi.
Korvpall on Eestis üks populaarseimaid spordialasid ning Eestis on üle tuhande korvpalliväljaku. Kahjuks on väljakute olukorda kaardistanud Eesti Korvpalliliidu 3×3 meistrivõistluste projektijuhi  Reigo Kimmeli sõnul paljude väljakute pilt äärmiselt kehv ning need ei vasta enam tänapäevastele nõuetele. „Halvas seisus korvpalliväljakud vähendavad piirkonna noorte võimalusi pallimänguga tegeleda, väheneb huvi spordiala vastu ja kannatavad sportlikud saavutused,” selgitab ta väljakute seisukorra laiemat mõju.
Väljakute seisukorra mure on korvpalli ringkondades kõigile tuttav ning pikka aega korvpalli toetamisega seotud ettevõte Betoonimeister, kelle ridades on samuti palju kossuharrastajaid, võttis probleemi lahendamiseks initsiatiivi ja otsustas teha üle-eestilise konkurssi. Betoonimeistri juhi Kalle Suitslepa sõnul on ettevõtte eesmärgiks väljakute uuendamise konkurssiga hoovispordi arengut toetada ning tõsta korvpalliväljakute kvaliteeti ja parandada sportimisvõimalusi kogukonnas.
Konkurssi “Väljakuta pole kossu” tulemusel tarnib ja paigaldab Betoonimeister viies asukohas üle Eesti 3×3 väljaku jaoks vajaliku betoonkatte.

„Ootame konkursile kõiki, kes soovivad oma piirkonna spordivõimalusi parandada ning olemasoleva korvpalliväljaku renoveerida või uue rajada. Konkursi tulemusena paigaldatakse viies erinevas asukohas üle Eesti 3×3 väljaku jaoks vajalik betoonkate väljaku jaoks ettevalmistatud aluspõhjale,” selgitab Suitslepp.

Konkurss kestab 3. kuni 31. maini. Täpsema info konkursist ja osalemiseks vajaliku sooviavalduse leiab Betoonimeistri veebilehel: https://betoonimeister.ee/korvpall/

Pärast tähtaja lõppu, valib konkursi komisjon laekunud avalduste põhjal välja võitjad. Komisjoni kuuluvad lisaks Betoonimeistri esindajatele ka Eesti Korvpalliliidu esindajad. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt 13. juunil.

Korvpalliliidu eestvedamisel on üle Eesti enam kui 1000 korvpalliplatsi seisukord kaardistatud ja kaardile märgitud: https://basket3x3.ee/courts/
Lisainfo:
press@betoonimeister.ee
Tel 5693 8148

Ida-Virumaa lõimumist edendavad kultuuri- ja spordisündmused saavad riikliku toetuse

Allikas

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Alates 3. maist kuni 24. maini saab taotleda Integratsiooni Sihtasutuselt toetust Ida-Virumaal toimuvatele kultuuri- ja spordisündmustele, mis kaasavad Eesti kultuuriruumi eri keele- ning kultuuritaustaga inimesi.  

„Ida-Virumaal toimub üha rohkem sündmusi, mis rikastavad nii kohalikku kui ka kogu Eesti kultuuri. Tahame anda sellele uue suure tõuke ja toetada täiendavalt ideid, mis kaasavad Ida-Virumaa elanikke ühistesse kultuurilistesse ning sportlikesse ettevõtmistesse,“ ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Riikliku toetuse võivad saada kultuuri- ja spordiprojektid, mis hõlmavad vähemalt kolme sündmust, kaasavad projekti minimaalselt 1500 osalejat ja toimuvad Ida-Virumaal kuni 31. oktoobrini 2024. Selleks otstarbeks näeb tänavune kultuuriministeeriumi eelarve ette 1 000 000 eurot. Taotlusvooru viib läbi ja koordineerib Integratsiooni Sihtasutus.

„Oluline on, et võimalikult paljud ida-virumaalased avastavad uusi võimalusi osaleda Eesti kultuuri- ja spordielus. Loodame, et toetuse najal senistele sündmustele lisanduvad uued traditsioonid, mis tugevdavad suhtlust ja koostööd Ida-Virumaa ning teiste regioonide elanike vahel. Sellele aitab kaasa Ida-Virumaal tegutsevate organisatsioonide kaasamine sündmuste korraldamisse,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev.

Kõnealust toetust saab taotleda omavalitsus või juriidiline isik summas alates 25 000 eurost 200 000 euroni. Integratsiooni Sihtasutus võtab taotlusi vastu alates 3. maist kuni 24. maini 2023. Toetuse taotlemise ja saamise tingimustega on võimalik tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Päästeameti kriisideks valmistumise projektikonkurss (“Ole valmis – kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel”)

Projektikonkursi eesmärk on parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi saavad esitada kõik registreeritud mittetulundusühingud.

Konkursi eelarve on 74 000 eurot. Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Rahastamistaotlusi saab esitada 21. maini 2023. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.06-31.10.2023.

Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsuse ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti ellu viiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.

Päästeameti piirkondlik koordinaator: Ida Päästekeskus (Lääne- ja Ida-Virumaa), Helen Potman, 525 6938, e-post: helen.potman@rescue.ee

Taotlemisvorm ja tingimused

Malevasuvi tuleb taas!

Maleva korraldajal tuleb esitada taotlus Haridus- ja Noorteametile Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu toetused.kul.ee. Taotlusi saab esitada 11. aprill – 5. mai 2023 kell 23.59.

Toetuse eesmärk on toetada malevate korraldajaid noortele turvalise töökogemuse, tööeluga tutvumise ja mitteformaalse õppimise võimaluste pakkumiseks.

Malevasuvi on noortele suunatud projekt, mille kaudu saab noor lepingulise töökogemuse ning omandab uusi teadmisi töösuhete, -keskkonna ning karjääriplaneerimise kohta. Malevasuve taotlusvoorust toetame malevate korraldamist.

Taotlusvooru eesmärk on tõsta töökogemuseta või vähese töökogemusega noorte konkurentsivõimet tööturul. Malevas osalemise kaudu suureneb noorte teadlikkus töömaailmast, tuleviku tööturuoskustest ja karjääriplaneerimisest. Samuti arendab malevas töölepingu alusel saadud turvaline töökogemus ühildatult mitteformaalse õppega noorte üldpädevusi.

Noortele tutvustatakse erinevaid töövaldkondi, neid innustatakse ja toetatakse tööturule sisenemisel ning luuakse võimalused eakaaslaste ja erinevate valdkondade inimestega suhtlemiseks.

Taotlusvoor avatakse aprillis kõikidele malevakorraldajatele: toetatakse ööbimisega ja ööbimiseta malevaid. Toetus on fikseeritud ühe noore ja malevapäeva kohta.

Maleva tegevust korraldatakse pea kõikjal Eestis. Korraldajateks on kohalikud omavalitsused, noorsootöö teenuseid pakkuvad mittetulundusühendused, sihtasutused, ettevõtted jt.

14. aprillil kell 10.00 toimub taotlejatele virtuaalne infotund, kus selgitatakse konkursi tingimusi ja vastatakse küsimustele.
Infotunnile saab registreerida lingil: https://forms.office.com/e/3ZGDfr5djg

Lisainfo:

Kaisa Potter
Noorteosakond
Haridus- ja Noorteamet
Kaisa.potter@harno.ee
5663 8074
626 8909

Võta ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Tasuta e-koolitus elanikkonnakaitse teemal “Kriisis üksi või üheskoos”

20. aprillil kell 18.00 toimub Päästeameti tasuta e-koolitus elanikkonnakaitse teemal „Kriisis üksi või üheskoos?”.

Sel korral arutatakse, kuidas valmistuda kriisiks koos oma korteriühistu või külakogukonnaga. Koolitus on mõeldud korteriühistu elanikele ja juhtidele ning külade kogukondade liikmetele.

Registreeruda saab Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/et/ennetuskoolitused/, kust valige huvipakkuv koolitus ning logige sisse. Pärast registreerumist saadetakse teile link, mille kaudu saate koolitusega ühineda. Koolitus toimub MS Teamsi keskkonnas.

Võta ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Täna algab Teeme Ära egiidi all ühine talgukevad

Täna algab Teeme Ära egiidi all ühine talgukevad, mis kulmineerub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval, 6. mail üle-eestilise Teeme Ära talgupäevaga.

Koostöös Päästeametiga pöörame tänavu tähelepanu keldrite korrastamisele, et vähendada hoonete tuleohtu ning luua võimalused keldrite kasutamiseks hädaolukorras esmase varjumispaigana.

Noorte Laulu- ja tantsupidu tuleb, ja sel aastal jätkuvad igaühe looduskaitsega seotud talgutööd, muuhulgas on kavas muuta koolide ümbrus elurikkaks.

Sauna2023-aasta raames kõlab üleskutse: teeme kõik Eesti saunad korda!

Talguid saab kirja panna ja endale sobiv talgu leida talguveebis teemeära.ee

Võta ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Avaneb Regionaalse kultuuritegevuse toetamise ΙΙ taotlusvoor

Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on II taotlusvoor avatud 15. aprillist kuni 15. maini 2023. aastal. Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotlusi võetakse vastu Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemis. Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saad siseneda SIIT.

Taotlusi saavad esitada nii juriidilised isikud kui äriregistrisse kantud füüsilised isikud.

Toetusmeetme eesmärk on luua võimalusi erinevatest regionaalsetest kultuurisündmustest osasaamiseks. Luues ja säilitades kultuuris osalemist soodustame kultuurielu kestlikkust ja arengut. Projekti tegevustesse tuleb kaasata kogukonda, lapsi ning noori. Ainult nii saame kaasa aidata kogukondliku kultuuritegevuse väärtustamisele ning hoidmisele.
Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 90%.

Toetatakse järgmisi tegevusi, millega
1) korraldatakse kultuurivaldkonna populariseerimiseks siseriiklikke ja rahvusvahelisi kultuurisündmusi erinevates regioonides;
2) viiakse ellu residentuuriga seotud kogukondlikke algatusi;
3) luuakse lastele ja noortele võimalused osalemaks valdkondlikus õppeprotsessis ning kaasatakse neid siseriiklikele ja rahvusvahelistele kultuurisündmustele;
4) korraldatakse haridusliku väljundiga kultuuriprogramme ja laagreid lastele ja noortele;
5) kaasatakse lapsi ja noori kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse;
6) korraldatakse järjepidevusele suunatud maakondlikke laulu- ja tantsupidusid;
7) koostatakse ja uuendatakse Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekandeid;
8) korraldatakse rahvusvähemuste kultuuri tutvustavaid sündmusi ning rahvusvähemuste koostööd ja ühistegevusi eesti kultuuriorganisatsioonidega.

Soovitused taotlejale:
1) tutvu enne taotluse korrektseks esitamiseks määruse ja seletuskirjaga;
2) pööra tähelepanu projekti abikõlblikkuse perioodile, abikõlblikele ja mitteabikõlblikele kuludele.
Dokumentidega tutvu meie kodulehel.
Küsimuste korral helista enne taotluse esitamist taotlusvooru koordinaatorile Piret Koorep 5307 4984 või kirjuta piret.koorep@rahvakultuur.ee

Võtame ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Algasid venekeelsed turundusseminarid vabaühendustele

Mittetulundusühingutele turunduse põhitõdede tutvustamiseks viib Ida-Viru Ettevõtluskeskus Briti Nõukogu Eestis toel läbi venekeelsete veebiseminaride sarja. Esimene infoseminar toimus 6. aprillil.

Läbimõeldud turundus aitab mittetulundusühingutel reklaamida oma tooteid või teenuseid, meelitada oma üritustele, võistlustele jne rohkem vaatajaid. Turundus aitab luua mittetulundusühingu kuvandit, mis aitab olla atraktiivne, sh ka  sponsoritele ja sihtasutustele.

Esimesel infoseminaril osalejad käsitlesid selliseid teemasid nagu positsioneerimine, oma toote või teenuse unikaalsus, väärtuspakkumine, sihtrühm ja klient.

Järgmine seminar toimub 12. aprillil ja on pühendatud erinevatele turunduskanalitele. Seminari täisprogramm ja registreerimine 

See projekt viiakse ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. Lisainfo Briti Nõukogu töö kohta Eestis:

Võtame ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Tunnusta siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid!

Allikas

Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja nende toetajaid.

SISEMINISTEERIUM OOTAB TUNNUSTAMISETTEPANEKUID SEITSMES KATEGOORIAS:
•    AASTA VABATAHTLIK PÄÄSTEKOMANDO VÕI RESERVPÄÄSTERÜHM,
•    AASTA VABATAHTLIK MEREPÄÄSTEÜHING,
•    AASTA ABIPOLITSEINIKE RÜHM,
•    AASTA NAABRIVALVE PIIRKONDA,
•    AASTA SISETURVALISUSE VABATAHTLIKE TOETAJA
•    AASTA VABATAHTLIKE TUGISAMMAS
•    AASTA UUENDAJA

Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu 18. aprillini. Samal leheküljel saab tutvuda ka eelmiste aastate tunnustatud vabatahtlike rühmadega. Laekunud ettepanekute seast tunnustab siseminister hindamiskomisjoni ettepanekul kuni kümmet füüsilist või juriidilist isikut või isikute rühma, kes kalendriaasta jooksul on andnud panuse siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse. Tunnustuse saavad neli vabatahtlike rühma ning üks vabatahtlike tugisammas ja üks uuendaja.

Auhinnatud vabatahtlikud ja nende toetajad tehakse teatavaks 30.mail toimuval pidulikul vastuvõtul.

Lisainfo:

MARI TUPITS

kommunikatsiooninõunik

+372 5854 2608

mari.tupits@siseministeerium.ee

Meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ tutvustavad infopäevad

22.märtsil toimusid Jõhvis ja Narva meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ esialgsete toetuse andmise tingimuste tutvustav infopäevad, kus Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev tutvustas meetme esialgset eelnõu. Ürituse raames arutati läbi ka erinevate ideede sobivust kõnealusesse meetmesse. Meetme eesmärgiks on anda õiglase ülemineku protsessile Ida-Virumaal „inimmõõdet“. Meetmes on oodatud osalema mh MTÜd, sihtasutused, korteri- ja aiandusühistud ning muud taotlejad. Toetust saab taotleda nii pehmeteks projektideks, kui investeeringuteks. Meetme maht on kokku 16,7 mln eurot.

Toetatavad tegevused meetme raames:

 • sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni viljelemine, arendamine ja edendamine;
 • keskkonnateadlikkuse, energiatohususe, taastuvenergia, digitaliseerimise ja ringmajanduse edendamine;
 • võtmeoskuste (sh ettevõtlus- ja roheoskuste) arendamine;
 • kohaliku postindustriaalse identiteedi jäädvustamine, arendamine, mõtestamine;
 • kohaliku ruumilise tööstuspärandi säilitamine, alternatiivsete kasutusviiside arendamine ja avalikes huvides kasutuselevott;
 • kohalikele noortele suunatud ja noorte algatatud tegevused;
 • üritused kogukondade tugevdamiseks ja nende säilenõtkuse arendamiseks.

Meede avaneb selle aasta kolmandas kvartalis. Infot saab jälgida www.rtk.ee ja www.ivek.ee lehtedel.

Algas Arvamusfestivali ideekorje

Arvamusfestival kutsub esitama programmi arutelude ideid. Kuni 2. aprillini saab festivalile saata oma ettepanekud aktuaalsetest ja olulistest teemadest, mis vajavad ühist mõttetööd ja otsivad lahendusi ühiskondlikele probleemidele.
Oodatud on pakkumised organisatsioonidelt, ettevõtetelt, kogukondadelt ja teistelt kooslustelt üle Eesti. Idee esitamise tingimuseks on valmisolek arutelu ise ka korraldada.

Võtame ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Taas võimalus esitada projekt Euroopa Liidu sõpruslinnade koostöömeetme taotlusvoorus

Taas on avanenud võimalus linnadel ja valdadel taotleda raha kohaliku elu edendamiseks rahvusvahelise koostöö kaudu.  Toetusi jaotatakse Euroopa Komisjoni “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV-programmi sõpruslinnade toetusmeetmest.

Taotleda saavad nii linna- ja vallavalitsused kui ka mittetulundusühingud. Oluline, et taotlev organisatsioon esindaks kohalikku omavalitsust. Selle taotlusvooru projektidelt oodatakse innovaatilisi ja praktilisi lahendeid demokraatliku ja mitmekesisema elu edendamisel kohalikul tasandil. Taotleja saab olla projekti elluviimisel loominguline. Toetust võib saada nii hoovikino kui ka veebikonverents. Oluline, et see vastaks meetme eesmärgile ja kaasaks ka kohalikke elanikke.

Toetusmeetme tingimused näevad ette, et koostöö peab toimuma vähemalt kahe erineva kohaliku omavalitsuse vahel, kahest erinevast riigist. Muuhulgas võivad partnerid olla ka väljastpoolt Euroopa Liitu. Need on riigid, kes taotlevad Euroopa Komisjonilt võimalust osaleda CERV programmis. Muuhulgas on nende riikide hulgas Ukraina.

Toetusmeetme eestikeelne infopäev toimub neljapäeval, 30. märtsil 2023 kell 13.30 kuni 15.30 ZOOM keskkonnas.

Lisainfo toetusmeetme ja selle raames raha taotlemise kohta eesti keeles on siin.

Registreerimine ja osalemise link infopäevale siin.

Võtame ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru 17. märtsil

“Kogukonna koosloome labor” ootab liituma kohalikke omavalitsusi, kes soovivad edendada strateegilist koostööd kogukondadega kohalike probleemide lahendamisel ja arendada selleks välja kogukondade koostöövõrgustikud ja koosloome-platvormid.

Infopäeval, 23. märtsil tutvustatakse  lähemalt Kogukonnalabori programmi ja läbiviijaid, vastame küsimustele ja anname soovitusi Laborisse sobiva teema või väljakutse leidmiseks.
Labor alustab 20. aprillil 2023 ja lõppeb detsembris 2023. Pakume tuge ja praktilisi tööriistu koosloome-platvormide arendamiseks ja testimiseks ning arutelude kavandamiseks ja läbi viimiseks. Labor toimub virtuaalkeskkonnas. Programmi kuulub igakuine kohtumine meeskondadega, mini-mentorlus ja kohtumine õpisemuga. Lisaks on programmis kahepäevane praktiline koosloome-tööriistade koolitus, mis toimub Tallinnas ja Tartus füüsilise kokkusaamisena juuni alguses.
Kui soovid rohkem infot või testida oma idee sobivust, siis registreeru infopäevale, mis toimub Zoomis 23. märtsil 15.00-16.30.
Loe Kogukonna koosloome labori kohta lähemalt siit: https://koosloome.ee/kogukonna-koosloome-labor/
Kogukonna koosloome laborisse kandideerimiseks täida küsimustik  KUNI 30. MÄRTS siin: https://forms.gle/RFsNvsfHG2TP8fqX7

Võtame ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

“Kogukonna koosloome labor” ootab liituma kohalikke omavalitsusi

“Kogukonna koosloome labor” ootab liituma kohalikke omavalitsusi, kes soovivad edendada strateegilist koostööd kogukondadega kohalike probleemide lahendamisel ja arendada selleks välja kogukondade koostöövõrgustikud ja koosloome-platvormid.

Infopäeval, 23. märtsil tutvustatakse  lähemalt Kogukonnalabori programmi ja läbiviijaid, vastame küsimustele ja anname soovitusi Laborisse sobiva teema või väljakutse leidmiseks.
Labor alustab 20. aprillil 2023 ja lõppeb detsembris 2023. Pakume tuge ja praktilisi tööriistu koosloome-platvormide arendamiseks ja testimiseks ning arutelude kavandamiseks ja läbi viimiseks. Labor toimub virtuaalkeskkonnas. Programmi kuulub igakuine kohtumine meeskondadega, mini-mentorlus ja kohtumine õpisemuga. Lisaks on programmis kahepäevane praktiline koosloome-tööriistade koolitus, mis toimub Tallinnas ja Tartus füüsilise kokkusaamisena juuni alguses.
Kui soovid rohkem infot või testida oma idee sobivust, siis registreeru infopäevale, mis toimub Zoomis 23. märtsil 15.00-16.30.
Loe Kogukonna koosloome labori kohta lähemalt siit: https://koosloome.ee/kogukonna-koosloome-labor/
Kogukonna koosloome laborisse kandideerimiseks täida küsimustik  KUNI 30. MÄRTS siin: https://forms.gle/RFsNvsfHG2TP8fqX7

Võtame ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Kodanikuühiskonna foorum kutsub kaasa mõtlema

Kõik vabaühendustes tegutsevad inimesed on oodatud kodanikuühiskonna foorumile 4. mail kell 13.00-17.00 PROTO avastustehases (Peetri 10, Tallinn). Koguneda saab alates kell 12.30.

Enam kui 20 aastat on möödas sellest, kui Riigikogu kinnitas EKAKi ja enam kui viis aastat viimasest kodanikuühiskonna foorumist. Aeg on taas koos arutada, kust tuleb vabadus ja mis mõjutab kodanikuruumi. Arutelu juhib Margo Loor (SpeakSmart).

Palun anna oma osalemisest teada siin.

Võtame ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

22. märtsil toimuvad meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ esialgsete toetuse andmise tingimuste tutvustavad infopäevad

Infopäeval, mis on mõeldud MTÜdele, SAdele, AÜdele, GÜdele. Rahandusministeerium tutvustab meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ esialgset eelnõu. Ürituse raames arutatakse läbi ka erinevate ideede sobivust kõnealusesse meetmesse.

Meetme eesmärgiks on (hästi lühidalt väljendatuna): anda õiglase ülemineku protsessile Ida-Virumaal „inimmõõdet“. Meetmes on oodatud osalema mh MTÜd, sihtasutused, korteri- ja aiandusühistud ning muud taotlejad. Toetust saab taotleda nii pehmeteks projektideks, kui investeeringuteks. Meetme maht on kokku 16,7 mln eurot.

Meetme põhimõtted olid eelnevalt tutvustatud eelmise aasta sügisel, ürituse „VNEFormat“ raames, kuid nüüd on Rahandusministeerium saanud valmis toetuse andmise tingimuste määruse esialgse eelnõu ning soovib seda sihtgrupiga valideerida.

Infopäeval tutvustatakse kavandatava meetme esialgset toetuse andmise tingimuste eelnõu ning rahastamisvõimalusi erinevatele sihtrühmadele. Pärast toimuvad rühmatööd, kus saab koos arutada ideid ning kontrollida, kas need sobiks ÕÜ meetmega.

Ootame teid 22.03 kell 10.00 Jõhvis, ning kell 14.00 Narvas; täpse asukoha ning ettevalmistavad materjalid saadame registreerunud osalejatele hiljemalt järgmise nädala lõpuks.

Jõhvis toimub seminar eesti keeles, Narvas vene keeles. Mõlemal seminaril oleme valmis pakkuma keelelist tuge rühmatööde ajal.

NII NARVA KUI KA JÕHVI RÜHMAD ON TÄIS! KUI SOOVITE OSALEDA; KIRJUTAGE NADEZDA:MOROZOVA@IVEK.EE, VÕTAME TEIEGA ÜHENDUST KUI MÕNI KOHT VABANEB!

Võtame ühendust!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

KOP: Kohaliku omaalgatuse programm avaneb 1. märtsil

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor avaneb 1. märtsil 2023, taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill 2023.

Taotlemine toimub läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Eestikeelsed infopäevad toimuvad 7.,8., ja 14. märtsil, venekeelne infopäev toimub 13. märtsil. Täpsem info

Programmi tingimused ja juhised.

Lisainfo:

 • Nadežda Morozova, Vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Jõhvi esindus), nadezda.morozova@ivek.ee, 506 7735
 • Tatjana Zamorskaja, Vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Narva esindus), tatjana.zamorskaja@ivek.ee, 5300 6902
 • Alfred Alt, Kohaliku omaalgatuse programmi menetleja, alfred@ivol.ee, 337 0327

Kuni 2. märtsini saab registreeruda “Elamumajanduse arendusseminarile”

2023.a alguses toimuvad Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks. Arendusseminaride laiem eesmärk on anda osalejatele ülevaade kohaliku tasandi teenuste, avaliku ruumi ja elamumajanduse arendamise ning muudatuste juhtimise kõige uuematest suundumustest ja tutvustada erinevate piirkondade häid praktikaid. Seminaride praktilises osas tegeletakse kavandatavate regionaalarengu meetmete projektidega, mida on võimalik valmistada ette struktuurivahendite perioodi 2021-2027 meetmetesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“, „Avalike teenuste arendamine“ või „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Seminarid on hea võimalus erinevate osapoolte koostöös arutleda nii omavalitsuste prioriteetide kui ka maakonnaüleste teemade üle.

Seminaril tagatakse soovijatele tõlge eesti-vene-eesti keelesuunal.

23.-24. märtsil toimuval „Elamumajandus“ seminari eesmärgid on: 

 • Milline on kohaliku omavalitsuse roll, võimalused ja vastutus elamumajanduse arendamisel ja kuidas seda koordineerida?
 • Milline on ajaloolise kvartalipõhise piirkonna tulevik kahanemise tingimustes?
 • Milline on teadmine Ida-Virumaa segregatsioonist ja kuidas planeerida valdavalt tööstuse jaoks rajatud monofunktsionaalsete linnakute tulevikku?
 • Kuidas tegeleda kahanemise juhtimisega eluaseme valdkonnas, kuidas organiseerida kohaliku omavalitsuse koostööd era- ja mittetulundussektoriga (korteriühistutega koostöös avaliku ruumi uuendamine, tühjenevate korterelamute teema jne)?
 • Millised on eluaseme valdkonna toetusmeetmed Kredexist?

Sihtrühm

Seminari „Elamumajandus“ sihtrühma kuuluvad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, kelle tööülesanded või vastutusala on seotud linnaruumi ning üldise arengu teemadega ja arendusprojektide ettevalmistamisega. Samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA (IVEK) töötajad ning Ida-Virumaa linnapiirkondade (Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva linnade) korteriühistute juhatuse liikmed.

Grupi suuruseks on arvestatud kuni 30 inimest.

Toimumise aeg, maht ja koht

Seminar toimub kahel päeval – 23. ja 24. märtsil 2023 – Ida-Viru Kutsehariduskeskuse SILLAMÄE õppehoones – Tallinna mnt 13, Sillamäe. Seminari kogumaht on 16 akadeemilist tundi. Lisaks on seminaril osalenud omavalitsustel soovi korral võimalik saada individuaalset nõustamist.

Loe lisaks ja registreeru

Veebruarist jõustusid laiaulatuslikud seadusemuudatused, mis puudutavad äriregistrit

Veebruarist jõustusid olulised muudatused äriregistri seaduses, millega suurendatakse registripidaja järelevalvevõimalusi, et tagada äriregistri andmete suurem usaldusväärsus. Uusi võimalusi luuakse e-äriregistrisse ka ettevõtjatele.

“Kõige suuremad muudatused on seotud majandusaasta aruande esitamata jätmisel äriregistrist kustutamisega. Kustutamise protsess muutub lühemaks ja kiiremaks. Tahame tähelepanu juhtida, et juba veebruarist rakenduvad selles osas olulised muudatused nende isikute suhtes, kellel 2021. aasta aruanne veel esitamata on. Kui juriidiline isik jätab majandusaasta aruande esitamata, on võimalik ühing juba kolme kuu möödumisel majandusaasta aruande esitamise tähtajast registrist kustutada. Seda juhul, kui juriidilisel isikul ei ole vara ega pooleli olevaid kohtumenetlusi,“ selgitab justiitsminister ning lisab: „Oluline on ka see, et sellisel viisil registrist kustutatud juriidilistel isikutel on võimalik taotleda kolme aasta jooksul registrisse ennistamist ja tegevust jätkata.“

Et paremini tagada majandusaasta aruannete esitamise kohustust, jätab registripidaja edaspidi ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise kande tegemata, kuni kõigil osalevatel juriidilistel isikutel on esitatud majandusaasta aruanne. Laieneb ka isikute ring, kellelt võib nõuda majandusaasta aruande esitamist, sinna hulka kuuluvad edaspidi ka osaühingu enamus- ja ainuosanikud.

E-äriregistris saab edaspidi olema ka rohkem infot selle kohta, kas juriidilisel isikul on probleeme. Näiteks võimaldatakse registripidajal teha e-äriregistrisse märge juriidilise isikuga kontakteerumisraskuste kohta, et anda avalikkusele märku nendest juriidilistest isikutest, kelle kättesaamisega on probleeme. Samuti saab registripidaja hakata avalikustama juriidilise isikuga seotud trahvimääruste infot.

Lisaks tekib kohustus edastada registripidajale kontaktisikuks olemise tähtaeg. Tähtaja pikendamisest tuleb registripidajat eraldi teavitada ning kui pikendamisest teavitatud ei ole, eemaldatakse kontaktisiku andmed registrist automaatselt. Kui kohustuslikku kontaktisikut registrisse kantud ei ole, on õigus registripidajal selline juriidiline isik registrist kustutada. Lihtsustub ka nende ühingute registrist kustutamise kord, kes ei ole kunagi äritegevust alustanud. Nemad saavad edaspidi esitada taotluse lihtsustatud korras registrist kustutamiseks. Sel juhul on eelduseks, et juriidiline isik ei ole tegutsenud ning seda kinnitavad juhatus ja osaühingu korral ka kõik osanikud.

Allikas: Justiitsministri pressiteade

Vabaühenduste konsultant Tatjana Zamorskaja: vabaühenduse peaks looma selleks, et muuta maailma paremaks

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku konkursil valiti parimaks nõustajaks Narva vabaühenduste konsultant Tatjana Zamorskaja. Hindamise aluseks oli tagasisideküsitlusele vastajate protsent ja nende rahulolu teenusega.

Kõigepealt, saame tuttavaks. Kes sa oled, kuidas sa ennast ise inimesena iseloomustad?

Juulis 2022 sai täpselt 15 aastat täis, kui ma tulin tööle IVEKisse (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) vabaühenduste konsultandiks. Ehk juulis 2007 oli IVEKi poolt avatud uus kontor Narvas, kuhu ma asusingi tööle. Selleks ajaks oli mul juba suur kogemus MTÜde eestvedamise- ja projektide kirjutamise ning juhtimisega. Siiamaani olen aktiivne Ida-Virumaa elanik ja mitme ühingu juhatuse liige. Enne seda töötasin ma Sotsiaalabiameti ohvriabikeskuses ja minu magistrikraad on saadud Tallinna Ülikoolis just sotsiaaltöö alal.

Me ei saa mööda niisugusest teemast nagu sõda Ukrainas. Kuidas see sinu tööd mõjutab?

Ukraina sõda minu tööd palju ei mõjuta. Meil on mitu organisatsiooni, kes tegelevad pagulaste abistamisega ja olen neid ka nõustanud. Mõnikord on ka kliendid Ukrainast, kuid neid võtan vastu ja nõustan samamoodi nagu teisi, kuna nende küsimused on just seotud vabaühendustega.

Millist nõu annad inimestele, kes alustavad vabaühenduse loomisega?

Need on minu lemmikud kliendid, kes just selle tee alguses on – nende silmad säravad ja ideid on palju. Olen väga rahul, et saan panustada uute ühenduste loomisse nii ideede, nõustamise kui praktilise abiga. Soovitan julgelt vaadata tulevikku, uskuda oma jõudu, kuid mitte unustada ka kaasata teisi kogukonna liikmeid ja kasvatada sõbralikku ja abivalmis tiimi.

Kui on aga juba alustanud ja tegutsenud vabaühendus, siis alati soovitan kõik asjad paika panna nii oma peas kui paberi peal. Näiteks küsimus, kes teeb ühingule raamatupidamist? Kas on juba pangas konto avatud? Kas ühendus saab teha SWOT analüüsi ja kirjutada mõne projekti? Kuidas veel saaks raha teenida või sponsorlust leida oma tegemistele? Nendel ühingutel on alati palju küsimusi ja kui pole, siis ma alati leian „nõrgad kohad“, mille peale just peaks sellel hetkel mõtlema.

Tänapäeva trend on kogukonnad. Kas nende tegutsemiseks peab olema asutatud juriidiline isik?

Paljud inimesed ei mõista seda, et just nemad ongi kogukond, kuid kus, kuidas ja kellega edasi – see on juba teine küsimus. Ühingut juriidilises mõttes ei pea selleks olema, kuigi sellega kaasnevad mõned plussid ja uued võimalused! Kui pole kindel, kas tahad ühingu asutada, kuid kui soov kuskil aidata või teha oma/naabri/küla/maakonna jne elu paremaks on olemas, siis võiks alustada sellest, et otsida eestvedaja, keda usaldad antud asjas ja hakkad aitama tiimi liikmena.

Mis on sinu töölaual praegu ja mis on alati aktuaalne?

15 aasta jooksul eriti pole muudatusi selles, millega tulevad  nõustamisele vabaühendused – projektikirjutamine ja juhtimine, asutamise küsimused, juhatuse vahetus, põhikirja muudatus jne. Need teemad on vägagi stabiilsed. Ainuke asi, mis muutus peale COVIDit – väga palju ühinguid vajavad nõu, kuidas saaks ikkagi sotsmeedias õigesti oma tegevusi kajastada ja kuidas korraldada hübriidiüritusi ja üldse inimesi kutsuda just üritustele, mis toimuvad reaalses elus mitte virtuaalses maailmas.

Milline on üldiselt koostöö, kas riik ja kohalik omavalitsus võtavad vabaühendusi/kogukondi oma partneritena? Kuidas saaks koostööd rohkem teha?

Nii ja naa. Mõnes valdkonnas on kohe tunda partnerlust ja kaasamist, kuid mõnes linnas või valdkonnas seda polegi. See küll palju sõltub, kas vabaühenduse juhatus on seotud kuidagi raha teenimisega, kas juba oma teenus või toode on välja töötatud ja turul olemas. Äripartnerid või omavalitsus võtavad niisugust MTÜ-d tõsise partnerina, kellel on teenused või tooted, see on selge. Eks vastastikku usaldatakse ikka professionaalsust.

Mis sind sinu töö juures kõige enam paelub ja mis rohkem muret teeb?

Mulle isiklikul ei meeldi sellised kliendid, kes tahavad asutada MTÜ-d ainult „töötukassa soovitusel“ või „oma firma jaoks“. Ehk jah, mõned skeemid meil riigis on sellised, et kui klient ei nõustu töötukassa tööpakkumistega, siis ta ei saa enam raha. Siis tehakse MTÜ linnukese jaoks ja kahjuks see pole just see, millele ma hästi vaataks. Samas mõned inimesed asutavad MTÜ ainult sellepärast et „linn annab ruumi tasuta“, „pole maksusid“, „saaks projektiraha ja endale palka“ jne jne. Usun, et vabaühenduse peaks looma selleks, et muuta maailma paremaks, kasvõi ainult ühe väikese teema osas, aga mitte selleks, et ainult endale kasu saada.

Milliseid muutusi on kaasa toonud COVID-19 kriis vabaühenduste tegevuses. Ja ka sinu töös?

Nagu enne juba mainisin, siis COVID tõi väga palju uut just digimaailma osas – ühingud peavad õppima teistmoodi üritusi korraldama ja sotsiaalmeedias olema aktiivsed, oskama tekste kokku panna ja videoid ning fotosid töödelda jne. Üheks probleemiks on ka see, et inimesed muutusid „laisaks“ ja on vaja väga palju pingutada, et neid tagasi kokku saada just nendele üritustele, kus reaalne suhtumine toob reaalset kasu ka.

Küsimusi küsis ja vastuseid toimetas Priit Põiklik KÜSKist

Allikas

Kas sooviksid ühiskonnas ja keskkonnas positiivset mõju avaldada, kuid ei tea, kust alustada? Vaata Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku soovitusi

Kas sooviksid ühiskonnas ja keskkonnas positiivset mõju avaldada, kuid ei tea, kust alustada? Esimene samm on leida ühiskondlik või keskkonnaprobleem, mille lahendamise osas tunned kirglikku huvi.
Siin on mõned nipid, mis on alustamiseks head:
 • Vaata oma kogukonda: Millised probleemid vajavad lahendamist? Kas puudub juurdepääs puhtale veele või on ehk probleemiks taskukohase eluaseme puudumine?
 • Arvesta enda kogemustega: Kas sinu või keegi sinu lähedastest on seisnud silmitsi mõne konkreetse probleemiga? Võib-olla oled kogenud diskrimineerimist või leidnud, et tervishoiuteenuste kättesaadavus on keeruline.
 • Tee uurimistööd: Kui oled potentsiaalse probleemi kindlaks teinud, uuri seda lähemalt. Mis seda probleemi põhjustab? Keda see mõjutab? Mis on võimalikud lahendused?
Probleemi leidmine, millesse suhtud kirglikult, on alles esimene samm. Sealt edasi pead välja töötama tegevuskava ja töötama koos teistega, et luua kestvat muutust. Kuid astudes selle esimese sammu, oled juba hästi teel oma kogukonna ja kaugemalgi ulatuva positiivse mõju loomise teel.
Liitu meie tasuta sotsiaalse ettevõtluse kogukonnaga Slackis ja leia kontakt teiste Eesti muutjatega, kes töötavad positiivse mõju saavutamise nimel: https://bit.ly/30VNsTx. Koos suudame luua parema tuleviku kõigile!

Küsitlus “Kogukonnaseltside roll kogukondade kestlikkuses ja kriisivalmiduses”

Hea vastaja!

Käesolev küsitlus uurib kogukonnaseltsi (külaselts, asumiselts, piirkonnaselts või muu sarnase eesmärgiga loodud selts või seltsing) rolli kogukonna kestlikkuse, kriisivamiduse ja turvalisuse tagamisel.

Tavapäraselt on asumiselts loodud piirkonna või kogukonna esindamiseks, esilekerkinud probleemidele lahenduse leidmiseks ning küla või asumi arengu ja/või kultuuri edendamiseks. Kriisitemaatika ei ole taolise seltsi või seltsingu tegevussfääri reeglina kuulunud.

Küsitluse eesmärk on selgitada välja kas ja kuidas on viimaste aastate globaalsed ja lokaalsed muutused olukorras muutnud tegevusi ja fookust konkreetses seltsis.

Vastajat identifitseerivaid andmeid ei koguta. Küsitluse tulemusi kasutatakse anonüümselt ja üldistatult, vastustest võidakse esile tuua positiivseid näiteid ja häid kogemusi, kui vastaja on sellele konkreetselt viidanud. Vastuste koondtulemusi hoitakse EUSurvey serveris ja iga uuringu raames töödeldakse vaid selleks vajalikus mahus.

Uuringu kontaktisik: Raul Savimaa, raul.savimaa@cesere.eu

KÜSITLUS

Algas kandidaatide esitamine maakondlikesse ekspertgruppidesse perioodiks 2023-2025

Eesti Kultuurkapital kutsub üles esitama kandidaate maakondlikesse ekspertgruppidesse perioodiks 2023-2025. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 3 . märts 2023. Uued liikmed kinnitab Kultuurkapitali nõukogu märtsi lõpus.

Kandidaate saavad esitada kõik vastavas maakonnas tegutsevad kultuuri- ja spordialade ühendused ning organisatsioonid. Palume esitada ka kandidaate, kes varem pole maakonna ekspertgrupi koosseisu kuulunud.

Kandidaadilt ootame maakonna kultuuri- ja spordielu head tundmist, erapooletut suhtumist otsuste tegemisel ning head meeskonnatöö oskust.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema:

 • lühike põhjendus kandidaadi sobivusest eksperdiks,
 • kandidaadi CV,
 • kandidaadi kirjalik nõusolek,
 • kandidaadi ja tema esitaja kontaktandmed.

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil: kandidaat@kulka.ee

Maakondades tegutsevate Kultuurkapitali ekspertgruppide kohta leiab informatsiooni SIIT

Lisateave:
Viktoria Toompere, tel 5068173

09. veebruaril 2023. toimus seminar „Kaasava eelarve ideede kujundamine ja vormistamine“

09.02.2023 toimus seminar „Kaasava eelarve ideede kujundamine ja vormistamine“,  kus Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid Tatjana Zamorskaja ja Nadežda Morozova jagasid  teadmisi ja kogemusi, kuidas oma ideid edukalt esitada ja õigesti vormistada. Räägiti ka ettepanekute esitamise protseduurist ning parimate ideede valmisest.

Sündmus oli korraldatud Jõhvi Valla initsiatiivil ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse toel.

Täname kõiki osalejaid ja soovime lennukaid ideid Jõhvi valla arengu nimel!

KÜSKi reisitoetuste konkurss on taotlemiseks avatud!

Konkurss on mõeldud Eesti vabaühenduste koostöövõimekuse toetamiseks ja toetust saab taotleda huvikaitseks ja teadmussiirdeks vajalike reisikulude katmiseks. Toetatud on nii Eesti vabaühenduse esindaja reisikulud välismaale kui väliseksperdi Eestisse tuleku reisikulud.

Eelkõige saab toetust taotleda:

 • Eesti kogemuse jagamiseks välisriigis toimuval kodanikuühiskonna sündmusel;
 • Vabaühenduse tegevusega seotud koolitusel osalemiseks;
 • Väliseksperdi kutsumiseks Eestis toimuvale avalikule sündmusele või koolitusele;
 • Osalemiseks rahvusvahelise katusorganisatsiooni sündmusel Eesti liikmena;
 • Osalemiseks rahvusvahelist koostööprojekti ettevalmistavad töökoosolekul.

Tutvu konkursi tingimustega täpsemalt KÜSKi kodulehel ja esita KÜSKile taotlus vähemalt 20 päeva enne reisi toimumist.

 

Lisainfo: https://kysk.ee/kuski-reisitoetuste-konkurss-on-taotlemiseks-avatud/

KUTSE inspiratsioonipäevale: “KOV: kohaliku osaluse võimalused”. Vol 2.

AEG: 17. märts 2023, kell 11.00-16.00.
KOHT: Tallinn, Roseni torn (Mere puiestee 6) / võimalus osaleda ka Zoomi vahendusel.
REGISTREERI end hiljemalt 9. märtsil 2023 siinhttps://forms.gle/rP1yqcpZU6P1XEBe6
*Kohalviibijaid turgutavad kohvipausid ja lõuna.
*Kohtade arv koha peal on piiratud.
*Programmi ja täpsema info saadame osalejatele hiljemalt märtsikuu alguses.

Avatud valitsemine on mõtteviis, mille üks oluline printsiip on osalemise soodustamine ja kogukonnaga koos otsustamine.
Aga, kuidas jõuda senisest valdavalt reageerivast kaasa rääkimisest proaktiivse dialoogini; kuidas ennetada ja lahendada konflikte, kuidas jõuda selleni, et kogukond on KOV-le väärtus, kellega koos luua paremaid teenuseid ning turvalisemat ja atraktiivsemat elukeskkonda? Eesti Koostöö KoguRahandusministeeriumiRiigikantselei strateegiabüroo ja Siseministeeriumi koostöös korraldatavale inspiratsioonipäevale ootame omavalitsuste juhte, ametnikke ning aktiivseid kodanikke kaasa mõtlema, milliste praktiliste sammudega edasi liikuda avatud valitsemiskultuuri suunal.

Korraldajad: Eesti Koostöö Kogu, Rahandusministeerium, Riigikantselei strateegiabüroo, Siseministeerium.
Küsi lisa: Karl-Hendrik Pallo, demokraatia valdkonna ekspert, Eesti Koostöö Kogu, karl-hendrik.pallo@kogu.ee, tel. 5564 5216, www.kogu.ee.

Vabaühenduste Liit kutsub liituma kogukonnapraktika programmiga!

Vabaühenduste Liit kutsub liituma kogukonnapraktika programmiga!

 

Kogukonnapraktika on kogemusõpe, mille käigus õpilased tulevad enda valitud vabaühendusse lühipraktikale (10-15h). See annab vabaühendustele hea võimaluse kohalike noortega tutvuda ning neile oma organisatsiooni tegevust tutvustada. Õpilane saab praktilise õppekogemuse ning võimaluse näha, kuidas on sündinud kodanikualgatused ning kuidas ja miks te ühiskonnaprobleeme lahendate.

 

Kui noortega tegelemine ja neile võimaluse pakkumine enda vabaühenduses võiks olla midagi, mis teie tegevusega sobib, siis kindlasti anna märku.

Lisainfo vabaühendusele – https://kogukonnapraktika.ee/vabauhendusele/

 

Kontaktisik

Mirell Merirand

Kogukonnapraktika programmijuht

mirell@heakodanik.ee

Pilt: Eesti Noorteühenduste Liit

Tatjana Zamorskaja- Eesti parim vabaühenduste konsultant 2022

23. jaanuaril tunnustas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kolme parimat kodanikuühiskonna edendajat maakondlike arenduskeskuste võrgustikus (MAK). 15 maakondliku arenduskeskuse hulgas valiti parimaks Võrumaa arenduskeskus, aasta kolleegiks Harjumaa vabaühenduste konsultant Külli Vollmer ja parimaks vabaühenduste nõustajaks Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse konsultant Tatjana Zamorskaja. Aasta parim vabaühenduste nõustaja MAK võrgustikus on auhind, mille saab konsultant kliendirahulolu küsitluse tulemuste põhjal. Samal ajal sai Tatjana ka MTÜ Maakondlikud Arenduskeskuse tänukirja „Võrguvara 2022“, sest sel aastal on tal tööjuubel- 15 aasta maakonna arenduskeskuses! Palju õnne!

Jõhvi Vald ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad seminarile „Kaasava eelarve ideede kujundamine ja vormistamine“

Hea Jõhvi elanik!

Jõhvi vallavalitsus kutsub Teid seminarile: „Kaasava eelarve ideede kujundamine ja vormistamine“.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse (IVEK) konsultandid jagavad teadmisi ja kogemusi, kuidas oma lennukaid ideid edukalt esitada ja õigesti vormistada.

Kohtume teiega 09.02.2023 kl 14.00 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2, Jõhvi linn) suures saalis või video vahendusel.

Seminar toimub eesti keeles (vajadusel lühitõlge vene keelde) ja on tasuta.

Palume oma osavõtt registreerida hiljemalt 7. veebruarini siin.

või e-postile johvi@johvi.ee

Integratsiooni Sihtasutus toetab lõimumisele suunatud kultuuri- ja spordialgatusi

Integratsiooni Sihtasutus pakub toetust algatustele spordi- ja kultuuri vallas, mis soodustavad erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevast suhtlemist ning koostegevusi. Taotlused on oodatud juriidilistelt isikutelt ja kohalikelt omavalitsustelt 27. veebruarini. 

„Eesmärk on luua soodne pinnas kultuuritegevustele ja spordiüritustele, mis toovad erineva emakeele ning kultuuritaustaga inimesed neile südamelähedastel teemadel suhtlema ja koos tegutsema,“ ütles kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing. „Ühised elamused innustavad inimesi tihedamaid kontakte looma ning üksteist mõistma.“

Algatused, mille teostamiseks saab toetust taotleda, peavad pakkuma erineva kultuuritaustaga inimestele elujõulisi ühistegevusi spordi- või kultuurivaldkonnas, tagama nende toimivat koostööd ning suurendama eesti kultuurist ja inforuumist osasaamist.

Juriidiline isik või kohalik omavalitsus saab taotleda toetust summas alates 1 000 eurost kuni 10 000 euroni. Algatuste toetamiseks on Kultuuriministeeriumi eelarves ette nähtud kokku 100 000 eurot.

Täpsem info toetuse taotlemise ja saamise tingimuste kohta on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Foto: Vaba Lava suvine sündmustesari Linda 2 kultuurihoovis Narvas: taasiseseisvumispäeva kontsert

Narva-Jõesuu noor Daria Dmitrijeva sai Aasta Vabatahtliku tiitli

President Alar Karis andis 20. jaanuaril Tallinna botaanikaaias üle kodanikuühiskonna 2022. aasta tegijate ja aasta vabatahtlike tunnustused.
Aasta vabatahtliku tunnustust teiste seas vääris ka Narva-Jõesuu noor Daria Dmitrijeva. Daria on 19-aastane noor, kes on tegutsenud mitmes noorteorganisatsioonis. Noorteinfoportaalis Teeviit kirjutab ja toimetab ta artikleid, koostab venekeelseid uudiskirju, lisaks on ajalehe “Noorte Ekspress“ peatoimetaja. Daria on olnud ka Lastekaitse Liidu noortekogu vabavõrgustiku liige ning aktiivne Narva-Jõesuu noortevolikogu liige ja multimeediaspetsialist. Daria on meeskonnas asendamatu, tema positiivne suhtumine motiveerib ka teisi ja tema ideed viivad edasi.
Tunnustamist korraldab Vabaühenduste Liit koostöös siseministeeriumi, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Eesti Vabariigi presidendi kantseleiga.
Allikas 
Foto: Põhjarannik

Uus taotlusprogramm “Prosperous Future” kodanikeühenduste koostööks piirkonnas

Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) on alates 2006. aastast viinud ellu toetusprogramme, et toetada koostööd Põhjamaade kodanikuühiskonna ja Läänemere piirkonnas, sealhulgas Valgevenes ja Venemaal tegutsevate organisatsioonide vahel valdkondades, mis pakuvad vastastikust huvi. 2022. aasta veebruarist on aga koostöö tingimused Venemaa ja Valgevene organisatsioonidega märkimisväärselt muutunud. Seetõttu on programm viidud vastavusse uue geopoliitilise olukorraga ning lisatud on võimalus kaasata sõltumatuid partnereid Ukrainast.

Programmiga „Prosperous Future“ soovib PMN endiselt võimaldada ja tugevdada inimeste koostööd regioonis, toetades kodanikuühiskonna ja demokraatia arengut kestliku ja säilenõtke ühiskonna poole kooskõlas PMNi visiooni ja strateegiliste prioriteetidega.

Eesmärk
Programmi „Prosperous Future“ üldine eesmärk on toetada Põhjamaade organisatsioonide koostööd, et luua keskkonnahoidlik, demokraatlik ja säilenõtke regioon vabaühendustega Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning Ukraina, Valgevene ja Venemaaga seotud sõltumatute partneritega, olles kooskõlas Põhjamaade Ministrite Nõukogu visiooni ja strateegiliste prioriteetidega. Meie visioon on, et 2030. aastaks on Põhja- ja Baltimaade piirkond kõige kestlikum ja paremini lõimunud piirkond maailmas.

Tingimused

Kõik projektid peavad keskenduma vähemalt ühele järgnevatest prioriteetidest:

• keskkonnahoidlik regioon – üheskoos edendame ühiskonna rohepööret ning püüdleme süsinikuneutraalsuse, säästva ringmajanduse ja bioressursipõhise majanduse poole;
• konkurentsivõimeline regioon – üheskoos edendame piirkonnas rohelist majanduskasvu, mis põhineb teadmistel, uuendustel, liikuvusel ja digitaalsel lõimimisel;
• sotsiaalselt kestlik piirkond – üheskoos edendame kaasavat, võrdset ja omavahel seotud regiooni, kus kehtivad ühised väärtused, toimub tugevam kultuurivahetus ning valitseb suurem heaolu.

Lisaks peaks iga projekt hõlmama vähemalt ühte, aga mitte rohkem kui kahte eesmärki strateegiliste prioriteetidega seotud 12 visioonieesmärgist:

Roheline Põhjamaade piirkond:

 • süsinikuneutraalsus;
 • elurikkus;
 • ringmajandus;
 • säästev tarbimine;
 • rahvusvaheline koostöö.

Konkurentsivõimeline Põhjamaade piirkond:

 • uuenduslikkus;
 • tööturud;
 • digiteerimine.

Sotsiaalselt kestlik Põhjamaade piirkond:

 • tervis ja hoolekanne;
 • kaasav üleminek;
 • kodanikuühiskond;
 • sidusus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2023.

Lisainfo ja programmi tingimused

Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: seminar “Avalik ruum”

2023.a alguses toimuvad Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks. Arendusseminaride laiem eesmärk on anda osalejatele ülevaade kohaliku tasandi teenuste, avaliku ruumi ja elamumajanduse arendamise ning muudatuste juhtimise kõige uuematest suundumustest ja tutvustada erinevate piirkondade häid praktikaid. Seminaride praktilises osas tegeletakse kavandatavate regionaalarengu meetmete projektidega, mida on võimalik valmistada ette struktuurivahendite perioodi 2021-2027 meetmetesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“, „Avalike teenuste arendamine“ või „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Seminarid on hea võimalus erinevate osapoolte koostöös arutleda nii omavalitsuste prioriteetide kui ka maakonnaüleste teemade üle.

Seminaride teemad:

1. Kohalikud teenused (Mihkel Laan, Jaan Urb), 12.-13. jaanuar 2023 – registreerumine lõppenud
2. Avalik ruum (Jiri Tintera, Kaie Kuldkepp, Anto Aasa), 16.-17. veebruar 2023
3. Elamumajandus (Kaie Enno, Keiti Kljavin, Johanna Holvandus), 23.-24. märts 2023
4. Muudatuste juhtimise alused (Jaan Urb), 20.-21. aprill 2023

Osalejatel on võimalik osaleda mitmel erineval arendusseminaril ja igale seminarile toimub registreerimine eraldi.

Seminaril tagatakse soovijatele tõlge eesti-vene-eesti keelesuunal.

16.-17. veebruaril toimuval „Avalik ruum“ seminari eesmärgid on: 

 • suurendada teadmisi strateegilisest planeerimisest, sh kaasavast planeerimisest ehk linnaruumi kavandamisest koostöös kogukondadega;
 • teadvustada süvitsi kvaliteetse avaliku ruumi osiseid – ligipääsetavust, turvalisust, mitmekesisust, keskkonnatundlikkust – ja universaalse disaini põhimõtteid;
 • teada ja tunda linnaruumi kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks ja elamisväärsemaks muutmise – elurikkust suurendavate elementide ja projekteerimise tehnikate kasutamine linnaplaneerimises, liigirikaste alade loomine, loodulike veekogude rajamine jms – põhimõtteid;
 • olla kursis Targa Linna arendamise teooria ja praktikaga ja õppida tundma, kuidas vähendada inimeste ökoloogilist jalajälge keskkonnateadlikuma käitumise, taastuvenergia kasutamise ja kaasaegse tehnoloogia rakendamise kaudu.

Sihtrühm

Seminari „Avalik ruum“ sihtrühma kuuluvad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, kelle tööülesanded või vastutusala on seotud linnaruumi ning üldise arengu teemadega ja arendusprojektide ettevalmistamisega. Samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA (IVEK) töötajad ning Ida-Virumaa linnapiirkondade (Jõhvi, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva linnade) korteriühistute juhatuse liikmed.

Grupi suuruseks on arvestatud kuni 30 inimest.

Toimumise aeg, maht ja koht

Seminar toimub kahel päeval – 16. ja 17. veebruaril 2023 – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppehoones, aadressil Kutse 13, Jõhvi.

Ajakava:
1. päev: 9.45-17.00
9.30 registreerimine
9.45-11.15 koolitus
11.15-11.30 paus
11.30-13.00 koolitus
13.00-13.45 lõuna
13.45-15.15 koolitus
15.15-15.30 paus
15.30-17.00 koolitus

2. päev: 9.00-16.15

9.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 koolitus
12.15-13.00 lõuna
13.00-14.30 koolitus
14.30-14.45 paus
14.45-16.15 koolitus

Seminari teemad
• Mis on avaliku sektori roll ruumiloome suunamisel Euroopa Uue Bauhausi valguses?
• Kuidas tunda ära kvaliteetset linnaruumi? Mis on selle tunnused?
• Mis on elanikkonna kahanemise mõjud linnaruumile ja elanikele?
• Kuidas planeerida kahanevat linna?
• Millised tööriistad on KOV-idel linnaruumi kvaliteedi tõstmiseks?
• Mis on ehituspärandi roll linna planeerimisel, kohta identiteeti tugevdamisel ja inimeste heaolu tõstmisel?
• Linnaruumi kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks ja elamisväärsemaks muutmine (elurikkust suurendavate elementide ja projekteerimise tehnikate kasutamine linnaplaneerimises, liigirikaste alade loomine, looduslike veekogude rajamine jne)
• Avaliku ruumi arendamisel ligipääsetavuse ja universaalse disaini põhimõtetega arvestamine (nii et igas vanuses inimesed saaksid avalikus ruumis iseseisvalt ja turvaliselt liikuda).
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine targa linna kontseptsioonist lähtuvalt.
• IKT levik maailmas, Eesti ning IKT ühiskondlike mõjude geograafilised aspektid.
• Digitaalne lõhe, asukohapõhised teenused, privaatsusriskid.
• IKT kasutamine linnaruumi planeerimisel (suurandmed, sensorid jmt) ja protsesside analüüsil (asukohapõhised teenused, andmekogumine, asjade internet jmt).
Eeltoodud teemade avamine on seminari raames kavandatud praktilisel moel, kus vähemalt pool seminari ajast kulub väljakutsete praktilisele mõtestamisele, sh kaasa võetud projektiideede edasiarendamisele osalejate poolt ning ülejäänud aeg tutvustatakse asjakohaseid uuringuid, statistikat, teenuste kavandamise ja hindamise meetodeid ja tööriistu.

Koolitajad

Jiri Tintera töötab Valga Vallavalitsuses arhitektina. Kõrgharidust omab ta tsiviilehituse ja arhitektuuri alal ning doktoritööd kaitses teemal “Kahanevate linnade elukeskkonna taaselustamine Valga näitel”. Taltechi Tartu Kolledžis viib ta läbi disainistuudiod, õpetades projekteerimist konkreetses asustuskeskkonnas.
Kaie Kuldkepp omab kõrgharidust keskkonnatehnoloogia, urbanistika ja maastikuarhitektuuri erialal. Tema tööde hulgas on häid näiteid pool-avalike ruumide projekteerimisest (Põlva keskväljak, Kopli liinide rannapromenaad, F-kvartali sisehoovid, Tabasalu hariduslinnaku väliruum, Mulgimaa Elamuskeskuse väliruum jms). Ta on töötanud nii kohalikus omavalitsuses, mittetulundus- kui erasektoris.
Anto Aasa on filosoofiadoktor loodusgeograafia alal ja töötab mitmetes ülikoolides. Tema peamised õpetamis- ja uurimisvaldkonnad on informatsiooni- ja kommunikatsiooni geograafia, mobiilpositsioneerimine, tark linn, liikuvus, suurandmete kasutamine jms.

Nõustamine omavalitsustele

Osalevatel kohalikel omavalitsustel on võimalik seminari teemal saada 4 akadeemilist tundi individuaalset nõustamist iga KOV-i kohta. Juhul kui kohalik omavalitsus loobub teenusest või kasutab talle ettenähtud individuaalset nõustamist vähem kui 4 akadeemilist tundi, siis on teistel omavalitsustel võimalik eraldi kokkuleppel tundide arvu suurendada.

Veel oluline:

Seminaril tagatakse soovijatele sünkroon- ja järeltõlge eesti-vene-eesti keele suunal.

Lõunasöögid ja kohvipausid osalejatele on korraldaja poolt organiseeritud.

* Koolituse korraldajal on õigus teha vastavalt vajadusele muudatusi tegevuse läbiviimise, aja ja koha osas, sh otsustada tegevus läbi viia virtuaalselt. Muudatuste korral teavitab koolituse korraldaja osalejaid e-kirja teel.

 

Registreerimine

Seminarile saab registreerida riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) avalikus vaates siin: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/trainings/details/1.109945  . Juhul kui link ei avane, tuleb viidatud aadress kopeerida oma internetilehitseja aadressireale.
Registreerunu loetakse osalejaks pärast tema sihtrühma kuuluvuse kontrollimist. Kinnitus koolituskoha saamise või selle tagasilükkamise kohta saadetakse e-posti aadressile 2-3 tööpäeva pärast registreerimistähtaja lõppu.

Osalemise tingimused ja seminari maksumus

Arendusseminaril osalemine on sihtrühma kuuluvale registreerunud ja gruppi kinnitatud osalejale tasuta tingimusel, et osaleja osaleb seminaril vähemalt 75% mahus. See võimaldab saavutada seminari õpiväljundid nõutud tasemel.

Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne sündmuse esimest toimumiskorda ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat. Kui gruppi kinnitatud osaleja loetakse katkestajaks, siis esitatakse selle osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses kuni 367,20 eurot (käibemaksuga) ning vastava osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve seminari läbiviijale tasuda.

Seminaril osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

Seminarile registreerudes kinnitab seminaril osaleja, et tema ja tema asutus nõustuvad seminari läbimise tingimustega (sh katkestamisega kaasneva koolituskoha kulu tasumisega) ning osaleja osaleb seminaril mahus, mis on vajalik seminari eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Mida teha, kui pärast kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

Palume teatada kirjalikult mitteosalemisest e-postil Kristin Piik’i (kristin.piik@rtk.ee) vähemalt 5 tööpäeva enne esimese seminaripäeva algust. Kui isik teavitab mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (osaleja asutus, koolituse läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale seminari sihtrühma kuuluv asendaja.

 

Kontaktid

 

Seminari viib Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi tellimusel läbi Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ.

 

Projektijuht Terje Schmidt (AHA Keskuse juhataja). Tel. 51 84 574, terje@ahakeskus.ee, www.ahakeskus.ee (küsimused seminari sisu ja korraldusliku poole kohta).

 

Kristin Piik (Riigi Tugiteenuste Keskuse koolituste haldur). Kristin.piik@rtk.ee, tel. 663 1497 (küsimused seminarile registreerimise kohta).

 

Arendusseminari elluviimist kaasrahastab Euroopa Liit meetme tegevuse „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“ raames ning riiklik kaasfinantseering on tagatud riigieelarvest.

USA saatkond toetab Ukraina pagulastele suunatud tegevusi

Seoses sõjaga Ukrainast enneolematu pagulasvooluga kuulutab Ameerika Ühendriikide Tallinna suursaatkond välja avaliku konkursi Ukraina pagulasi Eestis abistavatele valitsusvälistele organisatsioonidele (MTÜ) ning kodaniku- ja eraorganisatsioonidele taotluste esitamiseks. Ettepanekud oodatakse kõigilt organisatsioonidelt või üksikisikutelt, kes vastavad alltoodud programmi nõuetele. Taotlejad võivad esitada ettepaneku, mis keskendub ühele või mõnele allolevatest teemadest.

Potentsiaalsed projektid, mis toetavad Ukraina pagulaskogukondi, võivad keskenduda:

 • kohalike kogukondade või Eesti vabaühenduste abistamine Ukrainast pärit pagulaste eluasemepuuduse lahendamisel;
 • Sotsiaalteenuste pakkumine, sealhulgas tervishoid, õigusnõustamine, psühholoogiline tugi ja haridus;
 • Koolitus, sh keeleõpe pagulastele nende tööleasumise ja Eesti ühiskonda integreerumise toetamiseks;
 • Võrdse juurdepääsu edendamine kaitsele, abile ja muudele lahendustele puuetega pagulastele, sotsiaalselt haavatavatele pagulastele, LGBTQI+ pagulastele ja teistele haavatavatele pagulasrühmadele;
 • Kodanikuühiskonna ja ühingute loomise edendamine pagulaste seas;
 • teabe vaba liikumise hõlbustamine (sealhulgas sõltumatu meedia toetamine) pagulasrühmadele ja/või desinformatsiooni vastu võitlemine;
 • Riikliku pagulaspoliitika ja -plaanidega, pagulaste õiguste, teenuste ja integratsiooniga seotud avalik haridus ja propageerimine (sh kodanikuharidus);
 • Konfliktide lahendamine või inimõiguste kaitse ja sallivuse edendamine;
 • Inimkaubanduse ja korruptsioonivastane võitlus.

Taotlust võivad esitada:

 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad valitsusvälised organisatsioonid;
 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad kodanikuühiskonna organisatsioonid;
 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad mittetulundusühingud;
 • mõttekojad või akadeemilised institutsioonid;
 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad eraorganisatsioonid;
 • Riiklikud ja eraharidusasutused
 • Omavalitsused või kohalikud omavalitsused ja nendega seotud asutused.*

Taotluste esitamise tähtaeg- 4. märts 2023.a.

Loe lisaks

Europe Direct Narva Teabekeskus ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldavad infopäeva Ukraina sõjapõgenikele

Europe Direct Narva Teabekeskus ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldavad infopäeva Ukraina sõjapõgenikele. Infopäev toimub 26. jaanuaril veebikeskkonnas ZOOM. Infopäeval räägitakse selleks miks ja kuidas luua mittetulundusühingut ning kust mittetulundusühing saab küsida rahalist toetust.

Loe lisaks ja registreeru

Integratsiooni Sihtasutus ootab taotlusi rahvusvähemuste kultuuri hoidmise toetamiseks

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele, arendamisele ning tutvustamisele suunatud projektide toetamiseks. Taotlusi saab esitada 13. veebruarini k. a.

„Toetust võib taotleda näiteks rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate ürituste korraldamiseks, rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustavate teabematerjalide väljaandmiseks, koostöö arendamiseks eesti kultuuriseltsidega ja noorte kaasamiseks kultuuriseltside tegevustesse,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing.

Taotlusvooru eelarve on 83 050 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

2022. aastal rahastati 18 rahvusvähemuste projekti. Toetatud projektide hulgas olid näiteks Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaat ja XXIV Foorum, festivalid „Multikultuurne Pärnu“ ja „Eesti rahvaste pärg“, rahvusvaheline laste festival „Kvitõ Ukrainy“.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Foto: panorama.ee

Erasmus+ kutsub noori ja noorsootöötajaid infopäevadele

18. jaanuar – DisoverEU kaasatuse projektide infotund

DiscoverEU on Erasmus+ programmi tegevus, mis annab 18-aastastele Euroopa noortele võimaluse rongiga reisides Euroopat avastada. Selle käigus õpitakse tundma erinevaid kultuure, saadakse uusi tutvusi ning harjutatakse võõrkeeli. DiscoverEU projektide eesmärgiks on võimaldada vähemate võimalustega noortel osaleda DiscoverEU-s sama moodi nagu eakaaslased. DiscoverEU kaastuse projektide raames saavad reisitoestust taotleda organisatsioonid ja mitteformaalsed noorterühmad ainult vähemate võimalustega noortele.

24.jaanuar- Infotund: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevusvõimalused noortele

Infotunnil saab teada, mis on rahvusvaheline noortevahetus või kuidas noorte osalusprojektide või solidaarsusprojektidega kohalikul tasandil positiivseid muutusi ellu kutsuda, siis tule infotundi ja saad teada!

25.jaanuar- Noorsootöötajate õpirände infotund

Noorsootöötajate õpirändeprojektidega rahastatakse noortega töötavate inimeste rahvusvahelisi õppevisiite, töövarjutamisi, seminare ja koolitusi.

Uus taotlusvoor toetab Ukraina põgenike võimalusi hoida sidet oma kultuuriga

Avanes taotlusvoor tagamaks noortele Ukraina sõjapõgenikele võimalust hoida sidet oma keele- ja kultuuriruumiga
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas 9. jaanuaril välja taotlusvooru, millega toetatakse Ukraina sõjapõgenikest noortele ukrainakeelsete kultuurisündmuste korraldamist koostöös ukraina kultuuriseltside, eesti vabaühenduste ja kultuuriasutustega, ukraina keele ja kultuuri õpet ning ukrainakeelse laste- ja noortekirjanduse välja andmist. Taotlusi saab esitada 9. veebruarini k. a. 

„Eesti pakub Ukraina sõjapõgenikele tasuta kohanemiskoolitusi ja A1-tasemel keeleõpet, et neil oleks võimalik Eestis kiiresti kohaneda ja ise oma eluga hakkama saada, kuni tekib võimalus kodumaale naasta. Uue meetmega hoiame elus põgenike ukraina keele ja kultuuripärandiga seotud traditsioone, et nad kodumaale naastes säilitaksid võimaluse jätkata õpinguid või astuda ülikooli. Lõimumispoliitika seisukohalt on tähtis, et ajutise kaitse saajad säilitaksid oma kultuuri ja samal ajal kohaneksid eesti kultuuriruumis,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman. 

„Toetuse eesmärk on tagada kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele Eestis võimalused hoida kogukondlike tegevuste kaudu sidet ukraina keele- ja kultuuriruumiga. Rahvusidentiteedi säilitamine on oluline nii ukraina noorte kohanemiseks Eestis kui ka kodumaale tagasipöördumiseks,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot, maksimaalne summa taotluse kohta on 15 000 eurot. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2023.
Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.
Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.
Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 16.12.2022 määrus nr 21 „Kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks toetuse andmise tingimused ja kord“

Selgusid Ida-Viru vabaühendused, kes saavad KÜSKilt investeeringutoetuse

Selgusid 12 vabaühendust, kes saavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali investeeringutoetuse Ida-Viru maakonnas.

Toetuse eesmärk on anda hoogu võimekatele Ida-Viru maakonnas tegutsevatele vabaühendustele, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Kokku esitati 33 taotlust kogusummas 254 499 eurot. Taotlusvooru eelarve on 90 000 eurot.

Maksimaalne toetuse suurus, mida taotleda sai, oli 9000 eurot. Vabaühenduse omafinantseering peab olema vähemalt 5%.

Programmi tulemused

Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm 2023. aastal

Programmi raames saab küsida toetust tegevusteks, mis toetavad Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotluse esitamise tähtaeg on esmaspäev, 30. jaanuar 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi) aadressile kysk@kysk.ee.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2023.

Toetusprogrammis makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on 7 000 eurotSellele lisaks saab taotleda kuni 3000 eurot arengueksperdi/konsultandi kaasamiseks, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, aitamaks saavutada projekti eesmärki.

Loe lähemalt

Meeleolukaid jõulupühi ja rõõmurohket aastavahetust!

Erasmus+ hariduse valdkonna 2023. aasta taotlusvooru infovebinar

Oodatakse  üld- ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektide ja kõikide haridusvaldkondade koostööprojektide taotlejaid 5. jaanuaril 2022 kell 13-16 infovebinarile, et selgitada kõike taotlemisega seotut.

Ajakava:

13.00 – 14.00 Erasmus+ õpiränne täiskasvanuhariduses
14.00 – 15.00 Erasmus+ koostööprojektid kõikides haridusvaldkondades
15.00 – 16.00 Erasmus+ õpiränne üldhariduses

Palun registreeru hiljemalt 3. jaanuaril SIIN. Lingi saadetakse enne sündmuse algust.

Lisainfo: https://eeagentuur.ee/uritused/infovebinar2023/

Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks

2023.a alguses toimuvad Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks. Arendusseminaride laiem eesmärk on anda osalejatele ülevaade kohaliku tasandi teenuste, avaliku ruumi ja elamumajanduse arendamise ning muudatuste juhtimise kõige uuematest suundumustest ja tutvustada erinevate piirkondade häid praktikaid. Seminaride praktilises osas tegeletakse kavandatavate regionaalarengu meetmete projektidega, mida on võimalik valmistada ette struktuurivahendite perioodi 2021-2027 meetmetesse „Suuremate linnapiirkondade arendamine“, „Avalike teenuste arendamine“ või „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“. Seminarid on hea võimalus erinevate osapoolte koostöös arutleda nii omavalitsuste prioriteetide kui ka maakonnaüleste teemade üle.

Seminaride teemad:

 1. Kohalikud teenused (Mihkel Laan), 12.-13. jaanuar 2023
 2. Avalik ruum (Jiri Tintera, Kaie Kuldkepp, Anto Aasa), I kvartal 2023
 3. Elamumajandus (Kaie Enno, Keiti Kljavin, Johanna Holvandus), I kvartal 2023
 4. Muudatuste juhtimise alused (Jaan Urb), I kvartal 2023

Osalejatel on võimalik osaleda mitmel erineval arendusseminaril ja igale seminarile toimub registreerimine eraldi.

Seminaril tagatakse soovijatele tõlge eesti-vene-eesti keelesuunal.

12.-13. jaanuaril toimuval „Kohalikud teenused“ seminari eesmärk on mõtestada kompleksselt lahti kohalike teenuste arendamisega seonduvad väljakutsed ja võimalikud lahendused Ida-Virumaa kaheksas kohalikus omavalitsuses. Sealhulgas:

 • suurendada omavalitsuse ja laiemalt piirkonna elanike teadmisi oma valla või linna demograafilise seisu ja perspektiivide ning nendest lähtuvalt tulevase teenusvajaduse osas;
 • mõelda läbi ja harjutada teenuste disainimist nende kasutajate ootustest ja soovidest lähtuvalt;
 • toetada vastavate arendusprojektide ettevalmistamist.

Sihtrühm

Seminari „Kohalikud teenused“ sihtrühma kuuluvad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, valla- või linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, kelle tööülesanded või vastutusala on seotud kohalike teenuste teemadega ja arendusprojektide ettevalmistamisega. Samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA (IVEK) töötajad ning Ida-Virumaa piirkonna elanikke esindavate kodanikuühenduste ja teenuseid osutavate kodanikuühenduste töötajad ja liikmed, sh juhatuse liikmed.

Grupi suuruseks on arvestatud kuni 30 inimest.

Toimumise aeg, maht ja koht

Seminar toimub kahel päeval – 12. ja 13. jaanuaril 2023Narva Loomemajanduskeskuses Objekt, aadressil Linda 2, Narva. Seminari kogumaht on 16 akadeemilist tundi. Lisaks on seminaril osalenud omavalitsustel soovi korral võimalik saada individuaalset nõustamist.

kava:

 1. päev: 9.30-16.45

9.15                      registreerimine

9.30-11.00          koolitus

11-11.15              paus

11.15-12.45        koolitus

12.45-13.30        lõuna

13.30-15.00        koolitus

15.00-15.15        paus

15.15-16.45        koolitus

 

 1. päev: 9.00-16.15

 

9.00-10.30           koolitus

10.30-10.45        paus

10.45-12.15        koolitus

12.15-13.00        lõuna

13.00-14.30        koolitus

14.30-14.45        paus

14.45-16.15        koolitus

 

Seminari teemad

 • Mis on peamised väljakutsed ja arenguvõimalused kohalike teenuste korraldamisel?
 • Kohalikud teenused ja nõudlus. Kuidas kaardistada ja hinnata teenusvajadust nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis? Rahvastikuanalüüsi ja –prognoosi ning teenusvajaduse prognoosi lähtekohad ja praktilised näited.
 • Teenuste terviklik ja kasutajakeskne disainimine: kuidas kavandada protsessi probleemide
  määratlemisest lahenduste rakendamiseni?
 • Teenuste disainimise tööriistad ja praktikum: probleemide määratlemine; sihtgruppide
  määratlemine, persoonad, ideede genereerimine, valikute tegemine, piloteerimine ja pidev parendamine.
 • Teenuste hindamine ja seire, tulemuste tagasisidestamine. Praktilised näited, ee kasutamine teenuste hindamiseks.
 • Kaasamine ja koostöö KOV-ides ja KOV-ide vahel. Milliseid teenuseid võiks ja on mõistlik
  kavandada laiemas koostöös? Teenuste delegeerimise võimalused ja lahendused.
 • Infotehnoloogia kasutamine KOV-i juhtimises, praktilised näited: IT kasutamine ruumiliseks
  planeerimiseks, arengu kavandamiseks, elanike kaasamiseks jne.

Eeltoodud teemade avamine on seminari raames kavandatud praktilisel moel, kus vähemalt pool seminari ajast kulub väljakutsete praktilisele mõtestamisele, sh kaasa võetud projektiideede edasiarendamisele osalejate poolt ning ülejäänud aeg tutvustatakse asjakohaseid uuringuid, statistikat, teenuste kavandamise ja hindamise meetodeid ja tööriistu.

Koolitaja

Mihkel Laan, Cumulus Consulting OÜ. Mihkel Laan on töötanud regionaalarengu ja kohalike omavalitsuse konsultandina alates 2004. aastast. Kohalike omavalitsuste peamine ülesanne on osutada kohalikke (avalikke) teenuseid, seega on töö kohalike teenuste korraldamisega olnud Mihkli igapäevane ülesanne ligi 19 aastat. Nende aastate jooksul on Mihkel nõustanud suuremat osa Eesti omavalitsusi ning lisaks paljusid maakondlikke organisatsioone arengu kavandamisel, sh kohalike teenuste korraldamisel.

 

Nõustamine omavalitsustele

Osalevatel kohalikel omavalitsustel on võimalik seminari teemal saada 4 akadeemilist tundi individuaalset nõustamist iga KOV-i kohta. Juhul kui kohalik omavalitsus loobub teenusest või kasutab talle ettenähtud individuaalset nõustamist vähem kui 4 akadeemilist tundi, siis on teistel omavalitsustel võimalik eraldi kokkuleppel tundide arvu suurendada.

Nõustamist viib läbi seminari koolitaja Mihkel Laan. Nõustamine toimub projektijuhi ja koolitajaga kokkulepitud ajal ja viisil (nt veebis Zoom või muu virtuaalkeskkonna vahendusel). Nõustamine toimub kuni kolme nädala jooksul pärast seminari toimumist.

 

Veel oluline:

Seminaril tagatakse soovijatele sünkroon- ja järeltõlge eesti-vene-eesti keele suunal.

Lõunasöögid ja kohvipausid osalejatele on korraldaja poolt organiseeritud.

* Koolituse korraldajal on õigus teha vastavalt vajadusele muudatusi tegevuse läbiviimise, aja ja koha osas, sh otsustada tegevus läbi viia virtuaalselt. Muudatuste korral teavitab koolituse korraldaja osalejaid e-kirja teel.

 

Registreerimine

Seminarile registreerimine toimub riigitöötaja iseteenindusportaalis (RTIP).

 • Osalejad, kelle asutused on liitunud riigitöötaja isteenindusportaaliga, peavad end eelregistreerima oma kasutajanimega eelnevalt sisse logides siin: https://www.riigitootaja.ee/rtip-client/login.
 • Osalejad, kelle asutused ei kasuta riigitöötaja iseteenindusportaali, saavad end eelregistreerida riigitöötaja iseteenindusportaali avalikus vaates siin: https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused, otsides andmebaasist üles vastava koolitusmooduli. Juhul kui link ei avane, tuleb viidatud aadress kopeerida oma internetilehitseja aadressireale.

Registreerunu loetakse osalejaks pärast tema sihtrühma kuuluvuse kontrollimist. Kinnitus koolituskoha saamise või selle tagasilükkamise kohta saadetakse e-posti aadressile 2-3 tööpäeva pärast registreerimistähtaja lõppu.

 

Osalemise tingimused ja seminari maksumus

Arendusseminaril osalemine on sihtrühma kuuluvale registreerunud ja gruppi kinnitatud osalejale tasuta tingimusel, et osaleja osaleb seminaril vähemalt 75% mahus. See võimaldab saavutada seminari õpiväljundid nõutud tasemel.

Osaleja loetakse katkestajaks, kui ta pärast gruppi arvamist jätab tegevusele ilmumata, ei osale tegevuses ettenähtud mahus või teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne sündmuse esimest toimumiskorda ja ei leia endale nõuetele vastavat asendajat. Kui gruppi kinnitatud osaleja loetakse katkestajaks, siis esitatakse selle osaleja asutusele arve ühe osaleja koolituskoha kulude ulatuses kuni 367,20 eurot (käibemaksuga) ning vastava osaleja asutusel (tööandjal) on kohustus arve seminari läbiviijale tasuda.

Seminaril osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

Seminarile registreerudes kinnitab seminaril osaleja, et tema ja tema asutus nõustuvad seminari läbimise tingimustega (sh katkestamisega kaasneva koolituskoha kulu tasumisega) ning osaleja osaleb seminaril mahus, mis on vajalik seminari eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Mida teha, kui pärast kinnituse saamist selgub, et osavõtmine ei ole võimalik?

Palume teatada kirjalikult mitteosalemisest e-postil Kristin Piik’i (kristin.piik@rtk.ee) vähemalt 5 tööpäeva enne esimese seminaripäeva algust. Kui isik teavitab mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (osaleja asutus, koolituse läbiviija ja Riigi Tugiteenuste Keskus) koostöös leida loobujale seminari sihtrühma kuuluv asendaja.

 

Kontaktid

 

Seminari viib Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi tellimusel läbi Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ.

 

Projektijuht Terje Schmidt (AHA Keskuse juhataja). Tel. 51 84 574, terje@ahakeskus.ee, www.ahakeskus.ee (küsimused seminari sisu ja korraldusliku poole kohta).

 

Kristin Piik (Riigi Tugiteenuste Keskuse koolituste haldur). Kristin.piik@rtk.ee, tel. 663 1497 (küsimused seminarile registreerimise kohta).

 

Arendusseminari „Kohalikud teenused“ elluviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist perioodi 2014-2020 meetme tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Ida-Virumaast saab moodsa tööstuse lipulaev

Kliimaeesmärkidest, õiglasest üleminekust ja Ida-Virumaast rääkides kiputakse vahel arvama, et see tähendab vaid põlevkivi kaevandamise ja töötlemise lõpetamist, mille Euroopa Liit kinni maksab. Õiglase ülemineku eesmärk meie pikkade traditsioonidega tööstusmaakonnas on aga laiahaardelisem.

Mida õiglane üleminek Ida-Virumaa jaoks tähendab, räägib rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev.

Vabaühenduste 2023. a arenguhüpet ettevalmistav toetus aitab koostada äriplaani või tegevuskava

Unistad, et sinu vabaühendus saaks tuule tiibadesse? Selleks on sul vaja teha üks hoojooks enne lahtihüpet? Plaanid on suured, aga hetkel kõmisevad need vaid sinu peas? Pead oma vabaühenduse arenguvajadusi analüüsima, et koostada tegevuskava või äriplaan, et saaksid valmistuda tõeliseks arenguhüppeks?

Kui need on justkui sinu enda mõtted või need read sind kõnetavad, siis on KÜSK AHE23 ehk 2023. aasta arenguhüpet ettevalmistav toetus mõeldud just sulle! Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused.

Toetust saab taotleda kuni 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole.

Kaasata tuleb arenguekspert väljastpoolt vabaühendust.

NB! Taotlemine ei ole veel taotluste menetlemise infosüsteemis avatud. KÜSKI kodulehel antakse teada, kui saab hakata taotlusi esitama.

Tutvu tingimustega ja valmistu taotluse esitamiseks, mille tähtaeg on juba 3. veebruaril 2023 kell 15.

Kogu info AHE23 lehelt KÜSK koduleheküljel.

KÜSK korraldab eestikeelse infoseminari, kus saad vastuse oma küsimustele: 6. jaanuaril kell 13 Zoomis.

Venekeelne infoseminar toimub 10. jaanuaril kell 15.00.

Eesti EL välispiiri programmi taotlusvoor

Eesti piirialade arengut soodustavatele tegevustele kaasa aitamiseks ja sealsetele kohalikele kogukondadele oluliste ettevõtmiste toetamiseks avati täna, 9. detsembril Eesti EL välispiiri programmi taotlusvoor.

Projekti tegevused peavad panustama piirkonna keskkonnakaitsesse, ettevõtluse ning väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisse, samuti kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetavatesse algatustesse.

Valdkondlikku toetust on piirkondadel võimalik taotleda ka Ukrainast pärit sõjapõgenike kohanemiseks mõeldud tegevuste tarvis.

Taotletav toetus projektis peab jääma vahemikku 50 000 – 300 000 eurot

Toetust saavad taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuselt Eesti programmiala KOVid, MTÜd, riigi- ja omavalitsusasutused ning nende loodud ühendused ja assotsiatsioonid ja haridusasutused.

Loe rohkem programmi veebilehelt

Erasmus+ projektikirjutamise laager ootab osalejaid

Tahaksid kirjutada Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteprojekti? Või oled juba alustanud, aga oled natuke hätta jäänud? Tule projektikirjutamise laagrisse!

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektikirjutamise laager annab osalejatele võimaluse:

 • arendada oma ideest Erasmus+ noortevahetuse, Erasmus+ noorte osalusprojekti või Euroopa Solidaarsuskorpuse kohaliku solidaarsusprojekti taotlus
 • võtta aeg maha ja keskenduda taotluse täitmisele
 • saada nõu ja tuge meie nõustajatelt.

Jaanuari keskpaigas võtab sinuga ühendust meie koolitaja-nõustaja, kellega projektiideed juba vormima hakata, et koostöö laagris oleks eriti sujuv ja edukas.

Laager toimub kolmel päeval Tallinnas, aga kõigil kolmel päeval ei pea kohal olema – tule endale sobival ajal! Selleks, et projektiidee jõuaks eduka taotluse koostamiseni, on soovituslik kõigil kolmel päeval kohal olla. Laager algab reede pärastlõunal ja lõpeb pühapäeva lõunal. Noortegruppe ootame osalema koos täiskasvanud noortejuhiga, kelleks võib olla noorsootöötaja, kooli huvijuht või õpetaja.

Registreerimise tähtaeg 30.01.2023.

Täpsema info laagris osalemise kohta saadame registreerunutele hiljemalt 6.02.2023.

Täpsem info:
Anni Tetsmann
anni.tetsmann@harno.ee
56937745

Maakondlike kultuurisündmuste taotlusvoor 2023

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja maakonnale tuntust toovate ja lisaväärtust andvate traditsiooniliste ja uute kultuuriprojektide taotluste vooru aastaks 2023.

Taotlusi saab esitada 10. detsembrist 2022 -10. jaanuarini 2023 elektroonilisele aadressile ivol@ivol.ee

Maakondlike kultuurisündmuste toetuste korra, taotluse- ja aruande vormi leiate IVOL-i kodulehelt 

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

CERV programmi peagi avanevad voorud toovad kaasa uuendusi

„Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm“ ehk “Citizens, Equality, Rights and Values programme” (CERV) uued avatud voorud kuulutatakse järk-järgult välja perioodil 6. detsembrist 2022 kuni 20. jaanuarini 2023 ja need jäävad avatuks ligikaudu kolmeks kuuks. Toetusi jagatakse summas 172 miljonit eurot taas nelja tegevussuuna raames:

 • kodanike kaasamine;
 • võrdõiguslikkus;
 • vägivalla vastu võitlemine;
 • Euroopa Liidu ühised väärtused.

Tegevussuundade raames on kavas välja kuulutada eraldi voor uutele poliitikateemadele nagu vihakõne ja kuritegevus, vihjeandjate (i.k. Whistle-blower) direktiiv, tehisintellekt ja diskrimineerimine. Selle vooru kogueelarve summa on 16 miljonit eurot. Võrdõiguslikkuse meetmest saab sel korral toetust taotleda kaheks tegevusaastaks ja meetme kogusumma on 20 miljonit eurot.

Daphne tegevuste raames on kindlasti üks voor suunatud kohalikele mittetulundusühingutele, kes töötavad pagulastega ja vägivallaohvritega. Uues voorus on erilise tähelepanu all Ukraina sõja tõttu kannatavad naised ja lapsed, kes vajavad kriisiabi. Toetuse suurus 2023. aastal on 23,4 miljonit ja 2024. aasta voorus 24,8 miljonit eurot.

Eestis annab CERV programmi avanevate taotlusvoorude kohta infot SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vaata ja jälgi informatsiooni veebilehel www.kysk.ee/cerv

Euroopa Liidu poolt rahastatav CERV programm pakub erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

Allikas

Projekti kirjutamine alustavatele MTÜ-dele

Täna toimus venekeelne koolitus “Projekti kirjutamine alustavatele MTÜ-dele”, kus osalesid vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpiti ja harjutati praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.
Koolituse läbiviimist toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Tuletame meelde, et SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse kodulehel saab vaadata toetusvõimalusi MTÜ-dele  ning tulla projektiideega või projektitaotlusega tasuta nõustamisele 

Selgunud on Ida-Viru Aasta 2022 tegusad kodanikud ja parimad vabaühendused

 Selgunud on Ida-Viru Aasta 2022 tegusad kodanikud ja parimad vabaühendused! Vaata, kes on iga kategooria kolm parimat 

Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2022

 • Võitja MTÜ Iga Elu 
 • Nominent MTÜ Äkke Suusaklubi
 •  Nominent MTÜ Maarahvaselts Vanatare

Ida-Viru Parim Eurorahade Rakendaja 2022

 •  Võitja OBJEKT (SA Narva Loomeinkubaator)
 • Nominent MTÜ Vitatiim 
 •  Nominent SA Narva Muuseum

Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2022

 • Võitja MTÜ Õnnelik naine 
 • Nominent MTÜ Kaitstud elu 
 • Nominent SA Narva Linna Arendus

Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2022

 •  Võitja Marina Koreshkova 
 • Nominent Maidu Laht 
 • Nominent Kalev Naur 

Ida-Viru loomemajanduse arendaja 2022

 • Võitja NORF 2022 
 • Nominent Narva Vaba Lava  Kultuurihoovi projekt
 • Nominent Narva Eesti keele maja Filmiakadeemia projekt

Eripreemia

Helena Paist

Õnnitleme kõiki tublisid osalejaid, võitjaid ja nominente! 

Konkursi korraldajateks on Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Europe Direct`i Narva teabekeskus ja Ida-Viru Loomeklaster. Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Ida-Viru Omavalitsuste Liit, Euroopa Regionaalarengufond, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium ja Siseministeerium.

Päästeameti kriisideks valmistumise projektikonkurss (“Ole valmis – kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel”)

2023. aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on oodatud esitama kõik registreeritud mittetulundusühingud.

Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates!

Projektikonkursiga toetab Päästeamet lahendusi, mis aitavad kriisidega paremini toime tulla. Nii ongi võimalik sel viisil parandada kogukonna varude ja vahendite kvaliteeti, aga ka kogukonna liikmete oskusi hädaolukorras toimetada. Samuti on võimalik parandada alternatiivsete sidekanalite abil infovahetust kriisiolukorras. Lisaks sellele on toetuste abil võimalik kiirendada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädas olijad saavad kriisi korral tulla, et saada abi ja värsket infot.

Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädas olijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi. Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsusega ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti ellu viiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.

Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada 31. detsembrini 2022. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.02.2023-30.09.2023.

Päästeameti piirkondlik koordinaator: Ida Päästekeskus (Lääne- ja Ida-Virumaa), Helen Potman, 525 6938, e-post: helen.potman@rescue.ee

Taotlemisvorm ja tingimused

Ühisrahastuse mentorprogramm Ida-Virumaal

Mis?

Ühisrahastuse mentorprogramm annab meeskonnale/isikule praktilised oskused ühisrahastuse
kampaania käivitamiseks. Juhendame ning anname tagasisidet osalejate kampaaniate planeerimise ning läbiviimise kohta. Bootcampid viiakse läbi eesti, vene ja/või inglise keeles, sõltudes osalejate keelte
oskustest. Programmi eesmärgiks on osalejate kampaaniate lansseerimine Hooandja platvormil.
Bootcampide teemad:
1.konsultatsioon: idee kirjeldamine ja sihtrühmade valik
2.konsultatsioon: kingituste valik ja eelarve koostamine
3.konsultatsioon: eduka video võtmekriteeriumid ja turunduse planeerimine
4.konsultatsioon: kampaania lõputegevused

Kus ja millal?

Pitching – 7.12.2022, 17:00-20:00, Vaba Lava Narva kohvik (Linda 2). Esimene bootcamp ehk intensiivne koolituspäev toimub 8.12.2022. Teine ja kolmas toimuvad detsembris 2022- veebruaris 2023 ning neljas aprillis-mais 2023.

Kellele?

Mentorprogramm on mõeldud Ida-Virumaa meeskondadele ja individuaalsetele osalejatele, kes
soovivad viia ellu oma projekti kaasates finantse ühisrahastuse kaudu. Tahad kirjastada raamatut,
laiendada oma kohvikut, salvestada muusikaalbumi, teha mobiilirakenduse, avada spordiklubi – kui su projekt on loominguline, uudne või kodanikualgatuslik, siis olete teretulnud osalema!

Kuidas?

Registreeri pitchingule , tule 7. detsembril Vaba Lava Narva kohvikusse ja esita
lühidalt (2-3 minutit) oma projekt – mida soovid teha, mida loodad oma projektiga saavutada ning milleks vajad rahastust. Pitchida saab eesti, vene või inglise keeles. Samal päeval valime välja 10 meeskonda/isikut, kes saavad juba järgmisel päeval alustada meie mentorprogrammis.

Korraldajad

Korraldaja: Hooandja
Kaasrahastajad: Startup Estonia, Kredex, EAS. Mentorprogrammi viivad läbi Hooandja meeskonnast
äriarendus- ja finantsspetsialist Jelena Žovnikova ning turundusspetsialist Tarieli Lipartia. Pitchingu žüriis on lisaks ka Startup Estonia Ida-Virumaa tegevussuuna projektijuht Elina Dubova.
Hooandja on Balti regiooni suurim (ja sisuliselt ainus) kingituspõhine ühisrahastusplatvorm, kus saavad toetust koguda loomingulised, innovaatilised, kodanikualgatuslikud, ettevõtlusega seotud jt ideed.
Toetuste vastutasuks pakutakse erinevaid kingitusi, ennekõike loodavaid teoseid ja tooteid. Oma 10 tegutsemisaasta jooksul on Hooandja aidanud enam kui 1660 projekti autorit. Üle 172 000 inimese on toetanud projekte kokku rohkem kui 6 000 000 euroga.

KES23 ehk kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurss 2023 nüüd avatud!

Kas sul on kogukond, mida eest vedada? Või on kogukonnal eestvedaja olemas, kes vajab toetust? Vahet ei ole, sest nüüd on eestvedajal võimalus taotleda stipendiumi (KES23).

KES23 on mõeldud inimesele, kelle südameasi on juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi.

Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja toetamine, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja.

Stipendiumi saab taotleda ainult eraisik iseendale.

Kogukond on selle stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.

Taotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2023.

Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on maksuvaba.
Taotleja peab esitama taotluse isiklikult kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu  ning taotlusega koos tuleb esitada:

 • stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV);
 • mentori poolt digiallkirjastatud vabas vormis kinnituskiri valmisoleku kohta olla stipendiumitaotleja mentoriks tegevuskava elluviimisel;
 • üks kaaskiri, mille on digiallkirjastanud vähemalt viis kogukonnaliiget, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik.

Kaasata tuleb mentor, kelle taotleja saab valida ise või, miks mitte, valida meie poolt pakutud nimekirjast.

Stipendiumi statuudi aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Kogu info KES23 ehk 2023. aasta kogukonna eesvedaja stipendiumi konkursi kohta siit.

Kogukonna eestvedaja stipendiumikonkursi INFOSEMINAR

Infoseminar toimub 30. novembril 2022 kell 13:00 keskkonnas Zoom.

Link infoseminarile

Küsitlus venekeelse Hea Kodaniku Klubi käivitamiseks

Vabaühenduste Liit lähiajal soovib  viia läbi venekeelse Hea Kodaniku Klubi. Oluline, et teema kõnetaks vabaühendusi, paneks mõtlema ja avaldaks mõju. Selleks palub Vabaühenduste Liit, et annaksite teada, kuidas venekeelsetel vabaühendustel läheb. Eelkõige andke teada mis oleks tugi, mis laseks  venekeelsetel vabaühendustel veelgi tõhusamalt toimida. Ettepanekud teemade ja kõneisikute osas on teretulnud.

Küsimustik

Küsitlus: omatulu teenimine ja avatus uuendustele kodanikeühendustes

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital soovib kaardistada kodanikeühenduste avatust uuendustele ja omatulu teenimise võimekust. Küsimustikule vastamine võtab aega kuni 15 minutit.  Küsimustik 

Siseministeerium kutsub kodanikupäevale pühendatud vestlusõhtule “Minu Ida-Virumaa”

Siseministeerium kutsub osalema vestlusõhtul “Minu Ida-Virumaa”
Kohtla-Järve Kultuurikeskuse kohvikus 23. novembril kell 18-20

Kodanikupäevale pühendatud vestlusõhtul osalevad:

 • Tanja Mihhailova-Saar, laulja
 • Raivo Küüt, Siseministeeriumi asekantsler
 • Anna Farafonova, Narva eesti keele maja juhataja
Vestlusõhtut juhib Julia Rodina.
Vestlusõhul arutame, mis on kodanikutunne ja kodanikuks olemise roll täna ja tulevikus. Koos otsime vastust, kuidas saame ise enda elu ja kodukohta paremaks muuta.
Vestlusõhtu toimub vene keeles. Pakutakse suupisteid.
Tule, kuula ja räägi kaasa!
Registreeri ennast hiljemalt 22. novembril aadressil https://bit.ly/3UHHnkb

Astri ja Fama kaubanduskeskused aitavad Ida-Virumaa MTÜsid annetusi koguda

Heategevus võib ühiskonda muuta, iga inimene saab teha teistele head siin ja praegu. Meie piirkonnas on palju mittetulundusühinguid, kes aitavad teisi tasuta, kuid vajavad ise tuge.

Astri ja Fama kaubanduskeskused kutsuvad Ida-Virumaa vabaühendusi tegema koostööd nende tegevuseks annetuste kogumisel. Kaubanduskeskustesse Astri ja Fama on paigaldatud annetuskastid, mida saavad kasutada Ida-Virumaa MTÜ-d annetuste kogumiseks. Kui teil on idee, milleks teie organisatsioon vajab abi või annetusi, siis see pakkumine on teie jaoks!

Kaubanduskeskused on valmis pakkuma kaste, abistama reklaamiga ja info levitamisega sotsiaalmeedias. MTÜd peavad omakorda võtma kord nädalas annetatud esemeid ja oma poolt ka tegema aktsioonile reklaami.

Koostöö arutamiseks võtke ühendust Nadezhda Prishvitsinaga nadezda@fama.ee, +372 55611177.

Tuletame ka meelde, et 29. november 2022 on annetamistalgude päev, mil kümned vabaühendused üle Eesti korraldavad palju üritusi, et koguda annetusi sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, aga ka julgustada inimesi toetama enda jaoks olulisi valdkondi. Täpsemalt vaata www.annetamistalgud.ee

Investeeringutoetuse saamiseks Ida-Viru maakonnas esitati 33 taotlust

Taotluste esitamise tähtaeg oli 1. november. Selleks tähtajaks laekus KÜSKile Ida-Virumaa vabaühendustelt kokku 33 taotlust, mille kogusumma on 254 499 eurot. Maksimaalne toetuse suurus, mida taotleda saab, on 9000 eurot. Toetusmeetme raames antakse Ida-Virumaa vabaühendusele kokku 90 000 eurot.

Edasi toimub taotluste hindamine. Hindamise tulemused selguvad detsembrikuu teises pooles. Siis anname teada, kes Ida-Virumaa vabaühendustest toetuse saavad.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekt tuleb ellu viia perioodil 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.

Allikas

Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkursile 2022 esitati 63 kandidaati

Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamiskonkursile 2022 esitati 63 kandidaati:

 • Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2022-7 kandidaati
 • Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2022- 4 kandidaati
 • Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2022- 18 kandidaati
 • Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2022- 20 kandidaati
 • Ida-Viru loomemajanduse arendaja 2022- 14 kandidaati
Täname, et märkasite silmapaistvaid tegijaid! Võitjad tehakse teatavaks tunnustusüritusel Meresuu Spa Hotellis 24. novembril 2022.a.

Kultuurkapitali maakondlikud ekspertgrupid kutsuvad üles esitama aastapreemiate kandidaate

Maakondlikud ekspertgrupid ootavad 21. novembrini ettepanekuid oma maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks.

 

Välja antakse järgmised preemiad:

Kultuuripärl 2022

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel. Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Kultuuripärli preemiale saab esitada korraga ainult ühe kandidaadi.

 

Ekspertgrupi aastapreemia

Aastapreemiatega tunnustatakse 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid.

Elutööpreemia

Elutööpreemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest.

Elutööpreemia kandidaadiks võib esitada vaid füüsilisi isikuid.

 

Ekspertgrupid ootavad hiljemalt 21. novembriks vabas vormis ettepanekuid vastava maakonna e-posti aadressil, milles peavad olema:

 • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest 2022. aastal;
 • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
 • esitaja kontaktandmed.

 

Enne ettepanekute esitamist palume tutvuda vastava maakonna ekspertgrupi raha jagamise korraga.

Lisainfo: https://www.kulka.ee/uudised/kultuurkapitali-maakondlikud-ekspertgrupid-kutsuvad-ules-esitama-aastapreemiate-kandidaate-2

Avanes taotlusvoor kogukonna kaasamise programmile USAs- CEE 2023-2024

2023.aasta kogukonna kaasamise programmi taotlusvoor, Community Engagement Exchange (CEE) Program application , on avatud ja sulgub 30.novembril 2022.

https://www.irex.org/project/community-engagement-exchange

 

Mis on CEE? See on kodanikuühiskonna kaasamise programm, mis kutsub kandideerima ärksaid kogukonnaliidreid vanuses 21–28, kes töötavad avaliku, era- ja mittetulundussektoris, et lahendada avalikkusele muret tekitavaid probleeme ja parandada kogukonna kvaliteeti.

CEE stipendiaadid osalevad kolmekuulises programmis Ameerika Ühendriikides, kus nad teevad koostööd vastuvõtva organisatsiooniga. Praktikakogemuse ajal töötavad CEE stipendiaadid otse USA kogukonnapõhiste organisatsioonidega, mis on keskendunud sarnastele kodanikuühiskonna probleemidele. Stipendiaadid tugevdavad oma suutlikkustl,  jagavad oma teadmisi ja kogemusi vastuvõtva kogukonnaga. Samuti osalevad nad kõikehõlmavas kodanikuosaluse ja juhtimise õppekavas ning õpivad väärtuspõhiseid lähenemisviise probleemide lahendamisele, mille aluseks on demokraatlikud põhimõtted, koostöö ja kaasamine otsuste tegemisel ning arutelud. Pärast Ameerika Ühendriikides veedetud aega viivad stipendiaadid oma kodukogukondades kuue kuu jooksul ellu tulemustele suunatud projekti, mis keskendub konkreetselt küsimustele, mis on seotud ühega viiest CEE programmi teemast: kodanikudialoog ja rahutagamine, avatud ja osaluspõhine valitsus, naised ja sugu, paindlik ja jätkusuutlik areng ning noorte kaasamine.

 

Lisainfo: https://www.irex.org/project/community-engagement-exchange

KÜSK kutsub vabaühendusi kogemuspäevale

KÜSKi KOGEMUSPÄEV toimub 7. detsember kell 10-17 Tartus V Spas (Kvartali ostukeskuse 4. korrusel)

Huvitavad esinejad ja palju võimalusi omavahel koostöökogemusi vahetada!

Palun tee registreerimisankeedil valik, millises kogemusringis sa pealelõunal osaled soovid:

Kuidas omavalitsus saab vabaühendustele pärituult purjedesse puhuda?
Koostöö ja konkurents teenuste pakkumisel.
Kuidas leida, hoida ja kaotada vabatahtlikke?
Kuidas süüa arbuusi ehk kuidas väikeste sammudega jõuda suure mõjuni?
Sära, särts, sünergia … hea koostööõhkkond.
Ämbrist üle astumine – koostöö kuldreeglid.
Kohanemine eestvedaja(te) ja põlvkondade vahetumisel

Palun vali registreerimisankeedil minikoolitus, millel soovid osaleda:

Vabatahtlike eestvedamine ja kaasamine
Kommunikatsioon – kuidas jõuda oma sõnumiga koostööpartnerite ja liikmeteni?

REGISTREERIMINE 

Osalemine on tasuta.

Lisainfo:
kysk@kysk.ee

Töövarjunädal kutsub vabaühendusi

Töövarjunädalal 14.-18. novembril saab noortele töövarjudele oma tööd ja valdkonda tutvustada. Tuleviku Tegijad kutsuvad üles kõiki vabaühendusi end kirja panema, et noored saaksid ka vabakonnaga paremini tuttavaks. Noortega saab kohtuda oma töökohal või video teel.

Töövarjutamine on üks ühele kohtumine 7.-12. klassi õpilasega või noorega, kes on hetkel oma õpingud katkestanud. Kui kohtute silmast silma, siis võiks õpilasele tutvustada kogu tööpäeva (4-8h). Oluline, et õpilane näeks erinevaid töö aspekte, nt töökeskkonda, saaks aimu töötempost, tutvuks kolleegidega, näeks tööülesandeid jne. Kui kohtute virtuaalselt, siis kestab see 45 minutit ja õpilane valmistab ette 10 küsimust, mida ta sinult vestluse käigus küsib.

Töövarjunädalat korraldavad Junior Achievement EestiEesti Töötukassa ja Tuleviku Tegijad.

KÜSK kutsub vabaühenduste esindajaid projekti kirjutamise koolitusele

Koolitus toimub 24. novembril ja 3. detsembril 2022 kella 10 – 17 Viljandis, Bonifatiuse Gildi maja II korrusel (Väike-Turu 8, Viljandi linn). Lisaks toimub viimane koolituspäev detsembris veebi teel, mille kuupäev lepitakse kokku koolitusel osalejatega 24. novembril 2022.

Koolitusele on oodatud osalema vabaühendustes tegutsejaid, kel puudub või on vähene projektikirjutamise kogemus ja kes sooviksid saada lisateadmisi projekti koostamisest. Koolitusel õpime ja harjutame praktikas projekti koostamist: projektiidee kavandamist, eesmärkide sõnastamist, seoseid projekti erinevate osade vahel, väljundnäitajate ja tulemuste kirjeldamist, eelarve koostamist jne.

Koolituse viib läbi Annemai Mägi InterAct Projektid & Koolitus OÜ-st. Loe Annemai kohta lisaks InterActi kodulehelt.

NB! Kuna võib eeldada, et huvi koolituse vastu on suur, siis palume, et ühest vabaühendusest registreeruks koolitusele esialgu 1 inimene. Kui kohti jätkub, anname sellest ühingutele teada.

Registreerimine koolitusele kuni 7. novembrini või kuni kohad täituvad SIIN.
Osalemistasu ei ole.

Lisainfo koolituse kohta:

Annemai Mägi

annemai@interact.ee või

Anneli Roosalu

anneli.roosalu@kysk.ee

Selleks aastaks Ida-Viru MTÜde sügiskool sai läbi

19. oktoobril toimus viimane sügiskooli koolitus, mis oli pühendatud Instagram-ile. Sügiskoolis 2022 MTÜ-d said õppida, kuidas korrektselt ja kaunilt pildistada ja telefoniga väikseid videoid teha, kuidas töödelda oma fotosid erinevate rakendustega, kuidas töötada Canvas ja teha erinevaid kujundusi ning lõppude lõpuks kuidas teha atraktiivseid postitusi sotsiaalmeedias.

Koolitused toimusid tänu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Saksa saatkond toetab ka aastal 2023 ühise kerksuse initsiatiivi raames tsiviilühiskonda, meediat ja haridust tugevdavaid projekte

Saksa saatkond toetab ka aastal 2023 ühise kerksuse initsiatiivi raames tsiviilühiskonda, meediat ja haridust tugevdavaid projekte.

Projektikonkursi alla käivad projektid, mis lähtuvad Joint statement by the Estonian and German Foreign Ministers.

Kui Teil on plaanis viia järgmisel aastal üks tore projekt ja sooviksite seda teha koostöös Saksa saatkonnaga, siis palun täitke ära järgnev vorm ja saatke see kuni 25. oktoobrini 2022 (kaasa arvatud) järgmisele meiliaadressile: pol-301@tall.auswaertiges-amt.de

Võib saata ka rohkem kui ühe projektikirjelduse. Ootame põnevusega Teie projektiideid. Küsimuste korral võtke julgesti ühendust eelmainitud meiliaadressi kaudu.

Harno ootab üle-eestilise noorsootöö nädala projektitaotlusi

Toetusmeetme “Üle-eestiline noorsootöö nädal 2022” raames saab taotleda projektitoetust Euroopa noorte aasta raames üle-eestilise noorsootöö nädala egiidi all toimuvatele tegevustele. Välkvoor on avatud kuni 17.10.2022 ja taotlusvooru eelarve on 80 000 eurot.

Meetme eesmärk on tuua esile noortele suunatud võimalused, pakkuda noortele tegevusi, osalusvõimalusi ja luua noortega töötavatele spetsialistidele võimalusi noorte paremaks toetamiseks ning võimaluste loomiseks vastavalt noorsootöö nädala ja Euroopa noorte aasta eesmärgile ning fookusteemadele.

Taotlemine:
On avatud Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursiveebis aadressil https://konkursiveeb.edu.ee/ 10.10.2022 kuni 17.10.2022 kell 23.59.
Oodatud on tegevused, mis toimuvad nii noorsootöö nädalal, kui ka sellele järgnevalt.

Algas kandidaatide esitamine kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele

𝑨𝒍𝒈𝒂𝒔 𝒌𝒂𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒂𝒕𝒊𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖𝒑𝒂̈𝒆𝒗𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒂̈𝒓𝒈𝒊𝒍𝒆 𝒋𝒂 𝒂𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖 𝒂𝒖𝒏𝒊𝒎𝒆𝒕𝒖𝒔𝒆𝒍𝒆!
Siseministeerium 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖𝒑𝒂̈𝒆𝒗𝒂 𝒂𝒖𝒎𝒂̈𝒓𝒈𝒊𝒈𝒂 on tunnustatud tegusaid ja hoolivaid inimesi juba 1998. aastast. Aumärk antakse kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest kodanikuhariduse edendamise, vastutustundliku ühiskonnaellu panustamise või kodanikuteadvuse suurendamise eest ühiskonnas.
Lisaks annab Siseministeerium välja ka 𝒂𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒌𝒐𝒅𝒂𝒏𝒊𝒌𝒖 𝒂𝒖𝒏𝒊𝒎𝒆𝒕𝒖𝒔𝒆. Eelmisel aastal sai aasta kodaniku aunimetuse 𝑰𝒓𝒋𝒂 𝑳𝒖𝒕𝒔𝒂𝒓, kes pälvis tiitli Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professorina vabariigi valitsust nõustava teadusnõukoja töö juhtimise ning koroonaviirusevastase võitluse eest.
Kodanikupäeva aumärgi ja aasta kodaniku aunimetuse kandidaate saavad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid Siseministeeriumi kodulehe kaudu kuni 𝟏𝟎. 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐧𝐢.

Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas

Taotlusvooru aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud. Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot.

Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta.
Taotluste esitamise tähtaeg on 01.11.2022 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Sisse logimiseks palume kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat.
Taotlus koostatakse eesti keeles.

NB! Taotlemise eelduseks on, et vabaühenduse seostab oma eesmärgid kas riiklike, maakondlike, omavalitsuste või külade strateegiate ja arengukavade eesmärkidega.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda ja taotlust koostada SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid. Teenus on tasuta!

KÜSKi nõukogu poolt kinnitatud tingimustega tutvu siin.

Toetuse info KÜSK kodulehel on leitav siit.

INFOPÄEAVA MATERJALID

Kuidas Euroopa Liidu toetused kõige paremini Ida-Virumaa inimesteni jõuaksid?

RTK viis koostöös Rahandusministeeriumiga sel suvel Ida- Virumaal ametnike välitööde raames läbi piirkonna kohaliku elu edendajatele suunatud töötoa, et leida kohaliku omavalitsuse vaatest häid lahendusi uue, 2021-2027 rahastusperioodi toetuste ladusaks ja kasutajasõbralikuks rakendamiseks. Töötoas osalesid ka Viru filmifondi ja Ida-Viru Loomeklastri juht Piia Tamm ning IVEK vabaühenduste konsultant Nadežda Morozova.

Töötoa peamiseks fookuseks oli välja selgitada, kuidas viia Ida-Virumaal kõige tõhusamalt ellu just sealse kogukonna jaoks kõige olulisemaid tegevusi. Ida-Virumaa elu edendamiseks on Õiglase Ülemineku Fondi kaudu suunatud 340 mln eurot toetusi.
Pikemalt loe RTK uudiskirjast  SIIN

Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks

Avatud Eesti Fond kuulutas välja Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) taotlusvooru Eesti vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotlusvooru eelarve on 329 860 eurot, millest 229 860 on mõeldud üleriigiliselt tegutsevatele vabaühendustele ja 100 000 kohalikul tasandil tegutsevatele vabaühendustele.

Tegevustoetus on mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuaktiivsuse edendamine, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja võrdse kohtlemise eest seismine ning keskkonna ja kliimamuutuste teemadega tegelemine. Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 eurot, projektiperioodi kestus on 12–14 kuud. Projektiga saab alustada märtsist 2023 ning see peab olema lõpetatud 30. aprilliks 2024.

Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pikaajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Konkursile on oodatud erinevad vabaühenduste tegutsemisvõimekust edendavad projektid. Oodatud on nii omavahelist koostööd ning organisatsioonikultuuri tugevdavad projektid, kui üldiselt tegevuse läbipaistvust ning vastutustundlikkust arendavad projektid, aga ka uusi teadmisi, oskusi ning inimesi vabakonda kaasavad tegevused.

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Kõiki Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellami sõnul on vabaühenduste toetamine tänases maailma olukorras eriti oluline. “Aktiivne vabakond on terve, demokraatliku ühiskonna üks alustalasid. Aktiivsete Kodanike Fondi kaudu pakutud taotlusvõimalus annab vabaühendustele võimaluse keskenduda oma arenguvajadustele ja see omakorda tugevdab vabakonda ning ühiskonda tervikuna.”

Eelmises taotlusvoorus toetust saanud vabaühenduste projektidega saab tutvuda siin.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. detsember 2022 kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused koos detailse eelarve, partnerluskinnituste (juhul, kui projekt viiakse ellu partneritega), võtmeisikute CV-d ja viimase majandusaasta aruandega tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee. Kõik dokumendid peavad olema ühes digikonteineris, mis on allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Lisainfo:

Ksenia Gutnitšenko

Avatud Eesti Fond

Tel. + 372 5556 3398

ksenia@oef.org.ee

Allikas

Canva koolitus vabaühendustele

5.oktoobril MTÜde sügiskooli ja ettevõtlusnädala raames toimus venekeelne Canva koolitus vabaühendustele. Koolitusel said räägitud nii kujundamise algtõdedest kui vaadatud üle Canva tööriistad. Osalejad said juhendaja käe all kujunduskeskkonna võimalusi avastada ja said vastused tekkivatele küsimustele. Nüüd oskavad MTÜd kujundada reklaami, flaiereid, esitlusi teha tööd Canva meeskonnas jagades faile oma kolleegidega.

Ettevõtlusnädal toimub selle nädala lõpuni, vt kava https://ivek.ee/ettevotlusnadal2022/

Eestikeelne Canva koolitus MTÜdele toimub 12. oktoobril, vt infot https://ivek.ee/events/mtu-sugiskool2022-canva/

Sotsiaalministeerium alustas strateegiliste partnerite otsingut laste heaolu ja õiguste poliitika kujundamiseks ning elluviimiseks

Sotsiaalministeerium alustas strateegiliste partnerite otsingut laste heaolu ja õiguste poliitika kujundamiseks ning elluviimiseks. Kahe aasta peale on tegevusteks ette nähtud kuni 700 000 eurot.

Sotsiaalala asekantsleri Hanna Vseviovi sõnul soovib ministeerium leida strateegilised partnerid laste heaolu, õiguste ja kaasatuse edendamiseks. „Partneritel on võimalus kahe aasta jooksul panustada laste väärkohtlemise ennetamisse, lastele ja peredele suunatud abimeetmete ning lastekaitsetöö arendamisse, samuti seista laste õiguste ja suurema kaasatuse eest ühiskonnas nii teavitus-, koolitus- kui huvikaitsetegevusega,“ selgitas Vseviov.

Vseviov lisas, et sisuka tegevuskava kõrval peab ministeerium oluliseks ka partnerite organisatsioonilist arengut. „Soovime, et laste heaolu eest seisaks rohkem tugevaid ja häälekaid vabaühendusi. Kodanikuühiskonnal on kõikjal maailmas tähtis roll laste heaolu ja õiguste tagamisel.“

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotleja võib projekti elluviimisse kaasata partnerina Eestis registreeritud juriidilise isiku, riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni. Taotlejalt oodatakse vähemalt kaheaastast ja partnerilt vähemalt üheaastast tõendatavat kogemust laste heaolu või laste õiguste ja kaasatuse edendamisel.

Taotlusi saab esitada 31. oktoobrini. Taotlusi hindavad ja läbirääkimisi peavad sotsiaalministeeriumi erinevate valdkondade spetsialistid. Tegevustega saab alustada kõige varem 1. jaanuaril 2023.

Strateegiline partnerlus on koostöövorm vabaühendustega, mis toetab ministeeriumi valitsemisala eesmärkide saavutamist ning panustab poliitika elluviimisse. Sotsiaalministeerium avas esimese strateegilise partnerluse taotlusvooru 2019. aastal. Heakskiidetud projektide seas olid ka strateegilised partnerlused laste heaolu ja õiguste edendamiseks. Kolmeks aastaks määratud toetus lõpeb tänavu.

Lisainfo ja taotlemine Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Annetamistalgud tulevad 29. novembril

Selle aasta annetamistalgud tulevad 29. novembril. Annetamistalgutelt leiad uusi toetajaid ja liitlasi, kelle abil ja kellega koos saad oma organisatsiooni veelgi rohkem edasi arendada. Annetamistalgud toovad üle-eestilise ja -maailmse algatusena vabaühendused ja nende tegevused tähelepanu keskpunkti. Sinu ühendusel on võimalus liituda tuhandete organisatsioonidega, et koos rohkem head teha ja vabakonda annetusi tuua.

Milliseid talgutegevusi ette võtta?
Talgutele sobivad kõik tegevused, mis aitavad leida uusi annetajaid ning tugevdada sidemeid olemasolevatega. Tahad korraldada mõne varem edu toonud ürituse? Väga hea. Soovid katsetada millegi uue, loova ja pöörasega? Veel parem!

Inimestele meeldib, kui neid kutsutakse peole! Selleks ei pea isegi kõiki inimesi ühte ruumi kokku tooma – viiruste leviku ajal mõtle loovalt ja targalt. Toetajaid aitab kokku tuua teema, mis ühendab. Kutsu kokku nii vanad kui ka uued sõbrad. Mõtle kindlasti eelmistele juhatuse- ja nõukoguliikmetele, vabatahtlikele ja annetajatele, kes on sinu algatuse suurimad fännid. Ühenda annetamistalgud aastalõpu- või jõulukampaaniaga – las annetamistalgud olla kampaania avapauguks.

Registreerimine avatakse oktoobris. Jälgi infot!

Sügiskooli esimesed koolitused on läbi

Sügiskool on iga-aastane koolitussari  MTÜ juhtidele, mis aitab tõsta MTÜ juhtide võimekust organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. 27. ja 28. septembril toimusid kaks esimest koolitust sügiskooli raames: fotolabor eesti ja vene keeles. Koos lektoritega osalejad vaatasid üle telefonikaamerad ja kuidas saab neid kasutada nii, et pilt tuleks tehniliselt kvaliteetne. Koolitused olid praktilised ning osalejad said kohe teha ka praktilised ülesanded: tegid pildid etteantud teemal ning õppisid kuidas saab pilte töödelda telefoni äpide abil. Sügiskool jätkub ning ees on veel eesti-ja venekeelne Canva koolitus ning venekeelnу Instagram koolitus. Vt kava  ja liitu!

Eesti Rahvakultuurikeskuse toetusmeetmete infopäev

Head kultuurikandjad,-hoidjad ja –edendajad nii omavalitsustes kui vabaühendustes!

Kui olete huvitatud Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatavatest kultuuri toetusmeetmetest, mis jagavad pärimusega seotud projektidele riigieelarvelist toetust, siis on see infopäev just Teile!
Kultuuritoetusmeetmete rakendamise kaudu saate kaasa aidata rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja hoidmisele oma kogukonnas, piirkonnas või regioonis.
Selleks, et Teil oleks ülevaade toetuste jagamise põhimõtetest, vajalikest dokumentidest ning nõuetest dokumentide täitmisel, korraldame infopäevi erinevates Eestimaa paikades.
Ida-Virumaa infopäev toimub:
11. oktoobril 2022 kell 11.00 Jõhvi Riigimajas, Keskväljak 1 III korrus

Kohtumisel räägime järgmistest teemadest:
– Üldised põhimõtted riigieelarvelise projektitoetuse rahastamisel
– Regionaalse kultuuritegevuse toetusmeede
– Folkloorifestivalide toetusmeede
– Virumaa pärimuskultuuri toetusmeede
– Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuseks toetusmeede
– Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater maal“ erisused

Toetusmeetmeid tutvustavad toetusmeetmete koordinaatorid Marika Kutser, Merike Soomets, Piret Koorep ja Margit Salmar
Vaimsest kultuuripärandist ja toetuse eraldamisest Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja uuendamiseks räägib Eesti Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonna spetsialist Epp Tamm
Infopäev kestab orienteeruvalt 3-3,5 tundi.
Osalemine on tasuta.

Registreerige osalemine https://forms.office.com/r/75r6rux01C

Küsitlus vabaühendustele

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Integratsiooni Sihtasutus koguvad informatsiooni kaardistamaks, millised on Ukraina sõjapõgenikele tuge pakkuvad Eestis tegutsevad vabaühendused. Ankeetküsitlusega soovitakse välja selgitada, millised on Ukraina sõjapõgenikele tuge pakkuvate Eestis tegutsevate vabaühenduste hinnangul olulised tegevused Ukraina sõjapõgenike toetamiseks Eestis ja millist tuge tegutsemiseks juurde vajatakse. Küsitluse vastuseid kasutatakse sisendina toetusvõimaluste planeerimisel.

Küsimustiku täitmine võtab hinnanguliselt aega 5 minutit.

Küsimustiku leiate siit.

Vastused on oodatud 7. oktoobriks.

Avaneb Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetusmeede

Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

Taotlusvooru 2022. aasta eelarve oli 2 410 000 eurot. Lõplik taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Toetusmeetme määrusega saab tutvuda SIIN ja seletuskiri on leitav SIIT. Toetust saab taotleda Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu.

Avatud Ühiskonna Foorum “Kliimamuutused ja ränne”

Avatud Ühiskonna Foorum “Kliimamuutused ja ränne” toimub sel aastal 29. septembril kell 13–17.30 Tallinnas Fotografiskas koostöös MTÜ Mondoga.

Kliimakriis võis viimastel aastatel korraks koroonapandeemia varju jääda, kuid sellest hoolimata on see jätkuvalt meie aja kõige pakilisem väljakutse. Sündmuse eesmärk on aidata kaasa kliima-, keskkonna- ja rändealase kirjaoskuse parandamisele ühiskonnas ning eelkõige anda noortele võimalus oma tuleviku osas kaasa rääkida. Kuna kliima ja ränne on omavahel tihedalt põimunud, vaatame nendele teemadele peale tervikuna.

Peaesinejaks on kanada sotsiaalantropoloog professor Mark Nuttall, kes on uurimistööd teinud Gröönimaal, Alaskal, Kanadas, Soomes, Šotimaal ja Walesis ning keda huvitavad muu hulgas ilmastiku ja kliima antropoloogia ja keskkonnaajalugu, keskkonnamuutused ning identiteedid ja piirialad.

Professor Mark Nutalliga vestleb Eesti Vabariigi endine president Kersti Kaljulaid ning sellele järgneb arutelu, kus lisaks Mark Nuttallile osalevad veel Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi diplomaatiline vanemnõunik Anthony Agotha, ettevõtja ja jätkusuutliku investeerimisplatvormi Grünfin asutaja Triin Hertmann ning Eesti kliimaaktivist Kertu Birgit Anton. Arutelu juhib inimgeograaf ja Tallinna Tehnikaülikooli rohelise ülemineku prorektor professor Helen Sooväli-Sepping.

Foorumi teine osa keskendub noorte kliimaaktivismile. Uurime, et mis motiveerib noori globaalsetes küsimustes, nagu kliimamuutused ja ränne, midagi ette võtma ja milline aktivism võib tuua ühiskonnas muutusi. Kuidas tulla toime hirmu ja ärevusega, mis võivad ümbritseda kliima- ja rändeküsimusi ning kuidas luua positiivseid tulevikuväljavaateid. Samuti seda, kas segaste sõnumite ajastul peaks kliimaõpetus olema osa iga kooli õppekavast. Arutelu juhib laulja ja muusik Marten Kuningas.

Foorumi töökeeleks on inglise keel sünkroontõlkega eesti keelde ning sündmust on võimalik jälgida ka Facebooki otseülekande vahendusel.

Kui soovite sündmusest kohapeal osa võtta, siis palume end registreerida hiljemalt 26. septembriks aadressil: forms.gle/vq48Y1c7BRheRNmT9

Toetus rahvusvahelise kaitse saajate lõimumiseks

Avatud on Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi taotlusvoor, mille kaudu on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust sõjapõgenike abistamiseks. Toetuse eesmärgiks on toetada rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda ja nende osalemist tööturul. Kokku on toetuseks ette nähtud 1,5 miljonit eurot, millele lisandub KOVide omafinantseering. Toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Taotlusvoor on avatud 31. detsembril 2022 kella 17.00-ni või eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Toetust saavad küll taotleda vaid kohalikud omavalitsused, kuid sõjapõgenike abistamisega tegelevatel vabaühendustel on võimalus kohaliku omavalitsusega koostööd teha ja toetuse vajalikkusest märku anda.

Lisainfot leiab RTK kodulehelt.

 

Justiitsministeerium ootab kandidaate kodanikujulguse aumärgile

Justiitsministeerium otsib julgeid inimesi, kes oma tegevusega on hoidnud ära kuriteo, õnnetuse või tõkestanud selle toimumist, aidanud kinni pidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteo- või õnnetuse ohvritele. Samuti on võimalik aumärki anda olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.
Kui Sa tead inimest, kellele võiks tänavu kodanikujulguse aumärgi omistada, siis edasta oma ettepanek märksõnaga „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 23. septembriks aadressil Justiitsministeerium, Suur-Ameerika 1,10122, Tallinn või e-posti teel kart.repponen@just.ee.

Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2) kandidaadi isikukood või sünniaeg;
3) kandidaadi telefoni ja/või meili aadress;
4) põhjendus;
5) asutuse nimi, ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefon, e-posti aadress;
6) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

Kõik laekunud ettepanekud vaatab läbi süüteoennetuse nõukogu ning edastab otsuse justiitsministrile kinnitamiseks.

Vaata lähemalt:

Loe edasi...

KUTSE koolitusele “Mida saan mina teha selleks, et kodukoha arendused kliimamuutusega arvestaksid?”

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub kohalikke ühendusi ja kohaliku elu eestvedajaid koolitusele kliimamõjude hindamisest. Koolitus keskendub sellele, kuidas kohalikul tasandil seista selle eest, et keskkonnamõju (strateegilised) hindamised (KMH/KSH) arvestaksid kliimamuutusega. Näiteks, kui minu kodukohta kavandatakse uut kaevandust või tehakse uut ruumiplaneeringut, mis mõjutab/muudab kohalikku eluolu, siis kuidas ja millisel hetkel saan kaasa rääkida ja mida pean tähele panema, et olla kindel, et plaanitav tegevus ei tõukaks meid praegusest veel sügavamasse kliimakriisi, vaid aitaks sellest väljuda.

Koolitus toimub virtuaalselt 28. septembril kell 15.00-16.30 ja on mõeldud valla, linna või maakonna tasandil tegutsevatele kodukoha hea elukeskkonna eest seisvatele ühendustele (sh nt küla- ja asumiseltsid, kohalikud aktiivsed inimesed, kogukondade eestvedajad) ja aktiivsetele inimestele, eestvedajatele. Koolitavad Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Triin Jäädmaa ning OÜ Steiger keskkonnamõju hindaja Kaie Kriiska.

Koolitus toimub Zoomis, lingi osalemiseks saadame registreerunuile e-postile hiljemalt toimumise päeval. Koolitusele on vajalik registreeruda siin hiljemalt 26.septembril k.a. Koolitus on prii.

Rohkem keskkonnamõju hindamisest, kliimamuutusega arvestamisest selles ja miks see tähtis on, saab lugeda KÕKi veebilehelt k6k.ee/kliimamoju.

Vaata lähemalt:

Loe edasi...

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

Avalduste esitamine läbi e-pria keskkonna toimub 17. – 27. oktoobril 2022. a.

Avalduste esitamine lõpeb 27. oktoobril 2022.a. kell 23:59.

 

Avatud on meetmed:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

Meede 2. Elukeskkonna arendamine

Meede 3. Koostöö ja ühistegevuste arendamine        

Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine

 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupi poolt on 30. detsembril 2022. a .

Projektitoetuse avalduse esitamise aluseks on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia ja Maaeluministri määrus “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”.

Vaata lähemalt:

Loe edasi...

Avanes taotlusvoor Ida-Virumaa spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks

Tänasest on avatud Integratsiooni Sihtasutuse taotlusvoor “Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused”.

Taotlusvooru eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning piirkonna eelisarendamise abil vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise eesmärk on aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti toetada lõimumist Ida-Virumaal eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste abil.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

Toetatavad tegevused

Toetatakse erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, sh balleti-, muusika- ja filmifestivalid, massi- või meeskonnaspordi üritused. Tegemist võib olla nii uus- kui ka korduvüritusega, eelistatud on eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, nt seiklus-, üllatus- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri- või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on projektis osalevate inimeste miinimumarv 1000.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 8.09.2022 – 30.06.2023.

Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba ellu viidud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 165 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 25 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.10.2022 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Taotlusvooru infopäev eesti keeles toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 21.09.2022 kell 15.00.

Infopäevadele palume registreeruda aadressil iris.jarv@integratsioon.ee

Infopäeva link edastatakse osalejatele hiljemalt päev enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine nt Skype’is, Zoomis, Teamsis.

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
tel 659 9024
e-post: ave.harsing@integratsioon.ee

Iris Järv
koordinaator
tel 659 9029
e-post: iris.jarv@integratsioon.ee

Ida-Viru MTÜde sügiskool ootab osalejaid

Sügiskool on iga-aastane koolitussari MTÜ juhtidele, mis aitab tõsta MTÜ juhtide võimekust organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

2022.a alguses oli MTÜde seas läbi viidud veebiküsitlus, et uurida, milliseid täiendkoolitusi vajaksid MTÜde juhid.

Tulemused näitasid, et MTÜd soovivad olla “nähtavad” ning näidata oma tegevust atraktiivselt potentsiaalsetele liikmetele, külastajatele, rahastajatele, kaasata tegevustesse noori. Sellest sündisidki selle aasta sügiskooli teemad.

Sügiskoolis 2022 õpite, kuidas:

 • korrektselt ja kaunilt pildistada ja telefoniga väikseid videoid teha;
 • mõista fotograafia olulisust sotsiaalmeedias;
 • töödelda oma fotosid erinevate rakendustega;
 • töötada Canvas;
 • teha atraktiivseid postitusi sotsiaalmeedias.

Vaata koolitusi

Peale sügiskooli  jääb Teie MTÜ tegevus  alati silma!

LHV toetusprogramm “Kes teeb ära?”

LHV remondilaen otsib eraisikuid ja kogukondi üle Eesti, kes soovivad renoveerida avalikult kasutatava objekti (nt hoone, õueala), andes sellele uue elu. LHV remondilaenu toetusfondi suurus on 25 000 eurot. Kandideerimiseks täida projektiplaani vorm ja saada see aadressile remondilaen@lhv.ee hiljemalt 27. septembriks 2022.

Toetusprogrammi tingimused ja projektivorm

KOP: Kohaliku omaalgatuse programm avaneb 1. septembril

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor avaneb 1. septembril, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2022.

Taotlemine toimub läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Eestikeelne infopäev toimub ZOOM keskkonnas 7. septembril kell 15.00. Osalemiseks palume registreerida kuni 6. septembrini.

Programmi tingimused ja juhised.

Lisainfo:

 • Alfred Alt, Kohaliku omaalgatuse programmi menetleja, alfred@ivol.ee, 337 0327
 • Nadežda Morozova, Vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Jõhvi esindus), nadezda.morozova@ivek.ee, 506 7735
 • Tatjana Zamorskaja, Vabaühenduste konsultant (SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Narva esindus), tatjana.zamorskaja@ivek.ee, 5300 6902

26-30.10.2022 rahvusvaheline koolitus „ProjectLab: kuidas maapiirkondade noorsootöötajad saavad kasutada rahvusvahelist noorsootööd pagulaste ja migrantidega töötamiseks“

26-30.10.2022 toimub rahvusvaheline koolitus „ProjectLab: kuidas maapiirkondade noorsootöötajad saavad kasutada rahvusvahelist noorsootööd pagulaste ja migrantidega töötamiseks“ (Eestis)

• Koolitusel tutvustatakse lähemalt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide rahastustingimusi ning antakse võimalus arendada oma idee projektiks. Seejuures on kõigil osalejatel hea võimalus leida rahvusvahelisi koostööpartnereid.
• Seminarile oodatakse kuni 40 osalejat. Oodatud on osalejad nii Euroopa Liikmesriikidest kui ka lähiriikidest nagu Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Ukraina jne, mis annab võimaluse leida partnereid nii inglis- kui ka venekeelseks koostööks.
• Koolituse töökeeleks on inglise keel
• Kandideerimise tähtaeg on 16.09.2022.
• Koolitus toimub Eestis, Tallinnas ning on osalejatele tasuta. Osalejatele kaetakse majutus- ja toitlustuskulud ning väljastpoolt Tallinna saabujatele ka reisikulud.

Lisainfo ja registreerimine

Tulemas on Erasmus+ kui ka Euroopa solidaarsuskorpuse infopäevade maraton

Nii Erasmus+ kui ka Euroopa solidaarsuskorpus ootavad taotlejaid osa võtma selle aasta viimasest taotlusvoorust, mis toimub juba 4. oktoobril kell 13:00. Taotleda saab rahastust nii koostööprojektidele, noortevahetustele, noorte osalusprojektidele kui ka solidaarsusprojektidele ja noorsootöötaja õpirännetele. Esmakordselt saab taotluse esitada ka DiscoverEU kaasatuse suunal, mis viib veel rohkemaid noori reisipassini.

Selleks, et võimalustes paremini orienteeruda on tulemas mitmeid infopäevi, mis ootavad kõiki huvilisi osalema.

 • Noortevahetuste infotund 22.08.2022
 • Noortevahetuste taotlusvormi tutvustav veebiseminar 09.09.2022
 • Osalusprojektide infotund 23.08.2022
 • Osalusprojektide taotlusvormi tutvustav veebiseminar 14.09.2022
 • Noorsootöötajate õpirände infotund 30.08.2022
 • Noorsootöötajate õpirände taotlusvormi tutvustav veebiseminar 15.09.2022
 • Venekeelne ideepahvak 03.-04.09.2022
 • Projektikirjutamise laager 16.-18.09.2022
 • Solidaarsusprojekti infotund 12.09.2022
 • DiscoverEU kaasatuse suuna infotund 13.09.2022
 • Noortevaldkonna koostööprojektide (KA2) nõustamispäev 15.09.2022

REGISTREERIMINE